Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 20

DOSSIER 366
Koekfabriek Nijverheid, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 26-04-1921 eerste inschrijving
  • B. 07-01-1925 uittreding eigenaar
  • C. 07-01-1925 nieuwe eigenaar
  • D. 12-04-1926 vestiging filiaal
  • E. 26-08-1932 failliet verklaring
  • F. 19-06-1934 beeindiging faillissement
  • G. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

E. (26-08-1932)


Opgaaf van H.P. Kramer Bzn gevestigd te Dordrecht.

Bij Vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht dd 10 Augustus 1932 is in staat van faillissement verklaard B. Kramer, hadnelende onder den naam H.P. kramer Bzn met benoeming van den EA heer J. Bentford van Valkenburg tot rechter Commissaris en ondergeteekende als curator. B.J. Verheij, curator. 

DORDRECHT, den 21 November 1932.
Faillissement B. KRAMER, handelende o.d. Fa. H.P. KRAMER Bzn
De Curator brengt ter kennis, dat de lijsten der door hem voorloopig erkende en betwise schuldvorderingen heden dor hem ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht zijn gedeponeerd en aldaar gedurende 7 aan de verificatie voorafgaande dagen kosteloos ter inzage liggen. De verificatievergadering zal plaats hebben op 29 November 1932 's namiddags ten 1 1/2 uur, in het Paleis van Justitie der rechtbank vornoemd. Door den gefailleerde is geen ontwerp accoord ter voormelde Griffie gedeponeerd. De Curator Mr. B.J. VERHEY.

(aangever: Mr. B.J. Verheij, Dordrecht Singel, Curator, Dordrecht den 25 Augustus 1932)

Laatst gewijzigd: augustus 2011