Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 20

DOSSIER 378
Hageman & Zoon, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 27-04-1921 eerste inschrijving
  • B. 27-04-1921 Bijvoegsel Staatscourant oprichting en wijziging der vennootschap
  • C. 04-12-1922 huwelijksche voorwaarden

B. (27-04-1921)


* (Bekendmaking) Bij akte 31-12-1906 Florus Willem 't Hooft en Otto Boudewijn de Kat... firma Otto de Kat & Zoon...;
* (Bekendmaking) Blijkens akte 1-12-1906 voor den ondergeteekenden notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht verleden, is de heer Anthonie Johanna Hageman senior, zeilmaker en koopman, wonende te Dordrecht, getreden uit de vennootschap onder de firma Hageman & Zoon, gevestigd te Dordrecht, ten doel hebbende het handel drijven in ankers, kettingen, blokken en verdere scheepsbehoeften, het uitoefenen van de zeilmakerij en in het algemeen al hetgeen in den ruimsten zin mocht behooren tot de tuigage van schepen en vaartuigen, en is overeengekomen, dat deze vennootschap van af 1 Januarij 1907 door den overblijvenden vennoot, den heer Johannes Cornelis Hageman, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, onder dezelfde firma wordt voortgezet, doch buiten eenige aansprakelijkheid aan zijde van den uittredenden vennoot.
Geschiedende deze bekendmaking overeenkomstig het voorschrift van het Wetboek van Koophandel.
W.H. van BILDERBEEK, Notaris.
[bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van donderdag 10-1-1907 no. 8]

* Blijkens akte 27-12-1916 voor den ondergeteekende notaris W.H. van Bilderbeek te Dordrecht verleden is tusschen de heeren Johannes Cornelis Hageman en Johannes Willem Hageman, beiden zeilmaker en koopman, te Dordrecht aangegaan eene handelsvennootschap onder de firma Hageman & Zoon, gevestigd te Dordrecht, ten doel hebbende het drijven van handel in scheepsbehoeften, het verhuren van dekkleeden, de uitoefening van de zeilmakerij en in het algemeen hetgeen in den ruimsten zin behoort tot het optuigen van schepen en vaartuigen en de levering van inventarissen voor zeil- en stoomschepen, zijnde eene voortzetting der reeds ruim eene halve eeuw gedreven handelszaken en bestaande zeilmakerij, het laatst door eerstgenoemden heer Hageman voor eigen rekening en risico uitgeoefend.
Zij wordt aangegaan voor 5 jaar in te gaan 1 Januari 1917 met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar. Beide vennooten zullen de handteekening hebben der firma, doch hun beider handteekening wordt vereischt voor het accepteeren, trekken, endosseeren of voor aval teekenen van handelspapier boven f 5000, doen van zaken boven f 5000, ter leen opnemen van gelden, aangaan van borgtochten, stellen van andere zekerheid, verleenen van blanco kredieten, verkrijen, verveemden, bezwaren en huren van onroerende zaken en het voeren van processen.
Geschiedende deze kennisgeving naar het voorschrift van het Wetboek van Koophandel. W.H. van BILDERBEEK, Notaris;

* Bij akte dd 24 December 1919, dien dag gedeponeerd onder de minuten van notaris Bartholomeus Kuipers, te Dordrecht, is met ingang van 1 Janauri 1920, de heer Johannes Cornelis Hageman, koopman, te Dordrecht, als beheerend vennoot getreden uit de handelsvennootschap onder de Hageman en Zoon, gevestigd te Dordrecht te doen hebbende het drijven van handel in ankers, kettingen, blokken, touwwerk, ijzer en staal en verdere scheepsbehoeften, het verhuren van dekkleeden, de uitoefening van de zeilmakerij en in het algemeen tot al hetgeen in den ruimsten zin mocht behooren tot het optuigen van schepen en vaartuigen en de levering van inventarissen voor alle soort zeil- en stoomschepen; en is overeengekomen, dat deze vennootschap van af dien datum door den overblijvenden vennoot, den heer Johannes Willem Hageman, zeilmaker en koopman, te Dordrecht voor eigen rekening en risico, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, onder dezelfde firma wordt voortgezet, doch buiten eenige aansprakelijkheid van den uittredenden vennoot. B. KUIPERS, Notaris.

Laatst gewijzigd: augustus 2011.