Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 20

DOSSIER 378
Hageman & Zoon, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 27-04-1921 eerste inschrijving
  • B. 27-04-1921 Bijvoegsel Staatscourant oprichting en wijziging der vennootschap
  • C. 04-12-1922 huwelijksche voorwaarden

C. (04-12-1922)


HUWELIJKSVOORWAARDEN tusschen den Heer Johannes Willem Hageman, koopman en zeilmaker, wonende te Dordrecht, WIjnstraat 31, en Mejuffrouw Hendrika van Cappellen, particuliere, wonende te Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 5.
Den dertienden November negentienhonderd twee en twintig compareerden voor my Bartholomeus Kuipers, Notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de Heeren Gerrit Theodoor Graafland, candidaat-notaris en Simon van der Koogh, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht als getuigen.
de Heer JOHANNES WILLEM HAGEMAN, koopman en zeilmaker, wonende te Dordrecht, Wynstraat 31, geboren te Dordrecht 14-9-1883, weduwnaar van Mevrouw Johanna Adriana de Jonge, Brudiegom ter eene zyde, en
Mejuffrouw HENDRIKA VAN CAPPELLEN, particuliere, wonende te Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 5, geboren te 's Gravenhage 3-4-1882, Bruid ter andere zyde.
De comparanten verklaarden terzake van hun vorogenomen huwelyk de volgende bedingen te hebben gemaakt:
Artikel 1: Tusschen de echtgenooten zal bestaan gemeenschap van vruchten en inkomsten.
Artikel 2: Dientengevolge zal tot de gemeenschap behooren alles wat door de wet als winst tot de gemeenschap van winst en verlies wordt gerekend, zooals de vruchten en inkomsten voortgesproten uit de goederen en bezittingen, arbeid en vlyt der echtelieden, en alle goederen verkregen door opleg van onverteerde inkomsten, alsmede hetgeen door de comparanten of een hunner door geluk of toeval wordt verkregen.
Artikel 3: De kosten van de huishouding en van het onderhoud en de opvoeding der kinderen, die uit het huwelijk geboren worden, zullen door den comparant ter eene zyde moeten worden betaald, evenals alle jaarlijksche lasten en belastingen, welke van beide of van een der comparanten of van de goederen van een huner of van beiden gevorderd worden of mochten worden, alle kosten van onderhoud dier goederen en alle interessen en uitkeeringen, waartoe de comparanten of een hunner verplicht zyn of mochten worden, alles voor zoover deze utigaven uit de inkomsten plegen te worden betaald.
De comparant ter eene zyde is echter bevoegd al deze utigaven uit de gemeenschapsbaten te voldoen.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partyen en in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan acte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van my Notaris aan de Groenmarkt nommers 6 en 8, ten tyde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan my Notaris bekend zyn.
En is deze minute onmiddellyk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en my Notaris. 
J.W. Hageman, H. v. Cappellen. S. v.d. Koogh, G.Th. Graafland, B. Kuipers, Notaris.

Laatst gewijzigd: augustus 2011.