Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

B. (24-03-1924)


3. Verzocht wordt de opgaaf van de Vennootschap onder de firma J.H. Bouman & Zonen (Handelsnaam), gevestigd te Dordrecht dd. 30 Mei 1921.
te wijzigen als volgt.

De vennoot Cornelis Bouman, fabrikant wonende te Dordrecht is op 20 Maart 1924 uit de Vennootschap getreden.
De overige Vennooten zetten de Vennootschap voort op de bestaande voorwaarden en bepalingen met dien verstande evenwel dat de winsten en verliezen voortaan door ieder der voortzettende vennooten voor 1/4 deel zullen worden genoten en gedragen.

(aangever: Cornelis Bouman, Noordendijk 142rood, vennoot, Dordrecht 20 Maart 1924)

+
De ondergeteekenden
1. JOHANNES HENDRIK BOUMAN.
2. JOHANNES JOSINUS BOUMAN
3. ROKUS BOUMAN
4. HENDRIK BOUMAN
5. CORNELIS BOUMAN
allen fabrikant en wonende te Dordrecht
Te kennen gevende:
dat door de ondergeteekenden sub, 1, 2, en 3, blijkens onderhandsche den 23 October 1909 te Dordrecht geregistreerde akte is opgericht de vennootschap onder de firma "J.H. BOUMAN & ZONEN", gevestigd te Dordrecht.
en dat bij onderhandsche akte den 14 October 1920 te Dordrecht geteekende en aldaar den 15 October  daraanvolgende geregistreerd tusschen al de ondergeteekenden was overeengekomen om de ondergeteekende sub 4 en 5 als leden in die vennootschap op te nemen onder dezelfde voorwaarden als in gemelde akte van oprichting zijn gemeld met bepaling tevens dat de nieuw vennooten zouden worden gecrediteerd in de boeken der vennootschap voor hun inbreng, en de winsten en verliezen voortaan door ieder der vennooten voor een/vijfde zouden worden genoten en gedragen.
VERKLAREN te zijn overeengekomen als volgt:
de ondergeteekende sub 5, namelijk genoemde CORNELIS BOUMAN, treedt als vennoot uit de vennootschap en zulke met ingang van heden;
hij houdt alzoo met ingang van heden op lid der vennootschap te zijn en is met ingang van heden ontheven van alle verplichtingen of verbintenissen de vennootschap betreffende, waarvoor de overige vennooten hem ten allen tijde zullen vrijwaren;
het hem als saldo uit de vennootschap toekomend bedrag, overeenkomstig de boeken, is hem bij het onderteekenen dezer ter hand gesteld, waarvoor hij kwiteert bij deze;
de overige venooten zetten de vennootschap voort op de bestaande voorwaarden en bepalingen met dien verstande evenwel dat de winten en verliezen voortaan door ieder der voortzettende vennooten voor een/vierde deel zullen worden genoten en dragen.
Zijnde de akte van oprichting als voormeld ingeschreven ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht den 28 October 1909 onder nummer 1013 en de voormelde wijziging den 18 October 1920 onder nummer 1656.
Dordrecht, den 20 Maart 1924.
Dordrecht, den 24 Maart 1924. KAMER VAN KOOPHANDEL De Secretaris H. de Graaf.

Laatst gewijzigd: oktober 2011.