Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

D. (03-04-1928)


Opgaaf van Vennootschap onder firma firma J.H. Bouman & Zonen.

1. Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten.
Johannes Hendrikus Bouman te Dordrecht.

(aangever: Johannes Hendrikus Bouman, uittredende vennoot. Dordrecht, den 31 Maart 1928)

+
De ondergeteekenden
1. JOHANNES HENDRIK BOUMAN.
2. JOHANNES JOSINUS BOUMAN
3. ROKUS BOUMAN en
4. HENDRIK BOUMAN
allen fabrikant en wonende te Dordrecht
Op den voorgrond stellende:
dat door de ondergeteekenden sub, 1, 2, en 3 genoemd onderhandsche akte 23 October 1909 te Dordrecht geregistreerd, hebben opgericht de vennootschap onder de firma "J.H. BOUMAN & ZONEN", gevestigd te DORDRECHT.
dat bij onderhandsche akte 14 October 1920 te Dordrecht geteekend en aldaar den 15 October 1920 geregistreerd de ondergeteekende sub 4 en de Heer Cornelis BOUMAN, reiziger, wonende te Dordrecht in voormelde vennootschap zyn opgenomen terwyl de Heer Cornelis BOUMAN voornoemd, inmiddels weder is uitgetreden.
dat mitsdien momenteel zy ondergeteekenden de eenige vennooten zyn in gemelde vennootschap onder de firma J.H. BOUAMAN & ZONEN.
verklaren met elkander te zyn overeengekomen:
dat de ondergeteekende sub 1 genoemd met ingang van een April 1928 uit de vennootschap zal treden en dat de overige vennooten het recht zullen hebben na een April 1928 buiten iedere aansprakelijkheid van den ondergeteekende sub 1 de vennootschap onder denzelfden firmanaam al of niet in vereeniging met anderen, voort te zetten.
dat het aan den ondergeteekende sub 1 genoemd volgens de boeken der vennootschap toekomende, nader tusschen de ondergeteekenden zal worden verrekend.
dat alle na 1-4-1928 door de vennootschap te maken winsten of te lyden verliezen uitsluitend ten bate en ten laste van de ondergeteekenden sub 2, 3 en 4 zullen zyn, die den ondergeteekende sub 1 uitdrukkelyk by deze vrywaren voor alle aansprakelijkheid wegens schulden, door de vennootschap vóór 1-4-1928 aangegaan, al welke schulden door de ondergeteekenden sub 2, 3 en 4 zullen worden betaald, zonder eenig verhaal uit welken hoofde ook op den ondergeteekende sub 1.
In duplo geteekend te Dordrecht, heden den 30 Maart 1928.
(get) J.H. Bouman, J.J. Bouman, R. Bouman, H. Bouman.
Dordrecht, den 3 April 1928. KAMER VAN KOOPHANDEL De Secretaris H. de Graaf.

Laatst gewijzigd: oktober 2011.