Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 55

DOSSIER 1110
Simon van der Kloet Mzn, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 31-05-1921 Eerste inschrijving
  • B. 13-09-1932 omzetting in venn. onder firma
  • C. 13-09-1932 nieuw opgave
  • D. 12-08-1938 nieuwe acte van Vennootschap
  • E. 12-08-1938 nieuw opgave der firma
  • F. 30-10-1946 Venn. ontbonden Het bedrijf wordt voortgezet door en voor rekening van H. v.d. Kloet onder den bestaanden handelsnaam
  • G. 30-10-1946 nieuwe opgave
  • H. 30-10-1946 kapitaalsopgave
  • I. 05-09-1951 opheffing der zaak

C. (13-09-1932)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Simon van der Kloet Mzn
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: kleermakerij in den meestuitgebreiden zin zoowel voor heeren als voor dames, en den handel in mode-artikelen
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Voorstraat 310
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 Januari 1932
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: 31 December 1941 met stilzwijgende voortduring van telkens vijf jaar

Vennooten:
* Markus van der Kloet Szoon, geb. Dordrecht 11-6-1867, Vest 96
* Hendrik van der Kloet Markuszoon, geb. Dordrecht 8-9-1900, Voorstraat 310 (huwelijkse voorwaarden: De echtgenooten zullen in form andere gemeenschap gehuwd dan in die van inboedel, als bedoeld in art. 570 van het B.W. De vrouw zal het beheer hebben van haar roerende en onroerende zalen, voorzoover niet tot de gemeenschap van inboedel behoorend en zal bevoegd zijn zelfstandig de revenuen daarvan te innen)

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Ieder der vennooten zal de handteekening hebben van de firma "Simon van der Kloet Mzoon", doch uitsluitend voor de gewone zaken, deze vennootschap betreffende de particuliere handteekening en medewerking van beide vennooten, wordt vereischt:
a. voor het ter leen opnemen van gelden bij andere dan den gewonen kassier of banker des vennootschap;
b. voor het aangaan van borgtochten, of de gelijke verbintenissen of het stellen van andere zekerheid ten behoeve van derden
c. voor het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren van onroerende zaken;
d. voor het verrichten van handelingen waarvan het voorwerp der verbintenis, de som of waarde van f 1000 te boven gaat;
e. voor het voeren van processen, hetzij als eischeresse of als gedaagde, doch met utizondering van het gerechtelijk innen van vorderingen;
f. voor het aangaan van dadingen, de vennooten zullen, noch voor eigen rekening, noch voor rekening der vennootschap eeniger tijd termijn of windhandel mogen drijven,zijnde al zoodanige handel in den meest uitgebreiden zin, wel uitdrukkelijk uitgesloten. 
Zonder schriftelijke toestemming van den mede-vennoot, mag geen der vennooten eenige andere zaak of zaken drijven, dan die waarvoor deze vennootschap loopt, noch direct of indirect geinteresseerd zijn in, met het bedrijf der vennootschap, concurreerende bedrijven, zelfs niet als aandeelhouder of als commandite-deelneming in iedere handelszaak onder een firma of in commadite ofals bestuurder eener maatschappij of combinatie onverschillig of van welken aard of in welke kwaliteit ook, is zonder schriftelijke toestemming van den anderen vennoot uitdrukkelijk utigesloten. Het bij wijze van geldbelegging aan privé vermogensbestanddeelen, zich finantieel interesseeren in een andere handelszaak dan de onderwerpelijk is onder deze verbodspaling niet begrepen. geen der vennooten nog zonder schriftelijke toestemming van den mede-firmant zijn aandeel in deze vennootschap aan derden overdoen of derden daarin deel geven. 

(aangever: Hendrik van der Kloet Markuszoon, Voorstraat 310, vennoot, Dordrecht den 13 September 1932)

Laatst gewijzigd: maart 2011.