Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 73

DOSSIER 1421
Naaml. Venn. Sleepboot Mij. Zeeland, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 06-06-1921 eerste inschrijving.
  • B. 06-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant.
  • C. 11-08-1927 adreswijziging.
  • D. 10-12-1942 besluit tot liquidatie.
  • E. 10-12-1942 liquidateur.

B. (06-06-1921)


Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag 12 Januari 1910 no. 9.
No. 16.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot Maatschappij "Zeeland" te Dordrecht.
Heden, 28 December 1909, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:
(1) mejuffrouw Elisabeth Fluyt, particulierem wonende te Dordrecht, weduwe van den heer Willem Teunis Hoogenboezen;
(2) de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem Teuniszoon, agent van sleepboten, wonende te Dordrecht, en
(3) de heer Willem Teunis Hoogenboezem junior, electrotechnisch ingenieur, wonende te Groningen;
welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamloze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Konink Besluit van 11 September 1909 no 55,  en zulks op de navolgende voorwaarden.
Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot Maatschappij "Zeeland", en is gevestigd te Dodrecht.
Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, Dutischland en Belgie, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.
Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1958.
Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behouden, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.
Art. 4.  Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22.000 verdeeld in 44 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.
Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem voornoemd voor 42 aandelen, en de eheren P.A. Hoogenboezem W-Tzn en W.T. Hoogenboezem jr., vornoemd ieder voor 1 aandeel.
Art. 6. Dee mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de nieuw gebouwde, in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd ZEELAND, groot ongeveer 33 tonnen, met machine, staand en loopend want en verderen inventaris, wleke boot nog nimmer aan enig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.
Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.
De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegestreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.
Art. 8. Het bestuur der vennootshap is opgedragen aan een direkteur, onder toezicht van 2 commissarissen, door de aandeelhouders te benomen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.
Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Pieter Adriaan Hoogenboezem Willem-Teuniszoon, en tot commissarissen mejuffrouw de weduwe Hoogenboezem Hoogenboezem en Willem Teunis Hoogenboezem jr., allen voornoemd.
Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft etn opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn teiogekend.
Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris het oudst in jaren of door een door den directeur aan te wijzen persoon, waargenomen.
Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van de commissarissen;
a) voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;
b) voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten den dergelijke verbintenissen;
c) voor het voeren van een rechtsgeding, en
d) voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.
Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.
Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot tot ultimo December 1909.
Art. 14. Binnen 13 maanden a het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.
Binnen eene mand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.
De goedkeuring van ablans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.
Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt utigebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van utibetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.
De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.
Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoodigd zijn, en met aller toestemming.
Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.
Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.
In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.
De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.
Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maker der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene veradering zullen worden vastgesteld.
Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunnen aandeelen ter vergadering vertoonen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.
Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen wrden bij volstrekte meerderheid vans temmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.
Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eenen vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.
Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.
Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateut of de liquidateuren zal worden bepaald.
Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunnen woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.
Waarvan akte.
Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.
(geteekend) E. Fluyt, P.A. Hoogenboezem WTzn, W.T. Hoogenboezem Jr, de Bert, B. Mijnders, O.W.P. van Tussenbroek, notaris.
Geregistreerd... etc; 
Koninklijke besluit van bewilliging ... etc;

Laatst gewijzigd: oktober 2011