Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 90

DOSSIER 1749
Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn (in liq.)


INHOUD
  • A 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B 19-11-1921 statuten
  • C 09-08-1923 wijziging i/d handelszaak gesloten kapitaal
  • D 14-10-1925 vertiging filiaal
  • E 12-05-1930 verstiging filiaal
  • F 31-12-1938 overlijden commissaris
  • G 16-03-1939 statutenwijziging
  • H 19-12-1939 in liquidatietreding N.V.
  • I 20-02-1940 statuten betr. nieuwe N.V. (zie dossier 10856)

G. (16-03-1939)


Opgaaf van Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V. gevestigd te Dordrecht.

Wijziging van de acte van oprichting : nieuwe statuten zie overgelegd bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 6 Maart 1939 nommer 46.
Wijziging kapitaal : maatschappelijk kapitaal f 200.000
Wijziging gestort kapitaal : thans zijn geplaatst en volgestort 360 aandeelen a f 250 vertegenwoordigende f 90.000.

(aangever Simon Johannes Joseph Crone, Dordrecht, Vorostraat 282, 14-3-1939)

[no. 250] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 6 Maart 1939 no. 46.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V., te Dordrecht.
Den 24-1-1939 compareerde voor mij, Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, Notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de Heeren:
Arie Houbolt, candidaat-notaris en Govert Adrianus Johannes Teerlink, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht als getuigen,
De Heer Simon Johannes Joseph Crone, koopman, wonende te Dordrecht,
welke comparant verklaarde:
dat in de op 29-9-1928 te Dordrecht gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Naamlooze Vennootschap "gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn", gevestigd te Dordrecht, blijkens daarvan op dien datum door mij, Notaris, opgemaakt proces-verbaal, werd besloten voor genoemde Vennootschap gewijzigde statuten vast te stellen;
dat in diezelfde vergadering hij, comparant, gemachtigd werd op het ontwerp der acte, houdende gewijzigde statuten, aan te vragen de verklaring, dat den Minister van Justitie van geen bezwaren is gebleken en de acte, houdende gewijzigde statuten, te doen verlijden;
dat die gewijzigde statuten thans luiden als volgt:
[Artikel 1] De vennootschap draagt den naam : Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V. Zij is gevestigd te Dordrecht.
[Artikel 2] Het doel der vennootschap is de fabricage van- en de handel in kleeding, mode-artikelen en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woords, daaronder begrepen het deelnemen in- of het zich interesseeren bij andere bestaande of op te tichten ondernemingen, beoogende hetzelfde of een aanverwant doel.
[Artikel 3] De vennootschap is aangegaan voor onbepaalden tijd.
[Artikel 4] Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20.000, verdeeld in 800 aandeelen van f 250 ieder. Van het kapitaal zijn 360 aandeelen van f 250 ieder, geplaatst en volgestort. Verdere plaatsing van aandeelen geschiedt, mits tegen volstorting, onverminderd het bepaalde in artikel 38a lid 2 van het Wetboek van Koophandel, ten tijde ne op zoodanige voorwaarden als de directie onder goedkeuring van commissarissen zal bepalen.
Behoudens dispensatie, te verleenen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal bij uitgifte van aandeelen een voorkeursrecht aan de bestaande aandeelhouders worden gegeven. De vennootschap is gerechtigd aandeelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel te verwerven tot een maximum van 50% nominaal van het geplaatste kapitaal. Aan aandeelen, welke aldus eigendom der vennootschap zelve zijn, komen, zooland deze toestand duurt, noch recht op dividend, noch stemrecht toe.
[Artikel 5] De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot met 800. Van de aandeelen worden aandeelbewijzen uitgegeven.
De aandeelbewijzen worden geteekend door één Directeur en één Commissaris. Bij de aandeelen worden uitgegeven dividendbewijzen, voorzien van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De dividendbewijzen en de talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waarbij zij behooren. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen en talons, die verloren gegaan of in het ongereede geraakt zijn, duplicaataandeelbewijzen, -dividendbewijzen en -talons wordne uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de stukken, waarvoor zij in de plaats zijn gekomen. De aanvrager zal de op de uitgifte der duplicaat-stukken vallende kosten aan de Vennootschap moeten vergoeden en voorts, indien commissarissen dit noodzakelijk achten, aan de Vennootschap de noodige waarborgen tegen aanspraken van derden moeten geven, waarvan de aard door commissarissen zal worden bepaald.
Desgewenscht kunnen commissarissen bepalen, dat vóóraf één of meer publicaties van het verloren-gaan der stukken in één of meer door commissarissen te bepalen dagbladen zullen geschieden voor rekening van den aanvrager en dat de uitgofte der vervangende stukken eerst na een door commissarissen bepaalden termijn zal plaats vinden. Door de uitgifte van duplicaat-stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.
[Artikel 6] De aandeelen luiden op naam. Door de directie wordt ten kantore der Vennootschap een register gehouden, waarin de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, alsmede de nummers der aandeelen, waarvan zij houder zijn, worden vermeld.
In dit register wordt tevens aanteekening gehouden van den eigendomsovergang van aandeelen. Bij verandering van woonplaats zijn de aandeelhouders verplicht daarvan aan de Directie schriftelijk mededeeling te doen.
[Artikel 7] Overdracht van aandeelen kan slechts plaatsvinden onder de navolgende voorwaarden:
De aandeelhouder, die één of meer zijner aandeelen aan en derde wenscht over te dragen, is verplicht daarvan schriftelijk tegen ontvangstbewijs of bij deurwaardersexploit aan de vennootschap kennis te geven, met vermelding van dengene aan wien hij voornemens is de overdracht te doen. De overdracht kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden met schriftelijke goedkeuring van commissarissen en directie.
Keuren commissarissen en directie de overdracht niet goed, dan zullen deze verplicht zijn binnen een jaar, nadat vorenbedoelde kennisgeving is binnengekomen, iemand - aandeelhouder of derde - aan te wijzen, aan wien de overdracht kan plaatsvinden tegen voldoening van de waarde, welke laatstelijk op een jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouderd tot dit doel is vastgesteld. Hebben commissarissen en directie niet binnen den termijn, van één jaar na de bovenstaande mededeeling, een kooper voor de aandeelen aangewezen, weigert de aangewezene de aandeelen te koopen, of blijft de aangewezen kooper in gebreke met de betalling van den koopprijs, dan is de overdracht vrij. Gaat de eigendom van aandeelen, tengevolge van overlijden, scheiding van gemeenschap, executorialen verkoop, waarmede gelijk is te stellen onderhandsche of publieke verkoop door den curator, in een faillissement, op andere over, dan is de nieuwe verkrijger verplicht binnen een jaar na zoodanige eigendomsverkrijging, de Vennootschap daarvan kennis te geven.
Wenschen commissarissen en Directie met den nieuwen eigenaar geen genoegen te nemen, dan zijn commissarissen en directie binnen een jaar nadat bedoelde kennisgeving heeft plaats gevonden, verplicht iemand - aandeelhouder of derde - aan te wijzen, aan wien de aandeelen kunnen worden overgedragen tegen betaling van de waarde, laatstelijk op een algemeene vergadering van aandeelhouders voor dit doel vastgesteld.
Ten aanzien van de in deze gevallen door commissarissen en directie te nemen beslissing, den termijn waarbinnen die moet geschieden, het verloopen van dien termijn, zonder dat een beslissling gevallen is, de weigering van den aangewezene of diens nalatigheid met de betaling van den koopprijs, gelden dezelfde regelen, als bij dit artikel voorgeschreven voor het geval van gewonen verkoop.
[Artikel 8] De levering van aandeelen geschiedt, hetzij door de beteekening eener acte van overdracht aan de Vennootschap, hetzij door schriftelijke erkenning der overdracht door de Vennootschap. Laatstgenoemde erkenning geschiedt door het stellen van een desbetreffende aanteekening op het aandeelbewijs, welke wordt onderteekend door een directeur.
[Artikel 9] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit tenminste één directeur, onder toezicht van ten hoogste drie commissarissen. De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen. Tegenover derden wordt de vennootschap, behoudens de in deze statuten voorkomende beperkingen, door iederen directeur vertegenwoordigd.
Indien er meer dan één lid der directie is, verdeelen zij hun taak in onderling overleg, voor zoover commissarissen of de algemeene vergadering dit niet hebben gedaan.
Bij belet of ontstentenis van één of meer leden der directie doch niet van allen, berust het beheer, het bestuur en de vertegenwoordiging der vennootschap bij de(n) overblijvende(n), bij belet of ontstentenis van het eenig lid der directie of van al haar leden, berust een en ander bij den raad van commissarissen die alsdan bevoegd is onder zijn verantwoordelijkheid iemand aan te wijzen, teneinde bedoelde functies tijdelijk uit te oefenen. In afwijking van het vorenstaande wordt voor de eerste maal tot eenig directeur benoemd de Heer Simon Johannes Joseph Crone, hiervoor genoemd en tot eenig commissaris, de Heer Wilhelm Bischoff, eveneens hiervoor genoemd.
[Artikel 10] Iedere directeur moet houder zijn van tenminste twintig aandeelen in de Vennootschap, behoudens dispensatie te verleenen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die aan deze dispensatie desverkiezende voorwaarden kan verbinden.
[Artikel 11] De Directie vertegenwoordogt de vennootschap in- en buiten rechten. Zij is als zoodanig bevoegd tot alle handelingen, het bestuur en het beheer der vennootschap betreffende, daaronder begrepen handelingen, bedoeld bij artikel 1833 lid van het Burgerlijk Wetboek, behoudens in de gevallen bij deze statuten voorzien. De directie behoeft de machtiging van den Raad vam Commissarissen voor:
a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
b. het deelnemen in andere ondernemingen;
c. het openmen en beleggen van gelden bij anderen dan de doro commissarissen aangewezen Bank of instelling en bij deze laatste boven een door deze met commissarissen overeengekomen bedrag;
d. het inkoopen van hare eigen aandeelen door de vennootschap;
e. het toekennen van pensioenrechten;
De Directie benoemt en ontslaat alle personen, in dienst van de Naamlooze Vennootschap en stelt hun instructies vast en bepaalt hun salaris, dit laatste onder goedkeuring van commissarissen.
[Artikel 12] Ieder lid der directie kan te allen tijde coor commissarissen worden geschorst. De reden van die schorsing wordt den directeur onverwijld medegedeeld. Ingeval van schorsing van een lid der Directie, zijn commissarissen verplicht een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke binnen een maand na de schorsing moet worden gehouden, in welke vergadering de reden der schorsing wordt medegedeeld en de directeur in de gelegenheid wordt gesteld om zich te verantwoorden. De vergadering van aandeelhouders beslist alsdan of de schorsing wordt opgeheven of eventueel tijdelijk verlengd, dan wel of aan den geschorsten Directeur ontslag zal worden gegeven.
De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om een Directeur, ook zonder voorafgaande schorsing te ontslaan. Ingeval van beëindiging der dienstbetrekking, hetzij door ontslag door de algemeene vergadering, hetzij door opzegging van de zijde van den directeur, zal het den directeur verboden zijn, binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van den datum waarop de dienstbetrekking eindigt, te Dordrecht direct of indirect een bedrijf uit te oefenen, of betrokken te zijn bij eenige onderneming, welke een bedrijf uitoefent, dat als concurreerend met het bedrijf der Vennootschap kan worden beschouwd, zulks op straffe van een boete van f 100.000, welke verschuldigd wordt door het enkele feit der overtreding, zonder dat een ingebrekestelling vereischt wordt.
[Artikel 13] Het salaris van de directie wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders op de algemeene vergadering, bestemd voor de vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening, vastgesteld; bij gebreke van dien geldt het salaris door de directie over het afgelopen boekjaar genoten.
[Artikel 14] De directie is verplicht om, zoo zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders, bij te wonen.
[Artikel 15] Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer van de directie. Zij hebben te dien einde te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzodnerlijk, recht van toegang tot alle lokaliteiten en terreinen, bij de vennootschap in gebruik, van inzage van alle boeken en bescheiden, recht op vertooning van de waarden der vennootschap, tot het opnemen van de kas en op het verkrijgen van alle inlichtingen, de onderneming betreffende, welke de directie kan verschaffen.
[Artikel 16] Telkenjare treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In buitengewone vacatures wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn. Onverminderd het bij deze statuten bepaalde aandeel in de winst, kan de algemeene vergadering aan commissarissen of één of meer hunner, een salaris of andere vergoeding toekennen.
[Artikel 17] Indien het college van commissrissen uit meer dan één lid bestaat, keizen commisarissen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen van het college van commissarissen. Commissarissen vergaderen ten tijde en ter platse, door den voorzitter te bepalen.
[Artikel 18] De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht, Zaandam of Bloemendaal. De vergaderingen worden bijeengeroepen door commissarissen. Commissarissen zijn verplicht een algemeene vergadering bijeen te roepen binnen een maand, nadat een daartoe strekkend schriftelijk verzoek met vermelding van de te behandelen onderwerpen, gedaan door aandeelhouders, tezamen meer dan 1/10 gedeelte van het gepalatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, ten kantore der Vennootschap is ingekomen. Mochten Commissarissen binnen den termijn van een maand aan een zodanig verzoek geen gevolg hebben gegeven, dan zijn de betreffende aandeelhouders gerechtigd zoodanige bijeenroeping zelf te doen. Het bovenstaande laat onverlet het bepaalde bij de artikelen 43c, 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel, welke artikelen op de vennootschap van toepassing zijn.
[Artikel 19] De voorzitter van commissarissen is tevens voorzitter van de algemeenen vergadering van aandeelhouders. In die vergadering treedt een lid der directie als secretaris op. Bij ontstentenis van één of beide functionarissen, wijst de algemeene vergadering van aandeelhouders den voorzitter en/of secretaris aan. De secretaris houdt notulen van het in de vergadering behandelde, welke door hem met den voorzitter worden vastgesteld en ten blijke daarvan onderteekend.
[Artikel 20] Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt behandeld:
A. vaststeling van de balans en de winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de goedkeuring daarvan;
B. voorziening in de vacatures;
C. vaststelling van de waarde der aandeelen, bedoeld bij artikel 7.
D. vaststelling van het salaris der directie, overeenkomstig artikel 13 dezer statuten;
E. hetgeen door commissarissen verder op de agenda is gebracht, alsmede hetgeen aandeelhouders schriftelijk ter behandeling ten kantore der vennootschap hebben ingediend, mits zóó tijdig, dat aan de voorschriften der Wet, betreffende de op de vergadering te behandelen onderwerpen, kan worden voldaan.
[Artikel 21] De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden per brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf dagen, die der verzending van de oproeping en die der vergadering niet medegerekend.
[Artikel 22] Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. De Directie, de Commissarissen en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen op straffe van nietigheid der door hen uitgebrachte stemmen, niet als gemachtigde bij de stemming optreden. Voor de aandeelen van hem, wien uit anderen hoofde, dan als aandeelhouder der Vennootschap, door het te nemen besluit eenig recht jegens de Vennootschap zoude worden toegekend, of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zou worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, tenzij bij de statuten anders is bepaald. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebrachte beschouwd.
Of een stem al dan niet geldig is, beslist de Voorzitter. De stemming over zaken geschiedt mondeling: de stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes. Indien geen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zich daartegen verzet, kunnen op voorstel van den voorzitter, besluiten genomen of benoemingen gedaan worden bij acclamatie, handopsteken of dergelijke wijze.
is voor verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt een nieuwe vrije stemming gehouden. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. Hebben meer dan twee het hoogste aantal stemmen op zich vereenigd, dan beslist het lot, welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen.
Heeft één het hoogste en twee of meer het volgende aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot, welke dezer laatsten met den eerste in herstemming komt. Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
[Artikel 23] Het boekjaar der vennootschap loopt van een Januari tot en met een en dertig December van ieder jaar. Binnen drie maanden na afloop van ieder boekjaar, worden door de directie een balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt en uiterlijk dertig April bij commissarissen ingediend. Commissarissen stellen bedoelde stukken voorloopig vast. De balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting, vermeldende den maatstaf, naar welken de roerende en onroerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd, alle geteekend door alle directeuren en commissarissen, worden van den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, bestemd voor de vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening, tot den afloop der vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd. Goedkeuring der balans en der winst- en verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der Directie en Commissarissen tot volledige décharge over het tijdvak, waarop die stukken betrekking hebben, behoudens het bepaalde bij de artikelen 49a en 51c van het Wetboek van Koophandel.
[Artikel 24] Hetgeen van de ontvangsten overblijft nà aftrek van alle uitgaven, kosten, lasten, verliezen en afschrijvingen is winst. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of, en zoo ja, welk gedeelte van deze winst zal worden gereserveerd, of naar nieuwe rekening overgebracht. Indien tot winstuitkeering wordt besloten, geschiedt de verdeeling als volgt:
a. aan aandeelhouders zoo mogelijk zes procent over het nominaal bedrag der aandeelen;
b. van het eventueel overblijvende ontvangen commisarissen tezamen tien procent en de directie dertig procent, bij een meerhoofdige directie door commisarissen onder hen te verdeelen;
c. de overblijvende zestig procent is ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot uitkeering, dan wel tot boeking op een bijzondere reserve, aan welke bijzondere reserve de vergadering van aandeelhouders te allen tijde vrijelijk een bestemming kan geven. Het dividend is betaalbaar binnen een maand nadat tot uitkeering is besloten, ten kantore der Vennootschap of elders, door commissarissen te bepalen. Dividenden, waarover niet is beschikt binnen vijf jaren, nadat deze betaalbaar waren, vervallen ten bate van de vennootschap en worden als een gewone inkomste beschouwd. Geen uitkeering van winst geschiedt zoolang niet verliezen over vroegere jaren geleden, zijn ingehaald of op andere wijze gedelgd. Worden reserves gevormd, dan worden deze belegd op een wijze, waarmede de commissarissen instemmen. Werpen de belegde reserves vruchten af, dan worden die als een gewone inkomste der vennootschap beschouwd.
[Artikel 25] De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd deze statuten te wijzigen. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten in een vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, en met tenminste twee/derde der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is in de vergadering, waarin de statutenwijzinging behandeld zal worden, de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de voorafgaande, waarin over de statutenwijziging kan worden besloten met twee/derde der rechtsgeldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.
Het bovenstaande geldt evenzeer, indien moet worden besloten over ontbinding der vennootschap of ontslag van een directeur. Indien in een vergadering een vorostel tot statutenwijziging, ontslag van een directeur of ontbinding der vennootschap zal worden gedaan, meot dit in de oproeping ter vergadering worden vermeld.
Betreft het statutenwijziging, dan moet gelijktijdig met de oproeping met een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap ter inzage van iederen aandeelhouder worden nedergelegd tot den afloop der vegradering.
Het bovenstaande laat het bepaalde bij artikel 45d eerste lid onverlet.
[Artikel 26] Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten. De vergadering van aandeelhouders, waarin de ontbinding besloten wordt, stelt tevens de belooning van den vereffenaar of de vereffenaars vast. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten voor zooveel mogelijk van toepassing of van overeenkomstige toepassing. De vereffening en de rekening en verantwoording van de vereffenaars geschieden volgens de regelen der Wet.
En verklaarde de comparant, de Heer Simon Johannes Joseph Crone, voornoemd, thans handelende:
a. voor zich in privé, als houder van 100 aandeelen en
b. als lasthebber van de Heeren:
1. Wilhelm Bischoff, koopman, wonende te Bloemendaal, houder van 152 aandeelen.
2. Johannes Gerardus Boers, koopman, wonende te Apeldoorn als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Catharina Augusta Gesina Maria Bischoff;
3. Hugo Albertus Marie Bischoff, koopman, wonende te Zwolle; en
4. Wilhelm Gerardus Bischoff, koopman wonende te Amsterdam;
de sub 2, 3, en 4 als tezamen houders van 108 aandeelen;
"blijkende van deze machtigingen uti vier onderhandsche acten van volmacht, welke na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, Notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht";
tezamen alzoo het geheele gepalatste maatschappelijk kapitaal van gemelde vennootschap vertegenwoordigende, al het vorenstaande voor zooveel noodig te bekrachtigen en de Naamlooze Vennootschap, daaronder verstaan het terzake bekende complex als Naamlooze Vennootschap voort te zetten, voorzooveel noodig met ingang van heden her op te richten, krachtens en overeenkomstig het bestaande aandeelenbezit en met het vermogen der Vennootschap, zooals dit te haren name actief en passief is gevoerd, en zulks op de statuten hiervoor vermeld;
behoorende tot gemeld Actief de navolgende onroerende goederen:
a) Een winkelhuis en erf, staande en geleden te Dordrecht aan de Voorstraat, plaatselijk geteekend 282, kadastraal bekend gemeente Dordrecht Sectie H nommer 3316, groot zes Aren, zeven centiaren;
b) Een winkelhuis en erf met tuin, staande en gelegen te Bergen-op-Zoom aan de Groote Markt, kadastraal bekend gemeente Bergen-op-Zoom Sectie G nommer 6212, groot 7 Aren 76 centiaren;
wordende hierbij - voorzooveel noodig - opnieuw tot directeur der Vennootschap benoemd de comparant, de Heer Simon Johannes Joseph Crone, voornoemd en tot commissaris de heer Wilhelm Bischoff, koopman, woennde te Bloemendaal. Zijnde op het ontwerp dezer acte de verkalring verkregen van den Minister van Justitie, dat hem van geen bezwaren is gebleken, blijkens besluit van 12-1-1939, Eerste Afdeeling B nommer 1112, dewelke aan deze minute is vastgehecht.
Voor de tenvoerlegging dezer verklaarde de comparant in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute. Waarvan acte in minuut. Verleden te Dordrecht ten kantore van mij, Notaris, aan de Cornelis de Wittstraat nommer 20;
ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparant, aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, Notaris. S.J.J. Crone, A. Houbolt, G. teerlink, Vergroesen, notaris. Met vier onderhandsche akten geregistreerd te Dordrecht den 30-1-1939, deel 21 folio 13 nummer 107.

Departement van Justitie 1ste Afdeeling B No. 1112.
De Minister van Justitie, Gezien het verzoekschrift van C.L.J. Vergoesen, notaris te Dordrecht, ter bekoming van de verklaring, dat noch ten aanzien van de vorgenomen gewijzigde voorwaarden der naamlooze vennootschap Gebroeders Bischoff's Kleedingmagazijn, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van den 5 November 1929 no 51, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, en welke na het verlijden der akte, constateerende die gewijzigde voorwaarden, den naam zal dragen van Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V.
noch ten aanzien van de voorgenomen heroprichting voor zooveel nodig van die vennootschap, van bezwaren is gebleken;
Gezien de overgelegde ontwerp-akte houdende de voorgenomen gewijzigde voorwaarden, alsmede de heroprichting voor zooveel noodig van de vennootschap.
Gelet op de artikelen 36 tot en met 56h van het Wetboek van Koophandel;
verklaart, onder terugzending van één der overgelegde exemplaren van de ontwerp-akte:
dat hem
a) ten aanzien van de voorgenomen gewijzigde voorwaarden van bzwaren als bedoeld bij artikel 45d van het Wetboek van Koophandel
b) ten aanzien van de voorgenomen heroprichting voor zooveel noodig van de onferwerpelijke vennootschap, van bezwaren als bedoeld bij artikel 36e van dat Wetboek,
niet is gebleken. 's-Gravenhage, den 12 Januari 1939. De Minister, C. GOSELING.

Laatst gewijzigd: maart 2011