Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 90

DOSSIER 1749
Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn (in liq.)


INHOUD
  • A 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B 19-11-1921 statuten
  • C 09-08-1923 wijziging i/d handelszaak gesloten kapitaal
  • D 14-10-1925 vertiging filiaal
  • E 12-05-1930 verstiging filiaal
  • F 31-12-1938 overlijden commissaris
  • G 16-03-1939 statutenwijziging
  • H 19-12-1939 in liquidatietreding N.V.
  • I 20-02-1940 statuten betr. nieuwe N.V. (zie dossier 10856)

H. (19-12-1939)


Opgaaf van Naamlooze Vennootschap Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V. gevestigd te Dordrecht.

In de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Dordrecht gevestigde Naamlooze Vennootschap Gebr. Bischoff's Kleedingmagazijn N.V. gehouden te Dordrecht 14 Decemebr 1939, is het besluit genomen die Naamlooze Vennootschap te ontbinden en te liquideeren - een en ander blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering 14 December 1939 door W.J.M. Leenaers, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, als plaatsvervanger van C.L.J. Vergroesen, notaris te Dordrecht, opgemaakt en gehouden -. In de Staatscourant en in de Nieuwe Dordrechtsche Courant is dit besluit gepubliceerd.
Tot liquidateur is benoemd de Heer Simon Johanens Joseph Crone, te Dordrecht, Voorstraat 282, tevens directeur der vennootschap. Tegelijkertijd is in opgemelde vergadering besloten, omdat het bedrijf over een batig saldo beschikt, het geheele complex van baten en schulden der vennootschap in liquidatie, in te brengen in een nieuwe naamlooze vennootschap onder denzelfden naam, welke nieuwe naamlooze vennootschap alle schulden der vennootschap in liquidatie tevens mede utidrukkerlijk overneemt.
Ten aanzien van het Plan van Uitkeering en Rekening en Verantwoording van den liquidateur, akn worden volstaan, door naar het bovenstaande te verwijzen.

(aangever: Simon Johannes Joseph Crone, Dordrecht, Voorstraat 282, liquidateur, 18-12-1939)

Laatst gewijzigd: maart 2011