Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 98

DOSSIER 1888
Firma A. Mak, gevestigd te Dordrecht. (zie nieuwe dossier no. 20099)

INHOUD
.
  • A. 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-06-1924 vennootschap ontbonden
  • C. 24-06-1924 de zaak te Dordt wordt voortgezet (zie akteletter c)
  • D. 01-11-1925 toevoeging is uitgeoefend bedrijf
  • E. 05-12-1935 echtscheiding
  • F. 18-03-1938 adres- en bedrijfswijziging
  • G. 10-06-1955 omzetting in Naaml. Venn.

B. (24-06-1924)


Verzocht wordt de opgaaf van Fa. A. Mak gevestigd te Dordrecht dd. 8 Juni 1921.

1. Uittreding eigenaren, mede-eigenaren, vennooten en beheerende vennooten: Uitgetreden vennoot: S.J. Mak van Waaij.
5. Wijziging der bepalingen van eene vennootschap onder eene firma: vennootschap ontbonden.
10. Wijziging, opheffing of vestiging van filialen of bijkantoren: filiaal Amsterdam opgeheven.

(aangever: A. Mak van Waaij, Dordrecht Cornelis van Beverenstraat 11, vennoot, Dordrecht 23-1-1924)

Den 29-11-1923 compareerden voor my Bartholomeus Kuipers, Notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de Heeren: meester Jan van Drooge, advocaat en procureur en Gerrit Theodoor Graafland, candidaat-notaris, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen,
de Heeren:
Carolus Ludovicus Johannes Vergoesen, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschynen als gemachtigde van SIMON JACOBUS MAK VAN WAAY, koopman, wonende te Amsterdam, blijkende van deze lastgeving uit een onderhandsche acte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebben,in tegenwoordigheid van my, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blyke daarvan door ons allen geteekend te zyn, aan deze minute is vastgehecht, en
ANTONIE MAK VAN WAAY, koopman, wonende te Dordrecht,
te kennen gevende:
dat zy by acte 16-3-1905, voor nu wylen Notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, toen resideerende te Dordrecht, verleden, oprichtten een handelsvennootschap, onder de firma "A. MAK", gevestigd te Dordrecht, ten doel hebbende: het ondernemen van publieke verkoopingen van roerende goederen, het ondernemen van openbare en onderhandsche verkoopingen van roerende goederen, voor eigen rekening, den handel in nieuwe meubelen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen en alle andere roerende goederen, den agentuurhandel en den commissiehandel in die goederen en het beroep van taxateur.
De comparanten verklaarden te zyn overeengekomen, bedeelde handelsvennootschap te ontbinden.
Zy verklaarden voorts te dier zake de navolgende regelingen te hebben getroffen:
(1) Ieder der comparanten zal de bevoegdheid hebben, den firmanaam te blyven gebruiken, doch alleen met byvoeging der woorden AMSTERDAM en DORDRECHT, zoodat door den Heer Simon Jacobus Mak van Waay mag worden gevoerd de naam "FIRMA A. MAK AMSTERDAM", en door dne Heer Antonie Mak van Waay, "FIRMA A. MAK DORDRECHT".
De Heer Simon Jacobus Mak van Waay verbindt zich in Dordrecht geen zaken te dryven met hetzelfde doel van de nu ontbonden handelsvennootschap, terwijl wederkeerig de heer Antonie Mak van Waay zich verbindt in Amsterdam soortgelyke zaken niet te dryven, beiden noch op naam of firmanaam, noch met verwyzing naar eigen naam of firmanaam, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van derden, noch in vereeniging met anderen, noch direct, noch zydelings.
Voor de tenuitvoerliggin dezer verklaren comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te keizen, ten kantore van den Notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan acte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van my, Notaris, aan de Groenmarkt, nommers 6 en 8, ten tyde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten, aan my, Notaris, bekend zyn.
En is deze minute onmiddellyk na voorlezing onderteekend, door de comparanten, de getuigen en my, Notaris. Vergroesen, A. Mak van Waay. J. van Drooge, G.Th. Graafland., B. Kuipers, Notaris.
No. 1041 geregistreerd te Dordrecht, den 3-12-1923 deel 191 folio 136verso vak 5; vijf bladen geen renvooi. ontvangen voor recht f 1,50. De ontvanger de Jong. UITGEGEVEN VOOR WOORDELYK GELYKLUIDEND UITTREKSEL.

Laatst gewijzigd: maart 2011