Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 309

DOSSIER 6154
Rijnschip Nassau (N.V.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 03-12-1924 eerste inschrijving
  • B. 23-03-1938 uittr. Directeur en verplaatsing naar Rotterdam

B. (23-03-1938)


Opgaaf van Naaml. Venn. N.V. Rijnschip "Nassau", gevestigd te Dordrecht.

2. Uittreding van bestuurders en commissarissen:
De Heer Otto Augspurger is uitgetreden.
8. Wijziging van adres:
Het kantoor-adres is verplaatst naar: Coolsingel 127 - Rotterdam.
De vennootschap is thans te Rotterdam ingeschreven.

(aangever: A.H.J. Steeman, directeur, Rotterdam 18-3-1938)

[No. 2269] Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van Donderdag 6 November 1924, no. 217.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamloze Vennootschap Rijnschip "Nassau", te Dordrecht.
Den 13de September 1924 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Aart Flach, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Bastiaan Verheul, kantoorbediende, wonende te Papendrecht, beiden als getuigen, de heeren:
1. Matthijs Lucas Volgraaf, zeilmaker, wonende te Dordrecht, en
2. Antonie Jacobus Hollemans, boekhouder, wonende te Dordrecht, die verklaarden te verschijnen als gemachtigde van den heer Arie Nys den Ouden, scheepsbouwer, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk.
blijkende van deze machtiging uit een odnerhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.
De comparanten, voor zich en in qualiteit als voorschreven, verklaarden op te richten een naamloze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam van: Naamloze Vennootschap Rijnschip "Nassau", en is gevestigd te Dordrecht.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van één of meer vaartuigen.
[Art. 3] De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden. Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.
[Art. 4] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500 welke alle gepalatst zijn.
[Art. 5] In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren den Ouden en Volgraaf, te zamen voor 10 aandeelen, welke alle in contanten worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.
[Art. 6] De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld aan toonder en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen onderteekend worden door de directie. Voor bewijzen van aandeel, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door de directie, onder zoodanige voorzorgmaatregelen als zij mocht noodig achten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.
[Art. 7] Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, ebstaande uit één of meer personen. Ook een vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.
In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren van deze akte van oprichting, zal de directie worden benoemd. Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt haar taak door den, het oudste in jaren zijnde, aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.
[Art. 8] De directie en elk harer leden vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.
[Art. 9] De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
a. voor het vervreemden en bezwaren van een aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding;
d. voor het aangaan van een dading.
[Art. 10] De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzade van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.
[Art. 11] Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.
[Art. 12] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultino December 1924. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd. Binnen een maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.
[Art. 13] Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie een algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin worden tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.
De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders, indien hun adres bij haar bekend is en anders in een courant, verschijnende in of nabij de plaats van vestiging der vennootschap. Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenworodig of vertegenwoordigd zijn en net aller toestemming.
Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het nodig acht. Voor de behandeling van onderwerpn op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.
In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor een buitengewone algemeene vergadering zodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht. De directie is verplicht binnen 14 dagen een algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.
[Art. 14] De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur, het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door één der directeuren, welke notulen door den voorzitter en, zoo mogelijk, door ene door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, wordne onderteekend.
Het verslag, in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten. Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelende in een vergadering mocht worden opgemaakt, is noch onderteekening van den voorzitter noch mede-onderteekening van een aandeelhouder vereischt.
[Art. 15] De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hun wettelijke vertegenwoordigs optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 steun zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven meer dan 3 stemmen als gemachtigde. Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.
[Art. 16] Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Wordt eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt een herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.
[Art. 17] Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in een vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet aanwezig zijn, zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezig zijnde geplaatst maatschappelijk kapitaal.
[Art. 18] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.
[Art. 19] Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute. Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 14 Augustus 1924 no. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nos. 6 en 8, ten tijde, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris. (geteekend) M.L. Volgraaf, A.J. Hollemans, B. Verheul, A. Flach, B. Kuipers, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 17 September 1924, deel 193, folio 53 verso, vak 1.

KONINKLIJK BESLUIT VAN BEWILLIGING.
14 Aug. 1924 No. 31.
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz.
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 11 Augustus 1924, 1ste afdeeling B, no. 867;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze bewilliging te verleenen:
1. enz
11. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijnschip "Nassau", te vestigen te Dordrecht.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
De Minister van Justitie, Heemskerk, WILHELMINA.


NV Rijnschip Nassau
plaats van vestiging Dordrecht 
dossiernummer RO-052594 /1303

Laatst gewijzigd: maart 2011