Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 319

DOSSIER 6381
Naamlooze Vennootschap Glas in Lood, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.

  • A. 16-07-1925 Eerste inschrijving
  • B. 08-10-1926 Adreswijziging
  • C. 28-02-1927 failliet verklaring J. van Elzelingen
  • D. 14-01-1929 failliet verklaring
  • E. 25-09-1929 beeindiging faillissement
  • F. 28-05-1930 ambtshalve opheffing

B. (08-10-1926)


Opgaaf van N.V. "Glas in lood", gevestigd te Dordrecht.

8. Wijziging van adres: T. van Elzelingen verhuisd naar Sliedrecht, Oostenbrugstraat 6.

(aangever: T. van Elzelingen, Sliedrecht, Oostenbrugstraat 6, directeur, Sliedrecht den 7-10-1926)

C. (28-02-1927)

MEMORANDUM
Mr. H.M. van Haselen, advocaat en procureur, telefoon 1207, postgiro no. 95239, Steegoversloot 77.
Aan handelsregister Dordrecht
Dordrecht, 19 Februari 1927.
Mijnde Heere,
Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, dat bij vonnis der rechtbank te Dordrecht van 16 dezer is failliet verklaard Teunis van ELZELINGEN, koopman te Sliedrecht, Directeur der N.V. Glas in ood, te Dordrecht.
Hoogachtend, (get) H.M. van Haselen, curator.

D. (14-01-1929)

Mr. J.A. de Jager, advocaat en procureur
Dordrecht, 9 November 1928.
Inzake: faill. N.V. Glas in Lood
Aan het Handelsregister alhier.
Weledelgestrenge Heer,
Ik deel U mede dat bij vonnis van de Arrondissements-rechtbank te Dordrecht van 31 October l.l. in staat van faillissement verklaard is de N.V. Glas in Lood, gevestigd en kantoorhoudende aan de Lijnbaan no. 47 alhier, met benoeming van den E.A. Heer Mr. M. van Aken tot Rechter-Commissaris ern van ondergeteekende tot curator.
Bij beschikking van 8 November is bepaald dat de vorderingen moeten zijn ingediend bij ondergeteekende uiterlijk 24 November a.s., terwijl de verificatie-vergadering zal worden gehouden op Maandag 10 December des voormiddags half tien, in het Paleis van Justitie alhier.
Met de meeste hoogachting,
Uw dw., (get.) J.A. de Jager, curator.

E. (25-09-1929)

Mr. J.A. de Jager, advocaat en procureur
Dordrecht, 12 September 1929.
Inzake: faill. N.V. Glas in Lood
Aan het Handelsregister alhier.
Weledele Heeren,
Bij deze deel ik U alsnog mede, dat het faillissement van de N.V. Glas in Lood is geeindigd 6 Mei 1929 door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijst.
Hoogachtend, (get.) J.A. de Jager.

F. (28-05-1930)

Opgaaf van N.V. Glas in Lood, gevestigd te Dordrecht.

2. De Handelszaak is met ingang van 28 Mei 1930 opgeheven.

(aangever: H. de Graaf, Dordrecht Wijnstraat 103, als secretaris der kamer van Koophandel en fabrieken voor Dordrecht en Omstreken, Dordrecht dne 28 Mei 1930)

Laatst gewijzigd: mei 2011