Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 327

DOSSIER 6567.
Naaml. Venn. Sodafabriek voorheen Jos. Franken, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A 26-01-1926 eerste inschrijving
  • B 16-05-1927 uittreding directeur, kantoor verplaatst naar Rotterda
  • C 16-05-1927 nieuwe directeur

C. (16-5-1927)


Naam der Vennootschap: N.V. Sodafabriek voorheen Jos. Franken Fzoon, gevestigd te Dordrecht.

Nieuwe bestuurder: Albert Heijbroek, directeur, Havenstraat 150 te Rotterdam, geb. Rotterdam 9-2-1878

(naam aangever: Albert Heijbroek, Havenstraat 150 te Rotterdam, directeur (Rotterdam 14-5-1927))

BIJVOEGSEL tot de Nederlandse Staatscourant van maandag 7 December 1925, no. 237.
No. 2826.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Sodafabriek voorheen Jos. Franken Fzoon, te Tilburg.
Den 30sten September 1925 compareerden voor mij, Bartholomeus Kuipers, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Simon van der Koogh, boekhouder, en mr. Daniël Johan Beekman, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:
De heer Carolus Ludivicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, die verklaarde te verschijnen als gemachtigde van mevrouw Johanna Maria Huberta Donders, weduwe van den heer Josephus Fanciscus Franken, koopvrouw, wonende te Tilburg, Zwijsenstraat 6, blijkende van deze machtiging uit een onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijken daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en
de heer Johannes van der Graaf, koopman, wonende te Dordrecht.
De comparanten, zoo voor zich, als in qualiteit als voorzegd, verklaarden op te richten een naamlooze vennootschap, waarvan het doel de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.
[Art. 1] De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Sodafabriek voorheen Jos. Franken Fzoon, en is gevestigd te Tilburg. Met toestemming van commissarissen kunnen door de vennootschap elders bijkantoren of filialen gevestigd worden.
[Art. 2] Het doel der vennootschap is de fabricage van en den handel in soda en aanverwante artikelen.
[Art. 3] De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op haar akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen 31 December 1955.
Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, tot het aanvragen waarvan een der leden der directie bevoegd is.
[Art. 4] Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 25.000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500, waarvan geplaatst zijn 10 aandeelen, welke alle in contanten worden volgestort bij het verlijden dezer akte van oprichting.
[Art. 5] Verdere aandeelen zullen worden uitgegeven telkens in zoodanig getal, als de directie, op voorstel van commissarissen, zal bepalen. Zij zullen nimmer beneden den parikoers mogen worden uitgegeven.
Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1936, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan een der leden der directie bevoegd is.
[Art. 6] Het eventueele agio, verkregen bij verdere uitgifte van aandeelen, wordt in een afzonderlijke reservekas gestort, welke kas ter beschikking is van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
[Art. 7] Bij uitgifte van nieuwe aandeelen zullen de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben, welk voorkeursrecht nader door de directie en commissarissen zal worden geregeld.
[Art. 8] De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld aan toonder en bij hun uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en worden onderteekend door de directie. Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.
Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door de directie, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als de commissarissen mochten noodig achten, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, waardoor de vermiste stukken waardeloos worden. De duplicaat-bewijzen zullen het woord "duplicaat" moeten inhouden.
[Art. 9] De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot een onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.
[Art. 10] Het bestuur der vennootschap aan een directie, bestaande uit één of meer directeuren, al of niet onder toezicht van één of meer commissarissen. De directeur(en) en de commissaris(sen) worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd, als telkens bij de benoeming of herbenoeming zal worden bepaald. De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd een directeur of een commissaris te allen tijde te ontslaan.
Het salaris en de verdere voorwaarden van aanstelling van een directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, zal het aantal leden der directie en der commissarissen worden bepaald en tot hun benoeming worden overgegaan.
[Art. 11] Ieder lid der directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt door zijn handteekening de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Voor het aanstellen van procuratiehouders wordt echter, indien er twee of meer directeuren zijn, de medewerking van alle directeuren vereischt. De aanstelling van procuratiehouders geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie, totdat zij door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd. Het ontslag van procuratiehouders berust bij de directie.
[Art. 12] Commissarissen, indien benoemd, houden toezicht op de handelingen der directie, hebben gedurende de kantooruren toegang tot de kantoren en andere inrichtingen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en van de kas der vennootschap. De directie is verplicht commissarissen alle door hen verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.
[Art. 13] De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:
a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;
b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het opnemen van gelden en het doen van bestellingen, voor elk dezer handelingen een bedrag van f 250 te boven gaande;
d. voor het voeren van een rechtsgeding;
e. voor het aangaan van een dading;
[Art. 14] Waar in deze statuten gesproken wordt van goedkeuring en/of toestemming van commissarissen, treedt bij ontstentenis van deze, de goedkeuring of toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders in de plaats.
[Art. 15] De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.
[Art. 16] Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van af den dag van het bekomen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting tot ultimo December 1926. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar worden door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.
Binnen een maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgelopen jaar.
[Art. 17] Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie een algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin worden tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.
De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, indien hun adres bij haar bekend is of nabij de plaats van vestiging der vennootschap.
Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op de vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.
Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht. Voor de behandeling van de onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.
In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor een buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directie noodzakelijk acht.
De directie is verplicht binnen 14 dagen een algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.
[Art. 18] De directeur, of wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder. De notulen der vergadering worden gehouden door der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.
Het verslag in dezen vorm vastgesteld, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.
Voor het geval een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in een vergadering mocht worden opgemaakt, is noch onderteekening van den voorzitter, noch mede-onderteekening van een aandeelhouder vereischt.
[Art. 19] De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.
Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en daarenboven niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde. Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk.
[Art. 20] Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.
[Art. 21] Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.
Ingeval de vereischte 2.3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet aanwezig zijn, zal ene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezig zijnde geplaatst maatschappelijk kapitaal.
[Art. 22] Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.
De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.
[Art. 23] Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.
Ten slotte verklaarden de comparanten elkander wederkeerig te machtigden om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en om daarin alsnog alle zodanige wijzigingen aan te brengen, als tot het bekomen dier bewilliging worden vereischt.
Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.
Waarvan akte in minuut.
Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt nrs. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.
En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.
(Geteekend:) Vergroesen, J. van der Graaf, S. v.d. Koogh, D.J. Beekman, B. Kuipers, notaris.
Geregistreerd te Dordrecht 6 October 1925 deel 195 folio 33 recto, vak 5.

KONINKLIJKE BESLUIT VAN BEWILLIGING.
7 Nov. 1925 no. 19.
Wij WILHELMINA bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz
Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamloze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 November 1925, 1ste Afdeeling B, no 1013;
Hebben goedgevonden en verstaan: Onze bewilliging te verleenen:
1. ...
7. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Sodafabriek voorheen Jos. Franken Fzoon, te vestigen te Tilburg.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Het Loo, 7 November 1925. WILHELMINA. De Minister van Justitie J. SCHOKKING.


NB.
- NV Rotterdam Soda & Chemicalienfabriek v/h C. Kortman & Schulte [AKZO]
plaats van vestiging Rotterdam
dossiernummer RO-001623 /3422

- Archief bevindt zich in het gemeentearchief Rotterdam:
[http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.inv?p_q=102939186]
[inventarisnummer 57. Condoleances bij het overlijden van de heer Heijbroek, directeur van de N.V. Rotterdamsche Soda- en Chemicaliënfabriek voorheen C. Kortman en Schulte, 1948]

- [http://nl.wikipedia.org/wiki/Kortman_%26_Schulte]

Laatst gewijzigd: maart 2011