Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 451

DOSSIER 9152
Kadima, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 10-07-1933 eerste opgaaf
  • B. 20-02-1939 adreswijziging en vestiging kiosk
  • C. 24-02-1941 procuratiehouder
  • D. 14-07-1944 opheffing filiaal

C. (24-02-1941)


Behoort bij de opgaaf van W. Peper, Regentesselaan 22, Amersfoort.

Procuratiehouder:
Hartog Jacob Henri Peper, geb. Hilversum 5-1-1913, Celsiusstraat 35 (Amersfoort)

(aangever: W. Peper, eigenaar, Amersfoort 21-2-1941)

ALGEMEENE VOLMACHT.
Heden den 17-2-1941 verscheen voor mij, Klaas Abma, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen.
de Heer WOLF PEPER, koopman, wonende te Amersfoort, Regentessenlaan.
De comparant verklaarde volmacht te geven aan den heer Hartog Jacob Henri Peper, koopman, wonende te Amersfoort, Celciusstraat 35.
In het algemeen om zijn privé-belangen, uit welken hoofde ook, waar te nemen, voor al zijn rechten op te komen en hem, comparant daarbij te vertegenwoordigen.
Ten dien einde alle overeenkomsten aan te gaan welke daden van beheer betreffen, alle betalingen te doen en te ontvangen of de ontvangst daarvan te weigeren, renten en aflossingen en hypothecaire en andere schuldvorderingen te ontvangen, coupons te verzilveren, alle andere inkomsten, van welken aard ook, te incasseeren, bij weigering ombetalingen aan te nemen aanbod van gereede betaling te en de aangeboden gelden of zaken te consingeren, ingeval van faillissement van schudlenaren en bij boedelafstand bij de verificatie van schuldvorderingen op te komen en desvereischt de deugdelijkheid derzelve met eede te bevestigen en vóór of tegen aangeboden accoorden te stemmen. Alle aangiften te doen wegens verschuldigde belasde biljetten in te vullen en te teekenen en de lasten te voldoen, wegens te hooge aanslagen te reclameeren, te requestreeren en alle verdere handelingen te doen die deswege mochten worden vereischt.
Alle aan hem comparant, geadresseerde pakketten, postwissels, postkwintantiën, aanteteekende brieven en bestelgoederen te ontvangen daarvoor gevorderde bewijzen te onderteekenen en ook postwissels voldaan te teekenen, alsook alle andere formaliteiten aan postkantoor te verrichten, ook wat betreft inlagen of terugbetaling van gelden de Rijkspostspaarbank of andere spaarbanken, de daarvoor vereischte formulieren te onderteekenen en in te dienen en kwijting te geven en te ontvangen saldi.
Alle betalingen door middel van den Postcheque- en Girodienst, Gemeente en andere girodiensten te doen en te ontvangen.
Gelden te beleggen en van geldopnemers persoonlijke en zakelijke zekerheid te nemen, machtiging te verleenen tot de geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen, met of zonder afstand van het recht van hypotheek en tot de doorhaling van overschrijving van processen-verbaal van inbeslagneming. Waarden te deponeeren, zij in open of gesloten bewaargeving, bij banken of is safes; daar alle noodige maatregelen te nemen en overeenkomsten aan te gaan met directie dier instellingen, waarden uit bewaarnemingen of safes ...(?) lichten en van den inhoud van den safes kennes te nemen.
Gelden ter leen op te neemen en tot zekerheid van de terugbetaling daarvan, zoomede uit elken anderen hoofde ook, persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen, waaronder dus ook begrepen het verlenen en vestigen van hypotheek en pandrecht zoomede het stellen van borgtocht, voorts ook grootboek-inschrijvingen of andere zaken te verbinden en voor dat alles de vereischte rechterlijke machtiging aan te vragen. Roerende of onroerende (goederen) zaken effecten en dergelijke te koopen en te verkoopen, ruilen, met hypotheek of erfdientbaarheden bezwaren, hure of verhuren, bij v..(?) dezelve te leveren, vrijwaring te beloven, kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteeren en voortst alle andere daden van eigendom en beheer te verrichten.
Schenkingen of legaten ana te nemen of wel te verwerpen. Inboedels of nalatenschappen, waarbij hij lastgever, op eenigerlei wijze mocht worden betrokken, verzegeling of ontzegeling van goederen te vorderen of zich daartegen te verzetten. Gebruik te maken van het recht van beraad, notarissen en deskundigen ter taxatie van goederen te benoemen, akten van beschrijving te doen opmaken, nalatenschappen zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden of die te verwerpen, contracten van levensverzekeringen en andere overeenkomsten af te wikkelen, de uitbetaling daarop in ontvangst te nemen en er voor te kwiteeren; aangiften te doen voor het recht van successie en overgang en die te beëedigen; te contracteeren om de scheiding van zaken der nalatenschappen gedurende een bepaalden tijd te doen plaatsgrijpen en die overeenkomst te vernieuwen of wel de nalatenschappen tot effenheid te brengen, mede te werken en over te gaan tot verkoop van activiteiten de boedels, die te leveren en voor de prijzen te kwiteeren, over te gaan tot scheiding en ver deeling van boedels en nalatenschappen, daarbij kavelingen te maken, deswege te loten, de kavelingen te ruilen, hetgeen aan den comparant zal worden toebedeeld te ontvangen en aan de mederechthebbenden hun deel toe te scheiden. Bij de directie van de Grootboeken der Nationale Schuld te teekenen en in te leveren alle biljetten benoodigd voor de geheele of gedeeltelijke af- en overschrijving van kapitalen, zoomede saldobiljetten voor de ontvangst van renten en die te incasseeren. In alle voorkomende gevallen zich bij verzoekschrift te wenden tot de rechterlijken macht geschillen in kort geding bij voorraad te doen beslissen, rechtsmiddelen aan te wenden, vonnissen en bevelschriften te verkrijgen, executeriaal-, pand- of conservatoir beslag te leggen, als eischer of verwwrder in rechten op te treden, eeden op te dragen en terugwijzen, geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen in vonnissen en beschikkingen te berusten of hooger beroep of be..(?) in cassatie in te stellen. Vergaderingen bij te wonen, voorstellen te doen en namens den lastgever te stemmen. Voor de overschrijving van op naam staande aandelen zorg te dragen en de overdracht van zodanige aandeelen aan te nemen en alle daarvoor vereischte stukken te teekenen en hadnelingen te verrichten. Rekeningen en verantwoordigen op te nemen, die goed of af te keuren, kwijting en ontslag te nemen of te geven, subrogatie if schuldvernieuwing te bedingen of te verleenen, daarin toe te stemmen of zich daarvan te ophouden, vrijwaring te geven of te doen geven, zekerheid te vorderen en te stellen, dadingen ana te gaan en afstand van rechten te doen en in het algemeen alle mogelijke dagen van eigendom en beheer, zonder eenige uitzodnering te verrichten.
Tot al het hiervorenvermelde de noodige akten, processenverbaal, stukken en registers te onderteekenen, domicilie te kiezen en gekozen domicilie te veranderen en verder alles te doen wat in het belang van den lastgever zijn kan en zulks met de macht van substitutie. De comparant en de beide hierna te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend. Bijgevoegd de twee woorden "of beroep" in regel 11 van bladzijde 4.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Mevrouw Estella de Bock geboren Brandon, boekhoudster en den heer Cornelis Hendrik Vos, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

Laatst gewijzigd: maart 2011