Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 488

DOSSIER 9959
Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V., gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 25-06-1936 eerste opgaaf
  • B. 26-10-1937 toetreding mede Directeur
  • C. 26-10-1937 adreswijziging
  • D. 16-07-1941 adreswijziging en vermeerdering kapitaal
  • E. 22-01-1942 ontbinding vennootschap
  • F. 22-01-1942 liquidateur
  • G. 22-01-1942 plan van uitkeering
  • H. 22-01-1942 bewaarder boeken en bescheiden
  • I. 27-06-1942 opheffing N.V.
  • J. 27-06-1942 rekening en verantwoording

G. (22-01-1942)


Opgaaf van N.V. Bouman & de Jong's Beurtvaart & Expeditiebedrijf, gevestigd te Dordrecht, Mazelaarstraat 1.

PLAN VAN UITKEERING.
houdende de grondslagen der verdeeling als bedoeld in art. 56a W.v.K.
De activa hadden op den liquidatiedatum, 1 Januari 1941, volgens de door den liquidateur opgemaakte en door de algemeene vergadering van aandeelhouders dd. 27 December 1941 goedgekeurde liquidatierekening, een warde van f 23.596,24
De passiva beliepen volgens diezelfde rekening f 15.293,46
Zoodat het batig saldo is f 8.302,78.
Dit saldo wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd en wel aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandeelenbezit door de overdracht aan hen gezamenlijk van de hierboven bedoelde activa, waarbij zij op zich hebben genomen de bedoelde passiva elk voor het hierboven vermelde deel op zich te zullen nemen.

(aangever: N. v.d. Plank, Madoerastraat 19, liquidateur, januari 1942)

Laatst gewijzigd: maart 2011