Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 615

DOSSIER 13069
(Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 29-01-1946 eerste opgaaf.
 • B. 12-02-1953 adreswijziging vennoot.
 • C. 18-03-1954 rechten van derden en wijziging naam.
 • D. 13-05-1955 uittreding vennoot.
 • E. 11-01-1956 opgave kantooradres.
 • F. 21-12-1956 Adreswijziging.
 • G. 27-12-1957 ontbinding vennootschap.
 • H. 27-12-1957 nieuwe opgave
 • I. 27-12-1957 kapitaalsopgave.
 • J. 27-02-1958 Faillietverklaring.
 • K. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. R.)
 • L. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. S.)

C. (18-03-1954)


Opgaaf van Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch, gevestigd te Dordrecht.

Deze vennootschap onder firma is nader geregeld bij akte 17 Maart 1954 voor Notaris B. Kuipers te Dordrecht verleden, waarbij de naam is gewijzigd in: "Bouw en Aannemersbedrijf voorheen Firma W. & C. van den Bosch" en ten opzichte van derden is bepaald:
De handtekening of medewerking van twee der vennoten of van de oudste vennoot alleen is vereist om voor de vennootschap te handelen en te tekenen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden, een en ander echter alleen voor wat betreft de gewone dagelijkse zaken der vennootschap, waarvan het voorwerp der verbintenis de som of waarde van tweeduizend gulden niet te boven gaat en met in achtneming van het in alinea 2 van dit artikel bepaalde.
De medewerking of handtekening van alle firmanten wordt in ieder geval ook gevorderd voor:
* het deelnemen in andere zaken en het ter leen opnemen van gelden, anders dan bij de gewone bankier;
* het aangaan van borgtochten;
* het verlenden van zakelijke rechten;
* het berusten in rechtsvorderingen;
* het aangaan van dadingen, compromissen of accoorden;
* het verlenen van procuratie en het aanstellen van personeel boven een weekloon van f 75 gulden en het aangaan van alle handelingen, die niet met het doel der vennootschap in verband staan.
De vennoten mogen zichzelf in privé niet als borg verbinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de mede-vennoten.

(aangever: W. van den Bosch, P. v.d. Bosch, J. Busink, allen te Dordrecht respectievelijk Weeskinderendijk 135, Prinsenstraat 42, Weeskinderendijk 135, eigenaren-vennooten, Dordrecht de 17 Maart 1954)

Laatst gewijzigd: oktober 2011