Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1174

DOSSIER 27697
N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
(in liq.), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
 • A 04-01-1965 eerste opgaaf
 • B 14-04-1965 statuten gepubliceerd (Ned. Staatscrt. 21-1-1965 no. 14)
 • C 21-11-1965 uittreding directeur
 • D 21-11-1965 opgave betr. procuratiehouder
 • E 14-02-1969 uittreding commissaris
 • F 28-03-1968 uittreding directeur
 • G 28-03-1968 nieuwe directeur
 • H 20-04-1970 diverse wijzigingen
 • I 20-04-1970 opgave beh. Directeuren en Commiss.
 • J 20-04-1970 opgave betr. procuratiehouder
 • K 21-03-1972 uittr. Directeur enz
 • L 21-03-1972 nieuwe Directeur
 • M 30-03-1972 uittreding Commissaris
 • N 11-04-1971 sedert medio 1971 wordt geen bedrijf meer uitgeoefend
 • O 20-06-1973 N.V. in liq. getreden
 • P 20-06-1973 plan van uitkeering
 • Q 28-08-1973 beeindiging liquidatie

Q. (25-6-1973)


Opgaaf van N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère in liquidatie, gevestigd te Dordrecht.

De liquidatie is beëindigd. Tot bewaarder der stukken is aangewezen Tomado B.V. te Dordrecht.

(naam aangever: J.A. de Crau, Prins Bernhardlaan 10 Voorburg, direkteur, 27-8-1973)
+
WINST- EN VERLIESREKENING.

  1970 1971 1972
Exploitatie resultaat Fl. (– 465.185,05) Fl. (– 3.428,43) -
Financiële resultaten Fl. (– 13.30,521) Fl. ( – 5.998,67) -
Biezondere resultaten Fl. (–167.417,42) Fl. 36,135,33 Fl. 2.390,24
  Fl. (– 249.657.13) Fl. 26.708,12 Fl. 2.390,24

De tussen haakjes geplaatste bedragen zijn negatief. (14-11-1973 J.A. de Crau)

  1970 1971 1972
Bedrijfspand en inventaris Fl. 206.500.-- - -
Handelsdebiteuren Fl. 8.506,25 - -
Andere debiteuren Fl. 930,16 - -
Liquide middelen Fl. 1.766,32 - -
Vooruitbetaalde kosten Fl. 1.458,04 - -
   Fl. 219.160.77 nihil nihil

Officiele toelichting op de jaarstukken 1971 en 1972.
Leningen zonder zakelijke waarborgen.
Over looptijd van een aflossingsverplichtingen op de hieronder begrepen leningen zijn geen afspraken gemaakt. Interest wordt niet berekend.
Financiële resultaten.
De hieronder gerubriceerde kosten betreffen betaalde interest.
Biezondere resultaten:
Het bedrag voor 1971 bestaat voor fl 36.652 uit baten en voor f 516 uit lasten.
Het bedrag voor 1972 bestaat ui een bate.
Wij hebben de jaarrekeningen 1971 en 1972 van n.V. metaalveredelingsbedrijf Ampere, gevestigd te Dordrecht, gecontroleerd.
Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekeningen een getrouw beeld geven van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap op 31 december 1971 en 31 december 1972 en van de resultaten over 1971 en 1972.
MORET & LIMPERG.

   1970 1971 1972
Geplaatste en gest. Kapitaal 400.000 400.000 400.000
Algemene reserve Fl. (- 496.447,15) Fl. (- 746.104,28) Fl. (- 719.396,16)
  Fl. (- 96.447,15) Fl. (- 346.104,28) Fl. (- 319.396,16)
Voorziening voor risico’s Fl. 940,00 - -
Voorziening voor liquid. Fl. 16.000,00 Fl. 2.390,24 -
Schulden op lange termijn:      
Met zakelijke waarborg Fl. 30.000,-- - -
Zonder zakelijke waarb. Fl. 284.921,05 Fl. 284,921,05 Fl. 284,921,05
       
Leveranciers F 7.115,04 - -
Rek.-courant schuld Fl. 93.647,96 Fl. 32.084,87 Fl. 32.084,87
Andere crediteuren Fl. 18.302,39 - -
Aflossing lening bin. 1 j. Fl. 20.000.-- - -
Bankiers Fl. 94.338,01 - -
       
Resultaat Fl. (- 249.657.13) Fl. 26.708,12 Fl. 2.390,24
  Fl. 219.160.77 nihil nihil

De tussen haakjes geplaatste bedragen zijn negatief. (14-11-1973 J.A. de Crau)

HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN voor Dordrecht en omsteken.
Beknopt uittreksel uit de opgaaf van de naamloze vennootschap N.V. Metaalveredelingsbedrijf Ampère gevestigd te Dordrecht, Celsiusstraat. Ingeschreven onder No. 27697.
Plaats van statutaire vestiging: Dordrecht
Soort van bedrijf: de uitoefening van een galvanisch bedrijf, de slijperij en polijsterij en alles wat daartoe behoort, daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede het verwerven, vervreemden en beheren van effekten, hypotheken en onroerende goederen, alles in de meest uitgebreide zin des woords. Zij kan te dien einde deelnemen in andere ondernemingen met een gelijk of verwant doel.
Tijdstip vestiging : 5 april 1924
Tijdstip voortzetting N.V. : 1 september 1964
Dagtekenen Nederl. Staatscourant : 21-1-1965 nr 14 volgnr 168
Direkteur: Johannes Petrus Waals, wonende te Den Haag, Thérèse Schwartzestraat 72, geboren te Dordrecht 21-6-1942, Nationaliteit Nederlandse.
Commercieel direkteur: Bob WOLFF, wonende te Dordrecht, post Dubbeldam Dubbelsteynlaan 108, geb. Tasikmalaja (Java) 11-4-1923, Nationaliteit Nederlandse.
Technisch direkteur: Ernst Jan BRINCK, wonende te Prinsenbeek, Wiek 13, geb. Amersfoort 8-11-1923, Nationaliteit Nederlandse.
Commissarissen:
Léon Léandre Marie Raymond Velge, Chaussée de Tournai 87 (Warcoing, Belgie), geb. Brussel 22-3-1931, nationaliteit : Belgisch
Leopold Philippe Victor Marie Kympers, 'Ter Kling' Petegom a/d Schelde (Belgie), geb. Leuven 28-10-1921, nationaliteit : Belgisch
Fridolin Emil Maria Smulders, Klingelaan 24 (Wassenaar), geb. Schiedam 6-10-1915, nationaliteit : Belgisch
Procuratiehouders:
Andries Florusse, Prins Bernhardstraat 22 Dordrecht, geb. Dordrecht 25-12-1912, met volmacht
Johannes Gerardus Cornelis van Thiel, Frans Lebretlaan 76, geb. Rotterdam 24-5-1931, met volmacht
Maatschappelijk kapitaal : f 1.000.0000 Geplaatst en gestort : f 400.000;

Laatst gewijzigd: maart 2011