Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1403

DOSSIER 34833
Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V., gevestigd te Dordrecht (stat.)

INHOUD.
  • A. 10-01-1973 eerste opgaaf
  • B. 07-04-1977 gen. bedrijf statuaire vestiging
  • C. 28-12-1977 adreswijziging
  • D. 01-07-1981 wijziging corr.adres
  • E. 15-03-1985 uitg. dir.
  • F. 15-03-1985 nwe. dir.
  • G. 15-03-1985 stat. gew.

G. (15-03-1985)


Opgaaf van Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V., gevestigd te Dordrecht.

6. Wijziging van de akte van oprichting, statuten, overeenkomsten of reglement.
De statuten zijn gewijzigd bij akte op 10 januari 1985 verleden voor Jhr. van Lidth de Jeude, notaris te Amstedam, op welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend op 7 februari 1985. Met ingang van 7 februari 1985.

8. Wijziging van adres:
K.v.K. Hoorn 13334. [Kamer van Koophandel Hoorn, dossier 13334]

(aangever: W.G. van Ooy, Gen. de Wetlaan 11, 1619 Vk ANDIJK, direkteur, 5-3-1985)

(doss.nr. 85020053, Loeff & Van der Ploeg) STATUTENWIJZIGING.
Op 10-1-1985 is voor mij, Jhr. Mr. Albert Peter van Lidth de Jeude, notaris ter standplaats Amsterdam, verschenen:
Mevrouw Brigitta Adriana Maria Harmse, notarieel medewerkster, wonende Amsterdam.
De comparante heeft verklaard:
Bij op 10-1-1985 genomen besluit van aandeelhouders van de te Dordrecht gevestigde besloten vennootschap:
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ WOLWEVERSHAVEN B.V
., welke vennootschap werd opgericht bij akte op 22-12-1972, verleden voor Notaris W.A. Hoek ter standplaats Rotterdam, op het ontwerp van welke akte de ministeriële verklaring - van geen bezwaren is verleend bij beschikking de dato 16-11-1972, Nummer B.V. 111806, en van welke vennootschap de statuten nadien niet zijn gewijzigd, is besloten:
a. in de statuten van de vennootschap enige wijzigingen aan te brengen;
b. haar, comparanten, te machtigen tot het verlijden van de akte van statutenwijziging.
Van vorenbedoeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van dat besluit.
Ter uitvoering van vorenbedoeld besluit, verklaarde de comparante de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen:
Artikel 1 luidt voortaan:
1. De vennootschap draagt de naam: Harris Moran International B.V.
2. Zij is gevestigd te Enkhuizen.
Artikel 2 luidt voortaan:
De vennootschap heeft ten doel:
a. het beleggen van vermogen en wel uitlsuitend of nagenoeg uitsluitend in effekten, onroerend goed en hypothecaire schuldvorderingen, waartoe mede behoort het verkrijgen, beheren en vervreemden van effekten, onroerende goederen en hypothecaire vorderingen, exploiteren, administrateren en uitoefenen van alle aan die onroerend goederen, effekten en andere belangen verbonden rechten;
b. de handel in en produktie van zaden en zaadprodukten;
c. het deelnemen in, het voeren van beheer en direktie over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en alhetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
alles genomen in de ruimste zin.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE.
In minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparante opgegeven. Zij heeft daarna verklaard van de inhoud der akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddelijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend. Getekend: B. Harmse, A.P. v. Lidth de Jeude.
+
Van bezwaren niet gebleken. No. B.V. 119.806.
's-Gravenhage 7-2-1985.
De Staatssecretaris van Justitie. Namens de Staatssecretaris.
Het Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Voor deze w.g. onleesbaar P.N. Stellaard.

(Loeff & Van der Ploeg) DOORLOPENDE TEKST van de thans geldende statuten van HARRIS MORAN INTERNATIONAL B.V., gevetigd te Enkhuizen, waarin opgenomen de laatste partiële statutenwijziging de dato 10 januari 1985.
Naam en vestiging.
[Artikel 1]
1. De vennootschap draagt de naam: Harris Moran International B.V.
2. Zij is gevestigd te Enkhuizen.
Doel.
[Artikel 2]
De vennootschap heeft ten doel:
a. het beleggen van vermogen en wel uitlsuitend of nagenoeg uitsluitend in effekten, onroerend goed en hypothecaire schuldvorderingen, waartoe mede behoort het verkrijgen, beheren en vervreemden van effekten, onroerende goederen en hypothecaire vorderingen, exploiteren, administrateren en uitoefenen van alle aan die onroerend goederen, effekten en andere belangen verbonden rechten;
b. de handel in en produktie van zaden en zaadprodukten;
c. het deelnemen in, het voeren van beheer en direktie over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en alhetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
alles genomen in de ruimste zin.
.............................etc.  (verder identiek met de statuten hierboven!!!!).............................etc.
[Artikel 20]
1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt haar vereffening door de direktie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.
2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Het saldo der liquidatierekening wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in verhouding van ieders aandelenbezit, nadat zo nodig aan de direktie een redelijke vergoeding zal zijn uitgekeerd.
4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder het enig lid der direktie, respectievelijk onder het lid der direktie, dat het oudst in leeftijd is, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding mocht bepalen, dat de boeken en bescheiden onder een andere persoon zullen blijven berusten.


NB.
Naam: Harris Moran International
Vestigingsadres: Postbus 68
Vestigingsplaats: 1800AB Alkmaar
KvK-nummer: 36013334
Soort Inschrijving: Rechtspersoon
Status: Uitgeschreven uit het Handelsregister (www.kvk.nl)

http://www.harrismoran.com (Harris Moran Seed Company)

Laatst gewijzigd: maart 2011