Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 50 t/m 55) Proces Communicatoir: verzoek belasting op run 4-3-1700, runmolen op de Kalkhaven (Samuel Nachenius en Cornelia van Duijnen wed. Hendrik Scheij)


Proces Communicatoir,
Aen de Ed.e groot agtb. heeren President Borgermr. ende regeerders der Stad Dordregt,
Geven met Schuldige reverentie te kennen Samuel Nachenius, fabrijcq deser Stede, mitsgrs: de Wed.e van Hendrik Scheij en(de) de wed. van Abraham van Wingertstraten, borger ende Borgeresse deser Stad dat Sij Suppl.ten hebben staen in Compagnie op de Kalchaven eenen runmolen ten dienste, ende gerieff van een ijder die de selve run van nooden mogten hebben de Supplten: tot haer groot leetwesen ondervonden hebben dat Sommige Persoonen alhier ter Stede, hebben Connen goetvinden hare run uijt andere Steden te ontbieden ende de Supplten met de hare te Doen blijve, Sitten tot merckelijcke prejuditie vande negotie te meer als uEd.e Groot Agtb. gelieve te Consderen dat den run van dese Stad, in andere Steden van Holland vervoert werdende moet betalen voor ijder ton twee Stuijvers, dat voor de Supplt.ten ruineus is dat haer goet in andere Steden comende belast is ende run van buijten in dese Stad Comende niet ter Werelt en geeft. Soo versogte de Supplte. het de Ed.e Groot agtb. goede geliefte mogte zijn tot voortsettinge vande negotie Soo veel Doenlijck te assisteren en bij te springen, mitsgrs. de run van buijten in comende ten proffijten van de Stad off den gene die u Ed.e groot agtb. daer toe Sullen Oordeelen geregtight te zijn, naer het Exempel van andere Hollandse Steden met twee Stuijvers per ton te belasten ofte Soo veel min ofte meerder als uEde. groot agtb. Sullen goetvinden te behooren t welcke doend &a. ende was geteckent Samuel Nachenius, Cornelia van Duijnen wed.e Scheij, Johanna Nachenius wed.e Wingerstrate.

in margine stont voor appostille.
De Camere alvorens disponeren Committeert de de heeren Segwaert ende Sont omme op het versouck in desen gedaan te hooren die haer Ed.e Sullen oordeelen daer bij geintresseert te wesen Actum desen 1 Decemb. 1699 ende was geteeckent P: Everwijn.

Aende Ed.e groot Agtb. heeren vanden geregte der Stad Dordt.
Geven met Schuldige reverentie onderdanigh te kennen, de Deeckens van het Schoenmaeckers gilde in dese Stad als representerende de gemeene gilde broeders vanden Selven gilde mitsgrs. de loijers inde selve Stad die nogh in den gilde zijn in desen voor haer intrest gevoegt dat Sij reschribenten Communicatie hadden gehad van Seckere req.te aen uEd.e groot Agtb. gepresenteert door den fabrijcq Nachenius en Consorterende om een belastinge te hebben gestelt op den run die van buijten plaetsen in dese Stad gebragt Soude worden, daer op de Reschribenten in desen genootsaeckt vonden te seggen
* Eerstel. dat de molen van de voorsz. versoeckers niet bequaem is alle de loijers in dese Stad na behoore te dienen
* ten tweeden dat de run op andere run, op andere buijten plaetse 4 a 5 Stuijvers pr. ton beter Coop te krijgen is als in dese Stad vande versoeckers,
* ten derder dat de rescribenten ruijme maet ontfangen uijt de Scheepen waer mede de run van buijten aendese Stad wert gebragt als van de gemelte versoeckers,
* ten vierde dat de run die de voorsz. (ver)soeckers alhier maecken Soo goet niet en valt als op veel ander buijtten plaetsen om dat de versoeckers daer toe alte Slegte Schors op Coopen
dat nogh Vrij Erger Soude sijn indien de rescribenten gedwongen Soude worde door de belastinge op de Buijten rin alteijts van haer te moeten Coopen ende weijders dat het Coopen van run op de Buijten plaetsen vrij voor Contant gelt, off bij verwisselinge en vercoopinge van huijden of leer tegens de run voor de rescribenten altijts is geweest een vrijen handel en negotie sijnde t'selve van alle tijden van Buijten alhier onbelast ingebragt Sullende oock geen voorname Stad in Holland off ander aengelegen plaetse worden gevonden daer sulcx niet vrij en onbelemmert wert gedaen en Soude het Contrarie vandien ahier niet connen worden gepractiseert indien men het perijkel niet wil loopen van dat andere naburige Steden oock de waren en Coopmanschappen van Dordt aldaer komende mede Soude belasten ende aldus d'een Stad tegens d'andere begon te procederen is ligt afte nemen wat belemmeringh de Coopmanschap en negotie daer door te leijden Soude hebben, en alsoo de recribenten in hare loijerijen door het Consenteren vande voormelte (ver)sogte belastinge irreparable schade Soude konnen te leijden en daer door alleen gebenificeert worden de voorsz. Weijnige versoeckers van nieuw belastinge niet Sonder vreese van Dat Dordtse goederen in ander Steden oock belastinge te verwagten Souden hebben Soo bidden en versoecke de rescribenten ootmoedel. dat uEd.e groot Agtb. op allen t'gene voorsz. is het nodig reguart beliven te nemen, en die voorsz. versoeckers van nieuwe en onnodige belastinge haer (ver)soeck ter requesten gedaen ontseggen.
Dit doende &a ende was get. Cristiaen Verbroeck, Rut van der Wijngert, Johannis Staelsmit, Willem van Gelder, Jan Schul, Jan van Oirson, J: van Botland, Jan van Bodtlandt, Jan Dier, Isack Verhoeven, Jacob vande Clundt.

Ed.e Groot Agtb. heeren.
Remonstrantie gedaen tot berigtinge van de req.e overgedient Cijnde bij Samuel Nachenius ende Wed.e Scheij Soo wert bij deselve uEde. groto Agtb. overgedient een atestatie gepasseert voor den Notaris En getuijgen binnen de Stad Gouda waer bij Blijckt dat de versonde runne uijt dese Stad aldaer Comende wert belast met een Stuijv.r per ton daer ter Contrarie evidentel. En Claer blijct dat de runne van Bergen op den Zoom En andere plaetse meerder binnen dese Stad; comende vrij ende Exempt sijn van eenige lasten Soo dencken de req.te vanm req.te onder reverentie dat daer inne een groote hardigheijt resideert dat haer goet in andere Steden comende belast is, ende goederen alhier van buijten incomende niet belasten wert,
Dat die van het Schoenmaeckers gilde binnen dese Stad uEde. groot agtb. mogten voorgeven dat de remonstrat(i)e niet in Staet Soude Sijn om haer genoegsaem van run te voorsien En Sulckxs genootsaeckt werden(de) van buijten dese Stad haere run te moeten ontbieden, daer tegens de remonstraten seggen te vreden te zijn Sufficante borge te Stellen dat als die van eht voorsz. Gilde hare run alleen vande remonstrantie wilde aennemen bij weer en wint noijt geen verlegentheijt van rin vallen Sal, en die te leveren van Soodanige waerde en Valeur dat Ceurmeesters Sullen moeten vercalren goet en validie te zijn Soo gelieve uEd.e groot agtb. te Consideeren dat de voorsz. Schoenmaeckers in voegen voorsz. connende gerief werden en niet willende alhier ter marct coomen dat alsdan oock behoorde dat het goet van buijten alhier ter Steden woonende belast te werden even en alsoo gelijck de run van haer remonstrantie in andere plaetse Comende belast is Dit doende &a ende was geteeckent Samuel Nahenius, Cornelis van Duijnen, wed.e Scheij,

in margine stont voor t'eerste reqt.
(doorgehaald:) De Camere gehoort het rapport van de heeren Commissarissen en gelet op t'gene in dese te letten stonden ontseijt den Supplt. haer versoeck. Actum den 4 Maert 1700 ende was get. P: Everwijn.

Compareerde voor mij Andries Timmer, openb. Notaris bij den hove van Holland geadmitteert binnen der Goude residerende ende voor de getuijgen naer genoemt Karel Aernoutse, overman item Jan Crijnen Soldaet Willem van der Wolff; Hendrick Fleuren ende Hendrick Koij Dekens van het Schoenmaeckers en loijers gilde binnen dese voorsz. Stad, mij notaris bekend, de welcke ter Requisitie ende versoecken van Samuel Nagenius, fabrijcg der Stad Dordt, ende Cornelia van Duijnen wed.e wijlen Hendrick Scheij, woonende tot Dordregt voorsz. getuijgt verclaert ende geattesteert hebben Sulcx, Sij doen bij desen waeragtigh te zijn, hoe dat binnen dese Stad een notoire en vaste Observantie is en oock van alle Oude tijden is geweest, dat van de run dewelcke van Buijten binnen dese Stad Comt ende aen de Burgers en ingesetenen alhier wert (ver)kogt ende gelevert Per ton betaelt wert eenen Stuijv: aen de heer Philibert de Laet, jegenwoordigh Rentmr. vande heeren Rentmr. vande heeren Scholarcken binnen dese Stad ofte den Rentmr. inder tijt, ende dat het insgelijcx alhier een vaste observantie is ende van alle oude tijden is geweest dat de run alhier ter Steden verkogt ende gelevert wort met Sestigh ponden voor een ton hetzij van run van Buijten in Comende ofte Dewelcke alhier gemalen werd gevonden Sij Deposanten voor redenen van wetenschap dat het gunt voorsz. Staet binnen dese Stad Soo lange een vaste Observantie is geweest, als henlieden Eenigsints in geheugenisse is ende voorts als inden text verclarende derhalven t'Selve alsoo waer agtigh te zijn bereijt Sijnde des noots ende daer toe versogt t'selve nader met Eede te Stercken, Aldus gepasseert binnen der Goude voorsz. ter Presentie van Gerrit Loij ende Reinier Vingerlingh getuijgen hier toe versogt die de minute deses nevens de Deposanten, ende mij notaris mede Onderteeckent hebben den xvi Decemb. Ao. xvi negenentnegentigh onders(t)ont Quod Attestor ende was geteckent A. Timmer,

in margine stont stont voor t'eerste request
De Camere gehoort het rapport vande heeren Commissarissen en gelet op t'gene in dese te lette Stonde ontseijt de Supplianten haer versoeck Actum den 4en Maert 1700 ende was get: P: Everwijn.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.