Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 55vs t/m 59vs) fidei commis 3-6-1699 (Hendrick Francken Janszoon)


Aen mijn Ed.e &a.
Geeft met behoorlijcke Eerbiedinge te kennen Hendrick Francken Jans: Soon borger binnen deser Stede dat den Supplte: bij den testamente wijlen zijen Oom za.r d'heer Hendrick Francken in zijn leven uijt het Collegie van mannen van veertigen deser gemelte Steden opgerigt voorden nots. Arent van Neten en Seeckere getuijgen alhier opden 28 Junij 1681 neffens sijne broeders ende susters is gemaeckt een notabel legaet sub onere fideicommissie ende dat daer op den voorne. sijnen Oom op den 5 Septemb. 1682 deser werelt is komen te overleijden dat het nu Sulxs dat bij den Placcate vande Ed.e groot mog. eheren Staten van Holland ende West Vriesland van date den 28 Julij 1674 indistincte wert gestatueert, dat alle de gene de welcke eenige goederen met den last van dificomis off in lijftogt besitten niet gehouden zijn de Capitaele leeninge, hondertste ende twee honderste penningen te voldoen naer mede deselve goederen belast sijn, en soo voorts als breeder bij den selven placcate gecorroboreert bij een Constant gewijsde van den Ed.e hove van Holland tusschen eenen Johannes vander Holst woonende in S'Gravenhage Eijssr. ter eenre ende weesmr. aldaer verst. ter andere zijde op den 22 Julij 1697 ende waer bij deselve weesmr.en mits derselver Contradictie, inder selver Prive inde Costen van den Processe sijn gecondemneert Dat hij Supplt. voor sijn aendeel den voorsz. last t'sedert t' overleijden van gemelte sijnen Oom sa.r tot nogh toe heeft gesupportert Sonder eenige vergoedinge ofte restitutie t'welck alsoo niet en behoort keert Den Supplt. Sigh tot uEde. groot agtb. reverentel. (ver)soecken(de) Appostille in margine Deser uijt kragte van de welcke heer Henricus Francken, Bedienaer Des Goddeljcken Woorts alhier als Executeur van de bovengemelte testamente Sij geauthoriseert ende Soo veel des noots gecondemeert omme op het aenpart vande Supplt. int voorsz. legaet Soo veel te negotieren off daer van te verkopen, als waer uijt aen de Supplt. Sullen konnen werden goetgedaen ende gerestitueert de resp.e twee honderste ende honderste penningen de welcke vant selve aenpart van den Supplt. tot desselfs laste sijn betaelt ende wijders den Supplt. in toekomende te bevrijden van Soodanige twee hondertste en hondertste penn: als wegens t'meer, gemelte aenpart ofte restant vandien voort toekomende geheven ende gegeven Sullen werden maeckende in Cas van Contradictie, Eijsch van Costen uijt des voorsz. heer Executeurs prieve ende Particuliere beurse te betalen ofte tot andere &a
onderstont Twelck Doende &a ende was get. Hendrick Francken in margine stont voor appostil.

Zij dese ofte Copie vandien gestelt in handen van Do. Henricus Francken bedienaer des Godel. woorts alhier als Executeur vanden testamente van d'hr. Hendrick Francken za.r in zijn leven uijt het Collegie van Mannen van veertigen deser Stade om haer Ed.e Groot Agtb. op den innehoude vandese req.te binnen Den tijt van agt dagen naar d'insinuatie deses te dienen van Sijne Conseratie ende berigt Actum in Dordregt den 9e Meij 1699 ende was get: Johan De Witt.

lager stont in margine
Ed.e Groot Agtb. heeren
Op huijden den 11 Meij 1699 hebbe ick ondergesz. geswore kamerbewaerder Der Stad Dordregt mij selfs vervoegt ende getransporteert ter woonstede en aenden Persoon van Dom.e Henricus Francken ende den selfde het vorenstaende re.qe met het Daer opgeslagen appoinctement geinsinueert latende tot Desselfs naerrigtinge, Copie van dese daer op mij den self den voor Antw.t gaff dat het wel was en dat daer op Soude reschriberen t'gene ick raltere te zijn mijn wedervaren op Datum als boven, ende was get: Daniel van Veen,

Aen mijn Ed:e Etc.
Geeft andermael met behoorlijcke Eerbiedinge te kennen Hendrick Francken Janse Soon, borger alhier, dat Dom.e Henricus Francken, Bedienaer Des Goddel. Woorts alhier in gebreecke blijft op de geannexeerde Re.tq vande Supplt. binnen den tijd bij uEde. groot agtb. daer toe gepresigeert, te rescriberen keert Sigh der halven Den Supplt. wederomme aen UEde. Groot agtb. ootmoedel. versoeckende derselver appoinctement, van Constrainctie in margine Deses waer bij gemelte Do. Henricus Francken sij geordonneert alnogh binnend en tijt (van) vier Dagen na insinuatie vandien, te rescriberen ofte van zijn E. Consideratie ende berigt te Dienen op pene dat bij gebreecke vandien nader bij UEd.e Groot Agtb. sal werden gedisponeert als aner behooren
onderstont Twelk Doende &a ende was get: F. De Caesteker.

in margine sont voor Appostille.
De Camere den innehoude vande nevenstaende req.te geexamineert hebbende, Accordeert den Supplt. zijn versoeck ende Ordonneert mitsdien alsnogh Ds. Henricus Francken bedienaer des Goddelijcken woorts binnen dese Stad, Dingsdagh toecomende, Sullende sijn den 2e deser toekomende maend Junij op de geannexeerde req.te te reschriberen ofte van sijne Consideratie ende berigt te dienen op pene dat bij gebreecke vandien daer op sal worden gedisponeert, als naer behooren, Actum in Dordregt Den 27 Meij 1699 ende was get: Johan De Witt,

lager stont in margine
Ed. Groot Agtb. heeren
Op Huijden den 30 Meij 1699 hebben de ondergeschreve gesworen Camerbewaerder der Stad Dordt. mij selfs geaddresseert ten huijse van d'hr. Ds. Henricus Francken, bedienaer Des Goddelijcken Woorts alhier en aldaer overgelevert Copie op behoorlijck zegel vandese req.te en appoinctemente van Constrincte daer op mij de jonge Juffr. Francken voor Antwt. Gaff dat aen haer Papa Soude overleveren t'gene relatere te zijn mijn wedervaren. Actum Uts en ten oirconde get: ende was get: Daniel van Veen.

Aende Ed.e groot Agtb. heeren die van den geregte ende Camere Juditieel &a.
Gesien bij Henricus Francken, Predicant binnen dese Stad als Executeur vanden testamente van wijlen Hendrick Francken in sijn leven uijt de mannen van veertigen, binnen dese Stad de req.te bij ofte van wegen Hendrick Francken Jansz Soon woonende binnen dese Stad als uEde. groot Agtb. gepresenteert met de Appoinctemente in margine Desselfs versogte behoudens sijne Exceptie en Defentie; alvorens Sigh ontrent het versoeck bij de voorsz. req.te gemelt intelaten dat uEde. groot Agtb. de resp.e geintesseerdens het Expectatijff van het fidicomis in questie hebbende t' een seeckeren bequame Dagen voor Ed.e Groot Agtb. gelieve te Doen Convoceren ende Desselfs op den innehoude vande reg.qte te kooren omme het selve gedaen sijnde als den Eerder te Zeggen en Doen Pro ut Consily onderstond het welck doende &a nogh lager stont. inden naem vanden Supplt. ende was get: A. Hagoort in margine stont voor appostil sij dese ofte Copie van dien gestelt in handen van Hendrick Francken Jansz Zoon omme omme haer Ed.e groot agtb. op den innehoude van de nevenstaende requeste te dienen van sijne Consideratie ende berigt. Actum in Dordt. den 21 Junij 1699 en was get. Johan de Witt.

Aen mijne Ed.e &a
Gesien bij Hendrick Francken Jans Soon req.t Seecker geschrift bij ofte van wegen d'hr. Hendrick Francken, bedienaer des Goddel. Woorts alhier, als Executeur van den testamente van d'hr. Hend.k Francken in sijn leven uijt de veertigen deser Stad uEd. Groot Agtb. overgegeven waer bij den selven in plaetse van het versoeck vande req.te ende iterative Apostille van uEde. Groot Agtb. te voldoen indeser tragt te trecken de Expectanten vant fideicomis in questie daer nogtans de selve Expectanten woonende weijts en zijt buijten uEde. groot Agtb. jurisdictie de Saecke niet aengaet; hebbende ijder der selver Apart he regt vande indisputaberle Cortinge en restitutie ind esen versogt uijt kragte vanden Placate bij req.t van Eijsch gemelt ende Successive geweijsdens daer op gevolgt jder (indien) niet van malcanderen, nemaer van van ijders Particuliere portie door handen vanden Executeur die daer toe alleen bevoegt en verpligt is, en oock tot nogh toe ijmand ontrent sijne Administratie heeft bemoeijt: ende indien deselve vermeijnde voer t'gene voorsz. is de geinteresseerde Soo daer al eenige mogte wesen te moeten hooren, konde Sulcx bequamelijck gedaen hebben inde lange Spacie van tijt, die den selven daer toe heeft gehad, weshalven den req.t versoeckt dat den heere gerequireerde alnogh Sal werden geordonneert, binnen Corte Dagen voor d'heere Commissarissen uijt uEd. Groot Agtb. finalijck ende Peremptelijck sijn belangh ende Defentie in te brengen omme Parthijen sommierlijck gehoort rapport en vervolgens regt gedaen te werden als na behooren onderstont twelck Doende &a ende was get. Hend. Francken in margine stont voor appostille
fiat Commissie ten eijnde al inde nevenst.en requeste gemelt op d'heeren Dirck Hubert Stoop ende Daniel Eelbo Schepenen deser Stede. Actum in Dordregt den 3e Junij 1699 ende was get: Johan De Witt.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.