Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 68 t/m 80) Proces Communicatoir 5-10-1700 (Cornelia van Outgaerden)


(Pro Deo) Proces Communicatoir.
Aende Ed: Achtb: Heeren den presiderende Borgermr. ende Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft reverentelijck te kennen Cornelia van Outgaerden Laest wed.e van Corstiaen vande Graaf Borgeresse deser Stede, dat Sij Suppliante genootsaeckt Sijnde geweest tegen de gesamentlijcke Heeren Executeuren ende voogden over de minderjarige Erfgen: van wijlen Crispijn van Outgaerden voor dese Ed: Camere proces te moeten Sustineren ten eijnde deselve in haere

qualiteijt Jder in Solidum mits d'een voldoende de anderen bevrijt Sijnde, Souden werden gecondemneert aen haer Suppliante aldaer eijs.te te betalen het jaer revenue ende rente vande Somme van negen duijsent Carolij guldens ofte van Soo veel minder als de heeren ged.bs wettelijk Soude konnen aentoonen die te moeten werden gerekent vervalle op alderheijlige van den Jaere 1698 mitsgaders haer Suppliante leven lang geduerende van Jaere tot Jaere daerinne te Continueren ten minste bij provisie tot het betalen ende overgeven van het voorsz. Jaer hier vooren gemelt, dat oock dese Saecke naer Stijle van dese Ed: Camere Sijnde voldongen ende bepleijt vandien uijtslag is geweest dat uEd. Achtb. naer examinatie vande Saecke de ged.ns hebben gecondemneert naer inhoude vande Conclusie vij de eijs.te tegens deselve genomen ende Soo mede omme bij provisie te namptiseren het Jaer revenuen ende renten verschenen den eerste Novemb: 1698 ende naerdien Sij Suppliante oock niet jegenstaende dese haere pretentie bij het gemelte vonnisse van UEd: Groot Achtb. ten vollen regt matig is bevonden

nog inder minne de voldoeninge met en kan erlangen, ende Soo genootsaeckt werd omme eenig Soulaes aende armoede die in dese haere hoge Jaren ende gebreeckelijcken Ouderdom komt te leijden toe te brengen het voorsz: provisionele vonnisse ter executie te Sullen moeten leggen, waeromme dan oock alvorens belangende 't namptissement borgen dienen te werden gestelt ende bij UEd Groot Achtb: gejustificeert, Soo was Sij Suppliante haer kerende tot uEd: groot Achtb: presenterende ten eijnde voorsz. tot Borgen haere twee Sonen met name Ferdinandus Alleman en Jan Alleman bij den opgemelten Testamente van Crispijn van Outgaerden gepasseert voorden Notaris Arent van Neten in dato den 24ste Octob. 1669 ten desen annex geinstitueert inden eijgendom van het gemelte Capl. waer van haer Suppliante de Lijftogt is geadjudiceert, omme dat Capitael naer doode van haer Suppl.te door opgemelte heeren executeuren aen haere voorsz. Soonen te moeten werden verhantrijckt moetende oock vande deugdelijkhijt deser gemaeckte Somme voor het decideren deses uEd: Achtb: volcomentlijck sijn gebleken Ootmoediglijck versoeckende dat dese

gepresenteerde Borgem. volgens haere acte daer toe gepasseert mede ten desen annex, als Sufficant voor het gene waer over het provisionele vonnisse van dese Ed. Camere disponerende bij UEd: Groot Achtb: mogen werden gejustificeert ten minste onder die overgifte inde gemelte haere Acte geinsereert dat het Capl. aen haer gemaeckt onder de voorsz. Heeren executeuren daer voore Specialijk Sal blijven geaffecteert Sijnde de Suppliante berijt onder Solemnelen Eede te verclaren egeene andere Borgen te konnen Stellen, onder Stond
Uijtten naem vande Suppliante was getekent B:V:Gelsdorp, Procr.In margine Stond voor appostil.
Zij dese ofte Copie vandien gestelt in handen vande heeren Executeurs ende Voogden over de minderjarige Erfgenamen van wijlen Crispijn van Outgaerden, om haer Ed: Groot Achtb. opden innehoude vande selve binnen tijd van agt dagen naer d'insinuatie deses te dienen van haere Consideratien ende berigt Actum in Dordrecht den 1en Meij 1700 was getekent
Johan de Witt,Aende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.
Gesien bij de heer Arent Muijs van Holij Raedt ende rentm. Generael van Zuijdholland ende Oud Borgermr. deser Stad bij Pieter van Outgaerden uijt de Veertigen der Stad Dordregt bij Hendrik Terwen, mitsgaders bij de wed.e van wijlen Cornelis Terwen copie van Seeckere req.ten (van replijcq) aende Camere Judiceel deser Stede overgelevert bij ofte van wegen Cornelia van Outgaerden eerst wed.e van wijlen Johannes Alleman ende nu van Christiaen vande Graaf met de acte van cautie aende voorsz. req.te geannexeert, tenderende de gemelte req.te ten eijnde de voorsz. cautie bij UEd. Groot Acgtb: gejustificeert, ende de Suppliante onder benefitie van deselve geadmitteert mogen werden het provisioneel Vonnis van dese Ed: Camere in dato den 21en Januarij 1700 Jegens de rescribenten gewesen, ter executie te leggen ende eijndelijk het appoinctement van communicatie van dato den 1en Meij deses Jaers bij dese Ed: Camere daer op verleent:
Deden ter Obedientie, ende tot voldoeninge vanden voorsz. appoinctemente disadvouerende voor af wel expresselijk de qualiteijten van Executeurs vanden Testamente en voogden over de minderjarige Erfgen:

van wijlen Crispijn van Oudgaerden aende rescribenten alsnog in des Supplts. req.te pretenselijk geadscribeert cortelijk Seggen dat de Supplianten tot fundament van haer voorsz. versoek wel hadde geemploijeert twee middelen eerstelijk dat bij den Testamente van wijlen Crispijn van Outgaerden den eijgendom van het legaet breeder ten processe vermelte aen ahere twee Soonen wesende gemaeckt, ende deselve 't voorsz. Capitael voor dee restitutie vande penningen bij provisie bij de heeren rescribenten uijt te schieten, in cas ten principalen naderhant de Saecke anders mogte werden begrepen willende affecteren mitsgaders bij d'acte van cautie de voorsz. overgifte effective hebbende gedaen over sulcx de voorrz. Borgtogte, als meer dan Suffisant sijnde, behoorde te werden gejustificeert, ende ten tweede (omme waer te doenelijk daer door het eerste middel te verstercken) dat de Suppl.te bereijt was onder Solemnelen Eede te verclaren geene andere Borgen te connen Stellen; Edog dat bij de de voorsz. middelen wel ende te regt ingesien Sijnde met geen imaginatie tot een motif voor uEd: Groot Achtb: conden Strecken

om de voorsz: Borgtogte te justificeren geconsidereert, dan het voorsz. eerste middel enckelijck, ende alleen steunde op een presuppoost, dat de recribenten alsnog executeurs vanden Testamente ende voogden over de minderjarige Erfgen: van wijlen Crispijn van Oudgaerden wesende naer dodoe vande Suppl.te tot de overleveringe van het Cap.l van f 9000 gl aen Ferdinandus ende Johannes Alleman geobligeert Souden sijn daer nogtans teer Contrarie de voorsz. qualiteijten bij de rescribenten niet alleen wel expresselijk wierden ontkent, maer oock boven dien ten genoege aengewesen Soude werden, dat Sij vande voorsz. functien al voer lange gedechargeert, ende oversulx voor het voorsz. Capl. niet meer aensprekelijk waren dat oock mitsdien Soodanige Stellinge vande Suppliante die bij de rescribenten gediadvoueert, ende alsnog in questione was, voor geen preremptoire reden conde dienen om de versogte justificatie te obtineren, te min dewijle de Suppl.te ende oock derselver Soonen genoegsaem uitjdruckelijck toestonden dat sij buitejnde voorsz. f 9000 geene goederen ter werelt possideerden, ende dat de restitutie vande penn: bij provisie

uijt te Schieten, in Cas sulx naermaels verstaen mogte werden uijt de voorsz. Somme Soude moeten werden geconsequeert: dat oock boven dien ingevalle de versogte justificatie vande voorsz: Borgtogte met relatie tot het voorsz. legaet ende opde raisonnementen inder Suppl.te req.te vervat, bij uEd. Groot Achtb. Soude doorgaen ende de rescribenten 't selve acquiesceren, daer uijt een groot grief voor deselve resulteren, ende met fundament beslooten Soude cunnen werden, dat de recribenten niet alleen de voorsz. praetense qualiteijten agnosceerden ende naer doode vande Suppliante aennamen het voorsz. legaet aen haere Soonen te voldoen maer dat oock effective het voorsz. Capitael onder haer alsnog was berustende daer nogtans de Suppl.te ende haere Sonen genoeg waren bewust dat de rescribenten daer van niets onder haer hadden, ende de voorsz. effecten ontrent de dertig Jaeren geleden onder den Notaris Melanen waren gebragt: dat uijt het vooren gededuceerde ten genoegen wesende af te nemen, dat het affecteren vande voorsz. f 9000

geene Securiteijt aende rescribenten Soude geven, omme de provisionele condemnatie voldoen Sijnde in tijden ende wijlen remboursement van haere uijtgeschote penn: te connen consequeren, ende de Suppliante ofte haere Soonen geene andere goederen cunnende aenwijsen, Jae selver niet dervende poseren dat sij buijten het voorsz. legaet Suffisant genoeg souden Sijn, omme casu quo de rescribenten te cunnen voldoen consequentelijck gene redenen ter werelt (onder reverentie) conden werden bedagt waeromme de pretense acte van cautie bij uEd: Gr: Achtb: Soude werden gejustificeert dat oock het tweede middel bij de Suppl.e tot corrobaratie quasi(e) van't eerste in hare req.te geemploijeert van geen beter valeur was als het voorgaende, dewijle boven ende behalven dat doorde presentatie vanden Eed inde voorsz. requeste gemelt de Suppliante genoeg dede Sien wat Staet Sij opde voorsz. acte van cautie quam te maken, dat deselve in haere req.te boven dien uijtdruckelijck poseerde, dat sij het effect vande provisionele condemnatie van nooden hadde, om eenig Soulaes aen haere

armoede te mogen toebrengen, ende dat dat uijt genoegsaem consteerde dat de voorsz. penn: aenstonts gediverteert, ende bij een andere uijtslag deser Saecke ten principale niet meer te vinden Soude wesen, waeromme oock een declaratoir onder Eede van geen andere borgen te cunnen vinden niet con wegnemen het defect inde voorsz: Borgtogte hier voren aengewesen ofte eenigsints opereren dat onder beneficie vanden voorsz. Eed het effect van een provisioneel vonnisse erlangt Soude werden als kennelijk Sijnde dat naer Stijle, ende practijcque die versekeringe gedaen en Soodanige ordre gestelt moet werden, dat bij contrarie decisie ten principalen de uijt geschote penn: reelijck, ende met de doet getouckeert cunnen werden weshalven de rescribenten niet twijffelen of uEd: Groot Achtb: Sullen geen Swariheijt maken het versoeck bij de Suppl.te in haere req.te gedaen te ontseggen ende deselve te condemneren inde costen, twelck doende etc:
was getekent Joan Becius, ende Jan de Bedts P(rocureu)r.in margine stond voor appostil, Sij dese gestelt in handen van partijen, om op toecomende dingsdag te repliceren. Actum den 22 Meij 1700, onder stond Secretaerissen abst. was getekend S:D:Moraaz.(Pro Deo) Aende Ed: Groot Achtb: h.re den presiderende Borgerm.rn ende regeerders der Stad Dordregt.
Gesien bij Cornelia van Oudgaerden laest wed.e van Corstiaan vande Graaf seeckere rescriptie ende berigt tegens haer gepresenteerde requeste omme Justificatie vande Borgtogte daer nevens vermelt UEd: Groot Achtb: overgegeven, mitsgrs. den marginale App.te ten eijnde daer tegen te repliceren opden 22ste deser Loopende maend van Meij verleent, Seijde tot naercominge vandien Schoon Sij Suppliante ook ten vollen haer is houdende voor gepersuadeert, dat de middelen bij ahere requeste ter neder gestelt, Sijn van die esticace dat daer opde gepresenterde Borgen (onder reverentie) moeten werden gejustificeert als voor het vonnisse ten desen te executeren in allen deelen meer dan

Suffisant, en dat het geallegeerde bij rescriptie niet en is van die valeur dat uEd: Groot Achtb: daer door ter Contrarie Soude connen werden gemoveert, dat de Condemnatie om welckers voldoeninge de voorsz. borgtogt Sig extendeert alleen is Continuerende den Intrest van ontrent de 8000 gl Capl. ende waer van voor tegenwoordig nog maer twee Jaren werden gevordert dat voor die en veel meerder Somme ider vande voorsz. Borgen die ook beneficien van UEd: Groot Achtb: sijn possiderende meer dan Suffisant sijn, boven dat als bij requeste is geallegeert, sij oock inden eijgendom van(de) voorsz. Capitale Somme sijn geinstistueert welcke Somme nog door ofte van wegens de gerequireerdens aen haer sal moeten werden uijtgereijckt sijnde het buijten alle reden ende fundament dat de rescribenten erkennende de dispositie van Crispijn van Outgaerden ende de makinge daer bij aende voorsz. Borgen gedaen als wel ende buijten alle Contradictie haer daer mede voor uEd: Achtb:

tragten te behelpen, dat sij rescribenten niet meer, ende selver oock niet ten desen requarde als executeuren ende voogden vande minderjarige Erfgen: vanden voorn: Crispijn van Oudgaerden connen werden gecondidereert ofte aengesproocken, ende ten tweeden, dat oock die effecten onder haer niet mer een berusten maer al over veele jaeren door haer Ed: onder den notaris Johan Melanen Soude wesen gebragt Sijnde het immers buijten alle Contestatie dat voor het decideren in dese Saecke uEd: Achtb: ten vollen moet sijn gebleken, als oock nog uijt de productie daer toe gedaen, aenstonts kan werden geverifieert, de rescribenten niet alleen te sijn geweest executeuren vanden opgemelten Testamente van Crispijn van Oudgaerden, en voogden van desselfs minderjarige Erfgenamen maer oock ten opsigte van dese Saecke in die qualiteijt aensprekel(ijk) te sijn in welcke qualiteijt bij vonnisse van dese Ed: Camere en de tot het doen van welcke executie dese Justificatie alleenel(ijk) werd gerequireert de rescribent sijn gecondemneert, gewerden

vervolgelijck in cadem Causa door UEd: Achtb: verclaert Sij rescribenten niet alleen executeuren ende voogden maer oock voor het geeijste aldaer in die qualiteijt aensprekel(ijk) te Sijn, ende mitsdien van geen de minste Consideratie dat de rescribenten tot haer eenigste fundament dese qualiteijt traften te desadvojeren ende te ontkenne ende dat notabel is voor een regter die niet alleen daer albereijtes kennisse van heeft genomen, maer oock naer behooren bleijck op die qualt: gecondemneert belangende nu de effecten dat die onder de rescribenten niet meer en Soude berusten maer door haer aen een derde Soude wesen overgegeven ende dat om die redenen met het effecteren vande Selve geen Securiteijt aende rescribenten Soude werden toegebragt en argumenteert voor deselve ten dese haer niet want geconsidereert Sij rescribenten Sijn executeuren vanden voorsz. testamente ende voogden vande minderjarige Erfgen: en in die

qualiteijt ten desen aensprekelijk als bij UEd: Achtb: albereijts is verstaen Soo volgt Consequentelijck dat oock moeten overgeven die effecten, ende voldoen dat gene waer over in die qualiteijt aensprekelijck sijn, Sonder dat haer wegens de Erfgenamen ende minderjarige uijt hoofde vanden opgemelten Testamente geintresseert kan patrocineren propria Authoritate ende Sonder behoorlijke dechargie den effecten omme te administreren aen een derde te hebben overgegeven ende toevertrouwt tegens wien particulierlijk aen haer rescribenten der actie blijft gereserveert, waer mede dan uEd: Achtb: Soo vertrouwt wert volcomentlijk Sijnde gebleken, niet alleen vande Sufficant der voorsz. gepresenteerde Borgen maer dat oock die Speciael tot het gemaeckte legaet tegens de executeuren, Sijn geregtigt welcke executeren en voogden voort effect vant selve oock moeten instaen ende mitsdien sij executeuren in haer selve voorde Somme ten desen te executeren, Schoon oock die tot Soulaes ende onderhout van(de)

Suppliante wierde geconsumeert volkomene versekeringe te hebben, dat oock den Eed van geene andere borgen te konnen Stellen, dan alleenelijk waer bij de Supplt.en ten overvloede ende omme alle verdere Cavillatie af te snijden van waerheijt gedaen, als boven dien meer dan genoegsame Securit:t inde borgtogte ten desen gepresenteert residerende, Soo kan de Suppliante wegens uEd: Groot Achtb: alsnog noet anders (ver)wagten ofte Sullen naer inhoude vande Conclusie agter haer gepresenteerde requeste genomen, ende acte van Borgtogt, daer toe relatiff ende uEd: Groot Achtb: overgegeven, de Borgen daer bij vermelt bij Appt: comen te Justificeren ende de rescribenten Condemneren inde Costen ten desen door haer veroorsaeckt.
Twelck doend etc onder stond uijtte name vande Suppliante, was getekent B:V:Gelsdorp, procr.In margine stond voor appostil
De Camere Ordonneert dat dese ofte Copie sal werden gestelt in

handen vande Executeurs vanden Testament van wijlen Crispijn van Oudgaerden omme binnen den tijd van agt dagen na de insinuatie deses te dupliceren Actum Dordregt den 29en Junij 1700, onder stond Secretarissen abst: en was getekent S:D:Moraaz.Aende Camere Judicieel der Stad Dordregt,Arent Muijs van Holij Raedt ende rentmeester Generael van Zuijdholland, en Oud Borgermr. deser Stad bij Pieter van Oudgaerden uijt de veertigen der Stad Dordrecht bij Hendrik Terwen, mitsgaders bijde wed.e van wijlen Cornelis Terwe copie van Seeckere requeste van replicque aende Camere deser Stede overgelevert, bij ofte van wegen Cornelia van Oudgaerden eerst wede. van wijlen Cornelis Alleman, ende nu van Cristiaen vande Graef, met het marginale Appoinctement van communicatie in date den 29 Junij deses Jaers 1700 bij dese Ed: Camere daer op verleent:
deden ter obedientie, ende tot voldoeninge vanden voorsz. appoinctemente daer

jegens duplicerende, cortelijk seggen Dat uijt de introductie van der req.tes request van replicque teng enoege was consterende, van wat soberen staet ende cleijne Sufficanse buijten het expectatif van f 8000 dat deselve pretenderen, ende waer van int vervolg naerder sal werden gesproken haere gepresenteerde Borgen moeten Sijn dewijle de req.te voor af laboreerde omme dese provisionele condemnatie voor Soo veel doenlijk te vercleijnen, ende deselve alleenl(ijk) tot den intrest van twee Jaeren wegens een Capl. van f 8000 te redigeren daer ngotans ter contrarie, of schoon voor alsnog maer twee Jaeren verschenen waren, het derde Jaer binnen weijnig maenden stonde te vervallen, en boven dien geen begrootinge van het geweijsde gemaeckt, conde werden, aengesien de condemnatie sig extendeerde, omme inde voorsz. betalinge geduerende het leven vande req.ter van Jaer tot Jaer te continueren: dat de voorsz. premissen comende te corriueren, geene de minste reflexie meriteerde de eerste reden tot pretense Justificatie

vande geoffereerde Borgen bij de requeste geallegeert namentlijk dat sij met benefitien van UEd: Groot Achtb: Soude wesen begiftigt, want of wel het besitten van Ampten ende benefitien, soo wanneer de Posseseurs van Soodanige Ampten van het innekomen vandien privative moeten leven, ofte ook wel andersints geen behoorlijke toesigt op haere affaires geven, geene Borgen Suffisant maeckt maer wel goederen en effecten, die in tijden en wijlen in cas van een contrarie decisie ter principale daer voor aengesproken, ende tot gelde gemaeckt cunnen werden Soo is het bovendien remarquabel dat dese pretense benefitien bestaende in een Sack ende een Coorn-maet waermede de voorsz. gepresenteerde borgen resp.e bij UEd. Groot Achtb. Soude wesen gegratificeert, ende waer toe geen vast tractement wesende gefixeert maer heet provenue vandien alleenlijck in aheren dagelijcksen arbeijd bestaende, ende alsoo oock verteert werdende, vervolgens 't possideren van Sodanige beneficien geene gerustheijt aende heeren gereq.dns conde geven, te min dewijle de dagelijxe ondervindinge doet sien, dat verschijde Sackedragers en

coornmeters noulijks Soo veel connen winnen ende verdienen, dat sij met haere damilie van het eene brood als men seijt, aen het ander weten te geraecken, veel min bequaem Soude wesen om voor Soo onsekere ende ongelimiteerde condemnatie casu quo met effect te cunnen instaen Dat de req.te wel bemerckende de Swackheijt van haere voorsz. eerste argumentatie deselve mitsdient seer ligt hadde gepasseert ende vervolgens overgegaen was tot een tweede pretens motiff daerinne bestaende dat de heeren gereq.dns Executeurs van(de) Testamente en voogden over de minderjarige Erfgen: van wijlen Crispijn van Outgaerden Sijnde geweest, ende oock in die qualiteijt wesende gecondemneert deselve geobligeert Souden Sijn de voorsz. f 8000 naer doode vande req.te aen hare Sonen uijtte keeren, ende dat over sulx over de versogte Justificatie geene verdere twijfelinge de voorsz. borgen uijt dien hoofde meer dan Sufficant sijnde, met imaginatie Soude connen vallen, Edog dat het voorsz. raisonnement niet concludenter was als het voorgaende, Soo als bij de

requeste van rescriptie breeder was gededuceert, waer toe om cortheijts wille in desen wierde gerefereert, Sonder dat daer inne eenige veradneringe conde bij brengen, dat de heeren gereq.dns met alleen voogden ende executeurs gewest maer oock in die qualt: gecondemneert Sijnde, dit versoeck van justificatie een gevolge van het vonnis Soude wesen want of wel UEd: Groot Achtb: hadde cunnen goetvinden inde provisionele condemnatie de heeren gerequireerdens te adscriberen de qualiteijten van executeurs en voogden, Soo moet egter tuschen het gene aldaer in questione was ende bij provisie gedecideert is geworden, mitsgaders tusschen heet gunt alhier wert gecontroveert een notabel onderscheijt werden gemaeckt, geconsidereert int eerste geval, Sommarie ende alleenlijck op de (ver)sogte provisie dese Saecke, mitsgaders de geadscribeerde qualiteijten wesende geexamineert Soodanigen grief doorde voorsz. condemnatie niet was geinfligeert ofte moeste het selve altoos door het Stellen van een Sufficante cautie ten principale reparabel gemaeckt werden, daer ter contrarie in t laeste cas bij aldien de voorsz. provisionele

condemnatie ende de qualiteijten aende heeren gereq.dns aldaer gegeven voor een motif van Justificatie vande voorsz. borgen Soude dienen 't selve in effecte een condemnatie ten principalen impliceren, ende de gereq.dns in die Staet Stellen Soude dat deselve met geen hope van Succes dit proces ten principalen Soude cunnen vervolgen, Sulx dat het versoeck van Justificatie wel eeng evolg vande provisionele condemnatie was, maer dat het selve op Soodanige middelen moste werden gefundeert, die alleen sijne relatie haden tot de Suffisantheijt vande gepresenteerde borgen, ende geensints tot geimagineerde pretensien, ofte geadscribeerde qualiteijten van(de): gereq.dns die alsnog in questione ware ende ind esen tot nadeel vande gereq.dns niet getermineert conden werden Sonder aendeselve een irreparabel Grief toe te brengen, dat even Soo weijnig als het voorgaende in desen in consideratie quam, of de heeren gereq.dns de effecten breeder inde req.te van rescriptie gespecificeert propria authoritate aen een derde overgegeven

hebbende, deselve daer door gedechargeert ende vande verantwoordinge vandien geliberert waren, ofte niet, dewijle dat die questie hujus looi niet was maer 't originele proces ten principalen werdende vervolgt 't selve alsdan naerder geexamineert sal moeten werden
Dat eijndelijck den Eed bijrequeste gepresenteert de voorgeallegeerde defecten inde geaffereerde borgtogte niet conde Suijveren, om redenen inde requeste van rescriptie in t breede gededuceert, ende waer jegens bijde requeste van replicque niet particuliere was geadvanceert, amer alleenlijck de Suffisance vande Borgen onder stelt, in allen schijn of daer door alle becommeringe bij de gereq.dens gemovert weg genomen waren, ende deselve daer ontrent met de requirante concurreerden, des uijt dese geheele requeste van dupl. het contrarie bleeck, ende ten genoege aengewesen was, dat de penn: bij de requirante verteert wesende, de geeqg.dns te vergeefs haer refres tot laste van Soo onvermogen Borgen Soude Soecken weshalven de gereq.dns niet twijffelen of UEd. Gr.

Achtb. Sullen geen Swarigheijt maken het versoeck bij de requirante gedaen te ontseggen, ende deselve te condemneren inde costen Twelck doende etc.
was getekent Antoni Vivien, ende Jan de Bedts Pr.
In Margine Stond voor appostille
Sij dese ofte copie vandien gestelt in handen van partijen Actum den 21' Julius 1700,
was getekent P: Everwijn.In margine stont voort Eerste req:t
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de requeste van eijsch, Antwoort, replijcq en duplijck, ende gelet opt gene in desen te letten Stonde ende mogte moveren Accordeert de Suppliante haer versoeck verclaert de Borgen in dese requeste gemelt Suffidant voor het gene waer over het provisioneel vonnisse van dese voorn. Camere ten voordeele van haer Supplts. opden 21en Januarius 1700 is gewesen, mits werdende bij de voorsz. Suppliante onder Eede verclaert geen andere Borgen te konnen Stellen. Actum den 30' Septemb: 1700 was get. P: Everwijn.(Gepronontieert den 5 Oct:r 1700)
Comp.e Jan de Bets, als procur. van d'h.ren Arent Muijs van Holij, Pieter van Outgaerden, Hendrik Terwe en(de) de wed.e van Corn.s Terwe, en(de)vercl.de hem te stellen appellant aan(de) Ed. hove van Hollandt van het vorenstaande vonnisse. Actum in Dordt. den elffde October Seventien hondert.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.