Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 80 t/m 88vs) erfenis 22-11-1700 (Katarina de Swart)


Op Huijden den 22 Novemb. Seventien honderd Compareerde voor ons Adriaan van Hoogeveen ende mr. Johan de Roovere, Scheepenen in Dordregt, hebbende tot adjunct den Secretaris mr: Johan de Witt,
Katarina de Swart, meerderjaerige Dogter woonende binnen dese voorsz: Stad, Soo voor haer selven, en in desen (voor Soo veel des noods) haer onder behoorlijke, Renunciatie van de beneficium Senatus Consultie Vellianij den Effecte van dien haer onderigt, sterkmakende ende de Rato kaverende, niet alleen voor hare Suster in dien deselve in leve is, Alsoo de Comparante verclaerd van des selver

Leven off dood geen Sekerheid te hebben nemaer Ook voor de kind off kinderen en Descendenten, die bij deselve hare Suster mogte wesen naergelaten, te kennen gevende dat haer Comp.te oud moeije maternel Margarita de Pre, Laast Wed:e van Dijter Jans op den agtsten maart Sestien honder Seven en Seventigh, voor den Notaris Pieter Muijs, alhier hebbende geresideert, en Sekere getuijgen, heeft geDisponeert van hare goederen verdeelende bij deselve haare Testamentaire Dispositie die Sij met der dood heeft geconfirmeert, hare muibelties en kleederen Soo van linnen wolle als anders, t'haren lijve behoorende, onder hare twee nigten, Sijnde der Compt:e moeder Susanna de Pre, huijsvrouw van Jan de Swart, haren Vader ende Judigh de Pre, huijsvrouw van Thunis van Wel, legaterende

bij den leven Testamente, aen Govert van Wel, een Somme van twee honderd Caroli guldens Instituerende wijders tot Erffgenamen in de Resterende goederen bij haer naer te laten, de voornoemde Judigh de Pre, voor de eene helfte, en(de) de kinderen van der Comparante voornoemde moeder Susanna de Pre (Sijnde bij gevolge de Comparante in desen en hare Suster in dien deselve in leven was) voorde andere helfte en aen der Comparante voornoemde moeder het in komen ofte vrught gebruijk vande voorschreve helfte
Dat de naerlatenschap van der Comparanten voornoemde Oud moeije niet anders hebbende Bestaen, dan in een huijs en Erve, staende ende gelegen in de Doelstraet, agter het Weeshuijsstraetje deser voorsz. Stad, het huijs off Stallinge, toebehoorende Dom:e Johannis Dibbits, bedinaer

Des god'lijken woords hier ter Stede, aend'eene ende het huijs naergelaten bij Kornelis Maertens van der Kuijp aen d'andere sijde, naer overlijden van der Comparante voornoemde Oud Moije, inde Maand Januarij des Jaers Duijsend ses honderd twee en tagtigh, bij heeren Schepenen deser Stede, tot betalinge van het Regt der kollateralle Successi getaxeert Op een Somme van Vier honderd en veertigh gld van welcke Som: van f 440 gl: Eerst als een last des boedels moest aff gaan, de twee honderd gl: als voren aen Govert van Wel gelegateert, ende boven dien de Noodige Reparatien en (ver)pondinge in't Leven van haer Comparante Oud Moeije, Door den voorn.de Teunis van Wel, haren behoud oom van tijd tot tijd gedaan verschoten ende betaald alsmede de dood schulden 't Regt van't Collateraal, en

andere Lasten des Boedels, bij den selven haren Oom mede verschoten ende betaald bij den anderen Sijnde gerekent en bevonden te monteren meer dan een Zomme van twee honderd Car: guld: volgens de bewijsen daer van aen de Comparante geexhibeert, sulx nogh Soude hebben geresteert een Zomme van Veertigh gl: dien volgende voorde Comparante, en hare Suster, in Dien die alsvoren in Leven was te Samen een Somme van twintigh guldens dan Alsoo der Comparante o(ver)leden Ouders Jan de Swart en Susanna de Pre, met den voorn. haren behoud Oom Teunis van Wel, waren verdragen, overkomen ende geaccordeert, dat het hier vorengemelte huijs bij den selven haren Oom Soude werden genaderd en Aengenomen, niet voor de Zomme van

vier honderd en veertigh gl, daer op het selve bij 'Heeren Schepenen was getaxeert maer voor de Somme van tien honderd caroli gul:, en welk gedaen Accord de komparante voor Soo veel haer qualitate Predicta Soude mogen aen gaen bij desen verclaard te approberen en Ratificeren, aff getogen als Lasten Des boedels, de voorschreve twee mael twee honderd guldens, Soo was de Comprante en hare Suster, in Leven Sijnde, voor hare Portie t'Samen kompeterende, een Somme van drie honderd guldens Naer voltreckinge van welk accord tusschen der Compte. vornoemde Ouders en haren behoud Oom Tunis van Wel gedaen, der Comprante voornoemde Ouders (ver)mits haren miserabelen Staat, en op groote Armoede, daer inne

deselve waren, bij marginale Appostile in dato den 14 decemb: xvi vier en tagtigh Op de Requeste bij haer aende Ed:e Groot Aghtbare heeren van(de) geregte, ende kamere Judicieel deser Stad Dordregt gepresentert, waren gequalificeert om van(de) voorsz. drie honderd gl: tot haar noodigh Onderhoud, en Levensmiddelens, aff te steken, en van der Comparante, voornoemde Oom te Ontfangen een Zomme van Vijff en Seventigh guldens, volgens deselve Appostille, en quitantie, bij haren vader Op d'Requeste daer van gegeven, en de Comaprante vertoont Sulx nogh Resteerde een Somme van t'wee honderd vijv en (t)wintigh guldens sijnde wijders der Comparante (voor)noemde ouders, door de zouveraine van Desen

Lande, op de Requeste door haar aen Deselve gepresenteert gequalificeert Om d'voorschreve Resterende twee honderd Vijv en twintig gl: van Der komparante meer voorn: oom te Ontfangen, en Den selven haren Oom daer bij geauthoriseert ende hem geordonneert, om aen de voorn. hare Ouders, alle Jaren, boven de Jaerlijkcxe intressen vant ontbrekende Capitael, toe te Leggen, en over te geven, een Somme van Vijv en twintigh gul: tot dat de gantsche twee honderd vijv en twintigh gulde Soude wesen Geabsorbeert, en voldaen alles ende in konformite van: appoinctemente bij haer Ed. Groot Mog. daer van gedepescheert, ende in Dato den 6en Augustij xvi ses en tagtigh
de komparante mede vertoont, en konform het al hier geinsereerde

Saatgen; naer overlijden van Margarita de Pre laatst wed:e van Dijt Jans, overleden binnen Dordt: op den 19e Decemb: xvi een en tagtigh, sijn Teunis van Wel nomme uxoris, Erffgenaaem naer betalinge van't Legaat en andere wettige Lasten des boedels, vande voorn: Margaritna de Pre, voor de een helfte, ter Eente, en Jan De Swart met deselfs huijsv: Susanna de Pre, als Fidei commissaire Erffgenamen, voor de andere helfte op den 31e: Januarij xvi: twee en tagtigh, metten anderen geconvenieert, Dat voor de Portie van hem Jan de Swart, het huijs hier boven gemeld Soude Sijn en blijven geaffecteert, ter Somme van Drie honderd guld: eens daer van bij

Tunis van Wel, als Posseseur van 't selve huijs, Soude betaald werden intrent tegens vier Percento in gaende met den Eersten Januarij des selven Jaers xvi twee en tagtig komt dus alhier de (voor)schreve Somme van Capl: f 300:-:-
twee Jaren Intrest a 4 percento Sedert den 1e: Januarij 1682, tot den 1e: Januarij 1684 aen hem betaelt 24:-:-
Volgens appoinctement op de Requeste bij Jan de Swart, aen haer Ed:e Gr: Agtb: gepresenteert in dato den 14:e decemb: 1684 is door Teunis van Wel aen hem tot noodig onderhoudt betaalt vijv en Seventig gulden f 75:-:-
= f 225:-:-

Transport van Capl: f 225:-:-
Item van Intrest 24:0:0
Nog betaalt twee ende een half Jaer Intrest Sedert den 1 Janua: 1684 tot den eersten Julij 1686 22:10:-
Volgens appoinctement van(de) Souverine van(de) Landen in dato den 6e: augustij 1686, Jaerlucx boven de Intrest van't Capitael, in minderinge van(de) Resterende twee hondt: vijv en twintig guld: aen Jan d'Swart gegeven en(de) (ver)strekt vijv en twintig gl: dus meet het obtineren van't Appoinctement f 25:-:-
En op dato bij Anticipatie de xxv gl. te (ver)vallen 6 aug: 1687 f 25 = f 50:-:-
= f 175:-:-

De xxv gl: te vervallen 6 aug: 1688 f 25:-:-
= f 150:-:-
Intrest f 7:-:-
de xxv gl. te vervallen 6 aug: 1689 f 25:-:-
= f 125:-:-
Intrest f 6:-:-
de xxv gl. te vervallen 6e: aug. 1690 f 25:-:-
= f 100:-:-
Intrest f 5:-:-
de xxv gl. te (ver)vallen 6e: aug. 1691 f 25:-:-
= f 75:-:-
Intrest f 4:-:-
d'xxv gl. te (ver)vallen 6e: aug. 1692 f 25:-:-
en vermits het o(ver)lijden van Susanne d'Pre om het doode lighaem ter aerde te bestellen als anders f 25:0:0 = f 50:-:-
= f 25:-:-
Intrest f 3:-:-

de Resterende xxv gl: Ja meer dan deselve tot betalinge van gemaekte Schulden, en ten behoeve van hare dogter (ver)strect Dus Quitt,
Intrest f 1:0:0
betaald Intr. f 72:10:-
Ende alsoo de komparante niet alleen bewust, maer klaarlijk gedemonstreert en aengetoont is dat den meergenoemden Teunis van Wel, haren oom, de gemelte Jaerlijcxe Vijv en twintigh gl: van tijd tot tijd, boven en behalven de intressen als mede de Inressen voor die tijd vervallen ende verschenen heeft betaald, Ja selfs met Soulaas gelde vermits (tot haer leetwesen)

hare Ouders in groote armoede waren levende, altijd bij anticipaatje volgens de notitien en quitantien aen de Comparante mede geechobt. en bovendien haer Compte. al voor hare veer tien Jaeren, Sonder eenige de minste goederen, aleen uijt een Cristelijke Barmhertigheid, en mededogen o(ver) Soo na bestaende bloed verwadnschap, aen genomen ende gealimenteert, Soo (ver)claarde de komparante inde voorsz. hare quiliteit, de betalingen door den (voor)n.e haren Oom, als vooren aen, en ten behoeve van hare Ouderen gedaen bij desen volkomen te Approberen envervolgens haren Oom geheel en al dankelijk te quiteren, Sonder de minste Reserve: met belofte van(de) selven ter Saeke van het doen van herrekeninge, als anders,

Off wat het Eenigsints Soude mogen wesen, niets uijt gesonderd, direct off in dieRect, of in Regten ofte daer buijten, in geenderleij manieren noit te Sullen mogen ofte molesteren, nogh te gedoogen, dat sulx door Imand buijten haer Soude gedaen werden, als bij desen (ver)klarende van de goederen 't Sij Roerende off onroerende bij de voorn: hare Oud Moije naer gelaten, enden de aktie en pretensie daer ontrent te doen, t'eenemael en volkoen te Resilieren, Renunencoerende ten dien eijnde van het doen van herrekeninge, om redenen voren genarreert, en om dat door haren Oom, Soo aen den komp.te Ouders, als aen haer komp.te selve volgens alle de bewijsen Daer van

Aen haer vertoont en het Staatje in desen geinsereert, veel meer (ver)strect, dan bij den selven haren Oom, geproffiteert is, alsmede van Reductie Relieff mits: alle andere Soodanige behulp middelen in Regten als haer komparante eenigsints Soude komen ofte mogen Patronieren, ende De Stade komen belovende 't gene voorz: staat, te Sullen naerkomen, en doen agtervolgen onder den (ver)bande van der komparante persoon, en goederen, Present, en toekomende, die en(de) de keure van dien Subjecterende de Judicature van allen heeren, hoven, Regten en Regteren, en(de) Specialijk Den Ed:e hove en hoogen rade in Holland, Sijnde de komparante te vreden, en bonsenterende, om(m)e haer in den in houde deses Soo voor den

Ed:e geregte en kamere Juditieel deser Stad Dordt:, als Ed:e hoven en hoogen rade in Holland voorn:, goedwilliglijk te Doen en laten kondemneren, ten Dien eijnde konstituerende, onwederroepelijk Lasten Procuratie gevende, Srs. Peterus van Son, Jan d'Bets, Albertus van Nieveld, ende Bartholomeus van Gelsdorp, alle Procureurs voor gemelte kamere mits: Willem Breur, Johan Rhuijl, Abraham Oubrie, en David vander Werve, alle Procureurs So voor wel gemelte hove als hoogen rade, ofte de voorn: gemelte Procureuren hare Successeuren in Officio, een van Seselve om de kondemnatie te (ver)soeken en een ander om daer in te konsenteren Respective: met belofte van ten allen tijden te Sullen Souden van Waerden, al 't

gene uijt kragte deses, sal werden gedaen en verrigt, onder gelijken verbande en Subjectie als voren Des ten Oirconde dese bij ons schepenen en Secretaeris int hooft van dese onderteekent binnen Dordt. datum gemelt nevens de Compt: uts.
A. v. Hoogeveen, Dit merk + is gestelt bij de hand van Katarina de Swart, Comparante in desen.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.