Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 107vs t/m 119vs) verkoop zaagmolen Merwedegrond 1701 (Willem de Vlugt)


Aande Ed. Groot Aghtb. heeren de Heeren Presiderende Burgermeester ende Regeerders der Stad Dordregt,
Verthoonen Reverentelijken de Heer Matthijs Snoek In den Outraadt deser Stede, ende Johannis Gardenier, borger alhier dat den Eersten heere Verthoonder als in huwelijk gehadt hebbende Vrouwe Elizabeth Taljarde zal.r ged.te die een Eenige dogter ende Universeel Erffgenaem was van wijle Vrouwe Elisabeth de Witt in haar leven wed:e mede wijle de heer Johan Taljardem ged.te dat deselve Vrouwe de Witt aen Hendrik Gerretse van Baeken In sijn Leven Borger deser voorn.e: Stad in twee distincte Rijsen te weten op den 26en Junij van den Jaren 1668 de Somma van vier hondert Gulden ende nogh op den 4en October des Jaars 1681 op Intrest hebende geschoten de S.a van een duijsendt gl: en Sulx te Samen de S.a van veertien hodnert guldens Cappitaal

ende den voorn: tweeden verthoonder als het regt ende Actie vercregen hebbende van wijle Francois Dole, en Abraham de Rath den Oude bijde Zal.r de welke aenden gemelten van Baeken mede op Intrest geschooten hebbende de S.a van een duijsent gl: Cappitaal tot Securitijt van dien, dan voorn: van Baeken Specialijk hadde veronderpant des selffs Saagmolen mette appendentien ende depentien van dien mitsgaders de huijsinge Lootsen Erven timmeragie ende Plantagie der selver, alles met desselffs toe behooren ende gevolge Staande, ende gelegen op de grondt vande Merwede buijten de klijne Sluijspoorte deser Stede annex de gewesene Lijnbaan, aldaar alles ingevolge vande resp.e schult ende verbandt brieven daar van Sijnde ten desen annex ende waar toe kort hijts halve volcome wert gerefereert ende gemerkt den voorn: van Baeken op den 10en feb: 1685 den voorz: molen

en gevolge met de Last van Soodanigen Somme van Penningen als daar Op als doen alberijts waren genegotieert heeft gedonateert gehadt aen Willem de Vlugt, wonende Insgelijkx alhier ter Stede als In huwelijk hebbende Catharina van Baeken; ende dat dito van De Vlugt de Intresse van(de) voorz: Cappitaelen Wel Eenige Jaren aenden anderen hadde betaalt Edogh dat den selven aenden twee den Verthoonder in vier a Vijff Jaren Geen Intrest hadde betaalt, ende verders in gebreeken was gebleven de voorz: Capitale Sommen aende verthoonders te voldoen, niet jegenstaande menigvuldige Interpellatien daar omme gedaan, ende geconsidereert den meer voorz: de Vlugt, eenige tijt geleden dito molen en gevolge van dien aende heer Johan Burchard Metscher, Coopman alhier finalijk heefft vercogt gehadt dan alsoo van deselve Coop (soo pretenselijk) voor gegeven wert weder Soude sijn aff gegaan en dito molen en gevolge (soo insgelijcx voor gegeven en(de)

gepretexeert wert) gecomen in handen van Gerrit van Baaken, wonende mede alhier ter Stede, Sulx dat met den Coop van den Selven molen seer confuselijk gehandelt ende gemorst sijnde de verthoonders tot nogh toe niet en weten veel min haar gebleeken is, wie dat Jegenwoordigh Effective Eijgenaar Ofte Posseeur van den meer geseijden molen, ende gevolge van dien is, ende, waar jegens deselve met volcome Securitijt hare voorz: actie Soude konnen Instituren ende Egter geerne van der selver voorz: deugdelijk agtherwesen waren voldaan weshalvend eselve verthoonders haar uEd:e Groot Agtb: sijn addresseerende gedienstelijk versoekende dat gemelte uEd:e Groot Aghtb. den voorn: de Vlugt, d'hr: Burchard Metscher, van Baaken ofte wel den geene die Soude willen Sustineren Eijgenaar ofte Posseseur van den voorz: molen ende gevolge van dien te sijn te ordonneren

ende voor Soo veel des Noots te Condemneren de verthoonders Binnen Corten dagen bij UEd:e Groot Agtb: daar toe te Prefigeren van haar voorz: Capitale Sommen met de Interessen daar op alberijts vercoopen tot de volle ende Effectuele voldoeningen toe aff te leggen en(de) te betalen 'ten minsten bij Provisie Onder Sufficante Cautie te namptiseren mitsgaders te verclaren dat het hijpotheecq in den voorz: brieven geroert voor 't Respective geeijste verbonden ende Executabel Twelk doende etc: onderstont Uijt den namen van(de) verthoonders was get. A:V:Nievelt Procureur.
In marginne stond voor Appostille.
d'Camere alvoorens te disponeren Committeert de Heeren Eelbo ende Meerdervoort Omme parthijen te hooren en(de) te vereenige is 't doendelijk Soo niet te doen rapport te doen. Actum den 15en febriaris 1701 was get: P: Everwijn.

Lager Stondt
de Camere gehoort hebbende het Rapport van heeren Commissarissen Ordonneert dat dese Request ofte Copie van dien sal werden gestelt in handen van Gerrit van Baaken omme op Donderdagh toe komende Jegens het versoek bij den Eersten heer verthoonders gedaan te Seggen Sijn belangh des werdende de selve de voorz: Copie op huijden ter handt gestelt. Actum Den 22en februarius 1701 was get: P: Everwijn.

Nogh Lager Stondt,
D'Camere vermits Gerrit van Baaken in gebreken is gebleven op donderdagh Laest leden te Rescriberen en(de) te Seggen Sijn belangh jegen het versoek bij de heer Matthijs Snoek gedaen Ordonneert nogh maals dat sulcx sal hebben te doen op Dijnsdagh toe komende op pene van dispositie Actum Den 26e feb. 1701 was get: P. Everwijn.

Aande Ed. etc.
Geven reverentelijk te kennen Gerrit van Baaken Coopman gereg.de in Cas Communicatoir en(de) Willem de Vlugt, Saagmolenaar voor Sijn Intrest in desen gevoegt bij de wonende op de gront van de Merwede buijten dese Stadt dat hij gereq.de Copie bekomen hadde van Seekere req.te aen UE: Groot Agtb. gepresenteert bij ofte van wegen d'heeren mr. Matthijs Snoek uijt den Oudraadt deser Steede als In huwelijk gehad hebbende vrouwe Elisabeth Talard die eenige dogter ende universeel Erffgenaam was van Vrouwe Elisabet de Witt wed:e wijlen d'hr. Johan Taljarde met den Appoinctemente van Communucatie daar annex ter obedientie van welk appointement rescriberende dede Seggen dat hij gereq.de Seekere Plaats ofte Erff leggende op de Gront vande Merwede buijten dese Stad in den Jare 1678 van

Sr. Francois Dole hadde aan gekogt omme ende voor een Somme van 2250 gl: dat op den voorz: Grondt door hem gereq.de in Compagnie met sijnen vader Henrik Gerritse van Baaken in den Jare 1680 was Getimmert den molen breeder ten processe gemelt dat hij gereq.t in den Jare 1682 Eijgenaar geworden Sijnde van den voorz. geheelen molen den selven molen hadde verheurt aen(de) voorz: Sijnen vader Henric Gerritse van Baaken omme ende voor de Somme van 620 gl: s'Jaars dat het Wijders wel waar was dat den ged: uijt kragte van Sekere donatie door den voorz: Henrick Gerrits van Baaken in den Jare 1685 Pretenselijk aan hem gedaan den voorz. molen in Possessie hadde genomen ende sedert geruijmen tijdt daar na alle de Saagloonen daar van geprofiteert Edog dat den Selven gevoegde bij Sententie van den Ed: hoven van Hollandt van dato den [..] feb: 17901 was Gecondemneert geworden

van alle de selve Saaglonen aenden Gereq.de te doen behoorlijke Reekening Bewijs ende Reliqua ende off nu Schoon waar mogte Sijn dat d'Erffgen. van de voorz. Vrouwe Elisabeth Taljard van(de) gereq.de wel hebben te Pretenderen gehad seekre Kapl. Somme van vier hondert ende duijsendt gl: Respt: Soo was het Egter mede waar dat Sedert den voorz: Jare 1682 Seer vele ende verschijde Somme van Penn. Soo door den voorz: Hend:k Gerritse van Baken den gevoegde als ander op Reekeningh van Intrest waren ten weren betaalt geworden dat den heer Req.t in den Jare 1687 uijt de Consignatie van haar Ed: Mog: de gecommitteerde Raden nog hadde Otfangen almede op reekeningh als voorz: is een Somme van duijsendt gl: Sonder dat tot nog toe Oijt een behoorlijke Reekeningh van alle de selve Ontfange Penn: was gedaan ofte dat de voorz: Saaken dien aan gaande Oijt tot een behoorlijke Liquiditijt was gebragt geweest

Mits welke ende andere Redenen en(de) middelen (is 't nood) nader 't allegeren den gereq.de en gevoegde alvorens 't antwoorden doende versoek in reconv.tie sal worden gecondt: aan(de) req.tn in 't selve Cas t Exhiberen en(de) Over te heven een nette ende preffecte Staat van alle de geldende welke Sedert den voorz. Jare 1682 op Reekening van Intressen van(de) voorz: Capitalen Soo door den voorz: Henric Gerritse van Baken den gevoegde Jan Borchart Mettcher als andere sijn betaalt ende door hem req.t: ofte wel door Mevrouw de voorz. wed:e Taljardt op Reekeningh van Intrest Ontfangen sijn en(de) Wijders dat d'heer gereq.e in Reconc.tie Sal Worden gecondemneert met de req.ten in 't selve Cas te treden tot het maaken van een behoorlijke en Juste Liquidatie ende eijndelijk dat den heer gereq.de in Reconv.tie nogh sal werden Gecondemn.t van Jaar tot Jaar opde voorz: Capitalen

't Imputeren Ofte wel tot afslagh van(de): selve te Laten Strecken alle Soodanig Somme van Penn: als bevonden Sullen werden dat aan hem heer Req.t ofte wel aende voorz: Vrouwe wed:e Taljard, meerder Sijn betaalt als d'Intressen van(de): voorz: Capitalen sJaarlijcx quamen Renderen en in Conventie doende Presentatie verclaarde te vreden te sijn naar dat den Staat van Intressen in Reconv.tie gemelt aan hem gereq.de ende gevoegde respt. Sal sijn gelevert ende voorz: Sake dien aan Gaande tot een behoorlijke Liquiditijt Sullen Sijn gebragt ende naar dat de Resp.te over betalinge op de voor Cap.en Sullen geimputeert dat den Gereq.de in Soodanige geval te vreden is aan den hr. req.t in Conventie op de Resp.te verschijndagen van(de) voorz: Cap.en te Sullen Op Leggen ende Betalen Soo danigen Somma van Penn: als hij gereq.de in Conv.tie bevonden Sal werden aan hem hr. req.t in 't selve Cas verschult te sijn Sustinerende

den gereg.te n Conv.te met de voorz: billijke presentatie in 't selve Cas te mogen volstaan ende dat sulcx bij uEd:e Groot Agtb. behoorde te werden verclt: bij refuijs en Onder benifitie van(de) selve den Gereq.de Concludeerde in Conv.tie tot verder ofte anders ten fine van niet Ontfankgelijk ende bij Ordine dat d'hr. reqt. in't selve Cas sijnen verderen Ofte anderen Eijsch ende Conclusie door UEd: Groot Agtb. behoorde te werden Ontsegt ende verclaart dat ter voor hem heer Req.t in Conventie Egeene Provisie en valt met de kosten Soo in Conv.tie als Revonc.tie gevallen ofte tot anderen etc: Onderstondt uijtte name geteekendt B.v. Gelsdorp, procureur.

In margine stondt voor apostille.
De Camere Ordonneert dat dese Req.te ofte Copie van dien sal werden gestelt in handen vand'hr: Mathijs Snoek omme binnend en tijdt van drie maal vier en twintigh uren nae de Insinuatie daar jegens te Repliceren. Actum den 1en Maart 1701 en was geteekent P: Everwijn Onder Stondt.
Uijt gegeven voor Copie ende het Ordinele deses naar Sijne forme ende Innehoude geinsinueerdt door mij Ondergesz: Camerbewaarder der Stad Dordregt Op den 3en Martij 1701 was get: M.L: Baan.

Aande Ed. etc.
D'heer Matthijs Snoek, uijt den Outraadt deser Stad; ter hande gecomen Sijnde Copie van Seeker versoek in reconventie en Antwoort offte Rescriptie in Conventie met den merginale Appoinctemente van communicatie sub dato den 1e Maart deses Jaars 1701 bij Gerrit van Baken (en Willem de Vlugt

Seggende Sigh voor sijn Intrest in dese te voegen) Jegens de Requeste bij offte van wegens den gemelten heere Snoek aen uEd:e Groot Agtb: gepresenteert dede daar Jegens Cortelijk Seggen, dat den heere gereq.de in reconventie tot Sijnen merkelijcken voordele is Accepterende de Confessie van de twee geeijschte Capitalen te Samen monterende de Somma van Veertien hondert gulden breeder bij des voorn: heere gepresenteerde requeste van Eijsch offte versoek in Conv.e vermelt en welke voorz: Somma ook al voor den Jaren van 1682 en sulx mede voor dat den reqt. in reconv.tie (gelijk den selven pretenselijk is voorgevende) den gehelen Eijgendom vande molen in questie Soude hebben geacquireert door desselfs vader Zaligher Hendrik Gerritse van Baken alberijts waren Genegotieert geweest Boven, en behalven dat den Requirant in't selve Cas niet Onbewust behoorde te wesen dat hij sigh tot meerder Securitijt van 't voorz: tweede Capitaal van een duijsendt gulden in sijn

in Sijn Partikulier als principale borge op den 17en Novemb. vanden Jare 1681 bij een Notariale acte in debita forma heefft geconstitueert dat verders den Heere gereq.de in reconv:e wel Expresselijken was Ontkennende dat Oijt offte oijt door Jmandt ter Werelt in minderinghe offte op Reekeninghe Op de voorsz: Capitalen offe een van dien Jetwes is betaalt maar ter Contrarie dat alle de betalingen die bij parthijen in genere pretenselijke werden geallegeert niet Anders dan op verschene Intressen Sijng edaan, dat wel Waar was dat den heere gereq.de in reconv: uijt de Consignatie van jaar Ed:e Mogende d'heren Gecommitteerde Raden hadde Ontfangen de Somma van een duijsend gl: maar dat Insgelijkx mede waar weas dat sijn Ed: van de selve Somme van een duijsendt gl: niet meerder hadde geproffiteert dan vier hondert gl: de welke in mindernissen van Verschene Intressen vande voorz: Capitalen almede Sijn aff geschreven

En dat de Reterende Ses hondert gulden op Ordre van den voorn. Willem de Vlugt aen andre Personen sijn gedemanueert, Mitsgaders deswegen behoorlijk is gereekent en geliquideert gelijk dat 't Sijner tijd wel met behoorlijke Schrifftelijke Liquidatie ten regten genoegh sijnde sal Consteren dat wijders den voorz: heere gereq.t: ende desselffs predesseurs ook van Jaar toe Jaar ofte wel telkens als betalingen van Intressen betaalt Sijn daar van hadde verleden behoorlijke quitantie der halve in dese niet te begrijpen is hoe den req.t in reconv.tie Soo tegens de notoire warhijdt als desselfs Eijgen beter weten; Soo danige onware waarhijd positiven derfft allegeren als bij desselfs versoek in reconv.e heeff gedaan Sijnde den reqt: in reconv.e verder mede niet Onebwust dat off schoon al eenige meerdre Intressen Op de voorz: Capitale Somma van Veertien hondert gl: 't eeniger tijde mogte sijn betaalt, als daar op waren verschult dat Egter den

Heere gereq.de in reconventie (uijt cragte van seekere Acte van nader verbant 't gene sijn Ed: wegens de ses en twintigh hondert gulden die Op 't huijs den vergulde Wagen Sijn Staande en hem mede Competerende op de voorz: Saagmolen en gevolge van dien is hebbende niet Soude behoeven te Restitueren, ofte opde voorz: Capitalen te laten de faclqueren maar dat den req.t: in reconv.e alle 't selve Soude moeten repeteren aenden Eijgenaar Ofte Posseseur van 't voorz: huijs weshalve van den heere gerequireerde in reconv.e Egeene de minste Reekeningh ofte Liquidatie met eenig het minste schijn van Regt en Conde offte behoorde te werden gevergt Antwoordende der halve in reconv.e dede alhoewel Ongehoude Egter om gevoegs Wille Presentatie Seijde te vreden te wesen, naar dat op de twee respective geeijschte Schultbrieven te Samen monteren de Somma

van veertien hondert gl: Capitaal met de Intressen van dien die van tijd daar Op sijn verschenen en nogh Sullen komen te verschijnen tot de Volle en Effectuele betalinge toe gedurende 9als wesende een liquide schult) Sal wesen gedecerneert Condemnatie en dat de voorz: hipotheecquen daar voren Sullen wesen verclaart verbonden ende Executabel ten minst en verleent namptissement onder Sufficante Cautie als dan Op 't Voorz: geeijschte in Conventie affslag te Sullen laten Strecken alle 't gene den gereq.de in Conv.tie met vallable en behoorlijke documenten ten Regten genoegh Sijnde Sal konnen Justificeren Soo op de voorz. Capitalen als Interessen tot aff slagh te moeten Strecken mitsgaders aenden reg.t te Sullen Exhiberen de Respective betalingen die aan den heere gereq.de alsdesselfs Predecesseurs van tijd tot tijd sijn

Gedaan, ende de liquidatie die daar op sijn gevolgt Sustinerende met die redelijke en bilike Presentatie te mogen volstaan En dat sulx bij UEd: Groot Agtb: ook alsoo sal werden verclaart bij Refuijs en onder benefitie van welke voorz: Presentatie Concludeert van verder ofte anders ten fine van niet Ontfankelijk en bij Ordine dat den req:t in reconv: sijn (ver)soek in dat Cas gedaan en genomen Sal Werden ontseijt, en gecondemneert in de Costen van dese Instantie of tot anddere etc: ende in Conv: replicerende de batterende de middelen van antwoort mitsgaders refuserende de Presentatie daar bij gedaan als 't eenemaal fridool, Captieus en Suffisant, ende Persisiteert mitsdien voor Replijcq als bij Eijsch offte versoek van wegens den heere Req.t in Conv: gedaan, en genomen maakende in dat Cas mede wel Expresselijke Eijses van Costen offte tot and'ren etc. Onderstondt vijt den nam vanden heere verhoonders was get. A:V:Nievelt Procureur.

in margine stondt voor appostille
Sij dese gestelt in handen van Partijen om daar Jegens binnen den tijd van Agt dagen te dupliceren in Conv: en Replicere in Reconv: Actum Dordregt den 7 April 1701 was geteijkendt H.V.Hoop.

Aande Ed:e etc:
Gesien bij Gerrit van Baken gereg.de in Cas Communicatoir in Conventie en de Reg.t in reconv. mitsgrs: bij Willem de Vlugt voor sijn Intrest in desen gevoegt sekere requeste van Antwoord in reconv. ende replijcq in Conv. aan UEd:e Groot Agtb. overgegeven bij ofte van wegen d'heer Matthijs Snoek in Sijne qual:t req.t ende gereq.de in 't voorz: Cas Repl: met den appoinctemente van Communicatie in margine desselfs van data den 7en April deses Jaars 1701 ter obedientie van het zelve replicerende

in reconv.e ende duplicerende in Conv: mitsgrs. den gevoegde wel Expresselijk tot haren merkelijken voor deele Accepteren dat den heer reqt: ende gereq.de in't voorz: Resp.e Cas bij de midelen vande voorz: sijne Requeste van Antwoord in Reconv: ende Replicq in Conv: Opentlijk heeft moeten Condesseren niet alleenlijk dat de quitantie van betaalden Intressen bij den hr. Req.t en desselffs Predecesseurs van tijd tot tijd gegeven alle Seggen op Rekeningh van Intressen in Genere Sonder haren Off Cap: 't Expresseren nemaar ook dat op de Intressen vande Cap.; in questie van tijdt tot tijdt vele Penningen ten over sijn betaalt Sonder dat over al die gedane betalinge oijt is gerekent ofte geliquideert gwqorden ende Off dan wel het nae Regten buijten Eenige Constestatie mogte Sijn dat de Betaalde Penningen Eerst moeten worden geimploijeert tot aff lossinge van de

verschenen Intressen Soo is het Egter in regt en niet minder resoluijt dat alle de overgedane betalinge moeten worden geimploijeert op afkortinge vande Cap.n selffs ende alsoo nu door alle de voorz: gedane Betalinge ende het Passeren van Soo veel Quitantien op afkortinge van Intressen in Genere dese Saken door den heer Regt. in Conv. ende Sijne Predecesseurs selfs tot die illiquiditijt is gebragt dat men sonder voor gaande gedaane Rekeningh het suste montant van(de) schult in questie niet Sal konnen Expresseren Soo kan (onder Reverentie) Sonder de uijterste absurditijt die i dese versogte Condemnatie bij Provisie veel min ten prinsipale tot lasten vanden gereg.de in Conv. niet werden gedecedeert;
Mits welke ende anderen redenen ende middelen (is noots) nader 't allegeren den Reqt. in recon.tie

ende Gereq.de in Conventie mitsgrs: den gevoegde de batterende de verdere Middelen van de voorz. Requeste van Antwoord in reconv. mede Replijcq in Conv: bij Expresse denegatie Impertinentie ende irrelevantie ende refuseerende de presentatie bij den heer gereq.de in reconv: voor replijcq als bij antwoort ende gedane presentatie het welk doende &a: Onder stondt uijt den naem vanden rescribent en in Reconv: mitsgrs: gevoegde en was ondertekent B.v. Gelsdorp Procureur;

In margine stond

Sij dese Ofte Copie van dien gestelt in handen vand'hr: mr. Matthijs Snoek Omme binnen den tijdt van agt dagen na d'insoniatie deses te dupliceren in Reconv.ie Actum Den 7en Meij 1701 Onderstond Secress.n abt. was geteekent F.D Moraaz.

Aan de Ed. etc:
d'heer Matthijs Snoek Inden Oudraad deser Stad ter hande gecome wesende eene Requeste van duplijcq in Conventie en Replijcq in reconv: met den marginele app.te van Communicatie bij U:Ed Groot agtb. daar op verleent, bij Gerrit van Baken (en Willem de Vlugt Seggende voor sijn Intrest sig te voegen) jegens des requeste bij heere reqts. requeste van Antwoord in reconv:ie en replijcq in Conv: Overgegeven waar Jegens Cortelijk duplicerende in reconv:e dede seggen, dat den heere reqt. wel Expresselijke was Ontkennende dat sijn Ed: in sijne voorsz: request van Antwoort in reconv.e ende Replijcq in conv: Soude hebbe geconfesseert dat de quitantien van betaalde Intressen bij den heere requirant ende desselfs Predecesseuren van tidjt tot tijdt gegeven, alle Soude Seggen op Reekeningh van Interesse, Sonder Jaren off Capitaal te Expresseren veel min

dat op de Interessen vande Capitalen in questie van tijd tot tijd vele peningen ten overten Soude sijn betaalt, Sonder dat over alle die gedane betalingen oijt Soude Sijn gerekendt, ofte geliquideert gewerden, als Sijnde niet minder van dat, maar in tegendeel wel het Contrarie van dien in deselve Requeste van duplijcq in Conv: en replijcq in reconv: nies verders ofte anders is geposeert ende geavanceert eenige de minste Solutie miriterende Soo persistert den heere Reqt. voor duplijcq in reconv: als bij Sijne meer voorz: requeste van Antwoordt in reconv. ende Relijcq in Conv: met Serieus versoek dat indes Sake ten Spoedigste magh werden gedisponeert als UEd: Groot Agtb: in goede gemoede Sullen oordelen te behoren T Welk doende etc.
Onder stond uijt den name van den heere Reqt. was getr: A:V:Nievelt, Procureur.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.