Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 124 t/m 135vs) nalatenschap Frans Cornelisse Mol (Roeland Philipse Beijs en Philipse Aarnoutse Beijs)


Aande Ed:e Groot Agtb: heeren den president borgermr. en(de) Regeerders der Stad Dordregt.
Geefft reverentelijk te kennen Roeland Phielipse Beijs, borger en koopman binnen deser Stede, hoe dat hij Suppliant nevens sijne verdere broeders ende Susters bij de testamente van Frans Cornelisse als deselffs mede erffgenaam Sijnde gesubstitieert, en over de schijdinge van den voorsz: boedel ende begrootinge der selver erffenisse met Sr: Mighiel van der Monden, als erffgenaam van Juff. Maria Mol eenige differenten tusschen haar lieden Sijnde onstaan dat die verschillen door tusschen spreeken van heeren arbiteren bij partijen resp.e daar toe geëligeert (ver)effent ende bij Conventie geaccommodeert ware gewerden; voor soo (veel) verre dat de schijdinge vanden voorn: boedel finalijk daar op was gedaan, ende de erffportien van hem

Supplt. ende desselfs susters naar opgevolgde ende geslotene Aquidatie gelaten, ende (ver)bleven was onder de magt ende in handen van Hugo Knoop, binnenvader in het Arme Weeshuijs mede alhier als bij den testamente van den voorn: Frans Cornelisse Mol aangestelde Executeur ende ofte mitsdien dese Saake tot die liquiditijt Sijnde gebragt dat alle Schulden Sijn voldaan ende vervolgens de penningen ter Somme van Seve duijsendt vier hondert ende twintig gl: negen St: 4 pen: wegens dese naarlatenschap bij hem Hugo Knoop ontfangen, alleenlijk maar aan hem Supplt: nevens desselffs broeders ende Susters volgens de opgemelte erffstellinge in egale portien mosten werden uijtgereijkt, ende Overgegeven.
Soo heeft nogtans hij Suppliant wat minnelijke interpellatien ook heeft aangewent daar toe niet konnen geraaken offte den voorn: Hugo Knoop met redenen weten te disponeren, ten eijnde sijne contirgente portien in voorsz: pen: aan hem ter handen te Stelle, maar

heefft in tegendeel het selve met veele frivole ende errelevante exceptien tragten te dilaijeren, ende vande hand te wijsen waaromme hij Suppliant genootsaakt is gewerden Sig te moeten keeren tot UEd:e Groot Agtb: reverentelijk versoekende, dat bij Appoinctement in margine deses den voors: Hugo Knoop mag worden geordonneert, en(de) nede voor Soo veel (des noots) gecondemneert Omme de voors: erffenisse bij hem Ontfange volcomentlijk aan hem Supplt: voor soo verre wegens sijne portie Sijnde een grregte vierde part daar inne is geregtigt, ilico, over te geven, ende te tellen Sijnde te vreden daarop affslag te laten te Strecken de Somme van elff hondt: caroli gls: door hem Supplt: daar op genoten, alles ten minste bij provisi ende dat in cas van Contradicti mag ewerden gecondemneert in de costen door desselfs toe doen, wegens dit (ver)soek ende gevolge vandien te veroccasioneren als andere Twelk doende &a onder stond uijt den name vanden Supplt. was ondertijkendt A:V:Nievelt, Procureur.

in margine stond vande voorz: requeste voor Appostille;
Sij dese ofte Copie van dien gesteld in handen van Hugo Knoop, binnevader van 't Weeshuijs binnen dese Stad als aan gestelde Executeur bij den testamente van Frans Cornelisse Mol, om haar Ed:e Groot Agtb. opden Inhoude vande selve binnen den tijd van Agt dagen naar de Insinuatie deses te dienen van Consideratien en(de) berigt Actum in Dordregt den 1en Julij 1700 was getijkent
Johan de Witt.

Aande Ed:e etc.
Gesien bij Hugo Knoop, binnevader van het arme weeshuijs binnen dese Stad, die requeste bij Roeland Beijs aan desen Ed: geregte gepresenteert ende der marginalen appoincte: van dien van dato den 1en Julij deses Jaars 1700 segt ende rescribeert ten obedientie vande selve dat wel waar is, dat sij rescibent als geassumeerden executeur van den testamente, en voogt over de minderjarige Erffgenamen

van Frans Cornelisse Mol, onder hem heefft gehad sekere Somme van penn: bij requeste gemelt; Sonder in Juste evernhijd behaalt te willen sijn, dogh dat hij daar van aande geinteresseerden verschijde sommen ende onderanderen aanden requirant (gelijk hij bij sijne (voor)z: req.te selffs bekent) betaalt heeft Elff hondt: caroli gl:, dat hij rescribent bevon[boven] dien verschijden schulden en lasten daar van heefft betaalt ende sulcx tegens den voorsz: ontfank ook een seer consideravilen uijtgeeff heefft gedaan, waarvan vervolgens ordentelijke reekeninge ende liquidatie bij den rescribent moet worden gedaan, op dat den selve bihj behoorl(ijk) wegen van sijne voors: administratie worde ontlast dat den rescribent daar en boven oock sijnde testamentaire en bij dese camere aangestelde voogt over de minderjarige kinderen en erffgenamen van Philips Beijs hij rescribent neffens de verdre geinteresseerde heeft gemaakt staet en inventaris van desselfs nae(r)gelaten goederen ende effecten dat alle de andere kinderen ende erffgenamen wel genegen sijn den voors:

staet en inventaris te sluijten en en: teijcken ende alles met den rescribent ordentelijk te adjusteren maer dat den requierant wel wetende dat hij aen dien boedel schuldig sal sijn, ende daar uijt niet meer en sal connen trecken nu in alles den voet is dwars settetende, wijgert den voors: Inventaris te onderteijkene ende alsoo de vereffening van dien boedel tot nu toe belet heeft traghtende alleenlijk het gereerde tgene hem uijt de voors: naelatenschap van Frans Mol soude Competeren naer sig te nemen, ende den rescribent in confusie ende verwarring in den boedel van des rerqts. eijgen vader laten sitten tweckle in geene redenen altoos bestaat, maar ter Contrairie niet equitabelder en billijker is als dat den rescribent te gelijk wert ontheven van die voorts administrateur soo die hij gehad heeft over de goederen van des reqts. vader en nu al overt Jaer geexpireert is als vanden voorsz. Frans Cornelisse Mol sijnde den rescribent soo

wel gereet om te treden tot het vereffenen ende sluijten van het eene als het andere ende over sulx worden de tegens de waerheijt bij den reqt. in sijn requeste geposeert dat den rescribent met frivole en irrelvante exxeptien de saacke soude hebben trach(t)en te dilaijeren, maer ter Contrarie dat den rescribent met alle mogelijcken vlijt die saacke tot een effenheijt heeft soecken te brengen, ten eijnde hij een behoorlijcke reeckening soude konnen doen waer toe den rescribent nu gereet is; ende oock nu onlangs maer indien staet naer vele aangewende devoiren is gekomen.
Mits welkcke en andre middelen in tijt en wijlen des noots nader te deduceren, contendeert den rescribent bij forme van reconventie dat den reqt. sal worden geordonnt. en des noots geco(ntin)(mdent)ueert den inventaris mitsgrs: sommieren

Staat van(de) boedel van sijn voorn: vader zalr. met den rescribent ende de verdere broeders en swagers van(de): reqt. te adjusteren en sluijten voor heeren Commiss.n van desen Ed.e gereghte vrede sijnde den rescribent opt versoekt van(de): reqt. bij reqt. gedaan alsdan te gelijk voor deselve heeren Commiss: te doen reeck: bewijs en(de): reliqua van(de): ontfang en uijtgeeff d'welcke hij gehad heeft wegens de penn: die geprocedeert sijn vande goedere gecomen uijt den boedel van Frans Mol ende alsoo aen(de) reqt. te sullen laten volgen tgene bevonden sal werden soo vandie penn: als van: boedel van sijn voors: vader zalr. hem te competeren sustinerende met die presentatie opt voors: (ver)soeck bij reqt. gedaan te wagen volstaen en dat sulx sal worden verclaart bij refuijs en ander benefitie vandien concludeert ten dien opsigte tot verders off anders niet ontfankgelijk en dat het verdre (ver)soeck hem sal worden ontseijt cum expensis Twelck doende etc: onder stont inden naam van(de) rescribent was onderteijkent Jan de Bedts pr. (doorgehaald: A. v. Nievelt pr)

In margine vande (dese) voorsz: requeste stont voor apostille de Camere alvorens op dese nevenst. requeste te disponneren ordonneert dat de selve offte Copie van dien gestelt sal worden in hande van Roeland Beijs om haer Ed.e Grt. achtb: op den inne houde vande selve binnen den tijd van acht daegen waer d'justuniatie deses te dienen van sijne consideratie ende bericht. Achtum in Dordt. den 15 Julij 1700 ende was onderteijkent Johan de Witt.

Aen: Ed.e etc:
Gesien bij Roeland Philipse Beijs seeckere Copie, requeste bij forma van rescriptie, en conventie ende versoeck in reconv.t tegens desselfs gepresenteerde requeste ingedient mitsgrs. den marginalen appoinctemente tot communicatie in date den 15e Julis 1700 dese Ed Camere daer op geslagen seijde voors. sijne nadre consideratie ter obedientie vandien dat alomme uijt de voorsz. resctipitie is evident ende notoire comtte consteren dat naer reddinge ende vereffinge vandien naegelaten boedel van Frans Cornelisse Mol ende naer behoorlijke liquidatie tusschen de gesamentlijcke geintresseerdens des wegens geslooten dat den rescribent als een liquide effectten behoeve van hem Suppt. neffens desselfs broeders ende susters onder sig heeft gehad, ende genomen het geregte derde part van het slot der voors: liquidatie dat vervolgens hij gerequireerde oock is gehoude ende verpligt dese liquide on(t)fangene penn: aenstonts aen: requirant voor sijn gedeelte als desselfs eijgene goederen te moeten overhantreijken sonder dat de belatinge vandien op pretext dat alvoorens

vermits mede uijtgeef daer tegens soude hebbe gehad tot het doen van verdere reeckeninge kan werde gediffereert ofte uijtgestelt sijnde t gedeelte vant slot inde opgemelte liquidatie bij uijtspraeke geadjuduceert aen(de): requirant in dese ende soo selver buijten qualiteijt bij hem Hugo Knoop ontfangen, meer soude hij gerequireerde alleen maer sijn bevoegt aenstonts ende even liquide als desselfs ontfangen is bewesen de plano ende het overgeven van dese penn: aen te toonen wat daer tegens aen ende voor reeckeningen (voor) van hem requirant soude mogen hebben betaelt, dat sonder het doen van verdre reeckenn: ofte liquidatie, is gepresenteert hem gerequireerde te sullen laten valideren ende affslag strecke sijnde het gans impertineert van oock de voldoeninge vand ese liquide schult te willen accroicheren ende vast maecken, aende administratie die hij gerequireerde als testamentaire ende bij dese ed(el)e Camere aengestede voogt over de minderjarige kinderen ende erffgenamen van Philps

Aernoutse Beijs soude hebben gehadt als sijnde een reddinge, ende vereffeninge van een gans anderen boedel en die bij hem Hugo Knoop oock teenemaal in een andere qualt. moet werden verrigt boven dat oock dese saecke nog niet tot die liquiditijt als wel het geeijschte van hem reqt. is gebragt sijnde hij reqt. genegen op ordentelijke weijsen sonder nogtans dat de provisioneele voldoeninge van het geeijste wegens den bioedel van Frans Cornelisse Mol bij requeste gemelt, daer omme sal werden gedilaijeert ofte in eeniger maten uijtgestelt oock met desselds mede erffgenamen tot sluijten van(de): staet ende Inventaris, mitsgrs: scheijdinge ende deijlinge van(de): boedel vande voors: sijnen vader Philip Arnoutse Beijs toe te treden waertoe ook geweest is sijnde voor als nog voor hem reqt. onseecker wat uijt den voors: boedel sal moeten trecken maer gans tegens waerhijt bij de scriptie van(de) gereq.de geposeert dat hij reeqt. het selve soude tragten te delaijeren om hem req. ged.e in Confusie ende verwarring te houden

Mits welcke en(de) andre middelen ist noot in tijt enw ijle nader te deduceren affslaende het verdre geposeerde bij rescriptie in Conventie bij mere denogatie Impertinentie ende irrelevantie ende wijders refuseerde de presentatie daer nevens gedaen als Captieus, ende Insuffisant persisteerde voor replijck als bij desselfs gedaene versoeck, ende alder versogte provisie.
Ende antwoordende in reconventie dede presentatie ende verclaarde te vreden te sijn sonder nogtans dat dese saecke aen(de): anderen sullen werden geaccroiteert(geaccordeert), ende vast gemaeckt als geen gemeenschap met den anderen hebbende ende mede niet sijnde van een en deselve liquiditijt met hem Hugo Knoop, ende sijne broeders en(de): swager te willem toetreden tot het helpen adjusteren vanden staet ende inventaris vande naerlatenschap van desselfs vader Philip Arnoutse Beijs mitsgrs. de scheidijnge ende vereffeninge daer over te doen muits hem alvoorens tot behoorlijcke

Competenthijt werdende ter handen gestelt copie ofte het dubbelt vandien ende verder aen hem werdende gegeven visie ende acces van ende tot soodanige instrumenten als in desen boedel tot den selve, ende den staet daer van te doen op stellen bevonden Sullen werden te behooren, ende oock des noots, tot desselfs Costen copien authentijck vandien susineren in “reconv” met dese meer dan billicke presentie te mogen volstaen bij refues ende onder benefitoe vandien affslaende het (ver)dre gelibelleerde aldaar, als inpertunent ende irrelevant Concludeert tot sub. ende abreptie ten fine van niet ontfankelijk ende bij ordure dat den reqt. aldaer desselfs verder (ver)soeck sal werden ontseijt maeckende mede eijsch van costen soo inconv. als reconcentie gevallen etc.
onderstont uijt den naem van(de): reqt. was onderteijckent A.v. Nievelt, proc.
In margine stont voor appostille
de Camere alvorens op dese requeste te disponeren ordonneert dat de selve ofte Copie vandien gestelt sal worden in handen van Hugo Knaap q.q. om haar Ed.e Groot Achtb: op den innehoude van de selve binnen den tijd van acht dagen naer d'insuniatie deses bij reqt. van duplic te dienen van sijn consideratie ende berigt. Actum in Dordregt den 21en Julij 1700 ende was geteijkent Johan de Witt.

Aende Ed.e etc:
Gesien bij Hugo Knaap, binnevader van het arme Weeshuijs binnen dese Stad de reqte van relkijcq bij Roeland Philipse Beijs deser ed.e geregte overgegeven met den appointemente ein margine vandien van date den 21 deser Maent Julij 1700 segt ter abedientie vandien selevn dat wel waer is dat den rescribent niet sonder qualitijt, (gelijk den reqt. seer abusivelijk ende malitieus in sijne voors: replijcq poseert) maer in qualt. van Executeur vanden testamenten en voogt over de minderjarige Erffgenamen van Frans Cornelis Mol, mitsgrs. als specialijk daer toe versogt sijnde Soo vanden

reqt. selfs neffens sijne broeders ter eenre als van Sr. Mighiel van(de) Monden ter anderen sijde, ontfangen heeft die penn: die geprocedt. sijn vaneenigen Effecten van den boedel van Frans Cornelisse Mol voor Soo veel haer haerlieden Concernerende de welcke boven de twaalff duijsent gul. hebben begdragen dat den rescribent daer van met consent alsvooren, en meerendeels uit bij wesen van den reqt .selfs soo aan den voorn. van der Monden als andere Considerabelen uijtgeeff heeft gedaan bedragende niet veel minder als Elff duijsent gul. bestaande in veele enverschijde posten van welcken voors. ontfang en uijtgeeff den rescribent op een ordentelijcke maniere bij het sluijten van een behoorlijcke reeckenn: moet worden ontlast, ende hem niet can worden gevergt dat sij donder eenen gesloote reeckeninn. bij stuken en brocken dan aende eene dan anden anderen hunne portie soude laten volgen sonder welck slot geene effenhijt ofte liquiditijt in desen can worden geseijt te sijn

want off wel tusschen den voorn: vander Monde ter eenre, ende den reqt. met sijne broeders ter andere sijde een effenheijt soude mogen sijn, Soo en is nogtans t selve niet tusschen den reqt. en sijne voorn: broeder ter eenre ende den rescribent ter anderen sijde, voor en aleer dat sijne voors: uijtgeeff bij slote van reeckeni: tegens den ontfang sal sijn vereffent en geapprobeert ende alsdan bij Calculatie bevonden hoeveel suijver en Liquide sal comen over te schieten Ende gelijck den rescribent op dese maniere moet worden ontlast vande administratie vande goederen dei hij heeft gehadt wegens den boedel van Frans Mol, Soo meot den selven oock werden ontlast vande administratie vande goederen die den selven gehadt heeft als voogt over de minderjarige erffgenamen van des reqts. vader het welcke alleenlijck heeft geaccrocheert aen den reqt. ende

ende anders al over jaren en dagen de schiftinge scheijdinge en deijlinge al soude sijn gedaen geweest sijnde den reschribent in desen niet van meijninge, de saecken van eene boedel aen die vanden anderen vast te maecken ofte daer inne eene confusie te brengen maer alleenlijk de saecken te gelijk dog ijder separaet voor heeren Commiss. van desen Ed.e geregten te adjusteren om dat den rescribent aen den boedel van sijn vader bevonden sal werden meerder schuldig te sijn als hij uijt de goederen van Frans Mol soude moeten genieten t geene niet onseecker is gelijk den reqt. bij sijnen replijcq poseert, maer vermits hij een huijs uijt sijn vaders boedel aengenomen heeft ter somme van vijf duijsent gul. daeromme aen reqt. en oock aen. rescribent te selve uit seecker wel bekent is, het werlcke vervolgens neit door Confusie maer bij Compensatie tegens den anderen van selfs sal worden geeffent. Sullende ook de eene Saecke seer wel met de ander te gelijk konnen

werden geadjusteert ten waren den reqt. studieuselijk inde eene meerder als inde andere wilde tergiverseren.
Mits welcke en andere middelen in tijt en wijlen (des noots) nader te deduceren persisteerden den rescribent bij sijn versoeck bij resciptie in forme van reconv. gedaen voor replijcq en op het versoeck van(de) reqt. bij requeste gedaen voor duplijcq als bij rescriptie en gedane presentatie welck doende etc.
Onderstont inden naam vanden rescribent en(de) was get: Jan de Bets, pr(ocureur).

In margine stont voor appostille Sij dese ofte copie van dien gesteld in handen van Roeland Phlipse Beijs om haer ed.e groot achtb. op den innehoude van de selve bij requeste van dublic in reconventie binnen den tijt van acht daen waer d'insinuatie deses te dienen van sijn consideratie ende berigt ende dien onvermondert committeert d'hr. Pompeus Berck (do)ende hr. Hugo Eelbo, Schepenen deser Stede als Commiss: om de resp. requeste soo in Conventie als reconv. examineren en(de): haer Ed.e Groot Achtb. daer op te dienen van haere Consideratie ende advis Actum in Dordt. den 31 Julij 1700, ende was get: Johan de Witt.

Aende. Ed.e etc.
Gesien bij Roeland Phlips Beijs, borger en(de) Coopman binnen deser Stede, de requeste van duplijcq in conventie ende replijcq in renv.t bij ofte van wegens Hugo Knoop, binnevader vant Arme Weeshuijs alhier, desen ed.e geregten inne gedient met den marginale appointement van dato den een den dertigsten Julij Seventien hondt. daer op geslagen sijde ter obediente van(de): selven tot sijnen merckelijcken voordeele te accepteren dat den gereq.de in conventie aldaer volmondigh moet bekennen volgens het slot van reeckenn: en de liquidatie over den boedel van Frans

Cornelisse Mol tusschen Sr. Mighiel van(de) Monden ende de kinderen van Philips Aernoutse Beijs geslooten suijver voor der selver reeck: te hebben ontfangen de Somma van over de twaalf duijsent gl. dat dan oock in die liquiditijt onder de selve moet werden verdeelt sonder dat des wegens eenige administatie bij Hugo Knoop is geweest, waer over reeckeninn. Soude moeten werden gedaen bestaande den uijtgeef van over de elf duijsent gl. bij sijne rescriptie vermelt eijgentlijk daer inne dat uijt de penn: aen de respective erfgenamen ende geintresseerdens reede voldoeninge ende betalinge soude wesen gedaen waer toe hij oock ten requarde van hem reqt. in Conv.te wel gehoude was moetende voor Soo vere tegens desen ontfang eitwes hadde betaelt ende verschoten het selve maer bij het overgeven vande voors: penn: te gelijk werden getoont wanneer dat soo wanneer behoorlijk met bewijse aen(de) selven sal werden goet gedaen, sonder dat door Sodanige

irrelevante uijtvlugten dese saecke illequide kan werden gemaackt.
Sijnde nog Impertinenter dat men die aen de administratie van(de): boedel van Philips Aernoutse Beijs waer toe immers die geene de minste relatie en heeft wil accrocheren Sijnde nog van die illiquiditijt dat daer van geen Inventaris is voltrocken deel minder eenigte reeckenn: kan werden gedaen waer toe hij reqt. conventie sonder nogtans dat de voldoeninge vande andre saecke in convt. hier aen sal werden gebonden altijt gereet ende berijtwillig is geweest gelijk oock nog is, omme mede die ist doenelijk ten spoedigste te vereffenen sijnde het gansch onheusselijk dat men ued: groot agthb: voorhout en daer door gelijk als tragt te permoveeren als off den werkelijke somme aen desen boedel soude staen verschult ende wel ten dien opsigte dat een huijs ter somme van vijff

duijsent gl. uijt den voors. boedel soude hebbe overgenomen, alsoo haer wel volcomentlijck is bekent dat oock ued: groot agtb. met eenen hadde behooren te remonstreren wat werckelijcke penn: ende afflossinge van Capitalen waer voore het voors: huijs was geaffecteert daer tegens door hem verweerder in reconventie sijn gedaen Soo dat als naar waarhijt hij requeste van antwoort is geposeert onsecker blijft wat den verweerder bij het vereffenen deses boedels daer uijt sal konnen ende moeten genieten.
Mits welcke ende andre middelen ist noot in tijt en wijle nader te deduceeren posserende de verdre middelen van repijq in reconv. als ten desen impertinent ende irrelevant persisteert nogh als bij antwoort ende aldaer gedane presentatie sustineerende dat in dat cas sal werden verclaart daermede te mogen volstaen twelck doende etc: onderstont uijt den name van(de): suppt. ende was geteijk. A:V:Nievelt
In margine stont voor appostille sij dese gesteld in handen van partijen Actum den 5 Octob. 1700 ende was get. P: Everwijn.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.