Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 139 t/m 148) alimentatie Lucas Hooglander (door zijn zonen Damas en Willem Hooglander), 1701


Prodeo volgens app. dato 2 Julij 1701.
Aande Ed. Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeff met behoorlijkke Eerbiedinge te kenne, Lucas Hooglander, borger deser Stad, dat alhoewel hij Supplt. alle de dagen van sijn leven sijn beroep met alle neerstight. bij nagt en dag heeft waargenomen gehad en sig magtig en sober geneert Egter tot sijn Overgroot leetwesen en tot sijn uijtterste droeffhijt moet bekenne en te kenne geve dat hij Supplt. in desen sijne hoogen Ouderdom van 70 jaren en daar en boven seer swaargebroken tot grote aarmoede is kome te (ver)vallen wel ligt almede Om dat hij aan sijne kindere uijt een pure affectie na de selve tot eijge bestant te hebbe gebragt niet alleen uijt gekeert heeft meerdre Somme van penn: en(de) anders als hij was

geobtineert als wel dat deselve van hem Supplt. veel genoten en(de) getrokke hebbe dat haar van hem niet en was competerende, welk alles sijn Supplts. kindre nieuw niet alleen en erkenne maar selve hare oge hande en(de) herte tot sijn swereter droofhijd voors. sijn armoede kome te sluijten onaangesoen de selver sijne kindre niet aleen in seer goeden doen sitten en(de) met hare coopmanschap en neringe veel gelt winne, maar dat ook sijnen oudsten soone Damas Hooglander geene kindere (hebbe) heeft en sijnen andre sone Willem Hooglander alleen een kind heefft en gelijk 't regt reden ende natuur Leert dat Soo wel de kindere haar Ouders in haar armoede soelasere en onderhouden als de pligt is van ouders aan de kindere en sonder welkers assistentie andersints soude moeten (ver)vallen en sijn toevlugt neme tot de publiecque aalmose, dat hem Supplt. onder reverentie niet te Lijde staat en aangesien hij supplt. alle middelen ontrent sijne (voors.) kindre heeft aangewent om(me) vande selvegeassisteert te sijn en egter bij de selve daar toe niet heeft konne obtineren, anders als op die ongehoorde voorwaarden, om sigh van sijne huijsvrouw, daar mede hij xxvi jaren getrout is geweest, te separeren van wien hij alle lieffde, dienst, en gemak geniet wel bij sonders in sijnen voors. ellendigen staat van seer swaar gebroken te sijn, der halve soo neemt den Supplt. sijn toevlugt tot UEd. Gr: Agtb. seer ootmoediglijk versoekende dat uEd: Gr: agtb. de voorn. sijne twee sonen gelieven te ordonneren en ist nood te condemneren omme ijder jaare aan den Supplt sijn leven lancgh geduurende, ten minsten soo lange d'selve sijne kinderen in staat zulle sijn sulcx te konnen doen uijtterijke eene Somme van een hondt. gl: tot sijn Supplts. onderhout en(de) Lighaams behoeffte, Ofte soo veel emer off min als uEd: Gr: agtb: Oordeelen Sullen te behooren; Ende dat (ver)staan sal worden daar van 't 1e jaar ingegaan te sijn met den Eersten januarij deses Jaars (ter oordake hij deselve van die tijd aff aljuditieel heeft geinterpesseert) ende dat de voorn: sijne twee Soone aanden Supplt. bij avans en op rekeninge van 't selve Eerste jaar van nu af aan uijt te rijke ten eijnde (voor)s. jder vijfftig gl. te welke doende etc.
onderstont dese Letteren LH sijn bij den (voor)s. Lucas Hooglander selve gesteld P. van Son, procr. 1701;

In margine stond voor appostille.
d'Camere Ordonneert dat dese reqt. ofte Copie van dien sal werden gesteld in handen van Damas en(de) Willem Hooglander soonen van den Supplt. omme op deijnsdagh toe komende hier jegens te rescriberen. Actum den 17 September 1701. Onderteijkent P. Everwijn.

Aande Ed. etc:
de Ondergetekende Damas, en de Willem Hooglander ter handen gekomen sijnde sekere requeste met den marginale appoinct. van Communicatie bij ofte van wegens haren Vader Lucas Hooglander aan uEd. groot Agtb. gepressenteert ten obedientie van welck voorn.e appoinctm. deselve Rescibeerende; dede seggen ten uijtersten verwondert te sijn

hoe dat van wegens den selven haren vader soodanigh een req.te bestaande in seer vele thocante, en(de) gantsch onware Positiven, Mitsgrs. odiense ende hatelijke expressien, (daar van noijt geen een sal konnen werden geverifieert) heefft konnen werden overgelevert, tenware (gelijk de rescribenten tot har Leetwesen moeten geloven) den selven haren vader ende wel voor namentlijck desselffs Jegenwoordigh huijsv: daar op uijt sijn om de rescribenten het sij bij onkundige, ofte andere menschen als de welke met een prejugee, ende vooroordeel tegens de selve soude mogen aangedaan sijn bij de werelt suspect te maacken en(de) haare fatzoen, ende Credit te benemen Omme dan UEd.e agtb. het Conmtrarie vandien te vertoonen ende te doen begrijpen, dat sij rescribente op soodanigen wijse geweldigh werden (ver)ongelijckt soo gelieven uEd.e groot agtb. te consideren, dat eerstel bij de reqt.e van den rescribenten voorn. vader is te neder gesteldt dat den Supplt. tot sijne pretense armoede soude wesen vervallen, door dien de rescribenten naar eijge bestant te hebbe gebragt, niet alleen soude

uijtgekeert hebben, meeder Somme van penninge als anders als den selve was geobligeert, als wel dat de rescribenten van hem Supplt. veel genoten, end(e) getrocken Soude hebben dat haar van den selve haren Vader niet soude hebben gecompeteert, aan gaande het brengen tot der Suppltn. eijden bestandt is Soo verre van daar, dat inpalatse van dien Willem Hooglander eenige Jaren Ja al van sijn 19e jaars aff buijtens huijs sijn Cost heefft moeten gaan soeken, ende des niet tegenstaande nogh van sijn huure die dens elve als vooren buijtens huijs en(de) cost van sijn vader heefft gewonnen, aan dese sijne Jegenwoordige Stieffmoeder heefft betaalt d'Somme van drie hondt. gl: schoon sulx niet (ver)pligt was egter dat alle uijt een pure genegenthijd heefft gegeven, ende dat verders den Supplt. sijnen sone Damas Hooglander op een onfatsoenl(ijk) wijse heefft buijten de deur gestoten en sijns moeders goet van den selven sijnen vader niet eerder als Langen tijd na desselfs trouwdagh en(de) dat nog met

stucken en Brocken heefft konnen become, Invoegen den selve Damas Hooglander genootsaakt is geweest om tot desselffs bestant te comen mensche te soecken om penningen aan hem te negotieren, gelijck geschiet is, sulx dat daar uijt Ommers volcomen blijkt dat de Rescribenten tot soodanigen bestandt door haren vader niet en(de) sijn gebragt, als waar van soo breet in deselffs requeste (al oe wel ten onregte) wert voor geven, Ende wat aanlangt 't geene de rescribenten vader aan rescribenten Soude hebben te veel gegeven is in tegendeel daar verre vandaan om dat den rescribent Willem Hooglander van sijn voorn.r Vader noijt heefft kunnen becomen een behoorlijk uijtsettinge, gelijck hij aan sijne andere kinderen gegeven heeft behalven dat in cas der rescribenten vader maar eens ter goeder trouwe wilde op geven dens taat van sijn Boedel, Soo als ten tijde van het afsterven van der rescribenten Moeder zalr. was, alsdan

wel haast soude blijke dat sij recribente ontrent de ligitime portie deselve naar Regte competerende niet alleen met te veel soude hebben ontfange maar selfs nogal een marckel(ijk) som dien aangaande soude Competeren, Immers en(de) in allen gevallen dat niet en sal consteren sij rescribenten meerder hebben genoten als haar heefft toegekomen soo dat ook niet gesegt kan werden, de recribrenten vader door de betalinge maar wel soo door de verkwistinge en(de) plaijsiere van sijn tweede huisjvrou inwelkers tijd desselffs boedel over de Vijff duijsent gl is verergert, als door dese sijne huijsv. de wel bewust bij haar selfs moet sijn, waar die groote winste en verdre goedren van haar rescribent en vader sijn gebleven, betreffende verders der rescribenten vader en geallegeerde armoede seggen de rescribenten niet meer als wel bewust is dat haren vader het huijs waar in den selven jegenwoorduig nog is woonende in eijgendom

toe komt en(de) op wijnigh na bet: heefft, en(de) sulx op het selve penninge soude konnen negotieren, Boven en(de) behalven dat alle de gelden van de (ver)cogte grutterije en(de) andre god'ren gecomen nog niet en connen sijn (ver)teert passerende de rescribenten de verd're middelen en(de) positiven van de voors. reqt. als geen solutie meritende; Doen de rescribenten niet te min Presentatie, Sijde te vreden te sijn, aan den voorn. haren vader te sullen voldoen en(de) betalen dat gene 't welke hij in gevolge van de voorsz. req.te geposeert bewijs en sal, aan haar te veel, ende onregmatigh te hebben Betaalt ofte gegeven ofte bij aldien den voorn.e haren vader wil bekennen gelijk hij naar waarhijd bekennen moet geen de minste actie off pretensie tot den rescribenten Lasten te hebben in soodanigen Cas als nog berijd te sijn (gelijk voor desen meermalen hebben gepresenteert) den voorn. haren vader

anders rescribenten huijs van cost dranck, kleedinge, ende alles verders in Soodanige voege als sij selffs hebben, hem te sullen versien, sonder nogtans hem van sijne huisjv. te willen separeren, als Latende hem tot d'selve, soodanigen acces, ende toe ganck als den selve wel gevalligh sal sijn sistinerende met die redelijke, en(de) regtmatige presentatie te mogen volstaan, en(de) dat sulcx bij de se Ed:e Camere ook alsoo sal werden verclaard, bij refuijs en(de) onder Benefitie vand'selve Conchid: van verder ofte anders(ints) te fine van niet ontfankel(ijk) en(de) bij ordine dat den Supplt. sjnen verderen eijsch en(de) Concel. sal werden ontsijt, en(de) was getekent
Willem Hooglander, Dames Hooglander.

In margine stond Sij dese gesteld in handen van Lucas Hooglander om te repliceren Actum den 24 Septemb: 1701 en(de) was get: P. Everwijn.

Waaromme na den draat van der rescribenten (voor)s. recriptie te eneveren de frivole veronschuldigingen, en defentien van haar rescribenten, ende teregte odieuse, hatelijke en Onware Critiquer en expressien door de recribenten en die van haren rade, bij de voorsz. hare reqt. van rescriptie ten laste van den Supplt. geposeert niet wardigh dat sij het papiere beslaan, en daar van deselve geen een eenig positive sullen konne verifieren.
Soo sijde den Supplt. niet anders als daar toe geprovoceert sijnde in 't requard van(de) eerste periode.

Prodeo
Aende Ed. Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Bij Lucas Hooglander gesien sijnde Copie van reqte van rescriptie bij Damas & Willem Hooglander aan dese Ed. Caemre gepresenteert, met den app:te omme te repliceren den 24e Septemb. deses jaars 1701 daar op gevolgt dede tot voldoeningevan dien segge, dat hij Supplt. sijne wetens geen eene Sake ten neder heeft gestelt in sijne reqte die niet alleen waar is, maar dat de rescribenten ider in sijn requardt van dien waarhijd ook moeten o(ver)tuijgt sijn, sijn der verre dar van daan, dat den Supplt. sijne tegenwoordige huijsvrouw ofte Jmandt van haren rade, daar op uijt souden sijn, omme de rescribenten soom men voorgeeft, bij de Werelt (ver)dagt te maken, en der selven sal doen en(de) Credit te benemen, dat den Supplt. op sijn eigen raad, en genoegsaam door de rescribenten een jaar langh daar toe als geperst sijnde, door de rescribenten herdighijdt en(de) liefdelooshijd tot sijn leet wesen bij sijn reqte. ten neder heefft moeten stellen deware positiven daar bij vervat.

Prodeo.
Aende Ed: Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Bij Lucas Hooglander gesien sijnde Copie van req.te van rescripie bij Damas + Willem Hooglander aen dese Ed: Camere gepresentert met den app.te omme te repliceren den 24en september deses Jaers 1701 daer op gevolgt dede tot voldoeninge vandien.

Aand. Ed.e etc.
Damas en(de) Willem Hooglander ter hande gecomen sijnde, een reqte. van repl. groot 5 a 6 Bladeren bij offte wel van wegen haren vader Lucas Hooglander aandese Ed: Camere overgegeven met den marginale appoincte: in dato den 15 Octob: 1701 om daar tegens te duplieceren, ten welke respecte de Rescribenten dan dede Seggen, dat indien sijl(ieden) de voors: opereuse reqte. van replijcq van post tot post ordentel(ijk) naar de waarhijd en hoedanighijd van die sake soude willen beantwoorden en(de) alle die positiven resulteren mitsgrs: in tegendeel contra positiven ter neder stellen, die met de waarht. conform soude sijn, d'selve daar toe bij naar een Boekpapier van noode soude hebben, maar dewijle de rescribenten wel bewust is, dat sij met het aantonen en(de) aan de werelt open leggen van de liefdeLooshijd herdighijd

ende slegte rescontres van harent vader niets konnen winnen, Soo Sullen deselve schoon daar toe ten uijterste geprovoceert zijnde 't selve alhier preterieren en(de) voor bij gaan, ende verders ook passeren, alle de onwaare positiven, en(de) illatien die bij de voorsz. req.te van repl. soo wijt lopigh buijten fundament, en(de) tegens de notoire waarhijdt aldaar sijn ingeflanst, als sijnde geen kunst nogte niet te verwonderen, (om groote req.te te formeren) en(de) verel sake over hoop te halen, maar n tegendeel om te proberen, dat gene 't welke men ten neder komt te stelle, persistert mitsdien voor Supl. als bij antw. en(de) gedane presentatie mitsgrs. genomen concl. met (ver)soeck dat dese facheuse sake te spoedigste doenlijk mag werden getermineert 't welk doende &a. en(de) was get. Damas Hooglander, Willem Hooglander.

In margine van voors. req.te stond sij dese off Copie van dien gesteld in handen van Lucas Hooglander om 't selve gesien verder voort geproced.t te werden als na behoren. Actum den 8 November 1701 get. H:V:Hoop.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.