Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - Akteboek 1698-1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 91 (akteboek 1698-1702; hoofdzakelijk nominaties voor dekens/achtmannen van gilden)

NB. Deze gehele bron is ook te vinden in de database!
NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 91 was: 151.


(folio 148vs t/m 154) nalatenschap Cornelia en Sussana van der Dack, 1701


Aande Ed:e &a:
geven reverentelijken te kennen, Hendrick Janse van den Steen in huwelijk hebbende Maria Denijse van der Dack, ende Jan van der Schaer getrout met Cornelia Denijse an der Dack bijde wonende binnen dese Stede dat der Supplianten vrouwen moije Cornelia van der Dack op den eersten Augustij van den verleden Jare Seventienhondert sijnde komen te overlijden, sonder van hare tijdlijcke goederen te hebben gedisponeert, dienvolgende de Supplianten Nomine uxoris, als sijnde de eenigste, en naast bestaande vrunden van de voorn: hare Moije, vervolgens ook deselve hare moeije als Erffgenamen ab intestato inder selver naarlatenschap sijn gesuccedeert, dan gecondidereert ten tijde van het overlijden vande voorn: hare moeije, de Supplianten nog niet ten vollen kenbaar was gewerden dat wijle hare

vrouwen suster Susanna Denijse van der Dack was Overleden (gelijk dat als nu ten vollen consteert en met vallable bewijsen cam werden geprobeert) Soo hadden de Supplianten in plaatse van de gehele naarlatenschap van de voorn: hare moeije maar genoten en Ontfangen twee derde, en was het resterende derde part gebleven onderhanden van Johan vander Straten, Landmeter binnen dese Stad in qualitijd Soo den selve sig als doen was adcriberende, ende dewijle den selven vander Straten als nu wijgerig en in gebreecken blijfft, onder eenige frivole pretexten het voors: resterende een derde part aan de Supplianten (die hem t bewijs van 't overlijden van hare Suster Susanna van der Dack hebben geexhibeert) te voldoen, ende overhandigen, Soo waren de Supplianten haar aan uEd: Groot Achtb: addesserende gedienstelijk versoekende dat den voorn: van der Straten bij appt: in dese te verlenen

mag werden geordoneert, en voor soo veel des noots gecondemneert het voors: resterende derde part vande naarlatenschap van der Supplianten in qualijtijt voorn: Competerende binnen Agt dagen te voldoen ende overhadnigen ende dat met den Intrest van dien a vier percento int jaar sedert dato dat de gelden, ofte de penningen onder den selven van der Straten sijn gevomen, ofte hadden behoren gecomen et hebben, en gedurende tot de volle en effectuele betalinge toe, mitsgaders te betalen de Costen hier omme gedaan 't welk doende &a: onderstond uijt de namen van de Supplianten was getijkent. A. v. Nievelt, procureur,

In margine stond voor appostille de Camere Ordonneert, dat dese off Copie van dien gestelt sal werden in handen van Johan van der Straten, inde nevenstaande requeste gemeld, om binnen agt dagen na de insinuatie te rescriberen Actum den 29en novemb. 1701 was get. H:V:Hoop 314229.

Aande Ed: &a:
Geeft met schuldige reverentie te kennen Johan van der Straten borger deser Stad, dat hem Supplt. bij Copie was gecommuniceert Seekre requeste aan uEd: groot agtb: gepresenteert door Hendrick Janse van den Steen en Jan van der Schaar beijde No:ux: req.te met den appoinctemente in dato den 28en November lestleden, daar op verleent, houdende bevel om jegens de voors: req.te te rescriberen ter obedientie van welken appoinctemente den Suppliant in desen rescriberende dede Seggen wel waar te sijn, dat Onder hem waren berustende, een derde part van de effecten door wijlen Cornelia van der Dack nagelaten, voor Soo veel bij de schijdinge, en deijlinge daar van gemaackt is, te beurt gevallen aan Susanna van der Dack der voorn: reg.tn vrouwe suster dog dat sij req.tn haar merkelijk abuseren met in hare requeste te poseren dat den rescribent onwillig soude sijn, onder frivole pretexten de voors: effecten over te geven, aan de gene, die daar toe geregtigt sijn,

en dat sij req.te aan den rescribent souden hebben geexhibeert sufficante bewijsen van het overlijden van de voorn: Susanna van der Dack als sijnde ter contrarie waaragtig dat den rescribent (wesende een man van over de 75 jaren out) al over lang getragt heeft van de administratie der voors: effecten te ontslaan en die aan een ander over te geven als hij maar occasie hadde konnen becomen van sulcx in volcomen seekerhijd voor hem en sijne Erffgename te konnen doen, en(de) vermits de voorn: req.tn tot nog toe aanden rescribent niet en hadde overgegeven soo danige bewijsen, daar uijt de volcomen seekerhijd van het overlijden van(de) voorn: Susanna vander Dack consteerde, en dat daarom alleen den rescribent welbevoegt soude weden jegens het versoeck vande reqte. te Concluderen, ten eijnde het selve aan haar soude worden ontsijt, Immers voor alsnog

egter om gevoegd wille en om te toonen dat den req:t nu als voor heenen genegen is, hem vande administratie der voorgemelde effecten te ontslaan dede den selven, bij desen presentatie en verclaarde te vreden te zijn naar gedane reekeninge, deselve effecten onder sufficante rele cautie voor alle namanige, en behoorlijcke Acte van Acquiet aan den requiranten over te geven, in gevalle op gemelten Ed: geregte naar behoorlijken instructie deser sake Soude konnen oordeelen, dat de requiranten in haar voors: qualitijd, de eenige Erfgenamen vande voorn: Cornelia van der Dack hare muije geweest soude sijn, off bij ontstentenis van dien, en dat de requiranten de voorsz. Cautie niet Soude konnen Stellen verclaarden den rescribent nog wijders te vreden te sijn na gedane reekeninge alsvoren de meer voorsz. effecten aanstonts over te geven ter weescamer deser stede, om aldaar te worden bewaart, en geadministreert ten tijd en wijle toe daar Over Maanden bij den voors:

geregte gedisponeert sal wesen, sustinerende den rescribent met die voors. billijke presentatie, off een der selve te mogen volstaan en bij refuijs en onder benifitie vandien debatterende de middelen vander reqt. requeste bij Expresse denegatie Impertinentie, en Irrelevantie, Concludeende dat haar versoek daar bij gedaan, soude worden ontsijt Immers voor als nogh en sij gecondemneert in de costen deser instantie, odd tot anderen &a dit doende &a onderstont Inde Naam vanden rescribent en(de) was get. A: Hagoort pr:

in margine stond voor appostille, de Camere Ordonneert dat dit req:te sal gestelt werden in handen van Partije om heden over agt dagen, daar op te repliceren. Actum den 10 Decemb: 1701 was ondertijkend P. Eelbo.

Aande Ed:e etc:
geven met behoorlijke eerbiedighijd te kennen Hendrik Janse vanden Steen, en Jan vander Schaar bij de nonime uxoris, dat deselve ter handen gecomen sijnde seekere req.te van rescriptie bij ofte van wegen Johan van der Straten borgen deser Stad, jegens der Supplt. req.te van Eijsch aan dese Ed:e camere over gegeve, waar Jegens Cortel: replicerende dede Seggen, dat de Supplt. voor eerst 't haren voordeele Accepteren dat den rescribent bij sijne req.te van rescriptie bekent een derde part van de effecten door wijle Cornelia van der Dack, nagelaten en bij de schijdinge vandien te beurte gevallen aan Susanna Denijse vander Dack, der Supplianten trouwe Suster Zalr: onder hem scribent is berustende als mede dat sij rescribent niet onwillig is de voors: effecten naar gedane Reekeninge ilico over te geven aande gene die daar toe geregtigt sijn ofte wel aande req.te indesen, onder reéle Cautie, ofte andersints bij gebreke vandien, deselve Effecten over te geven ten weescamer deser stede tragtende den rescribent met die presentatie quasi aan te toonen, sijne berijtwillighijd, dog hoe verre het daar vandaan is, ende dat denselve in plaatse vandien de supplianten

maar tragt in te wickelen in een informeel proces in Cas Communicatoir onder pretext dat te bewijsen wegens het overlijden van de voorn. Susanna de Nijse van der Dack, aan den Rescribent niet alleen gecommuniceert maar nu ten overvloede copielijk overgegeven niet sufficant, ofte sutisfactoor soude sijn blijkt immers aanstonts daar uijt dat denselven sig in dese formeel partije is stellende als soude andersints in tegendeel vandien sig geheel en al hebben konnen en(de) moeten defereren aan de volcomen dispositie van uEd. groot Agtb: als dewelke onder reverentie alleen moeten oordelen off de bewijsen die de req.te tot haar versoek in de req.te van Eijsch gemelt, hebben overgelegt, sijn sufficant dan niet ende dat in Cas kan Ja den Rescribent Immers door een Authorisatie, en Ordonnantie van uEd:e gr: Agtb. tot het overgeven van de voors: effecten mitsgaders met eene behoorlijke Acte van Acquit Soo van de Supplt. benevens die van hare vrouwe, in allen deelen

is Secuur, en voor alle naarmaninge gedecargeert, komende daar en boven ook de tweeledige presentatien van wegens den rescribent gedaan, in dese gantsch niet te pas, Eerstelijk omme dat niemant voor sijne eijgene goed'ren (gelijk in cas subject) gehouden is borge, verhuur reele cautie te stellen en des nog te minder om te moeten, gedogen dat Jmants eijge goederen, door een derde Soude moeten werden geadministreert, en van de capitale vandien werden gefrusteert, en(de) versteeken de batterende mitsdien de middelen vande voors: req.te van antw: mitsgrs. refuserende de resp:e presentatien van wegens den Rescribent daar bij gedaan als 't eenemaal captieus en insufficant, persisteert mitsdien voor repl. als bij de req.te van eijsch is gedaan, maakende wel Expresselijk eijsch van Costen, van dese instanties dewelke door de critijcke van den rescribent alberijts sijn veroorsaakt en(de) door den selven seer faciel en buijten desselffs schade hadde konnen werden geprevenieert als mede van de costen dewelke

na dese nog verder sullen comen te vallen, ofte tot anderen &a onderstond uijt de name van(de) Supplt.n. A.v. Nievelt Pr.
In margine stond sij dese gesteld in handen van Johan van(der) Straten, om binnen veertien dagen na de insinuatie te dupliceren Decemb: 1701 H.V.Hoop.
Actum den [...] was getijkent.

Aan de Ed:e &a.
Geeft met schuldige recerentie te kennen Johan van der Straten, borger deser Stad rescribent, dat hij vanwegen Hend: Janssen vanden Steen, en Jan van der Schaar bij de no:ux: req.tn bij req:te ter hande gecomen sijnde copie van Seekere req:te van replijcq door de voors: req: gedaan overgeven, daar bij met verwonderingh hadde gesien, dat bij de deuglijke presentatien, door den rescribent in sijne req:te van antwt: gedaan, wierden gerefuseert en alsoo de pretense bewijsen door de voorn: req.t tot nog toe aan den rescribent gecommuniceert, geensints sufficant waren, om te verifieren de doot van Susanna Dionijse van der Dack en dat de redenen bij de voors: repliecq geallegeert den Rescribent niet en conden gerust stellen voor alle namaninge, om de portie van Erffenisse

de voorn: Susanna van der Dack aanbedijlt, en onder sijn rescribent administratie sijnde, over te geven gelijk sulx ter bekwamen tijd wel nader sal worden aangetoont Soo de batterende den rescribent de middelen, van de voors: replijcq bij denegatie Impertinentie en prelevantie, en persisteerde voor dupl. als bij sijne deugdelijke, en wel gefondeerde presentatien bij desselffs req.te van antwt: gedaan, makende Eijsch van Costen.
En versogte den rescribent (ver)dere Copie van(de) Inventaris en visie van(de) orginele bewijsen dar mede de req.t haar in desen sullen willen behelpen.

Laatst gewijzigd: september-oktober 2014.