Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: opgave ambten en traktementen 1749


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang 3
Inventarisnummer: 1930 (opgave ambten en traktementen 1749)


Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen, 25 september 1749


Naadere Specifique en Geredresseerde Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen Staande niet alleen ter begevinge van Burgermeesteren, Vroedschappen, en andere Collegien binnen de Sltadt Dordrecht maar ook van alle Ampten, officien en bedieningen, die binnen dezelve Stad werden waargenomen geene Uitgezondert ten waare deselve particuliere aanschrijving bekomen hadde met uitdrukking van het jaarlijks inkoomen, Soo in Tractement als Emolumenten, Soo veel Sulx mogelijk off doenlijk is geweest wegens het geen die laatste Vijff jaaren door een geslagen daar van is Genooten, ende uitkeeringen off recognitien die daar van werden Gedaan en Gegeven, met Expressie Soo van de naamen en Woonplaatzen der bezitters ten tijde van het nemen van de resolutie op den 11 Novb. 1747 als ook de Namen en Woonplaatsen van de Persoonen, aan wien ten tijde van de voorz, resolutie, en sulx tot de 1 Novemb: 1747 eenige uitkeeringe off recognitie zijn Gegeven, off gedaan, alles zoo na mogelijk Onder Eede Opgegeven door de Bezitters en door die geene, die deselve Ampten, Officie en Bedieningen hebben waargenomen, ofte eenige Uitkeeringen daar van hebben gedaan ingevolge de resolutie van Haar Ed. Gr. Mog. in dato 5 Julij deses Jaars 1749, waar onder mede begrepen en dus niet affgetrocken zijn de 100e en 200e penn: van de Ampten, de recognitie dewelke bij de officianten en Amptenaaren jaarlijks off wel eens bij de Aanstelling ten behoeve van deze Stadt moeten werden uitgekeert en Voldaan, ende verdere lasten en Onkosten daar op Vallende, Geformeert en Gearresteert, en volgens Ordre van 't Alphabeth gebragt bij de Heeren Commissarissen Gecommitteert uijt den Oudraad der voorsz. Stadt Dordrecht, op den 25e: September 1749.

K t/m Z


Lijst van alle Ampten, Officien en Bedieningen 1749 (K t/m Z)


Ampten, Officien, Bedieningen en Amptenaaren Tractement Emolument Jaarlijkse Recognitie aan de Stadt Recognitien eens geld aan de Stadt Uijtkeering aan Particulier

FOLIO 11vs
2 Kalkdragers Eed gedaan 300 gl. te rendeeren f 55:0:- Nihil
9 Kalkmeters Eed gedaan als vooren f 55:0:- Anthonij Monté keert jaarlijks uijt aan zijn Vaeder en moeder f 100 gl
2 Keurmeester van den Haring en Zoute Visch Eed gedaan als vooren f 50:0:- Nihil
4 ... van de Visch Eed gedaan als vooren - Nihil
4 ... van de duijssteen en Gemalen Tras Eed gedaan als vooren f 150:0:-- Nihil
1 keurmeester van den Turff Eed gedaan als vooren f 100:0:-- Nihil
Idem en Opzienders van de Slikschuijten Eed gedaan als vooren f 380:0:-- Nihil
Klokluijders vande Grootekerk Eed gedaan uts f 10:0:-- Nihil
... vande Saalklock Eed gedaan uts f 10:0:-- Nihil
... vande Cappel Eed gedaan uts f 20:0:-- Nihil

FOLIO 12
Klokluijder vande Augustijnekerk Eed gedaan als vooren f 10:0:-- Gerrit Kruijsselenberg keert jaarlijks aan zijn Broeder Albert Kruijsselenbergh uijt 16 gulden
3 ... vande Nieuwekerk Eed gedaan als vooren f 10:0:-- Nihil
Klockestelder
Arnoldus van Wel
433:5:-
Waar van Touw olij &a moet bekostigen en komt met de dood te Cesseeren en Sal als dan aanbesteed worden
- f 150:0:- Nihil
Klijne Wijnslee
Jan Keemans
Nihil f 800:0:- Soo nae mogelijk alsoo daar van geen aanteeckening heeft gehoude moet bij vooronderhoud van Paarden Sleede sweeks Vier gulden - f 200:0:- Nihil
Knegt van 't groot Schippers Gild
Herman Kools
Nihil omtrent f 500:0:- alsoo daar van geen aanteeckening heeft gehouden f 80:0:- - keert jaarlijks uijt aan het gild, tot onderhoud vande oude Schippers 60 gulden.
Knegt van de Pijlers Eed gedaan geen 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben - Nihil
Knegt van de Resp. Gildens Eed gedaan uts - - Nihil
Knoltelder
Wessel Bosch, buijtens S'Lands
Nihil f 400:0:- de Substituit heeft Eed gedaan soo nae mogelijk dese Som te bedragen - f 150:0:- de Substituit keert jaarlijks aan 't Weeshuijs uijt f 6 gl

FOLIO 12vs
Koster in en graftmaakster van de Grootekerk
Belia Adriana van de Graaff
f 519:0:0 f 1130:0:- de Substituit heeft Eed gedaan soo nae mogelijk dese Som te bedragen - f 200:0:- Nihil
de Substituit heeft verklaard vande Emolumenten geen aanteeckening gehouden te hebben, En moeten van dese Emolumenten aff de kosten van de Turff en van de dienstbodens, begdragende nae Gissinge Circa 200 gl.
Bij vacatuire ten behieve van de Kerk jaarlijks te betaalen 400 gl. En aan de Stadt mede jaarlijks 100 gl.
... van de Augustijnekerk
Sija Pluijm wed.e van Hend:k Meuzel
f 339:0:0 f 1150:0:- de Substituit heeft Eed gedaan soo nae mogelijk dese Som te bedragen - f 200:0:- Nihil
de Substituit heeft verklaard vande Emolumenten geen aanteeckening gehouden te hebben, maar dat nae sijn beste weten, nae afftrek van alle lasten en Kosten deselve Circa bedragen als hier boven 1150 gulden bij vacature ten behoeve van de kerk jaarlijks te betaalen 400 gl. En aan de Stadt mede jaarlijks 100 gl.
Kosterin van de Nieuwkerk
Aletta de Veer
f 214:0:0 f 400:0:- de Substituit heeft Eed gedaan soo nae mogelijk dese Som te bedragen - f 300:0:- Nihil
Waar van aff moet de bediendens en Turff nae Calculatie Circa 70 gl. bij Vacatuire ten Proffijte vande Kerk jaarlijks te betaalen 100 gl.
Koster en Graftmaker van de France Kerk Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 30:0:- Nihil

FOLIO 13
Kosterin van de Engelsche Kerk Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - Nihil
7 Koolwegers Eed gedaan als vooren f 10:0:- Nihil
8 Koolmeters
Johan Lezier
Gerrit van der Meijl
Christiaan van Wilten
Claas Boers
Adriaan van den Blijk
Adriaan van Vliet
Willem de Hoogh
Willem Veermans
Nihil f 900:0:- - f 500:0:- Nihil; Willem de Hoog keert jaarlijks uijt aan Magteld Groenhoud Veertig gulden.
aan Cornelis Slegt twintig gulden En Vijftig gulden aan 't huijs van de heer Jacob Stoop ten behoeve van Tanneken Exalto 40 gl, en aan Maria van Aken 10 gl.
Verklaaren geen nette aanteeckening gehouden te hebben maar bij gissing omtrent de bovengen. 900 gl. te bedragen iets minder off meeder en dus onbepaald
24 Koornmeters Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 100:0:- Nihil
11 Kraankinderen Eed gedaan als vooren f 10:0:- Hendrik Jacob Kolmsberg keert jaarlijks uijt aan Fredrik Ringenberg agthien gulden En aan Evert Ruijters Vijffentwintig gl:
3 LantaarnVulders 2 Eed gedaan geen 300 gl te rendeeren, Jacobus van Eijck legt Seer Siek, waarom niet kan Compareren. - f 30:0:- Steven van Eijck keert jaarlijks uijt aan Willem de Hoog 36 gulden.

FOLIO 13vs
14 Lantaarnaansteker 13 Eed gedaan geen 300 gl te rendeeren, Jan Immerseel kan door siekte niet Compareeren. - f 10:0:- Pieter Paff heeft jaarlijks uijtgekeert, aan Pieter Steenbus 10 gl., dog is al zedert Ruijm 2 Jaaren komen te Cesseren.
Lector anatomicus Eed gedaan geen 300 gl te rendeeren - - Nihil
4 Leijtelders Eed gedaan als vooren - f 10:0:- Nihil
3 Lootzen Eed gedaan als vooren - f 10:0:- Nihil
Luijtenant van 't Stapel aan de Leck f 140:0:- f 182:0:- - f 36:0:- Nihil
.. aan den Engel van 't Stapel aan de Leck f 140:0:- f 180:0:- - f 36:0:- Nihil
Luitenant van de Landdrost van Zuidholland Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - Nihil
(doorgehaald:) Dienaars van de voorn: Landdrost Eed gedaan uts - - Nihil
Lijkkoets
Albert Hijmans
Nihil f 540:16:--
waar van aff moet wegens de onkosten van Koets en Paarden &a jaarlijks omtrent Een hondert gl.
f 300:0:- Keert uijt jaarlijks aan Dirk Siebregt 295:6:- nog aan Belia van Sevenom wed.e Abram Louwe 30 gl. als nog aan Evert Ruijters 25 gl:
Landdrost van Zuid Holland
Mr. Cornelis van den Honert
f 1258:0:-
moet aff voor de Luitenant f 220:0:- 4 ieder diender f 110:0:-
- - Nihil
Majoor van de Stadt Eed gedaan geen 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben f 100:0:- Siet op Concherge

FOLIO 14
Marktschipper op Delft en S Hage
Cornelis van Lill
Den Substituit overleden zijnde ende jegenwoordige Substituit het zelve maar ses maanden waargenomen hebbende Verklaard het Rendement onder Eede niet te konnen opgeven bij Vacatuire het Rendement ten Proffijte vande Stadt te benefieceeren. f 500:0:- keert uijt aan den Eijgenaar off Principaal 260 gulden jaarlijks
... op Haarlem Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 100:0:- Jan Kools Eijgenaar keert uijt aan Huijbert van den Bosch (volgens Conventie) jaarlijks 100 gl.s
... op Utrecht Segt van de inkomsten geen aanteeckening gehouden te hebben en mitsdien gedeclareert geen Eedt te konnen doen. f 300:0:-
... op Rotterdam
Hugo Repelaer en Jacob Braets
- f 895:0:- ieder f 100:0:- - Nihil
- geven jaarlijks ieder aan den Setschipper f 150 gl. Bij vacatuire het Rerndement ten behoeve van de Stadt te beneficeeren.
... op Gorinchem
Thomas Appeltern
Eed gedaan, dat geen nette aanteeckening gehouden heeft, en dat Soo hij vermeendt hetzelve omtrent 300 gl. S'Jaars Rendeert f 200:0:- heeft het Veer van zijn Vaeder gekregen en moest uijt de Revenuen aan den selven jaarlijks uijtkeeren f 150 gl.

FOLIO 14vs
Marktschipper op Leijden Legt geen aanteeckening gehouden heeft, dog Eed gedaan Circa nae Calculatie jaarlijks 250 gl. darbij te Profijteeren nae afftrek vande Costen f 200:0:- Nihil
... op Bergen op Zoom Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 10:0:- Nihil
... op S'Hertogenbosch Eed gedaan daar van geen aanteeckening gehouden te hebben maar nae zijn Beste weten daar van geen 300 gl s'jaars genoten te hebben. f 500:0:- Nihil
... op Breda Eed gedaan geen 300 gl tractement off Emolumenten te hebben. f 300:0:- Nihil
... op Bommel, Thiel en Nimwegen Verklaard uts. - f 200:0:- Nihil
Marktmeester van 't klijn Veer Verklaard uts. - f 40:0:- Nihil
5 Meters van duijssteen en gemalen Tras Verklaard uts. - - Nihil

FOLIO 15
Ontfanger van de Gemeene Middelen over de Stad Dordrecht en het district van dien
Mr. Nicolaas Stoop
f 1800 f 3625:18:- f 300:-:- f 1610:-:- zijnde voor de Commissen en tot betalinge van Tweemaal den 100ste penn: Nihil
Het Collecte Loon van den 100ste en 200ste penningen op de Obligatien Los- en Lijffrente is voor de Successeurs van de ontfangers gereguleert tot een halff van 't honder van het Impost van eenen honderste penningh welke op de voorsz. Effecten zal werden geconsenteert, en bij meeder Consenten in een Jaar zal van de overige Consenten nietwes voor Collecteloon werden genoten Waar door de bovenstaande Emolumenten merkelijk zullen verminderen.

FOLIO 16
3 Meters van Pijpaarden Verklaard als vooren - - Nihil
Munters uijtgever van de Billietten Verklaard uts - - Nihil
11 Mansmannen van de Vierschaar van Zuid Holland Ider voor Soo verre deselve in functie zijn geweest Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - Nihil
Nagtwerker Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
Ontfanger van de Gemeene Middelen
Mr: Nicolaas Stoop
Sustineert het Rendement van desselfs ampt aan 't Collegie van gecommitteerde Raden bekent te zijn, en derhalven Sonder nader aanschrijving het doen den opgave alhier onnodig te zijn. - -
Ontfanger van de Verpondingen
Mr: Johan Jacob van den Brandeler
f 1500:0:- 2de 100sten penn. f 600 gl. f 540:0:- nog van den Verliest bij de affschaffing der Pagten 70 fl. en moet nog aff voor 't drucken der Billietten ontrent 70 gulden f 120:0:- - Nihil
Ontfanger van de Penningen gedestineert ten Oorlogh
Mr: Jacob Stoop
f 1000:0:- - f 100:0:- - Nihil

FOLIO 16vs
Ontfanger van de Verpond: op de Merwede Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
... van de Personeele 100e: penn. op de Ampten Eed gedaan uts - - Nihil
9 Ontfangers van den Appel Verklaard uts - f 100:0:- Nihil
Oppasser in de Grootekerk Verklaard uts - - Nihil
... in de Augustijnekerk Verklaard uts - - Nihil
... in de Nieuwkerk Verklaard uts - - Nihil
Opziender van de Mazelaars
Paulus Knogh
f 3900:0:- omtrent f 50:0:- - f 50:0:- Nihil
... van de Eijkers Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren f 25:0:- Nihil

FOLIO 17
Opziender van de Vlasmarkt Verklaard als vooren - Nihil
... van de Schaalen en Balancen Verklaard als vooren - - Nihil
(doorgehaald:) ... van de Lantaarnaansteker -
... van het Spuijen der Gragten Verklaard uts - f 20:0:- Nihil
Organist van de Groote Kerk
Aarnout van der Hegge
f 300:0:- Nihil - - Nihil
... van de Augustijnekerk Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - - Nihil
... van de Francekerk Eed gedaan uts - - Nihil
Orgelblaser van de Grootekerk Eed gedaan uts - - Nihil

FOLIO 17vs
Orgelblaser van de Augustijnekerk Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - - Nihil
... van de Francekerk Eed gedaan uts - - Nihil
2 Omroepers Eed gedaan uts - f 100:0:- Nihil
Ontfanger van de Graaffelijkheijts Tol te Geervliet
Mr. Pieter Eelbo
f 600:0:- gaat aff voor desselvs Commis ... Asbeek een Somma van f 610 gl. f 2050:0:- f 150:0:- - Nihil
Pensionaris
Mr: Francois Teresteijn van Halewijn
f 1200:0:- - - f 1200:0:- Nihil
heeft nog geduurende de Vergadering met zijn knegt 4 gulde daags, waar mede met sijn verteering niet toe kan.
Plankmeters Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - f 50:0:- Nihil
Poortier van de Vuijl- en Sluijspoorten, en ophaalder van de Leuvebrugh Eed gedaan als vooren f 100:0:- Nihil
.. van 't Groothooft Verklaard uts - f 200:0:- Nihil

FOLIO 18
Poortier van den Rietdijk en Melkpoodjen Eed gedaan geen 300 gl. te Renderen - f 75:0:- Nihil
... van de St: Joris en Vriesepoorten en het Sluijsje Eed gedaan als vooren - f 50:0:- Nihil
... van de Spuijpoort Verklaard als vooren - f 35:0:- Nihil
... van de Sackedragers- en Catherinapoort en ophaalders van de Brug en Boom Sluijten Verklaard als vooren - f 50:0:- Nihil
... van de Blaaupoort Verklaard uts - f 50:0:- Nihil
Eerste Praeceptor
Pieter Bonnet
f 462:0:- f 85:0:- - f 80:0:- Nihil
tweede Praeceptor
Francois van Schie
f 550:0:- f 120:0:- - f 100:0:- Nihil

FOLIO 18vs
Provoost Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - f 100:0:- Nihil
Proto Notaris Eed gedaan uts - f 100:0:- Nihil
Priseerder van 't Beestiaal van Stadswegen Eed gedaan als voorens - - Nihil
Patentmeester
Mr: Pompejus Berk
f 300:0:- bij overlijden off desistit Gemortificeert - - - Nihil
Q
Rector in de Latijnse Schoolen
Johannes van Dam
f 910:0:- - - f 300:0:- Nihil
het minerval Collegie, en Caggelgeld onseekr op zijn hoogste Soo nae mogelijk begroot op 225 gulden s'jaars, waar van egter geen aanteeckening gehouden heeft, heeft nog Vrije Wooning en 350 ton turff.
4 Reetreckers Eed gedaan geen 300 gl. tractement off Emolumenten te hebben. - Nihil

FOLIO 19
12 Reeckenmeesters Rouleert om de een en twee jaaren, genieten voor 't opneemen van de Thesauriers Reeckeningen met hun allen 54 gulden, en alsoo Sulx aan heeren Commissarissen bewust is, dat dezelve daar va geen uijtkeeringen konnen doen, hebben gemeent dezelve daar opgeen Eed behooren te doen. Nihil
Rentmeester van 't Leprooshuijs Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. - Nihil
... van 't Geesthuijs
Mr: Gerard Belaerts
400:0:- 110:0:- 40:0:- - Nihil
Waar van alle Reiskosten Vragten en kosten van 't ontfangen van de intressen aff moeten. En bij Vacatuire het Tractement vermindert op 200 gl, en 't jaarlijks Stadsgeld als dan op 20 gl.
... van 't Gasthuijs
Mr: Pieter Onderwater
300:0:- 105:0:- 30:0:- - Nihil
... van de Kerkensitplaatsen
Mr: Cornelis van den Honert, als Principaal, treckt sijn levenlang geduurende
210:0:-
Jan van der Werff, als waarnemende voor 't Armhuijs geniet daar voor jaarlijks f 100:0:-
- 30:0:- bij de Principaal - Nihil

FOLIO 19vs
Rentmeester van 't Oude Mannen en Vrouwenhuijs
Pieter van den Santheuvel
f 400:0:- f 76:10:- f 40:0:- - Nihil
... van 't Weeshuijs
Mr: Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort
f 300:0:- f 50:0:- op zijn hoogste f 30:0:- - Nihil
Bij Vacatuire het Tractement vermindert op 200 gulden, en 't jaarlijkse Stadsgeld, als dan vermindert op 20 gulden.
... van 't Armhuijs Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - Nihil
... van de kerckengoederen
Mattheus Rees
f 400:0:- f 100:0:- f 40:0:- (f 150:0:-) Nihil
Rijzende Bode op Haarlem, Delft, Leijden en S'Hage Alsoo 't zelve maar een halff jaar bediend heeft, kon denzelven 't Rendement onder Eede niet opgeven, En Word bekleed bij deselfde Persoon die 't Haagse en Delfde Veer Waarneemt. f 150:0:- Nihil
Roeper van 't Goudse en Rietdijkse Veer Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. - Nihil

FOLIO 20
Roeper van de Veeren aan de Vuijlpoort Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. f 15:0:- Nihil
... aan de Groote Veeren Eed gedaan als vooren f 30:0:- Nihil
Raad van Staten Zedert den jaare 1741 geen commissie in deze Stad geweest. - -
Rentmeester van de Graaffelijkheijts domeinen
Mr. Hugo Eelbo
f 2208:-:- f 650:-:- f 200:-:- - Nihil
dedommagemt. f 2697:0:- Gaat aff voor zijn Commis Aalbert Heijmans, en Clercq Cornelis Venders te Dordt:, mitsgaders desselvs Commis Johannes Leenmans te Heusden en eenige klijne onkosten to zamen f 956 gl.
220 Sackedragers
Mr. Hugo Eelbo
Vermits het groot aanthall, Sijn de Vier Regeerende deeckeken gecompareert, en hebbe voor haar, en derzelver Gildebroeders verklaard, dat dezelve door malkander genoomen in Verre nae geen 300 gl. genieten, en dat dezelve volgens een ordre in haar Gild, geen uijtkeeringen vermogen te doen. f 10:-:- Nihil
9 Scheepenen
Mr. Hugo Eelbo
Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. - Nihil
7 ... van 't WaterGeregt
Mr. Hugo Eelbo
Eed gedaan uts - - Nihil

FOLIO 20vs
Scherpregter
Johannes Duiring
f 465:0:- alsoo geen aanteeckening van de Emolumenten heeft gehouden kan daar op geen Eed doen - keer uijt aan zijn moeder Eleonora Duiring Wed.e van Christoffel Duiring jegenwoordig woonende te Breda, f 50 gl. s jaars
Schoolmeester van de diaconie
Abraham Krama
f 325:0:- van de diaconie heeft Vrije inwooning En ten behoeve van de arm kinderen iets meer als 100 tonnen turff, en Verder geen Emolumenten. - Nihil
Schout van de Vismarkt Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. - - Nihil
Schoonmaker van de Koornbeurs Eed gedaan uts - - Nihil
... van de Vismarkt aan 't Stadhuijs Eed gedaan uts - f 10:0:- Nihil
... van de Kleine Vismarkt Eed gedaan uts - f 10:0:- Nihil

FOLIO 21
(doorgehaald:) Schrijver van de Buijte Wijken
Secretars van de Vierschaar van Zuidhollland Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren aand e Graaffelijkheijd jaarlijks 40 gulden -
2 Secretarissen van de Stadt ieder 18:10:- - - - Nihil
- Mr. Richard Paulus Eelbo geeft het Rendement op omtrent f 2447:0:0
heeft ten behoeve van de Stadt betaald 1400 gl. e sal bij Vacatuire jaarlijks moeten ebtaald worden f 240 gulden. En declareert, dat daar onder is begreepen alles 't geene in art: 15 van de generaaloe Remarques is begrepen. Ende verder dat Sijn gemis der Emolumenten door 't affschaffen der Pagten word gereekent voor Soo verre het Selve in 't Seeker bekend is, op een Somma van 200 gl jaarlijks, behalven nog de insolventien en Versoeken van justificatien, mtisgaders het geene deswegens op de Rolle Soude konnen voorkoomen waar op geen Staat kon worden gemaakt, en bij gevolg ook niet kan werden opgegeven.

Mr: Johan Beudt als Subst:t van Den tweede Secretaris Jacob Karsseboom geniet hetselve tractement als den Eersten dog heeft zedert den 1e Julij 1747 tot den 1e Januarij 1749 aan Emolumenten tegens het jaar gerekent, genooten te zamen een Somme van 1882 gulden en daar op den Eed afgelegt. En Werd bij denzelven bereijds jaarlijks ten behoeve van de Stadt betaald f 240 gl. (doorhaald: vermits de absentie van de Heer Mr. Jeronimus Karsseboom als gefungeert hebbende Soo voor Sig Selven als naederhand voon zijn Soon Jakob Karsseboom, heeft men hier op den Eed niet konnen affneemen)
Secretaris van de Weeskamer
Mr: Herman Franciscus Ketelanus
600:0:- 160:0:- 40:0:- - Nihil
het Tractement bij Vacatuire vermindert op 300 gl.
Kan niet opgegeeven werden hoeveel de Emolumenten 5 jaaren door hem geslagen nae de Vacatuire nae affrekt der Lsten zijn Sullen, als Dependeerende van het affsterven van de menschen die Sonder Testamenten, en midnerjarige kinderen komen naetelaeten, Sterven Sullen, waarmede Vermeijnd word voldaan te zijn aan Art. 5 van de Pariculiere Remarcques

FOLIO 21vs
Secretaris van Burgermeesterskamer
Pieter Hend.k van de Wall
f 300:0:- - f 30:0:- - Nihil
De Substituit heeft onder Eede verklaard dat de Emolumenten jaarlijks in Verre nae geen 200 gl. bedragen, en Vermits de Verkooping off designatie der ampten thans niet meer plaats heeft, dat de Emolumenten genoegsaam zijn komen te Cesseeren.
.. van 't Water Geregt Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 100:0:- Nihil
.. van de Krijgsraad Eed gedaan als vooren f 20:0:- - Nihil
.. van de Reetreckers Eed gedaan als vooren - f 60:0:- Nihil
.. van de HuwelijksSaken Eed gedaan als vooren f 20:0:- - Nihil
.. van de Slagroede
Leendert de Laat
Nihil omtrent f 750:0:- - f 250:0:- moet jaarlijks aan de diaconie uitkeeren 150 gl. Waarmede dit ampt bij de Ordonnantie op de Slagroede belast is.
dog Vermits de onseekerheijd van de Sterfgevallen kan onder Eede geen Praecies opgave gedaan worden, te meer alsoo daar van geen Praecisie aanteeckening gehouden heeftn.

FOLIO 22
12 Secretarissen van de Wijken welke zijn Schrijvers van de Resp.e Burger Compagnien Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren Nihil
2 Siekentroosters van de Stadt
Pieter de Rouw en Dingeman Ouboter
ieder f 322:0:- Nihil - f 200:0:- Nihil
Siekentroosters van 't Buijtequartier Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren f 75:0:- Nihil
... van 't Gasthuijs Verklaard als vooren - - f 50:0:- Nihil
... van 't Weeshuijs Verklaard als vooren - - - Nihil
... van 't Armhuijs Verklaard als vooren - - - Nihil
... van 't Oude Mannen en Vrouwenhuijs uts - - - Nihil

FOLIO 22vs
2 Sieketroosters van de France Gemeente Verklaaren geen 300 gl te rendeeren - - Nihil
Sluijswagter aan de Sluijspoort Verklaard als vooren - f 50:0:- Nihil
... van de Groote SpuijSluijs Verklaard als vooren - f 10:0:- Nihil
... agter de Ruijt Verklaard als vooren - f 10:0:- Nihil
27 Sleenaars, makende met 2 groote en een Klijne Wijnslee 30 persoonen Verklaaren van haare Winst geen aanteeckening gehouden te hebben, maar nae haar beste weten geen 300 gl. te Sullen bedragen f 10:0:- Nihil
... 2 groote
Casper Bremkens en Philip Madern
Eed gedaan dat geen aanteeckening hebben gehouden, maar dat sal nae haar beste Calculatie nae affrekt van den onderhoud van Paard en Sleede, omtrent de 300 gl. sal bedragen. f 30:0:- Nihil
7 Slikwerkers Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren. f 60:0:- Nihil

FOLIO 23
5 Slikwerkers van de Binnegragten Verklaaren geen 300 gl. te rendeeren. f 50:0:- Nihil
6 Soutmeters Verklaaren als vooren.
En bij continuatie absent, dog de desselfs bediende Eed gedaan als voren.
f 10:0:- Nihil
28 Soutkassen Verklaaren als vooren.
Een overleden en nog niet begeeven.
f 50:0:- Nihil
Stadsmatemaker Verklaard als vooren. - Nihil
StraatBewaarder Verklaard als vooren. - Nihil
4 StadsBodens
Johannes van Gemert en
Dirk Schroot
ieder f 166:13:0. Verliezen bij de affschaffing der Pagten ieder 350 gl. jaarlijks f 439:7:- f 30:0:- - Nihil
Jan Kever f 214:13:0. Nog f 23:12
Welke bij Vacatuire zijn gemortificeert. Verliest bij de affschaffing der Pagten ten minste 380 gl.
f 581:14:8 f 30:0:- - Nihil
Gerard Schroot f 166:13:0
Verliest bij de affschaffing der Pagten ten minste 350 gl.
f 439:7:- f 30:0:- - Keert uijt aan Albert Heijmans jaarlijks 100 gl En aan de Wed. Albert van Sevenom jaarlijks 80 gl dus 180 gl

FOLIO 23vs
5 Stads Vroedvrouwen:
Catharina van Velzen f 90:0:0 Verklaard onder Eede niet te konnen opgeven hoe veel haar Emolumenten zijn al soo geen aanteeckening gehouden heeft - Nihil
Marija Verpoorten f 90:0:0 Verklaard onder eede niet te konnen opgeven hoe veel haar Emolumenten zijn al soo geen aanteeckening gehouden heeft - Nihil
Lucretia Bisschop
Lena van Roozendaal
Magdalena Cantebeen
Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
Stadhouder en Griffier van de Leenen van de Merwede Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - Nihil
2 Stadhouders van den Heer Hooft Officier
den oudsten Gerard Kelderman f 200:0:- En segt van zijne Emolumenten onder Eede geen opgaave te konnen doen, en dat bij het affschaffen der pagten verliest omtrent 500 gl. f 300:0:- Nihil
den 2en Jan Fredrik Bough Heeft geen Tractement en Segt datte ieder aan Emolumenten hebben gehadt omtrent 700 gl., dog vermits het affschaffen der Pagten daar bij ieder verlooren te hebben 500 gulden. Nihil

FOLIO 24
Stadhouder van de Merwede Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren - - Nihil
Spuijwagter agter den Nieuwkerk en Groote Sluijs Verklaard uts - f 10:0:- Nihil
Superindentent van de Lakenhall Verklaard uts - - Nihil
Staten Generaal van meij 1746 tot meij 1748
Mr: Cornelis van den Honert
Tractement Circa 4 gl. daagss f 200:0:- f 100:0:- - Nihil
11 Tamboers Eed gedaan als vooren - - 10 Nihil, Willem Koek keert uijt aande Wed.e van Willem de Vries zijn Voorsaat 15 gl. sjaars.
2 Thezauriers ieder f 312:0:- omtrent f 10:0:- - - Nihil
Mr: Samuel Onderwater en Mr: Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort
zijn agt jaaren Thezauriers en zijn egwoon bij haar aankomst de 32 gildens te tracteeren, en aande Knegts ieder te geven 1 1/2 ducaton het Welk omtrent bedraagt 700 gl.

FOLIO 24vs
2 toeleggers van de Graven Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - - Nihil
4 Trasmeters Eed gedaan als vooren - - Nihil
2 Tromppetters Eed gedaan als vooren - - Nihil
48 Turftonsters hebben alle Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren uijtgesondert drie, waarvan twee door Siekten buijten Staat zijn om boven te komen en een bij Continuatie uijt de Stadt is. f 20:0:- Nihil, dan Anna Catharina Blom welke uijtkeert aan Marijke ... de helft van haar Winst.
Appolonia Pelt, keert uijt aan Aaltje de Vos de helft van haar Winst.
IJda de Quint keert uijt aan haar moeder Anna van der Vorm 25 gulden dog sedert het affschaffen der pagten een Vierde minder.
Sibilla Volmaar keert de revenieun uijt aan haare moeder Willemina de Koning welke het voor haar dogter gekogt heeft.
48 Turfvolsters 38 Eed gedaan geen 300 gl. te rendeeren, en de overige door Siekte als anderzints absent. f 10:0:- Nihil, dan Dirkje Pirool keert uijt aan hare moeder 16 gl.

FOLIO 25
2 Vaatbranders Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - f 100:0:- David Cerix keert jaarlijks uijt aan Willempje van Helden 18 gl, en aan Aletta Verhoeven insgelijks 18 gulden;
Vendumeester van de Laakenhall Eed gedaan als vooren - - Nihil
2 Vinders van de Vismarkt Eed gedaan als vooren - f 35:0:- Nihil
1e Volgkoets
Jacob Immerseel
Nihil
Waarop moet houden een Swarte Koets en twee paarden Waar van de onkosten bij hem begroot worden jaarlijks op f 118:10:-
f 316:0:- - f 150:0:- Nihil
2e Volgkoets Eed gedaan geen 300 gl te rendeeren - f 150:0:- Nihil
Volger van de klijne Wijnslee Eed gedaan sedert geen 300 gl te rendeeren f 550:0:- omtrent, voor het affschaffen der pagten - f 150:0:- Keert uijt jaarlijks aan Dirk Schroot 50 gulden, aan ijsbeth Schroot 25 gl., aan Hilletje ... 25 gl, heeft nog betaald aan Johanna Wilmart 100 gl 't welk met de dood is gecesseert.

FOLIO 25vs
Voorlezer van de Grootekerk Eed gedaan geen 300 gl te rendeeren - f 50:0:- Nihil
... van de Augustijnekerk Eed gedaan als vooren - f 50:0:- Nihil
... van de Nieuwkerk Eed gedaan als vooren - f 50:0:- Nihil
... van de Engelse Kerk Eed gedaan als vooren - - Nihil
... en knegt van de France Kerk Eed gedaan als vooren - - Nihil
40 Vroedschappen genieten geen Tractem:t off Emolumenten
Em moeten ider in tegendeel vij derselven aanstelling betalen aan het Land f 500:-:- aan de Stad f 500:-:- aan 't Logement f 100:-:- aan den Armen f 100:-:- = f 1200:-:-
- - -
2 Vuurstokers Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren. - f 100:0:- Nihil

FOLIO 26
Vrijman van de Marktschuijt Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren. - - Nihil
... van de Sleepers van de Marktschuijt Eed gedaan als vooren - f 80:-:- Nihil
... van 't Veer op Amsterdam Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van 't Haagse, Delfse, Leijdse, Utrechtse en Goudse Veeren Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van de Boven Vaartuijgen, is Soo veel als kaaijwerker, tot voldoening vande 18 particuliere Remarcques van deze Stadt Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van de beurtschapen op Rotterdam Vice Versa Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van de Bredase Schuijt Eed gedaan als vooren - - Nihil
... van de Haarlemse Schipper Vice Versa Eed gedaan als vooren - - Nihil

FOLIO 26vs
Waagmeester van de Kaaswaag en Keurmeester van de Hoppe Voor 't affscahffend er Pagten is het rendement geweest Soo nae mogelijk gecalculeert 900 gl. dog geniet men voor Collecte loon 250 gl. van de Stadt>br>Dog kon aan de Remarcques van haar Ed: Mo(g): niet voldaan Worden, vermits het Vermis en Verlies sedert het affschaffen der pagten niet kan opgegeven worden als zijnde nog Verschijde Saaken in dispuit Waar van 't Collegie van haar Ed: Mog: kennis heeft. NB: Sal bij Vacatuure ten behoeve van de Stadt gebeneficeert worden. Nihil
Waagmeester, van de Eijsere Waag, en Collecteur vande Kraan bij overlijden Vacant geworden zijnde, word thans ten behoeve van de Stadt gebeneficeert. Nihil
2 Waagknegts Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - f 50:0:- Nihil
2 Waardeersters Eed gedaan als vooren - - Nihil
4 Weesmeesters moeten bij Resolutie der Oudraad voor niet waarnemen en is dus een Last. -
13 Wijkmeesters is een Burgerlijke last, waar toe geen Tractement is staande, en geniten aleenlijk met haar allen van ieder inkoomende Borger (Waar van zij Schriftelijk berigt moeten doen) Eenen gulden waar van zij geen notitie gehouden hebben.

FOLIO 27
Wijnroeijer Van de Directeuren van de wijnen f 600:0:- - f 100:0:- - Nihil
het verder inkoomen heeft bestaan in Emolumenten waar van onder Eede verklaard geen opgaave te konnen doen, als daar van geen aanteeckening gehouden hebende. dog vermits het affschaffen der Pagten is het geheele Rendement vermindert, tot op Circa Een hondert gl.
4 IJzertelders, waar van een Vacant Eed gedaan geen 300 gl. te Rendeeren - f 50:0:- Nihil
4 IJkers van de maten en Gewigten Eed gedaan als vooren - f 20:0:- Nihil

Wij ondergeschreven Commissarissen uit den Oudraad deer Stad Dordrecht daar toe gecommitteert declareeren en verclaren op den Eed in den Aanvang onser bedieningen Gedaan, dat voor Soo verre onster goeden trouwe bekent is, op de Voorenstaande Lijste Sijn gebragt, alle de Ampten, Officien en bedieningen, die volgens haar Ed. Gr: Mog: resolutie vand en 5 julij 1749 voorsz: daar op gebragt hebben moeten werden, Sonder eenig Ampt, Officien, off bediening daar van Voorbedagtelijk tehebben affgelaeten, direct of indirect, en dat de opgave der tractementen en Emolumenten, mitsgrs uitkeeringen en recogntien daar in gespecificeert onder Eede is gedaan, ten zij anders staat genoteert.
Actum den Vijffden September 1749.

Laatst gewijzigd: juli 2014