Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1879-1880


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnr. 3493 (over 1879), 3494 (over 1880)

(laats gewijzigd: 27-11-2005)

brieven aan de burgemeester 1879 doos 2 (SAD 6-3493)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3493 (doos 2))

(envelop 4)
- (4-7-1879) onteigening spoorweg Dordrecht-Kesteren (met stapel gedrukte kadaster-gegevens o.a. Lienden, Echteld, Leerdam, Beest, Hardinxveld, Gorinchem, Giessendam etc.)
- (4-7-1879) Willem Hendrik Plokhooij, agent van politie.
- (Dordrecht 8-7-1878(!), visscherij) D. de Bruijn, arbeider, tot uitoefening der visscherij met aalschaar onder mededeeling dat bij..? de betrekkelijk aanvraag voor dat vischtuig is ingevuld daar het in zijne bedoeling heeft gelegen om eene acte voor aalskorven aan te vragen .. etc.
- (10-7-1879 vischacte) D. de Bruin.
- (8-7-1879) J.W. Scholten, niet in bevolkingsregister alhier.
- (Tilburg 9-7-1879) aanbesteding Pen en Bauduin.
- (Dordrecht 9-7-1879) ... agent van poltie Albert de Boer aan het Groothoofd zijnde ter assistentie geroepen in de woning van de winkelierster in schoenen en laarzen H. Stevens (Lutzener) aan de Riedijk C 324 alhier alwaar hij bevonden heeft:
dat zekere man later gebleken te zijn genaamd Willem Beekman, oud 72 jaar, tuinman, wonende Heerhijmanshuisstraat C682 alhier, ten gevolge van een val het leven had verloren, en zulks terwijl hij achter de meergenoemde woning bezig was met het snoijen der takken van een druivenwijngaard, die zich achter de woning van de weduwe Stevens bevind.
  dat het hem gebleken is dat bij dit sterfgeval niet het minste denkbeeld bestaat dat aan schuld van derden zou te denken zijn
Verder zijn in deze door mij gehoord:
1ste Willem Frederik Pidoux, oud 45 jaar., geb. te Dordrecht, kleermaker,m wonende Riedijk C 191 en
2de Cornelis Gerardus de Zeeuw, oud 44 jaar, geb. te Utrecht scheepsbevrachter wonende aan de Riedijk C 323 die mij hebben verklaard:
  dat zij het eerst bij het lijk zijn gekomen en bevonden hebben dat er eene kleine verwonding aan het hoofd was waar te nemen terwijl uit de toestand waarin het lijk lag en uit de druivenwijngaard waaraan Beekman gewerkt .... had waren afgebroken door het wordt opgemaakt dat Beekman ten gevolge van het breken van die takken is gevallen en zoodoende het leven heeft verloren.
  dat er door henniet de minste omstandigheid is waargenomen die aan schuld van andere zou kunnen doen denken.
Het overlijden van Beekman is onmiddellijk door den Heer Dr. van Oldenborgh geconstateerd die het lijk in oogenschouw heeft genomen. De Commissaris van Politie.
- (10-7-1879) a.s. zaterdag 12 dezer stoomboot van Gorinchen komende, directie Smit en Van Reede, één wagen bespannen met twee paarden ter beschikking voor kapt. commnand. der 25 Comp. Vde Afd. Vestingsartillerie.
- (7-7-1879) Sophia de Lange huisvr. E. Marsman, 39 jaar, geb. Hontenisse in Zeeland, oprigten van een publiek huis in pand Riedijk C 318 (genoemd: rouw Van Zwieten).
- (10-7-1879) serg. Ned.-Indie A.B. Veldman.
- (11-7-1879) stoomketel schroefboot Dordrecht III, J. Masion en Zonen.
- (11-7-1879) Multapatiors Bond, koffiewagentjes.
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1879)
- (18-7-1879) inrichting blinden Utrecht (Jan Ket).
- (goed gedrag) G. Scheper.
- (24-7-1879) toezicht in aanbouw zijnde werken van het Post- en Telegraafkantoor.
- (29-7-1879) verzoekschrift A. de Vries, wonende aan de Varkenmarkt, den Vrijdag na afloop der varkenmarkt, te mogen schrobben.
- (4-8-1879) Johannes Muthert, logement A.F. Arts, Riedijk C 266.
- (11-8-1879) stoomketel schroefboot 'Gorinchem-Geldermalsen', G. Dekker en G. Wolzak en Cie.
- (16-8-1879) stoomketel bierbrouwerij DE LEEUW, van C.D. Schaeffer.

(envelop 5)
- (18-8-1879) bouwen langs dijken, Mathijs Volker.
- (s Bosch 18-8-1879) militair J.A. Wempe (pensioen).
- (23-8-1879) Gisteravond heeft in de Lijnbaan bij de werf van den Heer Hoebee een zeer treffend onheil plaats gehad.
Twee dochters van Hoebee eigenlijk genaamd Pieter Hoebee, oud 54 jaar, geboren alhier en wonende Lijnbaan E 1213 moeten ten ongeveer 1/2  10 uur de woning hunners ouders hebben verlaten waarschijnlijk met het doel zich aan boord te begeven van een der vaartuigen die nabij de werf huns vaders in de Biesbosch [=het Wantij] liggen.
Ongeveer op dit zelfde tijdstip is door schippers een plons in het water gehoord en bleek het, bij onderzoek dat op de looplank van het schip dat het naast ... bij de wal lag, te water was gevallen terwijl ook aan voorwerpen die op het water dreven terstond kon worden afgeleid dat er iemand moest zijn te water gevallen.
Zoodra dit gerucht bij Hoebee bekend werd, bleek het, dat de dochters afwezig waren en is men terstond aan het visschen gegaan met het gevolg dat achtereenvolgens de beide dochters zijn gevischt....etc.
  [Anton Joosten, 19, geb. Ruhrort, aakschip Nooit Gedacht; Georg Akkermann, 42, geb. Oberfell; Johannes Jacobus; Hubertus Tromp,  42; Jan Schoolenberg, 42, scheepmaker, Lijnbaan E 1211]
  [dochters: Elizabeth Hoebee, 14 en Catharina Wilhelmina Hoebee]
- (Dordrcht 26-8-1879) Daar Donderdag a.s. den 28 Aug. door het Korps Pontonniers aan het exercitieterrrein eene wedstrijd zal worden gehouden in het roeien, boomen, pagaaijen zou enz ... (vlot Riedijksch Hoofd)
- (27-8-18879) In den gepasseerden Nacht heeft bij de plaats hebbende brand in het gebouw aan de Wijnstraat in gebruik als Vrij Entrepot alhier het volgende onheil plaats gehad:
De personen van: (1) Wouter van Dijl, oud 20 jr., schildersknecht, wonende Bagijnenhof (2) Barend van de Water, 17, loodgieter/verpleegde Weeshuis, (3) Gerrit Kroonen, 24, schoenmaker, Hellingen (Diaconiehof), (4) Johannes Corpeleijn, ca. 20 jaar, billartmaker, Hoge Nieuwstraat ....etc.
[bevonden zoch aan de achterzijde van het gebouw en stonden op een ladder, werkzaam om slang en tromp aan te voeren, onder de ladderw aarop zij stonden, was een tweede ladder met touw gebonden etc...; 1 en 2 gewond; 3 en 4 met de schrik vrij gekomen; koffiehuishouder Roosendaal aan de Kuipershaven]
- ('s Hertogenbosch 26-8-1879) exploiteren van een tramweg.
- (29-8-1879) stoomketel s.s. Goudvisch, van D. Volker.
- (29-8-1879) Monchy (ontbranding thee).
- (1-9-1879 buitenl. pasp.)  Corns. Gerardus van Heck en Matthijs van Heck (Duitschland en Oostenrijk).
- (29-8-1879) Johannes Marinus Leijdsman, geb. 14-12-1868, kanonnier 2e kl.
- (29-8-1879) tapper H.C. Visser, Riedijk C 316, vergunning muziek.
- (Dordrecht 6-9-1879) hedenvoormiddag begin van brand pand hoek Toren- en Wijngaardstraat C 472 (zolder en ondergedeelte (pakhuis) van Johann Kaufmann, 38 jr., geb. Marienhausen,koopman in galanterieen)
(J. Kuipers, verz.agent Brusselsche Mij, Wijnstraat B6)
- (1-9-1879) schuldbekentenis f 318 19/.. jl. te Batavia (J. de Groot; per s.s. Prins Hendrik)
- (10-9-1879) J.A. Wempe, gewezen tamboer.
- (Dordrecht 10-9-1879) verzoekschrift Michiel Antonie Hubertus van Dun, geb. Tilburg 22-10-1823, Tolbrug A 1 (muziek in kamer).
- (13-9-1879) H. van der Veer, agent van politie.
- (15-9-1879) nalatenschap Elizabeth Smits wed. Frans de Boever, overl. Dordrecht 19-7-1877 Riedijk C 202. (Wouter van Alewijn, Kolfstraat C 1358)
- (15-9-1879) overl. Klazina Kreukniet, Maria de Jong, Hendrik Riethof.
- (Gorcum 19-9-1879) bordeelhoudster M.B. Smit h/v. van H. Rijke, liederlijk levensgedrag, veroordeeld wegens mishandeling.
- (Dordrecht 24-9-1879) Nadat reeds op gisteren door kapitein Douwes Coole, voerende het Nederlandsche barkschip 'Vrachtzoeker' te huis behoorende te Nieuwediep en thans liggende aan de Merwekade nabij de gasfabriek ...etc. 
  (tweede stuurman Drieve Douwes Kuiper, geb. Schiermonnikoog 24-1-1848, sterke drank, te water gevallen)
  (Jacob Snijders, 53, Adriaan de Heer, 45, sjouwers, Bleijenhoek/Schotsentuin)
  (Daniel Glim, 44, geb. Harlingen, Bernardus Hoedemaker, 37, geb. Gent (Gld.), tapper, Riedijk)
- (24-9-1879) koffijhuishouder George Adam Graff, 30, geb. 's Hage, Boomstraat C154, tot 1 uur open.
- (13-9-1879) Willem van Eijsden, 39, werkman, Heerhermansuisstraat C 554.
- (27-9-1879) mej. J.M.E. van de Riviere, geb. 17-8-1855 (goed gedrag).
- (3-10-1879) Heden middag ten ongeveer 12 uur is uit het water der Voorstraatshaven in de nabijheid der Nieuwbrug alhier door Jacob Snijders en Cornelis Grootenboer, visschers wonenende resp. Bleijenhoek en Torenstraattje ... lijk Johannes Bosman, geb. 29-70-1840, zoon van Jacobus en Maaike Kool (Hoge Nieuwstraat A 435)
- (4-10-1879) Opgaaf der gemiddelde prijzen welke hier ter plaatse worden betaald voor de consumtive artikelen, door het gemeentebestuur opgegeven als.
- (4-10-1879) Heden morgen ten ongeveer 10 uur werd aan het politiebureau kennis gegeven dat zekeren Lambinon in de Marienbornstraat alhier woonachtig, zich in zijne woning door ophanging van 't leven had beroofd ...etc.
[Jacob Lambertus Lambinon, geb. 17-2-1831, C 864; Johannes Philippus Roozen, 41 jr., zandtrekker Marienbornstraat C 732; Francina Eijskoot, 60, geb. Dordrecht, werkster]
- (gratificatie) wed. M.V. Hogerzeil-van der Meulen, 39.
- (4-10-1879 binnenl. pasp.) schipper Alle Fortuin, te Heeg (J. van Son te Dordrecht).
- (7-10-1879) s.s. Friesland (Arie van Driel, vader van C. van Driel).
- lijst afgestane gelden schepelingen (Juli 1879).
- aannemer Jacobus van der Vlugt Jr. (vier scholen).
- (22-10-1879 Leeuwarden) Bastiaan Beekman.
- Pieter van Kessel, overl. Dordrecht 31-7-1878.
- (24-10-1879 Dordrecht) Wouter Kortbeek, wekker der brandweer, in kwartier 4a betrekking ontheven / Rudolf de Bres, 57, schoenmaker, Kolfstraat C 1375.

(envelop 7)
- (28-10-1879) serg. stafmuzik. Ned.-Indie Ph. Holbein.
- (31-10-1879) J. van den Heuvel, zalm/zegenvisserij.
- Marinus de Man, geb. Dordrecht 8-6-1858, goed gedrag.
- (1-11-1879) C. Kruisbergen, W. Aardoom (nachtwaker), straf politie.
- (1-11-1879) Betreffende den brand welke op gisteren avond heeft plaats gehad in een houten loods op het erf van de kleerbleekerij Elias Lambertus Waterbeek, Vriezeplein E 259.
- Theodorus Kramers, 58, ontslag politie.
- (3-11-1879) Willem Grolle, militair.
- (24-10-1879) Zeebrieven. 'Klara Alida' P. de Jong, trektjalk.
- (6-11-1879) schoen en laarzenmaker Arie Gerardus Bellaart / verzoekschrift Christiaan Jansen, 56, geb. Delft, wonende Augustijnenkamp C 1121, 19 Juni procesverbaal (flink zaak aan Voorstraat, door sterke drank, armoede)(veroordeeld in 1861, 1864, 1865, 1866, 1877 diefstal en bedelarij)(Bellaart wilt Jansen in dienst nemen)
- (5-11-1879) Hedenmorgen ten ongeveer 9 uur heeft Gijsbertus Bozua, oud 29 jr., geb. te Dordrecht beroep timmerman, wonende Achterom D 777 alhier, het ongeluk gehad om toen hij ziek bevond op de stelling van een in aanbouw zijnd pand in eigendom toebehoorende aan den timmerman Van der Kloet en bezig was een raamkozijn ...etc.
(Johannes van Aken, 37, Vest D 825, Gerard Kramer, 36, Stoofstraat C 1432)
- (verloting 13-11-879) verzoekschrift J.C. Rackwitz, Vest C 1694 en G. de Meij, Kleine Spuistraat D 439, goudsmeden.
- (staatsloterij) Stoop van Zwijndrecht (L.P. Zadoks, Samuel Zadoks).
- (pasp., goed gedrag) Jan Griep, ten huize van B. Hoedemaker, Wapen van Gouda, Riedijk.
- (18-11-1879) koffiehuishouder W. de Prins?, Wijnbrug, 5, 6, 7 en 8 December, musicals geven.
- (18-10-1879 Rotterdam) pro-Memorie. Mutatien Waarborg-schatpligtigen.
G.C. Vermeulen, horlogem., Gravenstraat (van Alblasserdam)
M. Lugten, horlogem.
- (3 en 12 nov. 1879) Wekelijksche lijst der bezochte vleeschhouwers en Spekslagers, slachtplaats enz. door den keurmeester van vleesch en spek te Dordrecht.
- A.G. Bellaart, geen termen om C. Jansen tusschentijds uit de bedelaarsgestichten te ontslaan.
- (19-11-1879) Wekelijksche lijst der bezochte vleeschhouwers en Spekslagers, slachtplaats enz. door den keurmeester van vleesch en spek te Dordrecht.
- (20-11-879) Antonius Johannes Heppenstrijd, goed gedrag.
- (1-12-1879 buitenl. pasp.) Anthony Hendrik Roest.
- (29-11-1879) nachtwaker Hendrik de Bruijn, ontslag.
- telegram Nijgh Ditmar.
- Adrianus Vreeburg, geb. Dordrecht 13-1-1855; signalement..
- Willem Grolle, 6/6 jl. artill.
- Jhr. W. Bouwens van Horssen.
- (6-12-1879) harddraverijen.
- Gerrit van Hoek / van der Made en Gips.
- (12-12-1879 Breda) fourier P. Bax, verlof te Dordrecht.
- Leonard Hub. ..anken?, geb Roermond 26-6-1859, zoon Peter Hendrik J. en Anna Odilia Jansen.
- (15-12-1879) Jan van Geldrop, nachtwaker.
- (16-12-1879) A.J. Engelbrecht, J.H. Engelbrecht, wed. Veijgen, in koek en suikerwerken, verloten Sint Nicolaas restanten.
- mazelaars, toegang op Hooikade (D. van Efferen).
- (aanbesteding) Jacobus Johannes van Sluisdam, Jr. te Dordrecht, Willem Verhoeven te Dordrecht en Cornelis de Borst te Papendrecht.
- (18-12-1879) bradn 31/10-1/11 bleekerij E.L. Waterbeek.
- (21-12-1879) planken op ijs Hooikade.
- (Duisburg 6-12-1879) Heinrich Leiberton, 15-9-1859, zoon Caspar en Maria van der Velden.
- Hotel Bellevue, P.J. Boudier, Dordrecht, 23-12-1879 (schade omnibus door slechte toestand Boombrug).
- Jan Smits en Pleun Vliegenthart, agent van politie.
- (Helder 27-11-1879) Dirk Pot.
- (23-12-1879) boringen van het ijs (o.a. Walevest, ijs Blauwpoortsveer, stallen harddraverijen).
- Van der Slik en Co, schip Eclipse.
- (1-1-1880) A.W. de Zeeuw, tapper, Riedijk C 316, speelklok.
- Krankzinnigen:
* Maria de Man echtg. Gerard Bouman 27-10-1873
* 1025 Gerrit Ridderhof 8-11-1873
* Anna Catharina Fritse echtg. Hendrik van der Weijden 6-2-1874
* Barendina Zwieting echtg. Levinus Anker te Zierikzee 23-2-1874
* Johannes Kesler 11-3-1874
* Geertruida Petronella van Dijk echtg. Gijsbertus van Dillen 20-4-1876
* H.J. Crans 10-6-1876
* huisvr K. Petrof? 17-7-1876
* Frans van Geel 5-8-1876
* Johannes Hermanus Matthias Eijsden 25-10-1876
* Jan Lubben Walstra 6-3-1877
* wed. v.d. Kamp geb. Smith 14-4-1877
* David de Sterke 6-6-1877
* Teuntje van Geluk 16-6-1877
* Margaretha Klein Hesselink 21-7-1877
* Elisabeth Vink 27-8-1877
* Christiaan Zaan 4-9-1877
* J. van Roozendaal 181-1877
* Johannes Petrus Nieuwenhuijzen 18-12-1877
* Johanna Willemina van Gielen 19-12-1877
* Wilhelm Pesch 24-1-1878
* Christiaan Johannes van Driel 11-4-1878
* Cornelis Tarmond 24-5-1877
* Christiaan van der Boor 9-11-1878
* Catarina Geertruida Nederveen wed Cornelis Kl... 210101878
* Helena de Kok 17-2-1879
* Pieter Plazier 29-5-1879
* Adr. Pieternella Scheij echtg. Jacobus Dorrenboom 26-7-1879
* A. van Rijsoort van Meurs 29-3-1874
* D. Smak Gregoor hs Hendrik van Randwijk 9-5-1874
* Theodorus van Herwaarden 18-6-1874
* Jacob van Steenwijk 14-7-1874
* Pieter Duit, schipper, 11-11-1874
* Grietje Grolle, 28-1-1875 ...etc.

Laatst gewijzigd: nov. 2005