Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1885-1886


Bron: stadsarchief Dordrecht
Archief: 6
Inventarisnr. 3499, 3500
(Laatst gewijzigd: 16-10-2005)

brieven aan de burgemeester 1886 doos 2( SAD 6-3500)


(bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3500 (doos 2))

(envelop 1)
- Herman of Harmen Slotboom.
- (Rotterdam 8-5-1886) Pieter Jacobus Tobias, diefstal, 28/9/1885, Hof s Hage, straf: 9 mnd., ontslag: 8/5/1886 (reeds vroeger 6 mnd veroordeeld).
- (8-5-1886 goed gedrag) Jac. Adrianus van Hemert.
- (14-5-1886) Adrianus Roskam, veldwachter te Charlois.
- (18-5-1886) Anna Heegeman, echtg. Theodorus Voss, kuiper, in Geneesk. Gest.
- (20-5-1886) Naar aanleiding van de klacht van den pakjesdrager Johannes Aarnouts, voorkomende in het Dagrapport van gisteren sub. 5 1/2 Ure, heb ik den Heer H.L. Ellerman, gemeente veearts, uitgenoodigd, den hond van F. Smitskam te onderzoeken en van zijn bevinding te rapporteeren. Naar luid van het heden namiddag door dezen uitgebracht rapport i shet dier niet kwaadaardig, doch acht de heer Ellerman het gewenscht, aangezien het intusschen gebleken is, dat het beest reeds meermalen getracht heeft personen aan te vallen, dat de hond voor eenen tijd van drie maanden worde gemuilkorfd ... Commissaris van Politie.
[zwart gladharige hond / F. Smitskam, Heerheijmansuijsstraat 2]
- (19-5-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 12 Mei 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* F. v.d. Graaf
* B. Makkelie
* J. Remers
* J. de Ruiter
* J. van Dam
* J. Gennisse
* J. Wapperom
* P. Zomer
* J.A. van Eijgens
* A. van Raaijen
* A. van Leeuwen
* en H. Beekman
- (21-5-1886) Mr. J.B. van Osenburggen, als lid 2e Kamer der STaten-Generaal.
-(23-5-1886) Maria Helena Dirks, echtg. Gerardus Cornelis Jorissen, in Geneesk. Gest.
- (25-5-1886) J. van Schaardenburg, Vleeschhouwersstraat 53, zaterdagavond barbier.
- (25-5-1886) G. Stroober te Rotterdam, geven van een Café-Chantant met buffet en restaurant op het terrein van A. Mak aan 't Achterom.
- (Zutphen 28-5-1886) ontslag Veenhuizen H.J. Huneveld.
- (buitenl. pasp. 1-6-1886) Mr. Adr. Corn. Crena de Iongh, o.a. Zweden, Noorwegen, Rusland...
- (28-5-1886) de zieke wed. Geerlof geb. Baggerman, Zakkendragersstraat 12.
- (1-6-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 26 Mei 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* G. Verhoeven
* M. Welscherte (te Welscher)
* A. Uitterlinden
* B. de Kaper
* N. Aelmans
* N. Hemelaar
* W. Stoffels
* P. Ponsen
* W. Kortbeek
* J. Gennisse
* A. Teuling
* A. Veen
* C. v.d. Straaten
* F. van Dam
- (5-6-1886) G. van Dijl, waarbij hij verzoekt in het lokaal van het werkmansgebouw aan de Groote Kerksbuurt alhier, café-chantant te mogen houden op 24-28 Juni a.s. De Commissaris van Politie.
- (5-6-1886) Johannes CARIS, arbeider, R.C. geb. te Roggel (Limburg); vrouw nov. 1866 te Dordrecht en zij wilt trouwen.
- (7-6-1886) Wouderina Jacoba van den Berge, wed. marinus Steijns, d.b. ziekenhuis, naar Middelburg; Torenstraat 6 in concubinage met pontonnier.
- (11-6-1886) Torenstraat 44, Lamb. Willem Bogert en Neeltje de Jong.
- 11-6-1886) Nadat haden namiddag van wege den heer Ph.A. Zadoks, comm. in effecten, wonende alhier aan de Voorstraat 258 aan mijn Bureel aangifte was gedaan, dat zijn 8-jarig zoontje Henri door den hond van den spekslager J.G. Jüng wonende aan de Groote Spuistraat No. 39 alhier, in denlinkerarm was gebeten, heb ik de heer H.L. Ellerman... (voortduren een muilkorf / groote zwarte krulharige)

(envelop 2)
- (Dordrecht 8-7-1886) requisotoir Andries Spruit, korporaal, 41 jaar, wonende Dordrecht, Rijkskrankz. te Medemblik.
- (10-7-1886) Jacoba Heijkoop echtg. J. Snoek, mandenmaker, Lange Toornstraat te Rotterdam.
- (Antwerpen 9-7-1886) tournée artistique, 14 Rue Osy, Ouvers.
- (Dordrecht 12-7-1886) agent van politie 2e klasse Gerardus van der Mark, geb. Leiden 2-12-1859.
- ('s-Gravenhage 13-7-1886) stoomketel baggervaartuig Tijs Volker.
- (Dordrecht, den 13-7-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 7 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. v.d. Graaf
* M.J. Schouten
* C.J. v.d. Mierde
* W. Uittenbogaard
* F. Kruisifikx
* O. v.d. Krap
* J. v.d. Meijlen
* J.H. Burg
* M. Welscherte
* W. Stoffels
De Ambtenaar v.h Openbaar Ministerie b.d Kantongeregten in het Arr. Dordrecht
- (Dordrecht 15-7-1886) muziekcorps der schutterij, volksconcerten Stationsplein.
- lijst afgestane gelden schepelingen (April 1886).
- (22-7-1886) agent van politie 3e kl Willem Aardoom.
- (24-7-1886) Bernardus Hubertus van Zuilichem, echtg. H. Bouman in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (Utrecht 26-7-1886) C. Brand te Dordrecht, gratie zoon D. Brand.
- (27-7-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 21 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Bouwman
* J.B. Bozua
* H. Reemans
* en H. v.d. Merwe
- Hendrik Jan Bergman, Gerardus Udo en Pieter Johannes Kaptein, hoofdag. van politie (plaatselijk belasting).
- (30-7-1886) Cornelis Arie Molendijk, dienaar politie 2e klasse.
- (openb. veiligheidsdienst Brussel 28-7-1886) Adolf Henri Bonefacius Martinot.
- (Brugge 28-7-1886) Willem Jan Degeuns (De Geus) en ELisabeth Johanna Martinsen, gehuwd te Dordrecht 28-8-1884; een huwelijksch beurs op de fondatie don Paulo Cobrisse(?)).
- (buitenl. pasp. 2-8-1886) Alphonse Ferdinand Wijers (Duitschland, Rusland).
- (2-8-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 28 Juli 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A. Teuling
* J. v.d. Graaff
* M. Welschert
* A.H. Pastoor
* H.J. Buijs
* Alb. Teuling
* A. Mijnders
* F. Siveu (Franciscus Liveu)
* W. Uittenbogaard
* J.B. Bozua
- (10-8-1886) Gerardus Huibert Veth (ambtenaar van de burgel. stand).
- (cellulaire gevangenis Gorinchem 7-7-1886).
- (14-8-1886 plaatsel. belasting) C. v.d. Vlies.
- (briefhoofd F. Lhoste, aeronaute de la ville de Paris 12-8-1886) luchtfeesten.
- ('s-Gravendeel 20-8-1886) begr. Jacobus Tak, 5 jr. te Dordrecht.
- (24-8-1886 legerplaats bij Oldenbroek) Jan Reijmerink, geb. Dordrecht 25-2-1860, signalement.
- (goed gedrag 30-8-1886) J.W. Oot, onderwijzer, K. Kromhout 22.
A.C. Homoet, onderwijzer, Voorstraat 347.
- (briefhoofd Jac. Jurissen & Zoon, boomkweekers en bloemisten, Naarden 28-8-1886) te Gorinchem a.s. week exposeren coniferen en zijn billijk te koop.
- (1-9-1886 buitenl. pasp.) Simon Marius Hugo VAN GIJN (Duitschland, Oostenrijk, Italie, Frankrijk, Belgie, Denemarken, Zweden, Noorwegen).
- (Dordrecht 2-9-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 30 Augustus 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Wapperom
* en J. Stuurman
- (Dordrecht 4-9-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 31 Augustus 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* P.J. Hulsbosch
* K. Magendans
* D. Tims
* J. Jansen
* A.H. Pastoor
* N. Hemelaar
* J. Wagenaar
* A. Roodnat
* J. Potters
* J. v.d. Meijlen
-
A. No. 2495 (2de afd.)
Onderwerp: Muilkorven van honden
's Gravenhage, den 2den September 1886.
Aan Heeren Burgemeesters der gemeenten in Zuidholland,
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen een afdruk der missive van den Heer Minister van Staat, Minster van Binnenlandsche Zaken, dd. 26 Augustus 1886 no. 2562 afd. M.P., houdende aanbeveling om, indien bevelschriften tot het dragen van muilkorven van honden worden uitgevaardigd, te doen toezien dat die muilkorven voldoen aan het daarvoor voorgeschreven model. Daarvan werd U een exemplaar toegezonden bij mijne circulaire van 11 Augustus 1875 A 2659 (2de afd.)
Tevens heb ik het niet ondienstig geacht U in afdruk mede te deelen de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 27 Juli 1875, waarbij dit onderwerp werd geregeld.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland.
Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
No. 2562 Afdeeling M.P.
Betreffende toepassing van art. 3 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 110)
's-Gravenhage, 26 Augustus 1886.
Aan 's Konings Commissaris in Zuidholland.
Bij mij zijn van verschillende zijden klachten ingekomen, omtrent onvoldoende uitkomsten van het dragen van den muilkorf, toegepast ingevolge het 2de lid van art. 3 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 110), zoodat honden, van den muilkorf voorzien, toch in staat zouden zijn te bijten.
Het is gebleken, dat in die gevallen de muilkorf òf niet was saamgesteld overeenkomstig mijne beschikking van 27 Juli 1875, òf te groot genomen was, òf naar gelang zijne groote of taille uit een niet genoegzaam aantal in dwarsche of horizontale richting loopende draden bestond.
Indachtig dat de muilkorf het bijten moet beletten, het drinken moet toelaten, de ademhaling niet mag verhinderen, dat zij niet knellen of schaden mag, geen uitstekende punten of scherpe kanten mag hebben en van een slot behoort voorzien te zijn, terwijl die bij eenvoudige constructie stevig en weinig kostbaar moet zijn, is mij bij nader onderzoek tevens gebleken, dat het voorgeschreven model aan al die eischen voldoet, mits slechts stipt worde toegepast, wat in de aangehaalde beschikking wordt voorgeschreven.
De naleving van de 2de zinssnede van het 2de lid, dat bepaalt dat "naar gelang van de taille aan den korf 3, 4 of meer metaaldraden in dwarsche richting aangebracht moeten zijn" en de bepaling in het 3de lid, dat de korf aldus ingericht moet beletten dat tanden naar buiten uitsteken, zoowel als het politietoezicht om voor de naleving hiervan te waken, laten somtijds te wenschen over.
Ik heb mitsdien de eer U H.E.G. te verzoeken de burgemeesters in Uw kring uit te noodigen, om wanneer door hen, ingevolge het 2de lid van art. 3 der genoemde wet, bevelschriften tot het dragen van muilkorven worden uitgevaardigd, daarbij tevens mijne beschikking van 27 Juli 1875 in herinnering te brengen en de politie scherp te doen toezien, dat de naleving daarvan ook in bovenbedoelden, nader vermelden zin, stipt worde betracht en dat, tot de toepassing van genoemd art. 3 zoo spoedig mogelijk worde overgegaan.
De Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, (get) HEEMSKERK
Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
Gelet op art. 3 der wet van 5 Juni 1875 (Staatsblad no. 110), tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid; Heeft goedgevonden te bepalen:
dat de muilkorven, waarvan honden moeten voorzien zijn in de gevallen in voormelde wet vermeld, moeten zijn ingericht naar het model, dat, na de invoering van voormelde wet op 1 September e.k., ter secretarie van elke gemeente des Rijks, voor ieder te bezichtigen zal zijn en waarvan de beschrijving luidt als volgt:
Een enkelvoudige stalen band omgeeft den hals van den hond. De uiteinden van den band worden met behulp van een vastzittend afhangend slot zóó bevestigd, dat afnemen van den korf zonder sleutel of zonder doorsnijding van den band onmogelijk is.
Aan weerszijde van het verticale middelvlak en evenwijdig daaraan zijn aan het nekgedeelte van den band sterke metalen draden vastgeklonken, die over het aangezicht van den hond loopen, den neus tusschen zich opnemen, naar beneden buigen en aan de keelzijde van den band opnieuw zijn vastgeklonken.
In dwarsche richting zijn, naar gelang van de taille van den korf, 3, 4 of meer dergelijke metaaldraden aangebracht, wier uiteinden eveneens aan den band zijn vastgeklonken.
De aldus afgesloten ruimte moet toelaten, dat het dier de kaken in den korf kan openen en beletten dat tanden naar buiten steken.
De metaaldraden der korven moeten verbonden worden door uitvijlen der draden en opvolgend solderen, zoodanig dat scherpe, uitstekende punten worden vermeden.
Zij moeten vervaardigd zijn van ijzerdraad.
Het is geoorloofd de metaaldraden te bedekken met een laagje zink, tin, nikkel, zilver, goud of ander voor bedekking geschikt metaal, en den band om den hals en den metaaldraad boven den kop, maar niet de gedeelten vóór, om of onder den neus en den bek met zachte stof te bekleeden.
's Gravenhage, den 27sten Juli 1875.
(get.) HEEMSKERK.

- zekere Berlijn / overl. 1880 te Dordrecht ? Niet. / Sarah Berlijn.
- (16-9-1886 goed gedrag) Wilhelmina Louisa Cornelia Martijn, geb. 's-Gravenhage 30-12-1854.
- (22-9-1886 Jacht en Visscherij) Door den belanghebbende is mij verzocht geworden verbetering der bijgaande vischakte te willen bevorderen, aangezien, volgens zijn bewezen, doorhem aanvraag is gedaan voor aalfuiken .... [N.B. akte van J. Boshoven] aangezien dit zijn beweren mij geloofwaerdig toeschijnt ..etc.
- (24-9-1886) kinderspeeltuin in het park Merwesteijn.
- (20-9-1886) Met terugzending van het ten fine van advies, in mijne handen gesteld adres van Jan van Rees alhier, heb ik de eer U Ed A in overweging te geven adressant geen doorloopende vergunning te verleenen tot het vóór en na laten staan van een handwagen op de openbare straat, op grond van 't schromelijk misbruik, dat voorzeker daarvan zal worden gemaakt en de overtuiging, dat verzoeken van dergelijken aard niet achterwege zullen blijven.
Art. 32 der politieverordening verleent hem genoegzame vrijheid om zijn bedrijf uit te oefenenen, doch 't misbruik dat hij den 20e Juli jl maakte door aan de Voorstraat, nabij het Scheffersplein, gedurend ongeveer een 1/2 uur, een beladen handwagen, bespannen met een hond, geheel onbeheerd te laten staan, is oorzaak geweest, dat tegen hem eene vervolging is ingesteld... De Commissaris van Politie.
[brief J. van Ree: genoodzaakt een handwagen met manden of zakken gist eenige oogenblikken onbeheerd te moeten laten staan ten einde iets op te laden of af te geven...]
NB. ADRESBOEK 1885: J. v. Ree, in grutterswaren en sigaren, Nieuwbrug 2
- (Rotterdam 23-9-1886) stoomketel sleepboot De Hoop van M. Keijser te Dordrecht.
- (28-9-1886) wed. E. Koekoek geb. Leiendecker te Dordrecht (document Duisburg 11/9).
- (2-10-1886 verpleegkosten) L.A. van Kooten, 1886, Huis van Bewaring te Delft, in komst 2/6, ontslag 3/6.
- (Lisse 3-10-1886) Cornelis Kleinman, broer K. Kleinman te Lisse.
- (30-9-1886) kleine vischakte J. Boshoven.
- (goed gedrag) Damianus Leonardus, zoon E.L. Bustin.

(envelop 3)
- (8-10-1886 Rotterdam, Rijkstoezicht Stoomwezen) 'De Vrouw Elisabeth', van G. Grootenboer.
- (8-10-1886 W.J. van Dam, secr en ontv, Kapelle) Emile Valckenaar, gep. kapt. O.I.leger.
- ('s-Gravendeel 12-10-1886) begr. Geert Besjes, 82 jr., 12/10 overleden.
- (briefhoofd Anstall van G. Junghans, Leipzig / Utrecht 13-10-1886 ) W. FROHN, dir. Collosseum o/h Vreeburg te Utrecht.
- lijst afgestane gelden schepelingen (juli 1886).
- (Dordrecht 13-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 6 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A. van Heusden
* H. Borsje
* F. Siveu
* A. Smeetjes
* C.H. de Zeeuw
* F. van Dam
* N. Kwak
* C. Schaap
* N. van Welie
* S. Rupperts
* J. de Roo
* W. Temperman
* P. van Milt
* M. Welscherte
* M. de Bruin
* J.B. Bozua
* J. v.d. Meijle
* A.H. Pastoor
* J. Remers
* en P. Keldermans
- (Bergen op Zoom 14-10-1886) Hugo van Efferen en Hendrikus Gooshouwer (3e reg. inf.).
- (18-10-1886) Wed. E. Koekoek geb. Leijendecker.
- (Dordrecht 11-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 4 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* G. Kreijne
- (Deventer 21-10-1886) begr. Petrus Marius Brouwerd wedn J.G. Vorderman.
- (24-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 18 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* H. Falmon
- (Dordrecht 25-10-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 20 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A.J. Schot
* J. van Hemert
* J. Wagenaar
* A. Verwaard
* C. Cheret
* J. Bouman
* K. van Raamt
* en K.H. Lugten
- (Dordrecht 28-10-1886) Maaike van Randwijk, echtg. Willem Vermaas, in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (30-10-1886) Leendert van Wijngaarden, geb. Dordrecht 15-8-1863 (signalement).
- (30-10-1886) Jan Pickee, echtg. Elisabeth Apollonia Koning, in Geneesk. Gest. voor Krankz.
- (1-11-1886) stalling van rijkspaarden.
- (1-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Sliedrecht(!) op den 18 Oktober 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A. van Goch
- (Dordrecht 4-11-1886) huisvesten soldaat o.a. H.A. Kosthals, F. Uittenbroek, wed. C. Schmidt etc.
- (goed gedrag) Theodorus Mols.
- (6-11-1886) Bij mij is aangifte gedaan dat, heden namiddag, het elfjarige dochtertje van zekeren Persijn, aa den Godfr. Schalckensingel, was aangevallen en in het been gebeten door den langharigen zwarten hond toebehoorende aan Marguerite Schotman, zonder beroep, aan dien Singel woonachtig No. 19 (etc.. 3mnd een muilkorf).
- (5-11-1886 Rotterdam, Rijkstoezicht stoomwezen) sleepboot Avontuur.
- (9-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 3 November 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* D. Spoel
* M. v.d. Schulp
* J. Gennisse
* J. Zwang
* J. Bouwman
* W. Tilgenkamp
* C. Lelievelt
* W. Temperman
* en A. Smeetjes.
- gedrukt 'Voorwaarden eener geldleening ten laste der gemeente Groningen'.
- (17-11-1886 goed gedrag) A.exander Marie VICTOOR, geb. Amsterdam 30-3-1857.
- (23-11-1886) Constance Everdina STARING, wonende Zuivelstraat U, Bergen op Zoom, overleden is (1e ziekte Angina tonsillaris, 2e ziekte collopsus), begr. Dordrecht.
- (begr. Zwijndrecht 25-11-1886) levenloos van Herman Abraham Meijer en Eva Hamburger, begr. Dordrecht.
- (25-11-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 17 November 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Gennisse
* D.W. Lipjes
* W. Kuijters
* W. Uittenbogaard
* F. Reppel
* K.H. Lugten
* A. van Welie
* W. Vlieg
* K. Maagendans
* B. van Scheers
* J. Mikhout
* J. Remers
* D. de Bis
* J. Zwang
* A. Teuling
* A.J. Schot
* A. Smeetjes
* J.G.F. Verboom
* en M. van der Boor
- (30-11-1886) Paulus Alleblas, behuwd tante Cornelia Kuijk, in Geneesk. Gest.
- (buitenl.pasp. 2-12-1886) Willem Herman van der Horst van Lil (Belgie, Frankrijk, Zwitserland, Duitschland).
- (Zevenbergen 1-12-1886) Bij deze heb ik de eer UEA te verzoeken mij zoo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent het geldelijk vermogen van den voor dit Kantongerecht terecht staande Jacobus Kipping, koopman (Wijnstraat No. 4); geb. Wamel 12-8-1836, geen koopman maar particulier loods.
- Opgaaf van personen die in de gemeente Dordrecht verblijven tegen... vonnis te Zierikzee (nov. 1886).
142. Leendert Beukelaar, 22, 19/5, 28/10
- (Dordrecht 7-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 1 December 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* J. Zwang
* N. van Welie
* W. Uittenbogaard
* J. v.d. Meijlen
* W. Louman
* W. Klein
* F.F. van Helden
* J. de Leeuw
* L. v.d. Ven
* W. Peters
* N. Reus
* A. Smeetjes
* E.J. Gloudemans
* L. van Chastelet
* en C.F.H. de Bruijne
- (9-12-1886) Nicolaas Zandvliet, schipper tjalk 'Elisabeth', procesverbaal, nacht 18 op 19 Nov., 14 vaten petroleum aan de Bomkade langer dan voor lossing en lading.
- (Dordrecht 13-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Gorinchem(!) op den 7 December 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* C. van Leeuwarden
* en J. Wapperom
- (Nijmegen 16-12-1886) F.H. Cowan, med. doct.
- (17-12-1886 Nederlanderschap) J.J.D. van Peere, bij broer G. van Peere, Voorstraat.
- (20-12-1886) Willem Bax, behuwd... Jacomijntje Overheul, in Geneesk. Gest.
- (21-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 15 December 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* L.B. van Weelderen
* A. Smit
* J.W. Schimmel
* A. Abbema
* W. Rosier
* H. v.d. Plank
* J. van de Graaf
* A. Jansen
* A. Teuling
* H. Reemans
* L. Klok [Leendert Klok]
* A. de Bruijne
* C. Lelievelt
* J. van Dam
* P. Keldermans
* J.B. Bozua [Jacob Bernardus Bozua]
- (29-1-1886) nalatenschap Jan Papeveld en Ammerensje van der Eijk.
- (29-12-1886) Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Dordrecht,
Ik heb de eer UEd. Achtb., ingevolge de Circulaire van den 31sten October 1881, Afdeeling IIa No. 104, te berigten, dat wegens openbare dronkenschap te Dordrecht op den 22 December 1886 is veroordeeld de persoon van
:
* A. van Kamen
* J.A. van Eijgens
* D. van Scheers
* C. Lelievelt
* D. Tims
* en G. Valkhoff

Laatst gewijzigd: okt. 2005