Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: brieven aan de burgemeester 1896-1897


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 3515, 3516, 3517, 3518

brieven aan de burgemeester 1897 (SAD 6-3517)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Archief: 6
Inventarisnummer: 3517

(envelop 1)
- (24-5-1897 HI Ambacht) Rienk GERMERAAD, Cornelis de Withstraat 5a, voorm. onderwijzer (geen eervol ontslag; onzedelijke handelingen)
- (24-9-1897) Fort Pampus, schietoefeningen
- (4-1-1897) wegens openbare dronkenschap voor Kanton Dordrecht op 16-12-1896 veroordeeld zijn
1) Hendrik van Hoult, 39 jaren
2) Martinus Ponte, 44
3) Hubert Versteeg, 46
4) Jan Dubbeldam, 24
5) Jan Cornelis Rijnhoud, 41
6) Arie van de Velde, 17
7) Hendrikus Steinrath, 23
8) Simon Verdoorn Weele, 47
9) Cornelis Schaap, 59
10) Pieter Kruisefikxe, 36
11) Marinus de Wilde, 28
12) Pieter de Bruin, 40
13) Arie Johannes Schot, 64
14) Philippus Hamels, 49
15) Willem Wulfse, 30
- (2-1-1897 krankz.) Adriaan Frans Jozef Anton Maria VAN DEN DRIES
- (2-1-1897) Bij dezen heb ik de eer den Hoofd van Inspecteur van politie
opgemaakten staat van de, gedurende het afgeloopen jaar aangebrachte honden, die in het vereischte belastingteeken voorzien, op de openbare straat zijn aangetroffen, met aanduiding der gedane waarschuwingen, waarop aangifte in de belasting of opruiming van den hond is gevolgd. De belooning voor de opvanging van elken niet belasten hond, is ook voor het jaar 1896 door U bepaald op f 1,- en voor iedere waarschuwing op f 0,25. De commissaris van Politie Ulrich.

Staat van aangebrachte honden die zonder belastingteeken of met een tinnen belastingteeken voor waakhond, losloopende op straat zijn bevonden, benevens de gedane waarschuwingen, waarop in de belasting of opruiming van den hond is gevolgd, gedurende het jaar 1896.

Namen [politieagenten]
aangebracht
terug gegeven als belast
bekeurd zonder in bewaringstelling
waarvan zijn
- afgemaakt
- teruggeven als niet belast
- naar elders
- ontsnapt
totaal
waarschuwingen
aanmerkingen

J.P. Oschatz 27 | 2 | 2|22| 3 | - | - | 25 | 182 f 70,50
J.L.L. Knijff 20 | 3 | 11|15| 2 | - | - | 17 | 144 f 78
Th. Smiers 14 | 1 | 7 |12 | 1 | - | - | 13 | 216 f 67
A. Schilthuizen 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | 92 f 27
J. Scheepbouwer 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
J. Kraaijveld 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - f 2
C.A. v. 't Hof 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -
H. Hoving 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - f 1
D. Kuipers 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - f 1
C. van Emmerik 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - f 3
J.W. Boonekamp 6 | - | - | 5 | 1 | - | - | 6 | - f 6
C. Crouwel 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - f 1
J. v. Houwelingen 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
C. v. Raamsdonk 13 | 1 | - | 11 | - | 1 | - | 12 | -
95| 9 | 21| 75| 8 | 2 | 2 | 1 | 734 f 269,50- (4-1-1897) tabellarische opgave van het politiepersoneel der gemeente Dordrecht.
- (5-1-1897) Frederik KEMP, uitdrager, machtiging heb verleend zijne aanbehuwdtante Alida Driessen wed Adr. Huisman
- (7-1-1897) bierhuishouder S. Boet Kromhout 152 (Christ. Fanfare Korp 'Emanuel')
- (7-1-1897) Cornelis Vlieg, in eene scheepmakerij te Papendrecht / Willem Evert VELS, strenge tucht van zijn vader, kleermakersknecht
- (7-1-1897) aannemer Pieter Jacobus Dubbelman (onderhoud brug over de Oude Maas te Barendrecht)
- (9-1-1897) Gerritje van de Wetering, echtgen. Petrus Koeken in krankz. gesticht
- (11-1-1897) Anthonius Zwanikken, machtiging verleend Grietje Zwanikken
- (16-1-1897) Blijkens het heden insgevolge mijn verzoek door den heer H.L. Ellerman, gemeente veearts uitgebracht rapport, heeft de groote zwarte trekhond van Petrus Kavelaars woonachtig alhier aan de Voorstraat 161, waarop betrekking heeft het vermelde in het Inspecteursrapport van den 14 dezer een kwaadaardig karakter en acht hij het gewenscht dat het dier voortaan, voortdurend van een muilkorf moet zijn voorzien. In vereeniging met dit advies heb ik de eer U Edel voor te stellen in voormelden zin een bevel te willen uitvaardigen. De Commissaris van Politie [Derk Hermanus] Ulrich [geb. 1-8-1847]
(art. 42 alinea 4 der Politieverordening)
- (15-1-1897) De heer H.L. Ellerman gemeenteveearts uitgenoodigd om naar aanleiding van het vermelde in het Inspecteursrapport van den 12 dezer, betreffende den zwarten trekhond van Hendrik Buikhuizen woonachtig aan den Weeskinderendijk N. 23, dit dier in oogenschouw te nemen, rapporteert mij heden dat het met het oog op de reeds vroeger omtrent dien hond ingekomen klachten, gewenscht is het dier als kwaadaardig te beschouwen voor den tijd van 3 maanden van een muilkorf te voorzien. Mij met dit advies vereenigde, heb ik de eer UEd voor te stellen in dien zin een bevel te willen uitvaardigen. De Commissaris van Politie Ulrich.
- (14-1-1897) Jan Willem Woudsma, brugwachter te Dordrecht (zoon Ludovicus opnemen Krankz. Gest.)
- (16-1-1897 commissariaat van afmonstering) H.S. Krijne, Tolbrugstraat 24.
- (21-1-1897) LIJST van personen, die zich in de eerste helft der maand Januari 1897 voor den Burgemeester van Dordrecht hebben vertoond, ter bekoming der, uit krachte van zr ms besluit den 18de mei 1835, no 63, ten hunnen behoeve afgestane gelden door de daarbij vermelde schepelingen
Ca. 33 namen o.a.: LAREMAN, A., moeder, P. BOTHOF, matroos 2/3e kl 'Tromp'/'Batavia', F 18/f 26
- (briefkaart) G.J. Daenen/Daemen, 10-12 jaar op Arendsmaartenszhof.
- (Hoogezwaluwe 23-1-1897) Mechelina van der Maade wed C.D. Pennock (begraven).
- Pieter BRAND, broodbakker te Dubbeldam, geen vergunning met zijn bakkerswagen over troittoir Toulonschelaan
- (25-1-1897) wegens openbare dronkenschap 13-1-1897 veroordeeld :
1) Jacobus Bartels, 33 jaar
2) Cornelia Peters, 20 jaar.
3) Govert van der Graaf, 17 jaar.
4) Hendrik Abraham Groenenberg, 28 jaar.
5) Cornelis Kelders, 31 jaar.
6) Pieter Johannes van Hemert, 28 jaar.
7) Johanna Maria Schouten, 54 jaar.
8) Antonia Gerrissen, 22 jaar.
9) Willem Rozier, 51 jaar.
10) Leendert Romijn, 31 jaar.
11) Willem van der Laars, 28 jaar.
12) Philippus HAMELS, 49 jaar.
- (25-1-1897) 13-1-1897 veroordeeld :
1) Wilhelmina Jacoba van Roy, 36 jaar, huisvr. August van Duijne.
2) Maria van Dam huisvr. H.J. Wind.
3) Carl Hubert KRIPS, bierhuishouder.
(boete f 15 sub 3 dagen hechtenis, verkoop sterke drank zonder vergunning)
- (briefhoofd: Westerhoff V Poelstra, General Steamship Agency, Paterson) wijlen Teunis MULLER; Johanna Golmoot te Paterson; wijlen Petronella MULLER
- (4-2-1897) J. in 't VELD.
- (6-2-1897) Pieter Verdoorn Weele (gem. Gest. voor Krankzinnigen)
- (11-2-1897)
1) Cornelis van Berge, 47, bierhuishouder.
2) Jacobus Hobroek, 66, bierhuishouder.
3) Arie van Baarle, bierhuishouder.
(f 10 boete sub 3 dagen hechtenis, verkoop sterke drank zonder vergunning)

(envelop 2)
- (18-2-1897) oudstrijder A. KUIPERS(dochter Helena Catharina Kuipers)
- (20-2-1897 Huis van Bewaring Breda) uit genoemd gesticht ontslagene gevangene Marcus AARDOOM.
- (Zwijndrecht 18-2-1897) Adriana Maria Dingenout oud 2 mnd (RK begraven)
- (Zwijndrecht 2-3-1897) Jacoba van Stiphout, 17 mnd (RK begraven)
- (27-2-1897 werkhuis voor blinden te Utrecht) een der blinden DE VRIES met geleider.
Incl. gedrukte staat van personen in inrichting opgenomen o.a.
* F. BOGERS, tijd van opname 9-8-1875, Dordrecht
* W.H. TABAK, tijd van opname 13-6-1891, Assen
* H. SCHEGGETMAN, tijd van opname 4-6-1888, Utrecht
* P.J. van Piggelen, tijd van opname 6-7-1874, Utrecht
- (25-2-1897 De Kruisberg) Johannes van Aken, 17 jaar, reiniger, zoon van Huibert en Neeltje Elisabeth den Dunnen.
- (Gorinchem 5-3-1897) Bastiaan Ritmeester
- (9-3-1897) Rijk VAN ANDEL, minderjarige zoon Rijk van Andel, 22 jaar.
- ongelukken o.a. A. de Keizer, ketelmaker, J. van Veen etc.
- (12-3-1897) Maarten v.d. PUTTEN, metselaar, 26 jaar, te PAPENDRECHT, hedenmorgen in aanbouw zijnd gebouw aan de GROOTEKERKSBUURT (oude fundeering op 't lichaam gekregen)
- (17-3-1897) Naar aanleiding der klacht vermeld in het Dagrapport van 15 dezer, is de heer Ellerman, veearts alhier, uitgenoodigd den zwart bonten trekhond van O.M. Snoek, koopman, wonende aan de Raamstraat 59 alhier, in oogenschouw te nemen. De heer Ellerman deelt mij heden mede dat hij dit dier van zoodanige gezondheid heeft bevonden, dat hem muilkorven gewenscht voorkomt. Mij met deze zienswijze vereenigde heb ik de eer UEd over te stellen bevel uit te vaardigen, dat de hond van Snoek voornoemd voortdurend van een muilkorf moet zijn voorzien. De commissaris van politie Ulrich. ([op formulier] no. 785, 17-3-1897, A. no 91)
- (17-3-1897) S.G.W. van der Straaten (psychische aard)
- (18-3-1897) wegens openbare dronkenschap 10-3-1897 veroordeeld zijn:
1) Machiel VERBOOR, 29 jaar.
2) Antonie van Nieuwkerk, 31
3) Petrus Maria de Lang, 23 jaar.
4) Jan Heljert de Roo, 30 jaar.
5) Pieter Petier, 60 jaar.
6) Albertis Teuling, 37 jaar.
7) Pieter Bouman, 67 jaar.
8) Petrus Satter, 60 jaar.
9) Arie van Baarle, 32 jaar.
10) Teunis Bartholomeus Schildhuizen, 28 jaar.
11) Jan Zwang, 53 jaar.
12) Bernardus Marinus GIFFARD, 54 jaar.
- (19-3-1897) schroefsleepboot 'Henri III' F.A. van DUYNEN.
- (20-3-1897) Jan Willem SCHIMMEL, geb. 16-2-1858, bewijs van Nederlanderschap.
- (Amsterdam 24-3-1897) firma van den Honert en Punt.
- (29-3-1897) Willem Sterk.
- (2-4-1897) wegens openbare dronkenschap 31-3-1897 veroordeeld zijn:
1) Jan Zwang, 53 jaar.
2) Jan van Strijen, 53 jaar.
3) Petrus Johannes van Os, 23 jaar.
4) Izaak Duijzers, 18 jaar.
5) Pieter Johannes van Hemert, 28 jaar.
6) Simon Doorn, 23 jaar.
7) Teunis Remers, 22 jaar.
8) Arie Johannes Schot, 65 jaar.
- (Leiden 11-4-1897) Albert Hoen, zoon van Cornelis (+) en Christina van Rooij (te Dubbeldam gewoond).
- (15-4-1897) Ter voldoening van het slot van Uw besluit dd 16 Jan no 163 betreffende het tijdelijk muilkorven van de zwarten trekhond van Hendrik Buikhuizen heb ik de eer UEd te berichten dat de heer H.L. Ellerman door mij uitgenoodigd gemeld dier opnieuw te onderzoeken, mij heden rapporteert, dat de geaardheid van het dier thans geen aanleiding geeft om een nieuw bevel
uit te vaardigen. Aangezien er bij mij geen nieuwe klachten over dien hond zijn ingekomen, meen ik U te mogen voorstellen overeenkomstig het rapport van den heer Ellerman te handelen. Commissaris van Politie Ulrich.

(envelop 3)
- (23-4-1897) LIJST .... gelden door schepelingen
- (Veldzicht Avereest) Johannes Franc. SCHREVEN, 16 jaar
- (16-4-1897) S. BOET, W.F. Groesbeek 50-jarig huwelijksfeest.
- Anton HUSEVELDT, vonnis 10-3-1897 openbare dronkenschap
- (8-5-1897) nalatenschap zeeman Hendrikus HOFMAN (ouders Hendrik en Hendrika Wildeman)
- (15-5-1897) Jan van Sprang, Augustijnenkamp 16, diens zoon gister bezocht, den 31-jarige IMBECIL was eenige dagen .... etc.
- (17-5-1897) M.J. BAKHUIS, Vrieseplein 3
- (21-5-1897) Cornelia Soeteman/Zoeteman wed D. van Nieuwpoort (krankz. gest.)

(envelop 4)
- (Papendrecht 22-5-1897) Andreas Hendr. Wilhelm de VALL, 19 mnd (begraven R.K.)
- (28-5-1897) [briefhoofd: gemeente-administratie N. SAMSOM, Alfsen]
- (2-6-1897) mond- en klauwzeer bij veehouder Jan HELLO
- (2-6-1897) D. en F. Koldewij (Willem van Eeteren, van de trap gevallen)
- (8-6-1897) Metaalwarenfabriek 'Nederland', Vrieseweg 14 (smidsknecht S. Gerritsen, J. Hekelaar, stoker P. van der Plank)
- (12-6-1897) Koosje Brossmann, nationaliteitsbewijs
- (13-6-1897) J.W. v.d. Wal, kind 3 uur geleefd (boos op dokter i.v.m. bevalling)
- (9-6-1897) wegens openbare dronkenschap 9-6-1897 veroordeeld zijn:
1) Dirk v.d. BOOR, 26 jaar.
2) Cornelis Rook, 21
3) Gerrti v. Eck, 18
4) Cornelis van Gulden, 23
5) Huig v. de Graaf, 23
6) Johannes Arnold. de Bruin, 21
7) Wijnand Johannes Groesbeek, 17
8) Gerrit Stout, 18
9) Marinus van Nimwegen, 39
10) Cornelis Bakker, 41
11) Dammes Tims, 21
12) Petrus Maria de Lang, 23
13) idem
14) Jan Hillegaart de Roo, 42
15) Karel Christiaan van Rooij, 37
16) Marinus de Wilde, 29
17) Jan van der Meiden, 22
18) Adam Frietz, 50
19) Cornelis Bakker, 41
20) Philippus HAMELS, 49 jaar.
- (brief) zevende zoon geboren, Gerrit Lakerveld en Klazina Elizabeth Mijnster, Noordendijk A59.

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005.