Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 15-11-1928 aan dr. Delhez


BRIEF 15-11-1928

Bergen op Zoom 15 Nov. 1928.
stichting Vrede-rust.

Waarde Dr. Delhez,

Wanneer ik U vanuit deze inrichting
schrijf, is het omdat ik 12 Nov. een brief
zond aan den heer Roland Lary, hem ver-
zoekende, mij een bezoek te brengen in
gezeldschap van Mr. van Drooge, wien ik
verzocht door bemiddeling van twee
vrienden, de heeren A. de Visser en R. van der Kleij,
onderwijzeres aan de kweekschool te Dordrecht,
mijne verdediging op zich te nemen
Van af 13 Maart wordt ik hier als gevangene
behandeld, zonder dat ik voor de officier
van Justicie te Dordrecht gevonnisd ben
Waar de Justucie het recht mee verdedigen
kan, mij hier naar toe te brengen is me nog
niet duidelijk. Mr. Salomonson wien ik
van begin af verzocht mijne in vrijheidsstelling
te eischen, laat me alleen weten, dat ik
het oordeel der Justicie af moest wachten.

Min broer J.W.O. KENNEDY [Kennedie] Reeweg O 74, aan
wien ik de leiding van mijn zaken hen toever-
trouwde, weigert de tusschenkomst in te
ropen van Mr. van Drooge, antwoord
niet meer op mijn brieven, laat me niets
weten van mijn zuster Bosman-Kennedy [Bertus Leendert Bosman, tr. 1916 Helena Johanna Kennedie]
Koningin Wilhelminastraat 17, en bezorgt
de brieven die ik aan vrienden toezend, veel
te laar om me dadwerkelijk ter hulpe
te zijn. In de 8 maanden dat ik hier ben
ontving ik in het begin tweemaal zij bezoek.
en van mij zuster eenmaal. Het bevel
tot inhechtenisneming was onderteekend door
de officer van Justicie Heuvelink en Dr. Munck
zenuwarts te Dordrecht de eerste heb ik
nooit ontmoet, de twee(de) is me met de
brutaliteit hem eigen, een bezoek komen brengen
aan mijn atelier. Het gevolg ervan is
geweest dat ik 13 Maart 's middags om
2 uur ontboden werd bij de Commissaris
de heer Heuff, die mij in gezeldschap van
de heer Zwama ontving. Heel vriendelijk
reikten de heeren mij de hand, en deelden

mij meden, dat ik mij op verlangen der
Justicie in observatie moest stellen, naar
aanleiding van de aanklacht, die ik had
ingediend tegen de familie DE MEER,
een buurman waar ik moeilijkheden mee
had. Als verstandig mensch heb ik natuur-
lijk geweigerd me daraan te onderwerpen,
en verzocht de Burgemeester te spreken of de
politie dokter Dr. Romijn - Volgens de hier
Heuff hadden deze er niets mede te maken
Met vier man werd ik aangepakt, en niet
tegenstaande mijn verzet naar beneden
gebracht en in en auto gestopt, en
naar een mij onbekende bestemming
gebracht, die later bleek het beruchte
Vrede-Rust te zijn. Bij aankomst heb ik
aan Zuster BURGER van den geneeskundigen
dienst, die mij met twee agenten hier
heen bracht een lijst afgeegven, met
een twintigtal verschillende namen, waarop
ook de Have voorkomt, met verzoek deze
allen in te liochten, en voor mij te spreken,
opdat het gerecht hare dwaling in zou zien

In hoever Zuster Burger aan dit verlangen heeft
voldaan weet ik niet. Van de zijde der directie
de heeren Dikland en de Jonge ben ik in het
begin behandeld als de gemeente misdadiger,
dadelijk in 't bad en in bed. Het eten is in de
zelfde geest. (na twee weken) Ik leefde in de hoop
dat er spoedig een einde komen zou, aan deze gevangen-
schap komen zou, en het gezond verstand en het eerlijkheids
gevoel van dokters en overheidspersonen hier de overhand krijgen zou - Helaas heb ik daar niets van bemerkt,
en hoewel ik mijn tijd niet geheel onvruchtbaar met
teekenen en schilderen heb doorgebracht is er toch een
deel van mij leven zoek gegaan, onder zulke een
vernedering, als ik mij nooit heb durven denken
En dit tot genoegen van een dokter en over
heidspersonen, en zelfs familieleden.
Wat ik moet denken van Dr. Th. STOOP en dr. ROMEIN
die mij in Julij bezochten, en niet eens gewaarschuwd
werden, hoewel men wist waar ik me bevond om
buiten een studie te maken. Dr. Stoop heeft me pas
geschreven, nadat ik het hem 2 maal verzocht.
Wethouder Reinhardt vond 't tot nog toe niet noodig
me op 2 brieven eenig teeken van leven te geven van
architect Bilderbeek ontving op 2 brieven ook geen
antwoord, evenmin op een schrijven van Roland Larij.

Laatst gewijzigd: december 2019.