Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

NB.
- 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht;

- In de herinneringen van G.M. Brugman staat:
'... Had Kennedy hier in de stad nog 'n schildersatelier van zichzelf? natuurlijk daar kan je niet buiten. Hij kwam in 't bezit van het pand Reeweg 95. Daar liet ie een dakkapel opzetten om beter daglicht te krijgen. In de tuin er achter kweekte hij bloemen en sierkalebassen, van die grote pompoenen, in allerlei vormen en kleuren. Oh ja, nou U t zegt ... 'k heb wel 'ns een paar gouches van hem op een tentoonstelling gezien!
Aan een enkele leerling gaf ie ook nog schilderlessen. Echter hij kreeg al gauw last met zijn buren.
De oorzaak was wel te reden. Re(i)nier, 'n eenzaam, somber en ietwat asociaal mens was iemand die zich afsloot van de buitenwereld. De egel, die hij al lang voor zijn ziekte was, die mensen en maatschappij haatte, de minnaar van stilte en eenzaamheid, wilde in zijn werk niet gestoord worden.
Katten en katers van de buren stoeiden daar door zijn planten en siervruchten wat natuurlijk onenigheid en ruzies veroorzaakten. Daardoor maakte ie zich met z'n ongemotiveerde woedeuitvallen in zijn omgeving gehaat.
Ik geloof, dat verschillende familieleden van de Kennedy's een zwak zenuwgestel hadden. Re(i)nier had wel contact met andere Dordtse kunstenaars en ook met sommige in andere steden bijv. zoals Pulchri Studio enz. Maar ie was moeilijk aan het praten te krijgen, behalve als 't over z'n Brusselse tijd ging.
Wanneer is Kennedy naar Bergen op Zom gegaan? Nou gegaan is niet 't juiste woord.
Er moet zich in 1928 hier in het postkantoor het éen en ander hebben afgespeeld, waardoor Re(i)nier op het politiebureau verzeild raakte en van daar is ie naar Bergen op Zoom gebracht! Ik wil die muurschilderingen nog wel eens goed op m'n gemak bekijken. Als je in het stadhuis moet zijn voor opnamen of iets dergelijks heb je er meestal heen tijd voor, zeg ik. Als even later meoder de kamer binnenkomst is het gesprek over Re(i)nier Kennedy afgelopen ...'


[1928] 28-12-1928 aan van Oldenborgh


BRIEF 28-12-1928

Bergen op Zoom 28 Dec. 1928
Vrederust

Geachte heer van Oldenborgh

Het was me een genoegen Uw
schrijven van 23 dec. op den tweeden kerst-
dag te ontvangen, en daaruit te vernemen
dat mijn werk op Pictura aanwezig is,
daar het mij een gezond principe lijkt
als werkend lid niet op de kerst-ten-
toonstelling te ontbreken. Er is wel
eens een tijd geweest, dat we moeite
hadden, de zalen te vullen, en wanneer
de Dordsche leden geen blijk van belang-
stelling geven, voor de expositie gelegen-
heid die onze vereniging zijn leden beid,
verdwijnt ook de lust tot bezoek der
kunstlievende leden. Gaarne had ik ook
de catalogus in bezit waarschijnlijk zal mijn
broer daarvoor zorg-dragen. het spijt met
dat ik nog altijd moet wachten op het
einde van het rechtsgeding, om naar Dor-

drecht terug te mogen gaan. Ik dacht, dat
onze Eere leden en onze Beschermvrouwe, hier
wel wijziging in konden brengen. Het motief
dat men aangrijpt, dateert van ongeveer
twee jaar, en is ons Eerelid, de Burgemeester
alleen bekend. U herinnert U nog wel
de lezing voor de Volks-Universiteit, in de
expositiezaal van Pictura, ter gelegenheid
van de tentoonstelling van Jan Sluiters?
De heer van Wageningen, Bilderbeek en
Verhoeven
zijn er voldoende van op de hoogte
om als getuigen gehoord te worden.
Ik verzoek U derhalve, deze mijne mede
bestuurdleden, er van te verwittigen, dat
ik op hunne getuigenis reken, daar
voorkomen moet worden, dat Pictura
ten onderga, doordat er geen recht is
te verkrijgen tegen een familie, die ons beide
wel bekend is. Daar ik door mijn gevan-
geneming op Pictura niet aanwezig kan
zijn nu, de zaken van de exposanten, en
van me zelf te behartigen, verzoek ik mijn
mede bestuursleden, dit op zich te nemen

Wat nu het inburgeren in de inrichting
Vrede-rust betreft, laat ik u zeggen, dat
ik me gelukkig acht, geeen minuut dat
verlangen gekoesterd te hebben. Wie met
die gedachte vertrouwd raakt, kan gerust
boven zijn deur schrijven Al wie hier binnen
treed laat alle hoop varen
. over degelijk
verkoop gelegenheid zullen me maar niet
spreken want daar is hier de mentaliteit
nog niet rijp voor. Wat het werken
betreft; in de inrichting is het niet
moge(n)lijk zich bezich [bezig] te houden. met
slecht weer is het ondoenlijk buiten de
werken, en volsta ik met schetsen te
maken in de stal, in dien het weer helder
is. Met U hoop ik dat 1929 de
verlossing zal brengen, uit dit gevangenis
bestaan, wat me niet het vertwijfeling
heeft kunnen brengen, omdat ik overtuigd
ben van mijn goed recht. met genoegen
lees ik in Uw brief, dat Uw zoon Herman ont-
snapt is, aan een schipbreuk, zooals eer
hier aan onze kusten verscheidene hebben

plaats gehad. Ik hoop dat nu ze veilig geland
zijn, niet stuurloos op hun bestemming zullen
rond-drijven. Dat U met uw zoon Louter [van Oldenborgh]
in Indie hebt kunnen spreken, moet U wel
het gevoel gegeven hebben, van ongedachte
wegcijfering van afstanden, die U bij zijn
geboorte niet gedroomd zult hebben.
Bij de intrede van het nieuwe jaar, doe ik
U mijn wenschen voor hun beider gezondheid
en voorspoed, in de hoop ook U ze over
eenige jaren in volle gezondheid mag
terug zien. Met de beste wenschen
voor 1929 voor U, Mevrouw en de
kinderen, verzoek ik U mijne geluk-
wenschen over te brengen aan mijn
mede bestuursleden van leden van Pictura
Met beleefde groeten en hoogachting
Uw R. Kennedy.

de gelegenheid om met mijn advocaat mr. Salomonson
te telephoneeren werd me niet(toe)gestaan.

Laatst gewijzigd: december 2019.