Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Pieter Smits (C219)


(Copie) Proces Verbaal.

in het jaar 1827 den 26de dag der maand Mei des namiddags ten 7 uren, ter vordering van den Heer Staatsraad in gewonende Dienst, belast met de administratie der Directe Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen, waarvande Bureaux gevestigd zijn te s Gravenhage en ter vervolging en voortzetting vanden Her Directeur der gezegde administratie in Zuid Holland, die domicilie kiest ten kantoren van den Inspecteur der Directe Belastingen In en uitgaande regte en accijnsen in het arrondissement Dordrecht, gevestigd in die stad wijk D no. 775.

Verklaren de ondergeteekende stedelijke Ambtenaren op het Gemaal en geslagt enz te Dordrecht van Rijkswege geagrëert, en gecommissioneert bij het Vak, der Directe Belastingen in en uitgaande regten en accijnsen dat zij zich voorzien van hunne kommissien, op heden den 17-5-1827 des namiddags ten vier en een quartier, hebben bevonden buiten de Rietdijkschepoort te Dordrecht en dat zijl: aldaar vande Rivier hebben zien komen aanvaren en dadelijk door een onbekenden aan wal lossen
Twee fusten, bij welke zich vervoegde [..] Smits dewelke op hunlieder aanvrage of denz.e betrekking tot deze Fusten hadt, antwoorde Dat is mijn Rhijnwijn, gelijk emde daarna door deszelfs Vader Pieter Smits, Logementhouder, wonende op de Rietdijk Lett C No. 219 binnen Dordrecht insgelijks is gezegd "Dat is mijn Rhijnwijn" voorts hebben zijl: evengem. Pieter Smits afgevraagd of denzelven vandeze twee fusten Rhijnwijn gelei billet konde produceeren, waarop hij henlieden ten antwoord gaf "neen, doch die worden aan het kantoor bij den Heer Hogendorp gelegt, en zullen wel spoedig hier zijn" Zoo hebben de ondergeteekende tot nagenoeg vijf uren van heden vertoeft zonder dat gem. Pieter Smits in de mogelijkhied was henl: als nog geleibillet te kunnen vertoonen. En vermits door de vooraangehaalde daad overtreden is art. 41 der Wet vanden 27 Julij 1822, (staatsblad no. 20) en .....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.