Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Huibert van Ingen (broodbakker, B109)


Wij Mr. Philip van den Brandeler en François de Roo van Westmaas Schepenen der Stad Dordrecht ende Merwede Oirconden en kennen dat voor ons gekomen en gecompareerd is Huibert van Ingen, broodbakker alhier, dewelke bekende wel en deugdelijke schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jan Boudier, wonende binnen deze Stad, Eenen Somma van f 1.400 ter zake .... verbinden Een Huis en Erf staande en gelegen in de Palingstraat bij 't Groothoofd te Dordrecht getekend B109 belendt 't Huijs van Wessel Krul aan de Eene en dat van de Stad Dordrecht aan de anere zijde en voorts generalijk zijn perzoon en verdere goederen ....
... 8e September 1807 ..

In den jare 1827 op heden den 26 Meij des nademiddags ten acht uren, heb ik Ondergetekende Izaac David Jaquet, Deurwaarder bij de Rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Dordrecht Provincie Zuid Holland aldaar wonende inde grotekerksbuurt Lett: A No. 68 behoorlijk ingeschreeven en voor deze Jare aanvraag om patent gedaan ten verzoeke van de Heer Jan Boudier, rentenier wonende op den Boom te Dordrecht Mij vervoegd ten woonstede van Catharina van Bergen, weduwe van Johannes Perriens zijnde in de palingstraat bij het Groothoofd te Dordrecht en aldaar Exploict doende aan en sprekende met de weduwe Johannes Perriens in persoon .....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.