Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1822 Jan van Vark


(Copie) In Naam en van Wegen den Koning.
Op heden den 23ste Februarij 1818 Compareerde voor Mr. Peter Steven Schull advokaat en openbaar Notaris en als zoodanig gepatenteerd en de Vijfde Klasse volgensacte uitgegeven van wegen het plaatselijk Bestuur der Stad Dordrecht den Vijfentwintig Junij 1817 No: 90 ....
Jan van Vark, Mr. broodbakker wonende te Dordrecht voornoemd op de Gevolde Gracht, Dewelke verklaardembij deze tegenwoordige actie wel en wettig schuldig te zijn aan en ten behoeven van den heer Hendrik Walpot, Boekhandelaar mede wonende te Dordrecht op de Voorstraat tegen over het Stads Raadhuis in den vergulde Octant hiermede Comparerende gemelde Schuld erkentenis accepterende eene Somma van f 1.000 .....
Een huis & Erve staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht op de Voorstraat landzijde nabij de vriezestraat belend het Huis van Aart Visser aende eene en dat van de Erve Pieter Boudier aan de andere zeijde getekend D No. 1121/1042 ....
No. 1167 Rep.
In Naam des Konings
heden den Vijfde Februarij 1822 Compareerde voor mr. Peter Steven Schull Advokaat en Openbaar notaris en laatsgemelde hoedanigheid behoorlijk aanvraag gedaan hebbende om Patent residerende te Dordrecht Landschap Holland Zuider kwartier voor de hierondergenoemde en omschreven getuigen.
De Heer Hendrik Walpot, particulier wonende te Dordrecht op de Voorstraat, dezelve verklaarde te hebben verkocht en dienvolgende te cederen en over tedragen aan en ten behoeve van Pieter Bisschop, Schipper op Noord Holland en wonende binnen Dordrecht op de Voorstraat voornoemd hiermede Comparerende dezen koop Cessie en voordragt voor zich of zijn regtverkrijgende accepeterende .....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.