Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1821 Christoffel Theodorus Peletier


(Copie) In naam der Hooge Overheid!
Den Eersten Junij Achttien Honderd eenentwintig Compareerden voor den ondergeteekende Cornelis Bax Azn openbaar Notaris, residerende te Dordrecht in bijwezen van angenoemde getuigen.
De Heer Christoffel Theodorus Peletier, Kantoorbediende wonende te Dordrecht als Gemagtigde van zijne behuwd Moeder Jufvrouw Adriana van Weelde weduwe den Heer Johannes Stephanus Blom, in leven Apothecar en wonende dezelve weduwe te Gorinchem blijkens onderhandsche door de Heer Peletier echtverklaarde, en aan de minute dezes geannexeerde Procuratie, waar van de registratie luid als volgt:
Geregistreert te Dordrecht den 1-6-1821 ....
... Een Huis en Erf, staande en gelegen te Gorinchem aan de Noordzijde van de Hoog of Gasthuisstraat, strekkende van achter tot aan de koekebakkerssteeg, belend ten oosten met het huis van den heer W: van Kuijk en ten westen met dat van den Heer T. Horneer geteekend D308 Welk huis en Erf bij Akte van Transport verleden voor Heeren Schepenen der Stad Gorinchem den 13-8-1772 door de Erfgenamen van den Heer Jeremias Diepenbrugge aan voornoemdem Heer Johannes Stephanus Blom is overgedragen ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.