Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1828 Otto Ruimers (broodbakker)(granen)


(Copie) In naam des Konings.
De Regtbank van koophandel van het district Rotterdam aldaar zitting houdende, Provincie Zuid-Holland heeft het navolgende vonnis gewezen
In de zaak van JURRIAAN SPAAN, Commissionaris, gepatenteerd over den Jare 1827 blijks Patens van de Regering van Rotterdam, sub no. 2986 in Judicio vertoond, wonende en kantoorhoudende in den Oppert wijk F no. 169, binnen deze Stad Eischeer Comparende bijden Heer Sebastiaan Theodoris voorn Boers, procureur alhier zijnen gemagtigde vermogens prokuratie op den 12den dezer maand Junij, onder de hand geteekend, geregistreerd den 19de daaraan door den Ontvanger Overgaauw Pennis deel 17 folio 91 verso, vak 4 ter eenre
contra
Otto Ruimers, Broodbakker te Dordrecht gedaagde en de faillant ter andre zijde
De Eischer heeft geconcludeerd dat de gedaagde bij vonnis van deze regtbank zal worden gecondemneerd tot de betaling eener
Somma van Honderd zes en vijftig guldens, tachtig centen, den Eischer van den gedaagde deugdelijk competerrende, per reste voor op den 5 September 1827 geleverde granen, volgens des Eischers schuldregister, of ... etc.
... 26 junij 1828 deel 46 folio 62 vak 5 houdende twee bladen zonder renvoijen ...

Den Vijftienden October achttienhonderd 1828 heb ik Hendrik Arend van Eem Deurwaarder bij de Regtbank van eersten
aanleg te Dordrecht aldaar wonende op de Voorstraat C72 behoorlijk ingeschreven, ten verzoeken van JURRIAAN SPAAN, Commissionnair wonende in den Oppert te Rotterdam, gepatenteerd over 1827 en 1828 bij acten afgegeven door het bestuur dier plaats sub ........ Otto Ruimers, wonende in het Tolbrugstraatje te Dordrecht, exploit doende en sprekende ten zijnen woonhuizen met zijne Huisvrouw, om dadelijk aan den .... etc

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.