Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1828 Johanna van Aardenne weduwe Isaak Jan Simon Broeders van der Werff


(COpie) In den jare 1828 den Elfden October ten verzoeke van den Heer Adrianus DE GROOT, particulier wonende te Dordrecht
als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Johanna van Aardenne bevorens weduwe van den Heer Isaak Jan Simon Broeders van der Werff als mede voogd over het minderjarig kind uit het eerste
huwelijk zijner huisvrouw, en dezelve Johanna van Aardenne mede wonende te Dordrecht door haren man geassisteerd en geauctorineerd voor haar zelve
als mede Erffgename van wijlen haren gemelden eersten echtgenoot en als moeder en gecontinueerde voogdese over het minderjarig kind uit haar eerste huwelijk geboren met name Elisabeth Cornelia Broeders van der Werff - Kiezende de requiranten domicilie ten Kantore van den Heer Prokureur Abraham den Bandt wonende op de Nieuwe Haven A420 te Dordrecht welke in zijne voorschreven qualiteit voor hen zal occuperen. Hen ik ondergeteekende Johannes Adriaan van ASPEREN, deurwaarder bij de Ragtbank van eersten aanleg te Dordrecht aldaar wonende in de Voorstraat D4 behoorlijk ingeschreven.
Beteekend en mits deze copie geinsineerd
Aan den Heer Johannes Stephanus RUEB, winkelier wonende te Dordrecht op de Voorstraat als in huwelijk hebbende mejufvrouw Alida Aletta van DUREN en aan dezelve Alida Aletta van Duren mede wonende te Dordrecht door haren man geassisteerd - benevens aan Hendrik LEMKES broodbakker wonende op de Voorstraat te Dordrecht weduwenaar van wijlen Mejufvrouw Johanna Petronella van Duren en als zoodanig vader en voogd over het minderjarig kind door gemelde wijlen zijnen huisvrouw uit haar huwelijk me denzelven nagelaten.
1e. vand e Grosse van een Obligatoire Hypothecaire acte den 21-7-1817 gepasseerd voor den Notaris Mr. P.S. Schull en ambtgenoot te Dordrecht geregistreerd den 22 deerzeldde maand groot n capitaal 400 guldens ....etc.

In Naam en van wegen den Koning.
Heden den een en twintigste Julij 1817 compareerde voor Mr. Peter Steven Schull advokaat en openbaar Notaris in laatstgemelden qualiteit, gepatenteerd in de
vijfde klasse volgens Acte uitgegeven van wege het Plaatselijk Bestuur der Stad Dordrecht den vijf en twintigste Junij 1817 onder Numero 90 en voor
.... etc.

(Copie)In den jare 1828 den vijftienden November Ten verzoeke van den Heer Adrianus de Groot, particulier wonende te Dordrecht
als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Johanna van Aardenne bevorens weduwe van den Heer Isaak Jan Simon BROEDERS VAN DER WERFF en als mede voogd over het minderjarig kind uit het eerste huwelijk zijner huisvrouw .... gebouwde eigendommen 374. A.A. en J.P. van Duren, C1035 f 21,00 ....
En heb ik deruwaarder mij alzoo ter plaatse voormeld bevindende ten verzoeke als boven het voorschreven Huis en Erf met al wat daarbij behoort en daaraan of in aard en nagelvast is, ten laste van den Heer Johannes Stephanus RUEB winkelier te Dordrecht als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Alida Aletta van DUREN en van dezelve Alida Aletta van Duren door gemelden haren man geassisteerd en van Hendrik LEMKES, broodbakker te Dordrecht weduwnaar van wijlen Mejufvrouw Johanna Petronella van Duren en als zodanig vader en voogd over het minderjarig kind doorwijlen gemelde zijne huisvrouw ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.