Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1821 Anthonie Tabbernal (D465)


PRO JUSTITIA.
Wij Mr. P.H. van de Wall Subst.
Officier van Justitie bij de regtbank van Eersten aanleg, te Dordrecht, Landschap Holland, Zuider Kwartier, gelasten dat een der Deurwaarders, bij dezelve Rechtbank, dagvaarde
Anthonie Tabbernal, te Dordrecht
om te compareren voor gemelde Regtbank, in deszelfs Correctionele Teregtzitting op dingsdag den Eflden September 1821 des voormiddags ten Elf Uuren, ten eijnde tegen hem [-] te zien procederen volgens de Wet, ter zake dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan
overtreding der Wet op de Nationale Militie.
Gedaan te Dordrecht den 5 September 1821.
De Officier voornoemd (get.) P.H. vande Wall, Subst.

In den jare 1821 den 6den September heb ik ondergeteekende Deurwaarder, bij de Regtbank van Eersten Aanleg te Dordrecht, aldaar wonende wijk D 465 behoorlijk gepatenteerd, aan zijne woonplaats gedagvaard, den hier ovenstaande persoon om te compareren in de pblieke Teregtzitting van de Correctionele regtbank te Dordrecht op dingsdag den 11-9-1821 des morgens ten Elf Uren ...... J.D. Jaquet, Deurwaarder.

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.