Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1829 Arnoldina Wouterina van der Moelen weduwe Willem Kimijser (E130)


In naam des Konings.
Compareerden voor Julius Dominicus Schultz van Haegen, openbaar Notaris te Dordrecht residerende in
het arrondissement van de Regtbank van eersten aanleg zittinghoudende binnen gemelde Stad, in tegenwoordigheid van Johannes Kloppert, Kleermaker, en Thomas van Dijk Hzn, verwer beide wonende binnen dezelve Stad, als getuigen hiertoe verzoekt
Mejufvrouw Arnoldina Wouterina van der Moelen, weduwe van wijlen den Wel Eerwaarden Heer Willem Kimijser, particuliere, en de Heer Arnold Wouter Kimijser garenbleker beide wonende even buiten de Stad Dordrecht bij Beeltjesbrug E No. 130.
Dewelke erkenden bij deze Solidair onder afstand aan het bemificie divisie, wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van de Wel Edelen Heer Engelbert Willemszen Lid van den Raad der Stad Dordrecht, en aldaar wonende in de Wijnstraat B. No. 160 alhier tegenwoordig, en ...
... Tot zekerheid en waarborg voor de teruggave van gemeld kapitaal, en betaling van interessen en kosten, verklaarden de comparanten Debiteuren te verbinden en Speciaal te hypotheceren:
Een Garenbleekerije, bestaande in woonhuis, looghuis, turfloots, garenhuizen, stalling wagenhuis, bakhuis
afdakken en verdere betimmering getekend E130 benevens zes velden en een stukje moesland, alles staande en gelegen even buiten de Stad Dordrecht, na bij Beeltjesbrug
belend ten noordoorsten Beeltjeshaven ten noordwesten 's landswerf, ten zuidoosten het Buitenverblijf van den heer Crediteur ende bleek van de Erven Bossij en ten zuidwesten het voorschreven Buitenverblijf met de daarbij behoorende geregtigheid van de weg of het Pad langs gemelde Beeltjeshaven.
En een Huis en Erf staande en gelegen in de Korte Breedstraat te Dordrecht geteekend D935 belend met een Huis van den Heer Dirk Struijs aan de eene en eene huis van de Erven Broekman aan de andere zijde
Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.