Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1821 Johannes Volkers (liedjeszanger)


(Expeditie). Pro Justitie.
De Rechtbank van Eerste Instantie zitting houdende te Dordrecht Provincie Holland Zuider kwartier heeft het navolgend vonnis gegeven als Regtbank van Conrectionele Politie
Tusschen het publiek ministerie etc.
en
Johannes Volkers, oud 38 Jaren, gebooren en woonedne te Dordrecht van beroep liedjeszanger aangeklaard bij denuntiatie van Jan Petiet vervat in het proces verbaal van den heer Commissaris van Politie te Dordrecht in dato 28 Meij 1821 behoorlijk gedagvaard bij Exploit vande deurwaarder Jan Colijn in dato 25 October ll niet compareerende en defaillant.
De Instructie hebbende plaats gehad overeenkomstig aan het voorschrift van Art. 190 van het wetboek van Crimineele Instructie en Art 18 van de Publicatie van Z.K.H. den Souvereinen Vorst der Vereenigide Nederlanden ind ate 11 December 1813.
Gezien het renvoij dezer Zaak door de Regtbank van Enkele Politie te Dordrecht bij Vonnise in dato 11 October ll.
Gehoord de getuijgen en den heere officier in zijnen Eisch en Conclusion ten deerende daartoe dat de beklaagde bij defaut zal worden gecondemneerd overeenkomstig aan Art 367, 371 en 375 van het penaal Wetboek in eene gevangenis van een tot zes maanden in eene geldboete van f 23,62 centen tot f 94, 5 C erin de kosten.
De beklaade hoewel behoorlijk gedagvaard bij Exploit vanden deurwaarder Jan Colijn in dato 25 October ll is niet gecompareerd en heeft geene defensie gedaan noch niemand van zijnent wege.
Alzoo uit de Instructie Resulteerd dat de beklaagde inde maand Meij ll opde publieke straat alhier ten aanhoore van diverse persoonen verweten heeft, aan Johanna Petiet, dat zij eene hoer was en dat hij haar zelfs in en hoerhuis te Gouda gebruikt had. Dat mits dien het Renvoij door den her Vrederegte aan deeze Rechtbank te Regt is geschied. gezien Art 367 en 463 van het penaal Wetboek luidende etc.
Waarvan Lecture gedaan is door mijnheer den President in de publiek audientie. En alzoo de gedaagde hoewel behoorlijk gedagvaard niet is gecompareerd. Zoo is t dat de Rechtbank derzelver Condemneerd bij defaut in eene gevanigenis van viertien dagen en inde kosten geliquideerd op Acht guldens en twintig cents. Aldus gedaan en gevonnisd te Drodrecht inde Eerste Instantie op den den 21sten october 1821 bij de heeren Regters welke deeze hebben ondertekend (getekend) G.J. Jantzon, Pres. H.P. Hoop, P. Emaus de Micault, Regter, S.H. v.d. Noordaa, Comm.s Griff.
Voor expeditie Conform aftegeven aan den heer officier van Justitei te Dordrecht den 2 November 1821 (was get.) S.H. v.d. Noordaa, Comm:s Griff.

In den Jaar 1821 den 24sten November ter Requesten van den heer officier van Justitie bij de Regtbank van eersten aanleg te Dordrecht Provincie Zuid Holland heb ik ondergeteekende deurwaarder bij gemelde Regtbank aldaaar wonende wijk B N. 30 significatie gedaan aan Johannis Volkers te Dordrecht van het hierboven staand Vonnis van de Correctioneele Regtbank te Dordrecht ....

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.