Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 firma van Dirk Vos en Comp.ie (patent)


Lett. D. no. 4 behoorlijk Ingeschreven en gepatenteeerd Uit naam en ten verzoeke van den Heere Huibert Vos Uitterlimmige, Koopman wonende te Dordrecht ten deze handelende voor deszelfs huis van Negotie Kansterende onder de firma van Dirk Vos en Comp.ie als zoodanig over den Jare 1827 patent gevraagd doch nooit niet bekomen hebbende als zijnde nog geene patenten voor dat Jaar afgegeven mij vervoegd ter woonhuize van Laurens de Graaf, wonende mede te Dordrecht aan de Voorstraat ten eijnde aldaar betaling te wagen van vorenstaande exxeptatie in originalie vertoond, doch de deuren gesloten vindende, mijn Exploit doende aanden heer Burgemeester van Dordrecht aen wien door mij Copie is overgegeven en die mijne origineel heeft geviseerd.
En alzoo heb ik Deurwaarder geprotesteerd van wanbetaling, kosten schu(l)den en intresten, wisselen ... als naar wisseltbijdenregt gerbuikelijk is; alles in tegenwoordigheid van Dirk van Outgaarden, Particulier en van Hendrik Verhuul [Verheul], schoenmaker beiden wonende te Dordrecht als getuigen, die deze met mij Deurwaarder na voorlezing hebben geteekend. en is door mij Copie achtergelaten.
Joh.Ad. van Asperen, Deurw.

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.