Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1827 Neeltje Zondervan huisvrouw Laurens de Groot (A62, Voorstraat D35)


PRO JUSTITIA.
BEVEL VAN MEDEBRENGING.

Wij Mr. P.H. vande Wall REGTER van INSTRUCTIE, bij de Regtbank van Eerste Instantie te Dordrecht, Provincie Holland, Zuider kwartier, bevelen en gelasten aan alle Deurwaarders, Agenten der Justitie, Agenten der Politie, en aan alle uitvoerders der geregtelijke bevenlen, welke dezen zullen zien, voor ons te brengen de persoon van Neeltje Zondervan huisvrouw van Laurens de Groot, winkelierster laatst wonende te Dordrecht
omme te worden ondervraagd, en gehoord op de beschuldigingen, tegen haar ingebragt.
En roepen wij deze in de hulp van alle Bevelhebbers en Ambtenaren der gewapende magt, en van alle Civile en Militaire Autoriteiten, tot het verleenen van den sterken arm, is het nood, ter executie legging van ons Bevelschrift.
Gedaan te Dordrecht den 23 der maand Maart van den Jare 1800 en 27 en hebben wij geteekend.
De regter van Instructie voornoemd, (geteekende) van de Wall.

In den Jare 1827 den vier en twintigste Maart ter Requisitie van den Heer Regter van Instructie bij de Regtbank van eersten aanleg zittinghoudende te Dordrecht Provincie Holland Zuiderkwartier heb ik ondergeteekende Deurwarder bij gemelde Regtbank aldaar wonende wijk A No. 62 mij begeven ten woonhuijse van Neeltje Zondervan huijsvrouw van Laurens de Groot winkelierster laatst wonende te Drodrecht op de Voorstraat let D No. 35. En aldaar gevraagd naar haar persoon aan de geburen, welke mij verklaarde niet te weten waar zij was, en saarop heb ik mij begeven aan den Heer Burgemeester der Stad Dordrecht aan wien No Copie van dit bevel als mede van mij Exp(l)oit gelaten heb en welke heer Burgemeester dit mij orineel heeft geteekend. Waar van Acte
J.D. Jawues, Deurwaarder.

Gezien en Copie ontvangen door ons Burgemeester der Stad Dordrecht heden den 24 Maart 1827.

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.