Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: dagvaardingen 1818-1841


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 570 dagvaardingen 1818-1841

* * * scans verkrijgbaar * * *


1818 Simon Hogerzeil (schipper, E529/E463)


(Copien) In Naam van Z.M. den Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau Groot Hertog van Luxemburg enz enz enz
Heden den 14den Mei 1818 Compareeerden voor Mr. Peter Steven Schull en deszelfs Ambtgenoot, openbaar Notarissen residerende te Dordrecht Provincie Zuid Holland
De Heer Simon Hogerzeil, Schipper en zijnen Huisvrouw Mejufvrouw Lissia van Epenhuijzen, wonende te Zwijndrecht, kantoor en Arrondissement Dordrecht, zijnde de Comparante met voornoemde haren man geadsisteert en tot het passeren en tekenen dezer geauthoriseerd.
Dewelken bekenden, ieder in Solidum wel en deugdelijk schuldig te zijn aan den Wel Edele Geer Nicolaas Esser Meerman, Notaris te Dordrecht in qualiteit als Voogd over de minderhjarigeg kinderen van wijlen den Wel Edele Heer Huibert Dirk Esser, in leven Notaris alhier, en wijlen deszelfs Echtgenoote Vrouwe Clara Johanna Jacoba Kraijenhoff, en alzoo ten behoeve van voornoemde minderjarige gerepresenteerd wordede, en deze accepterende door den heer Esser Meerman voornoemd Eene Kapitale Som van f 1.200 Nederlandsche Guldens ....
1e. Een Huis, loots, Erf en Tuin staande en gelegen bij den andere even buiten deze Stad aan de Kalkhaven geteekend Letter E. No. 529 en E463 belend aan de eene zijde met het Huis van den heer Kuijpers, en aan de andere zijde de straat
en 2e. Een Huis, Erf en Tuin, mede staande en gelegen bij de anderen even buiten deze Stad op de Hoog geteekend Letter E No. 499 en 440 belend aan de eene zijde met het Huijs van J. Schreuders en met dat van Jokums aan de andere zijde
En verklaarden de Debiteuren ...
Geregistreerd zonder renvooij te Dordrecht den 15 mei 1818 folio ...

In den Jare 1826 den 27sten December Ten vezoeke van den Wel Edelen Heer Nicolaas Esser Meerman, Notaris wonende te Rosmalen, in qualiteit als Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen den Wel Edele Heer Huibert Dirk Esser in leven Notaris te Dordrecht en wijlen deszelds Echtgenoote Vrouwe Clara Johanna Jacoba Kraijenhoff Heb ik ondergeteekende Johannes Adrianus van Asperen, Deurwaarder bij de Regtbank van eerste aanleg zitting houdende te Dordrecht, aldaar wonende in de Voorstraat L. D No. 4 behoorlijk ingeschreven en gepatenteerd, Mij beven aan het woonhuis van Simon Hogerzijl Schipper en deszelfs Huisvrouw Lissia van Epenhuijzen, beiden wonende te Dordrecht, aldaar Exploit doende aan en sprekende met Simon Hogerzijl in persoon ...

Laatst gewijzigd: december 2016, juni/december 2017.