Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - lijsten van inwoners in de 11 vaandels (compagnieën) voor de burgerwacht (met name de weerbare mannen 20-60 jaar) 1702


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 4770 (lijsten oude burgerwacht)

Trancriptie van E. van Dooremalen


3de vaandel (Nieuwbrug, Wijnstraat (oostzijde / westzijde), Mattenstijger, op de Boom, Palingstraat, Wolwevershaven, Walevest, Vlak, Hoge Nieuwstraat, Rooburg, Varkenmarkt, Nieuwe Haven)


Omschrijff Cedul vant derde Vaandel genaamt t'Groothooft

1 (0) d'Cansus 2 soonen een propenendt
1 1/2 (0) De heer van Papendreght
1 3/4 (0) van Stockum vrij raffenatur
2 Krijn vander Heijs f 2-10
0 Cornelis Janse out
Nieubrugh
3

Willem Paf

f 1-0-0

4 Jan Visser f 1-10
5 Jan van Orsou f 1-16
Willem van Hiesveldt adelborst

6

Johannis van Haerlem

f 1-10-0

Jacob de Ridder adelborst
Arnoldus Korthage adelborst
7 Johannis Jonasse ...(?) noijt betaeldt
7 1/2 (0) Robbert Dij brandtspuijt en koolweger
0 Jan Mijns oudt
Jan Robbese voor rodt
8 Johannis de Vroe f 1-10
Wijnstradt
0

Mijn heer Onderwater en soon


Magestradt
8 1/2 de soon van d'heer van Puttershoeck
8 3/4 (0) Sam inde Banck
8 7/8 (0) de Kooninck inde banck
9 De heer baron van Meuwe 2-10- noijt ontfangen
10 Mijn heer Jan van Meuwe 2-10- noijt ontfangen

11

Jan Appels

2-10-

0 Mijnheer Muijs Magestradt
12 Mevrouw Everwijn en soon 2-10- noijt ontfangen
13 (0) Pieter Kandt
De heer Binckerskercke f 3-3-0
14 Mijnheer Nolthenius f 3-3-0
Oost sij

Joffr. Kuijckhoove

f 2-0-0

15 f 2-0-0
15 1/2 (0) Pieter Prinse en soon, nog te jongh vrijbrief
16 Justus Walen f 1-10-0 nogh niet betaelt
Joffr. van Oosde f 1-10-0
17 Cristeijaen Snep f 1-10-0
18 Knap Schenckel f 0-15-0
19 Jan van Eijsde f 1-10-0


Barendt van Onna


adelborst
Lambert van Bree f 2-10-0 oudt
Cornelis Verveer corporael
0 Mevrou Hoefslagers
20 Basteijaen van der Hoop f 1-10-
Joffr. Berck f 2-0-0
20 1/2 (o) De Kooningh van de banck van leenin(g)
Joffr. de Winter f 2-0-0 noijt betaeldt
21 Ver Schure f 1-10-0 niet ontfange
0 Joost Hendrickse oudt
Wijnandt Paf corperael
22 Geeridt de Vlught f 1-10- niet ontfangen
23 Willim Borgers f 2-0-0 niet ontfangen
23 1/2 (0) Johannis Sneu Engels borger
Joffr. Arreleboudt f 2-0-0

24

Boedonck en soon

f 4-0-0

26 Geeridt Wale (en soon) f 2-10-0
26 1/2 een soon man baer (= 'in Dochters gebruikt men het woordt Huwbaer')
West sijde
0

dhr. Heijkoop


Magest.
27 Oorschodt man baer (= 'in Dochters gebruikt men het woordt Huwbaer')
28 Hendrick de Jager f 1-10
0 Wouter Hoowege oudt
Pieter Bos adelborst
29 Paulus Isenbrock f 1-0-0
0 Mijnheer van Bevere Offesier vande Murwe
0 Mijnheer vande Graef
30 Mijnhr. Volberge f 3-3-0 noijt betaeld
31 ver Meule f 2-0-0

31 1/2 (0)

Jordaen de Haen


brandtspuijte
Josijas van Bentin adelborst
0 Mijnheer Captijn de Vries Magestradt
32 do. De Man f 3-0-0
Jofft. t Hueft f 2-0-0
33 van Bockim f 2-10-0 noijt betaeldt
[NB geen nr. 34] 35 Louies van der Putte f 3-0-0
35 1/2 en soon man baer
35 3/4 (0) raffenaturij
36 Jan Kalradt f 1-10-0
37 Wilim Jorise f 1-0-0
38 van der Oodt seght vrij te sijn
39 (....) de wed.e van der Heijde, en soon man baer f 1-10-
0 Johan van Gelsdorp oudt captijn
Oostsijde
0

Meijnijert


oudt captijn
0 Mijnheer van der Beurgh Magestradt
0 van ase wede vrij van de muijdt
0 Wouter van den Bergh oudt
39 1/2 (0) Joris Roelanse Engels borger
40 Huijbert Dillo f 1-0-0
Matte steijger
41

Herbert Krijne

f 1-0-0

42 Aert Heuskens f 1-0-0
43 Hendrick Janse f 1-0-0 noijt ontfange
0 Sijmon Jacobse calckmeter
Wijnstradt
44

Frans Molemans

f 1-10-0

45 Joffr. Melisdijck en soon f 2-0-0 man baer
0 Mijnheer Snoeck Magestradt

46

Stoffel Spijckers

f 1-1-0

47 Loverens Swerije f 1-5-0
47 1/2 (0) van Togge(?) conisaris vant landt
47 3/4 (0) Jan Klase Engels borger
Jan van Lijde adelborst
48 Jillise de Mijijer f 1-0-0 noijt betaeldt
48 1/2 (0) Tijme Brockman brandtspuijt ...(?)
West sijde
48 3/4 (0)

do. van Eijsde


raffenaturij
50 Jacob Maertense en soon f 1-10-0
50 1/2 (soon) man baer
50 3/4 (0) tapper comesaris vant landt
51 Johannis van op Heemert f 1-10-0
0 Hendrick Schuldt seeman

0

d'hr. Vingerhoedt


oudt captijn
Hendrick Pennin corperael vant voor rodt
51 1/2 (0) Jan Palij revese [NB. refuse/vluchteling?]
52 Mijnheer van Blocklandt noijt ontfangen
Juffr:van Blockland f 2-10-
53 Joffr. Bisschop en soon f 2-0-
54 nogh een soon man baer
Dirck vander Hack adelborst
55 Abraham Franse f 1-10-0
56 Gijsbert Dou en (man baer) soon komisaris
57 Jan van Wel f 2-0-0
58 Jan Ouboter f 1-10-0
59 Denijs de Graef f 2-0-0

60

van Dolle

f 2-10-0

61 Ulekes de Vrise f 1-0-0
62 Opiters de Vries f 1-0-0
63 jhr Frederick de Vries f 1-0-0
64 Matijs Janse f 1-10-0
65 Lodewijck Verhoeve f 1-0-0
66 Hendrick Janse f 0-15-0
67 Hendrick Wouterse f 1-0-0 noijt betaeldt
68 (0) Frans Sneu Engels borger
69 en 69 1/2 Barendt Hopman en (man baer) soon f 2-0-0
70 Jan Trebelijns f 1-10-0
Seelis wede. f 1-10-0
West sijde
71

Pieter Baerthoutse

f 1-10-0

Arij Karrelsebur adelborst
72 Hermen Flipse de Vries f 1-0-0 adelborst
73 Cornelis Ouboter captijn des arme, een manbaer soon
74 Johannis Hesben f 1-10-0
75 Hendrick ver Meule f 1-10-0 noijt betaeldt
76 Adriijaen Engele f 1-10-0
77 Sijmon van Wijck f 2-0-0
78 Jacob Herpe f 2-0-0
79 Hendrick Janse f 1-10-0
80 Nicholaes Westerhoove f 2-10-0
onder t komisarishuijs
81

Rijnier ver Meule

f 0-15-0


op den Boom
82

Geijsbert van Diggelen

f 1-10-0

noijt betaeld
(82 1/2) 0 Jan Stoop appeltonder
83 Teunis de Kievidt f 2-0-0
Pieter Lijster f 1-10-0 noijt betaeldt out
84 Teunis de Ram seght vrij te sijn
wede Sam f 1-10-0
85 Abaram Piers f 1-10-0
86 Geeridt Seelis f 1-0-0
87 Hoecken Harin de Vries f 1-0-0
Palin stradt
88

Jasper Arise

f 0-5-0

89 Jan Cool f 1-10-0
Arij Cool corperael
90 Baerthoudt Teijse f 1-10-0
91 Nolke Lollens de Vries f 1-0-0
92 Jurrij vanden Es f 1-0-0 noijt betaeldt

de ander sij
93


Jacob de Widt


f 1-0-0


94 (0) Jacobus de Schoone lantare aenstecker
95 en 95 1/2 Jan van der Schaer en man baer soon f 1-10-0
95 Cornelis Janse Baers f 1-0-0
Hermen de Schoone adelborst
97 Govert de Niese f 1-10-0
98 Cornelis van Duere f 1-10-0
99 Basteijaen de Haen f 1-0-0
100 Ernst Aerse f 1-0-0
101 Cornelis Janse f 1-0-0
102 Deonijs de Radt f 1-5-0
103 Abraham Visser f 1-0-0
(104) Mulhof raffenaturij
104 Rijcke f 2-10-

105

Steve Wolf

f 1-0-

noijt betaeldt
107 en 107 1/2 Cool wed.e en twee man baer soone f 1-5-
108 Lendert Cool adelborst
109 Boredt en man baer soon f 3-3-0 adelborst
drappiers kaij
110 en 111

Dirck Feijool en man baer soon

f 2

112 Geeridt Arrelebergh f 1-5-0
113 Matijs Stercke f 1-0-0
115 en 115 1/2 Mevrou Repmacker 2 soone f 5-0-0
0 do. Bossert
115 3/4 Hubert dappier
116 Mijn haer Caesenbrodt f 3-0-0
117 Jan van der Kriet f 2-0-0 noijt betaeldt
Joffr. t Huerdt f 2-0-0 noijt betaeldt

0

Rensons wede


drappier
117 1/2 (0) Tousan Tousane drappier
117 3/4 (0) Jan inde Betu vrij brief
0 Wijnandt Pelsers drappier
0 Abraham van Ratine (wede) drappier
117 7/8 (0) Frans van der Elst drappier
118 Geijsbert van Alsem f 2-0-0
119 (0) van Dorren 1 man baer soone f 2-10-0 munter
120 en 121 Franssoijs Francke en man naer soon f 2-10-0
wede captijn Paradijs f 2-0-0 seght vrij te sijn
122 de heere Kloens met haer 3 [drieën] f 2-10-0 seght vrij te sijn
0 den eene heer oudt captijn
inde gan(g)
123

Matijs [...]

f 1-0-0

noijt betaeldt
0 Pieter Igerse adelborst
124 Danel Nebbe f 1-0-0 noijt betaelt
Jan Hendrickse pondt gast
125 Barendt Pluckhooij erst koome woone

0

Mevrou De Widt en Magestradt soon

f 3-0-0

noijt betaelt
Magriet Cruhe f 1-0-0 noijt betaelt
126 Joham(Johan) Meermans f 1-5-0
127 Hendrick Mol f 1-0-0 noijt betaeldt
128 Dirck Winties f 1-10-0
129 Paradijs en soon f 4-0-0 out
131 en 131 1/2 Mijnheer de Veer en 2 soone f 3-0-0 out
0 de hr. borgemester Slingerlandt
0 Joffr. Bobbeth
132 Mevrou vander Beurgh en man baer soon f 2-10-0
133 en 133 1/2 van Santen f 3-3-0
134 Pieter Hendrickse f 1-0-0
Sijmon Aernouts adelborst

op de Vest
0


van Es
oudt
Aelbert 5 hock op de Vest
Machiel Cornelise voor rodt
134 1/2 (0) Huijbert Lowise wolspinder
Geeridt Goverse voor rodt
Hendrick Landtmeter voor rodt
136 Pieter van Kasstel f 1-10-0
Frans Schroef voor rodt
dwars kaeij
135

Antonij van den Bergh

f 1-0-0

Isack de Bas pondt gast
137 Nicklaes Kool f 2-0-0
138 Johannis Grondt f 2-0-0

Hoge nieu strat
139


Jan Bosi


f 1-5-0


140 Jan Clemondt f 1-0-0
141 Aerdt van Prooije f 1-0-0
Tieleman Hagens f 1-10-0 out
141 1/2 (0) Poulus de Mijijer brandt spuijt
142 Mels van de Griendt 1-10-0
143 Claes Poulis 1-0-0
143 1/2 (0) Krijn de Meijijer brant spuijt
0 Arij Bos coolweger
144 Sijmon Cool f 1-5-0
144 1/2 (0) Paulus de Pas drappier
Maghiel Abramse f 1-0-0 out
Hendrick Ader voor rodt
145 Cristeijaen Westelbrugh f 1-10-10


Sander Meusel


serijandt [sergeant]
Sijbert Groesbeck adelborst
146 Matijs Mus f 1-(1)0-0
Jan de Klerck voor rodt
0 Franckodt oudt
0 de Saer oudt captijn
0 Abraham Franse drappier
147 Cornelis Tollenaer f 1-0-0
147 1/2 (0) Arnoldus brandtspuijt
147 3/4 (0) Willim van der Linde brandtspuijt
148 Lambert Palin f 1-0-0 noijt betaeldt
Aen de Roobrugh
148 1/2 (0)

Gilijam de Risen

vrij brief
148 3/4 Pieter Borda vrij
149 Jacob Radts f 1-10-0
0 Pieter van Beemondt oudt


Cappitijn Jan Huttenus


vaendrager Tomas Appels (wed. Appels)
0 Sijmon van Leuwe oudt captijn
150 Nicklaes van Ameldonck f 0-15-0 noijt betaeld
151 (0) Pieter Blanckert luijtenandt van Mijh. den Drost
152 en 152 1/2 Joffr. van Gelsdorp 2 soone f 6-0-0
Jan Beuckelaer sicretaris
Jan Tromp serijandt [sergeant]
153 Steve Pasman f 1-10-0
154 Mattijs Borels en man baer soon f 2-0-0 out
155 Jan Groenewege f 1-10-0
Crullaert f 3-0-0 out; noijt betaeldt
155 1/2 (0) Willem de Bruijn vrij brief
0 Adolf van der Linde out captijn


Johannis Telders


corporael
156 Jacobus Hoevenaer f 1-0-0
156 1/2 Jacob Pasman Sicretaris vant 8 vaendel
Johannis Pop adelborst
156 3/4 Jan Schul en 2 soone out
157 den eene soon Hendrick Schul serijandt
158 Wijborgh Verhage f 1-5-0
Steve vander Vlies adelborst
Joffr. Vreselius f 1-0-0
159 Johannis ver Meer f 1-5-0
wede Huttenis
161 Sander de Bondt en soon, man baer f 2-0-0
Matijs van Stockum oudt
162 Pieter Paradijs f 1-5-0
Pieter van Laggim [Joghem] adelborst
163 Frans Brouwers f 1-10-0 noijt betaeld
Lambert Backers oudt

164

Antonij de Bruijn

f 2-0-0

165 Pieter de Bruijn f 2-0-0
166 Jacob van de Kamp f 1-10-0
0 Mijnheer van Seggewaert Magestradt [magistraat]
166 1/2 van Sante stedhouwer vande Murwe
Vercke Mardt

Smack Wede

f 1-5-0

167 Vernimmens wed.e en soon, man baer f 2-0-0
168 Marselis Franse f 1-5-0
169 Abraham Romijn f 1-0-0 noijt betaeldt
170 dewede van der Mijde en soon manbaer
0 Lendert Schift oudt
171 Cornelis van Gijblandt f 2-0-0
172 Lauwerens Paradijs f 1-5-0
Jillis Ros adelborst
int Roose Maria Strattie
[= 's Heer Boeijenstraat]
0


de Kooning
oudt
172 1/2 (0) Cornelis van Bree brandt spuijt
173 Mattijs Sterck f 1-5-0
174 Hermanus Egberse f 1-5-0
Hendrick Clemendt landtpesadt voor rodt
175 Hendrick Geerise f 1-0-0
0 Bartel Laben onbequaem, een been
176 Cornelis Pieterse f 1-5-0
in de gangh
176 1/2 (0)

Geeridt Matijse


brandt spuijt
Jacob Herremijije adelborst
Hendrick de Klerck voor rodt
Jacob Wintis gegasert serijandt [gegageerd sergeant]
Jan Ouelmans voor rodt

177

Willim Essers

f 2-0-0

segt vrij te sijn
0 Evert de Loosij oudt
178 Juffr. Kaertstecker en 1 soonef 4-0-0
178 (0) Belvi revese
179 Cornelis de Vries f 1-10-0
180 van der Werf f 2-10-0
de ander sij
181

Hendrick Kromhoudt

f 1-0-0

noijt betaeldt
0 Hans Willim oudt
182 Cristoffel vander Heijde f 1-10-0
183 Pieter Smedeijck f 1-5-0
0 Arij van Driel oudt

184

Lourens Heijne

f 1-10-0

184 1/2 (0) Arij Willimse brandt spuijt
0 Labens wed.e en soon onbequaem
185 Huijbert van Eijsenbrock f 1-0-0
186 Arij de Bondt f 1-10-0
Ritsert voor rodt; out
Heroenemis Kroon pondt gast
187 Willim Sconck f 1-0-0
0 Melsers wed.e
188 Cornelis Giltij f 1-5-0 noijt betaeld
189 Dingeman Janse f 1-0-0 noijt betaeld
0 Bovi wed.e en soon propenendt f 1-5-0
189 1/2 (0) Basteijaen Merckis brandt spuijt
189 3/4 (0) Hendrick Pieterse wol spinder

190

Pieter Koggendorp

f 1-5-0

191 Smidts wede en soone manbaer
de have
192

Cornelis van Gielst

f 1-0-0

193 Jan Lebon en soon f 2-10-0 out
Steve van Es voor rodt
194 Wijnandt van der Merck f 1-5-0
195 Herme Kroes f 1-0-0
196 Herme van Ogten f 1-0-0
Pieter van Huijse adelborst
197 Jan Pieterse f 1-0-0
Claes Middelaer voor rodt
0 Bartel Febres oudt
0 Jan Febres onbequaem, eene arm
Nieu have
0

Jan Constandt


oudt
0 de Gelder oudt captijn
197 1/2 (0) avokadt [advocaat] de Gelder
197 3/4 (0) Abaram Lockeman raffenateur [raffinadeur]
198 Joffr. Karis en soon f 2-10-0
Wernier seght vrij te sijn
Matijs Waltrin seght vrij te sijn
(198) Geerert Schil en 2 soone oudt captijn
de een soon luijtenant Stefanis Schul
199 den twede soon van Schul
200 Jooris van den Bergh f 1-5-0
201 Balte Paradijs f 2-0-0 noijt betaeldt

202 (0)

Jasper Arijse en soon man baer


oudt
Abel Ouboter sergandt (en soon man baer)
203 en 204 Joffr. van den Brande en 2 soone f 5-0-0
205 de heer van den Oostendam seght vrij te sijn


Officieren en Adelborsten van t'derde vaandel 33
voor rod 15
die in staat sijn de wapenen te drage 204
Oude Captijne 9
van(de) Ed Magistraat 14
die vrijdom hebben
drappiers 19
brandtspuijt 10
brandtspuijt 4
officianten 4
die acten van vrijdom hebben 22
= 325Cedul vande Manschap uijterlijck bequaam tot het voeren van musquet off snaphaan resorteerende onder het derde vaandel Genaamt t'Groot hooft

1. (d'jonge Cansius)
2. d'hr. van Papendrecht
3. van Stockum, raffinateur
4. Creijn vander Heijs
5. Willem Paff
6. Visscher
7. Joannes Jonasse
8. Joannes de Vroe
9. Jonckheer Joan Onderwaater
10. Cornelis Sam, inde Banck
11. Wilhem de Koninck, idem (inde Banck)
12. baron de Meeuwe
13. Jonckheer de Meeuwe
14. Jan Appels
15. Jonckeer Everwijn
16. Pieter Cant
17. Pieter Holthenus
18. Pieter Prinse, vrijbrief
19. Justus Waale
20. Cristiaan Snep
21. Jan van Eijsden
22. Bastiaan vander Hoop
23. Jan de Koninck, van(de) banck
24. Geerit de Vlught
25. Willem Borgers
26. Boedonck de Jonge
27. Geerit Waale
28. en soon
29. Bernardus Ooirschot
30. Pieter Boss
31. d'Hr. Volberge
32. Vermeule
33. Doct. de Man
34. van Bochum
35. Soons vander Putte
36. en soon
37. Jan Kalraad
38. vander Oodt
39. vander Heijde
40. Frans Hoolemans
41. Melis-dijck
42. Cristoffel Strijkers
43. Jacob Maartense
44. een soon
45. Commiss. van Tongeren
46. Commiss. Tappen
47. Joannes van Ophemert
48. Jonckheer van Blocklant
49. Bisschop
50. Bisschop
51. Jongen Douw
52. Jan van Wel
53. Jan Oubooter
54. Dionijs de Graaff
55. van Dolle
56. Mattheijs Jans
57. Barent Hopman
58. Een soon
59. Pieter Baarthoutse
60. Jonge Oubooter
61. Joannes Hesbeen
62. Hendrick Vermeule
63. Adriaan Engele
64. Sijmon van Wijck
65. Jacob Herpe
66. Nicolaus Westerhove
67. Teunis de Kievit
68. Teunis de Ram
69. Jasper Arijse
70. Jan Cool
71. d'Jonge vander Schaar
72. Donijs de Raat
73. doct: van Eijsden, rafinateur
74. Dirck Reijcke
75. Jan Kool
76. Mighiel Kool
77. Huijbert Borret
78. en soon
79. Dirck Fiool
80. en Soon
81. Gerrit Arrelebergh
82. Jonckhr Reepmaaker
83. noch een idem
84. d'Hubert, drapier
85. d'Hr. Kaasenbroot
86. Jan vander Kriet
87. Tousain, drapier
88. Jan inde Betuw, vrijbrief
89. vanden Elst, drapier
90. Gijsbert van Alsem
91. Mol
92. Francois Francken
93. en soon
94. Kloens
95. Pluckhoij
96. Joannes Meermans
97. Dirck Wenties
98. Jonge Paradijs
99. Jonge de Veer
100. noch en idem

Vervolgh vande Musquettiers
101. Jonckhr. vander Burgh
102. van Santen
103. Nicolaus Cool
104. Joannes Gront
105. Paulus de Meijer
106. Mels van(de) Grient
107. Cristiaan Westelberg
108. Mattheijs Muts
110. Willem vander Linden, brandsp.
111. Jacob Raats
112. Blanckert, Luijt. vand'hr Drost
113. Hendrick Gelsdorp
114. Bartholomeus Gelsdorp
115. Steve Pasman
116. Steve Borrels
117. Jan Groenewegen
118. Willem de Bruijn, vrijbrief
119. Jacob Hoevenaar
120. Jacob Pasman
121. Jan Schul de Jonge
122. Wijburgh Verhaagen
123. Joannes Vermeer
124. Pieter Paradijs
125. Frans Brouwers
126. Antonij de Bruijn
127. Pieter de Bruijn
128. Jacob vande Camp
129. van Sante, Stadt houd. van(de) Merwede
130. Pieter Vernimme
131. Jan vander Meijde
132. Marcelis Franse
133. Cornelis van Gijblant
134. Laurens Paradijs
135. Cornelis van Bree, brandtsp.
136. Mattheijs Sterck
137. Hermanus Egbertse
138. Cornelis Pieterse
139. Wilhem Essers, vrijbrief
140. Adv.t Caartsteeker
141. Cornelis de Vries
142. vander Werff
143. Hendrick Cromhout
144. Cristoffel Smeedijck
145. Laurens Heijne
147. Arij Wilhelse, brant spuijt
148. Arij de Bont
149. Cornelis Giltij
150. Bastiaan Markis

151. Adv:t de Gelder
152. Pieter Koggendorpe
153. Jan Caris
154. de soon van Capt. Schul
155. Joris vanden Bergh
156. Balthus Paradijs
157. de soon van Arij Jasperse
158. Adriaan van(de) Brande
159. Warnart van(de) Brande

de getaxeerde op de pieck
1. Jan Orsou
2. Joannes van Haarlem
3. Cornelis Wilgaarts
4. Knap Schenkel
5. Geerit Verschuur
6. Hendrick de Jaager
7. Paulus Eijsenbroeck
8. Jordaan de Haan, brantspuijt
9. (de heer Jorisse?)
10. Joris Roelants, Engels borger
11. Huijbert Dillo
12. Aart Huijskens
13. Herbert Krijn
14. Hendrick Janz
15. Laurens Sweries
16. Jan Claesen, Engels borger
17. Jillis de Meijer
18. Tijmen Broeckman, brantspuijt
19. Jan Palij, revuse
20. Abram Franse
21. Ulbert de Vries
22. Ofvitiers de Vries
23. Hr Fredrick de Vries
24. Lodewijck Verhoeve
25. Hendrick Janz
26. Hendrick Wouterz
27. Jan Tribellius
28. Hermen Philipz
29. Hendrick Janz
30. Reijnier Vermeule

Vervolg vande piekeniers
31. Gijsbert van Diggle
32. Abram Piers
33. Geerit Selis
34. Hoeck den Haringh
35. Baarth(out) Teijse
36. Nolke Lollens
37. Jurrij van den Esse
38. Jacob Willemz
39. Jan van der Schaar
40. Cornelis Janz Baars
41. Goovert de Hiew(?)
42. Cornelis van Durue
43. Bastiaan de Haan
44. Ernst Aarse
45. Cornelis Janz
46. Abram Visser
47. Steve Wolf
48. Daniel Nebbe
49. Hendrick Mol
50. (Hendrick Hoflantz?)
51. Pieter (Geritz) Hendrickse
52. Huijbert Louise, drapier
53. Antonij van den Bergh
54. Pieter van Casteel
55. Jan Bosi
56. Jan Clement
57. Aart van Proije
58. Claas Paulz, brantspuijt
59. Creijn de Meijer, idem (brantspuijt)
60. Sijmon Kool
61. Paulus du Pas, drapier
62. Aarnoldus Ent(?), brantspuijt
63. Lambert Paling
64. N:N: de Resin, vrijbrief
65. en neeff, idem (vrijbrief)
66. Nicolaus van Amendonck
67. Wilhem de Bont
68. Abram den Romeijn
69. Hendrick Geeritz
70. Gerrit Mattheijz
71. Beliu, revusi
72. Huijbert van Eijsenbroeck
73. Wilhem Schonck
74. Digman Janz
75. Hendrick Pieterz
76. N:N: Smets
77. Cornelis van Gielts
78. de Jonge Lebon
79. Wijnant vander Marck

80. Hermen Croes
81. Hermen van Ogte
82. Jan Pieterz

Oude Capiteijns
Capt: Meijnaert, out
Capt: de Vries, Magestr(aat)
Capt: Gelsdorp
Capt: Vingerhoet
Capt: Kloens
Capt: du Saar
Capt: van Leeuwe
Capt: vander Linde
Capt: de Gelder
Capt: Schul

Officiere van t'derde vaandel
Capt. Jan Huttenus
Luijt. Jurhanus Schul
Commdt. Thomas Appels

Sergianten:
Abel Oubooter
Jan Tromp
Hendrick Schul
Sander Meusel

Corporaels:
Arij Cool
Cornelis Verveer
Joannes Telders
Wijnant Paff

Comm.s Gijsbert Douw
Capt des Armes Cornelis Oubooter
Secr.s Jan Beuckelaer

Adelborsten vant derde voor-rod vaandel

Pieter van Huijse, out
Pieter Geeritse, op zee
Dirck vander Haack
Wilhem van Niesvelt
Barent van Onna
Jillis Ross
Arij Karrelebur
Pieter van Jochem
Jacob de Ridder
Jan van Leijde
Leendert Cool
Herman de Schoone
Sijmon Aarnoudts
Aerie van der Vlies
Jacob Hermeijr
Sijbert Groesbeeck
Josias van Benthem
Jannes Pop
Aarnoldus Corthage
Hendrick Penning, Capn
Hendrick Clement, t'lantpesadt
Jan Robbertse
Geerit Govertz
Mighiel Corneliz
Steve van Ess
Hendrick Ade
(Jan de Klerck)
Jan van Leeuwe, in Zee
Hendrick Lantmeeter
Hendrick de Clerck
Claes Middelaar
(Ridsert), out
Frans Graeff
Jan Keuleman

Laatst gewijzigd: november 2021.