Aanmelden | Contact
Zoeken

Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw


Kooplieden/reders/hun handel en schepen te Dordrecht in de 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


deel 3: periode 1780/1795


DEEL 3. PERIODE 1780/1795DORDTSE ZEESCHEPEN VAREN ONDER EEN NEUTRALE VLAG I.V.M. DE 4E ENGELSE OORLOG 1780/1784 EN WORDEN VERHUURD AAN DE DE V.O.C. 1780/1795.

In deze periode raakt Holland betrokken bij de Amerikaanse vrijheidsoorlog tussen de opstandelingen in Noord Amerika (toen een Engelse Kolonie) en Engeland.
Hollandse kooplieden/reders verkochten via een smokkelroute op het Nederlandse West Indische eiland St EUSTATIUS wapens aan de opstandelingen uit Noord Amerika, dit tot woede van Engeland. Holland had door de jaren heen hun Marineschepen en opleiding van mariniers verwaarloosd en zo stond de eens zo sterke Hollandse Marine nog maar in de schaduw van de Engelse Marine.
In 1780 was bij Koning George III van Engeland het geduld op en zag hij via een oorlogsverklaring de kans, de Hollanders een les te leren en tevens had hij nu een vrijbrief om de rijke Hollandse kolonies in beslag te nemen.
Op 20-12-1780 verklaarde hij Holland de 4e Engelse oorlog, die tot 20 mei 1784 zou duren en gaf officieel toestemming aan alle Britse schepen om Hollandse schepen te kapen en als buit in beslag te nemen.
Het bericht van de oorlogsverklaring kwam pas eind januari 1781 aan bij de Heren v/d V.O.C. en diverse V.O.C. schepen waren intussen vertrokken, onderweg naar Oost -Indie en werden door de Britse schepen en Britse Marine gekaapt en in beslag genomen.
De Hollandse kolonies werden bezet en afgesloten van de handel, de zeevaart van Holland lag stil.

DORDRECHT had in deze periode 15.000 inwoners en
Er werden steeds grotere schepen aangeschaft zoals Fluitschepen/ Fregatschepen en Pinkschepen en Scheepsbouwer JAN SCHOUTEN Janz (1729/1791) samen met zijn zoon JAN SCHOUTEN JR. (1759/1808 Ddr) deden goede zaken, zij bouwden het ene na het andere grote zeeschip voor de Dordtse kooplieden/ reders op hun Scheepswerf a/d Kalkhaven.
De 4e Engelse oorlog 1780/1784 bracht ook onrust in Dordrecht. De risico's voor de Dordtse Zeevaart waren groot want, overal lagen er Britse kapers op de loer om de Dordtse Zeeschepen te kapen als buit.

VAREN ONDER NEUTRALE VLAG

De enige uitweg om aan de Britse kapers te ontkomen was het z.g.n. varen van de Dordtse Zeeschepen onder een Neutrale vlag dat verliep als volgt:
1. De Reder verkocht zijn Schip via een officiële verkoopakte aan een Reder in een Neutraal land b.v. Pruisen/Belgie/Denemarken/Noorwegen.
2. Een Geheim stuk waar de ware aard van de verkoop zgn. Schijnverkoop werd bewaard door de verkoper/reder.
3. Op nader te bepalen moment zou het Schip weer worden overgedragen aan de eigenaar/ Reder.
4. Het Schip kreeg een andere naam b.v. ,,PRINZ HEINRICH,, of ,,HET WEENER HOF,,
5. Kapitein en officieren kregen Burgerbrieven van de Neutrale stad v/d Reder (b.v. uit Emden)(De Schepen werden door de Dordtse Reders onder schijnverkoop verkocht aan bevriende Kooplieden/Reders in Neutrale landen)
6. Een Akte werd opgemaakt bij een Notaris in Dordrecht en b.v.
Een Notaris in Emden met de Koopman /Reder PIETER ONNE BROUWER v/d Fa. van OLST & BROUWER(Neutrale Pruissische vlag) en
Een Akte werd opgemaakt bij:
Een Notaris te Oosteinde/Belgie met de Koopman/Reder Fa. J. SECHEM DE VRIES & CO
(Neutrale Oostenrijkse vlag) Belgie was van (1713/1789) Oostenrijks grondgebied.

KOOPLIEDEN/ REDERS TE EMDEN/OOST FRIESLAND/PRUISEN
(Aan wie de Dordtse Koopliede/reders hun Zeeschepen in een schijnverkoop verkochten)
FA.v OLST & BROUWER Kooplieden /reders te Emden.
YZAAC BOUMAN Koopman/reder te Emden.
GEBR. MERTENS Kooplieden/reders te Emden.
METGER HEYDECK Koopman/reder te Emden.

KOOPLIEDEN/REDERS TE OOSTENDE /BELGIE (Oostenrijks Grondgebied (1713/1789)
(Aan wie de Dordtse Kooplieden/Reders hun Zeeschepen in een schijnverkoop verkochten)
FA. HAYARD & CO Koopman/reder te Oostende.
J.SEGHEM DE VRIES & CO Koopman/reder te Oostende.
ARNOLDUS HOYS & FILS koopman/reder te Oostende.
In 1713 kwam bij de Vrede van Utrecht de Zuidelijke Nederlanden in handen van Oostenrijk onder Keizer Karel VI (1711/1740) / Keizerin Maria Theresia (1740/1780) /Keizer Joseph II (1780/1789) in 1795 werd Belgie een Frans Departement.

HET FLUITSCHIP ,,DE DORDRECHT,, VAART IN 1782 ONDER NEUTRALE VLAG
EN WORDT VERHUURD AAN DE V.O.C. ONDER DE NAAM ,,BERLIN,,

In 1781 ,,VREDE EN VRIJHEID,, genoemd / In 1782,, BERLIN,, genoemd.
In 1784 ,,DORDRECHT,, genoemd /In 1804 ,,ASIA,, genoemd.
(145 voet /34 voet wijt /16 voet hol) 400 last
Het schip werd in 1779/1781 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN janz (1729/1791 Ddr in compagnie met JAN SCHOUTEN JR.(1758/1808 Ddr) beide mr. Scheepstimmerlieden te Dordrecht.
Kosten van het schip waren o.a.
Een Rekening van f 47.262,- voor JAN SCHOUTEN (Bouwer v/h Schip) voor het maken en leveren van het Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, volgens bestek met al zijn rondhout.
Een Rekening van f 9.511,- voor JACOB STAATS van HOOGSTRATEN (1736 Ddr/1813 Den Haag) /Touwslagerij a/d Vest / wegens het touwwerk van, het Fluitschip ,,De Vrede en Vrijheid,,
Een Rekening van f 6.827,- voor LEEDERT SPRUYT / Smederij / voor het besmeden van het Fluitschip de ,, De Vrede en Vrijheid,,
(archief 294 /nr 95 Rederij Vriesendorp te Dordrecht /SAD)

PARTENREDERIJ
rederij voor het Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, was een voorbeeld van een zgn. partenrederij.
Een bedrijfsorganisatie die in de 15e eeuw is ontstaan. Door de spreiding van risico's maakte het voor Kooplieden/Reders veiliger om parten/aandelen te bezitten i.p.v. hun hele Kapitaal te beleggen in een Schip.
Vaak waren de Parten/Aandeelhouders verbonden door Familiebanden, met een v/d Parten/aandeelhouder als Boekhouder die de leiding had en verantwoordelijk was voor de Administratie JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748/1808 Ddr) was de Boekhouder de Rederij van het Fluitschip ,,Vrede en Vrijheid,,
PARTEN/AANDEELHOUDERS V/H SCHIP:
CORNELIS v HOMBROEK Cz (1709/1787 Ddr)(schoonvader van Jacob Vriesendorp)
Tr 1740 Ddr met Elisabeth Vernimmen Pietersdr /1/16e deel.
MARIA v HOMBROEK Cornelisd (zuster v Cornelis v Hombroek)
Wed van Casparis Keldermans Gerards /1/16e deel.
NICOLAAS v MEETEREN Matthz (1744/1821 Ddr)(zwager v Jacob Vriesendorp)
Tr 1767 Ddr met Aletta Vriesendorp Hendriksdr /1/8e deel.
JOAN CASTENDIJK Gerards (1748/1808 Ddr)
Tr 1773 Ddr met Maria Besemer Pietersdr / 1/8e deel.
WILLEM v/d GEER.
Tr 1773 Ddr met Margareth Besemer Pietersdr /1/32e deel.
JOHANNA BACKUS Matthijsdr (1722 R.dam /1788 Ddr) (schoonzuster van Cornelis van Hombroek)
Wed v Pieter Vernimmen Pieterz (1718/1781Ddr) /1/16e deel.
ERVEN van JAN RANCK Cornelisz (1708 /voor 1781 Ddr) Zeilmaker te Dordrecht /1/16e deel.
JAN 't HOOFD Damasz (1725 Haastrecht)
Tr 2ex 1758 Ddr met Magtilde Geerling Jeremiasdr /1/16e deel.
EVERHARDUS KELDERMAN Gerards (1731 Ddr) te A'dam (broer van Casparus Keldermans)
Tr 1757 met Elisabeth den Ouden / 1/16e deel.
J.T. BEIJEN (zwager van Nicolaas van Meeteren) 1/32e deel.
JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr/1813/ Den Haag)(neef v Jacob Vriesendorp)
Tr 1757 Ddr met Apolonia v Eysden Dionysusdr /1/16e deel.
NICOLAAS KOOL Geleynz (1717/1793Ddr) (oom van Jacob Vriesendorp)
Tr 1742 Ddr met Antonia v Hoogstraten Jc Staatsdr /1/16e deel.
MARIA C DORGES Michieldr (1722 Hildesheim) wed van Jan Melchior Dam /1/16e deel
JAN SCHOUTEN Janz (1729/1791 Ddr) mr. Scheepstimmerman (bouwer van het Schip)
Tr 1751 Ddr met Eva Boet Hermansdr / 1/16e deel.
ANDRIES van LOON Adriaanz (1747 Ddr/1824 R.dam)Cargadoor R.dam
tr 1764 R'dam met Ingena v Loon Wouters / 1/16e deel
JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748/1808 Ddr)
Tr 1774 Ddr met Anthonia van Hombroek Cornelisdr / 1/8e deel.

DE PARTEN/AANDEELHOUDERS GEVEN TOESTEMMING VOOR SCHIJNVERKOOP VAN ,,DE VREDE EN VRIJHEID,,
JACOB VRIESENDORP krijgt toestemming van de Parten/aandeelhouders om het Schip onder schijn verkoop te verkopen aan de Emder reder PIETER ONNE BROUWER Koopman/Reder te Emden en zo het schip te laten varen onder de Neutrale Pruissische vlag, het Schip kreeg de naam ,, BERLIN,, en werd verhuurt aan de V.O.C.

Op 21 mei 1782 Actum te Emden.
Op heden compareerde voor mij den Amtman en Rechter te Petkum/Emden Dhr. PIETER ONNE BROUWER koopman te Emden alhier woonachtig voor en uyt naam van zijn societeit van negotie de Firma v OLST & BROUWER & CO te Emden verklaard geconstitueerd en machtig gemaakt te hebben sulks doende mits des JACOB FRIESENDORP koopman te Dordrecht om het schip genaamd ,,BERLIN,, groot 400 last met Capitein ARIE v/d GIESSE leggend thans te Dordrecht te bevrachten. ondertekend door: PIETER ONNE BROUWER voor FA. v OLST & BROUWER & Co

JACOB VRIESENDORP heeft de volgende papieren voor het Schip ontvangen:
Op 30 april 1782 /Een Pruissische Pas voor het schip ,,BERLIN,,
Op 30 april 1782 /De Ordonnantie van zijne K.H.de Koning van Pruisen zoo in het Frans als in het Duits. Op 20 juni 1782 / 4 Conossementen voor rekening V.O.C. wegens inladen van goederen.
Op 28 juni 1782 /Verdere Papieren tot de Voyagie betrekkend hebben voor,
Capitein ARIE v/d GIESSE betreffende het Fluitschip ,,BERLIN,,
(Archief 294 /nr 78 rederij Vriesendorp te Dordrecht SAD)

IN 1781/1782 WORDT IN DORDRECHT HET OORLOGS/LINIESCHIP ,,DE HERCULES,, GEBOUWD
(167 voet lang /46,5/11e voet wijt /21 voet hol) met 64 geschut)
Te Water op 12 APRIL 1782 te Dordrecht.
Gebouwd in opdracht v/d Admiraliteit v/d Maze te Rotterdam op de scheepswerf van Jacob Spaan aan het Wilgenbosch a/d Oude Maas te Dordrecht van,
JACOB SPAAN Janz (1716/1800 Ddr) z.v. Jan Spaan en Neeltje Ruts/ mr. Scheepstimmerman.
In 1751 getrouwd met Ruurtje Knossis.
Scheepsbouwmeester JAN SCHOUTEN Janz (1729/1791 Ddr) kon de opdracht niet uitvoeren op zijn Scheepswerf want daar lag het Fluitschip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, (later ,,DORDRECHT,, genoemd) in aanbouw voor Jacob Vriesendorp Hz & c.s. te Dordrecht.
,,DE HERCULES,, werd gebouwd onder leiding en volgens bestek van 's Lands Scheepbouwmeester v/d Admiraliteit v/d Maze te Rotterdan PIETER v SWIJNDREGT Paulusz (1711/1790 R.dam) kleinzoon van de Dordtse scheepsbouwmeester Pieter v Swijndregt Aryz (1658 Ddr/1719 R'dam)
Bij het uitbreken van de 4e Engelse oorlog bleek er in Holland een groot tekort te zijn aan goede oorlogsschepen en om zoveel mogelijk oorlogsschepen te bouwen zocht de Admiraliteit v/d Maze in Rotterdam naar scheepswerven in de regio waar plaats was voor de bouw van een groot oorlogs/Linieschip. Er werden 2 scheepswerven gevonden in DELFSHAVEN waar het oorlogs/linieschip ,,DE DELFT,, werd gebouwd en in DORDRECHT werd het oorlogs/linieschip ,,DE HERCULES,, gebouwd op de scheepswerf aan het WILGENBOSCH van mr. scheepstimmerman JACOB SPAAN Janz (1716/1800 Ddr) met een uitbreiding van zijn scheepswerf zou deze geschikt zijn om daar een oorlogs/linieschip te bouwen van 167 voet lang
JACOB SPAAN Janz nam de klus aan, samen met zijn zoon JAN SPAAN Jacobz (1763/1803 Ddr) en met een groot aantal scheepstimmerlieden van buiten Dordrecht.
In 1781 werd de Kiel gelegd voor dit grote oorlogs/linieschip.
Op 12 april 1782 ging ,,DE HERCULES,, onder grote belangstelling te water, schilder JOHANNES SCHOENMAKER maakte er een mooie afbeelding van ,,DE HERCULES,, ging daarna naar Hellevoetsluis om er getuigd te worden, eenmaal op zee ging het schip mee met de V.O.C schepen en Hollandse Koopvaardijschepen onder convooi om die te begeleiden en te beschermen tegen kapers om hun reizen .
In 1784 ontkwam ,,DE HERCULES,,maar net een ramp toen het het schip onder commando van Kapitein ter Zee GERRIT VERDOORN (1757 Bergen op Zoom /1824) in een zware storm terecht kwam op de Middelandse zee, waar het schip enkele Hollandse koopvaardijschepen begeleiden op hun reis ,,DE HERCULES,, verloor zijn grote en Bezaanmast en had 8 voet water in het schip, maar kon veilig de haven van Port Mahon (Mao) op het eiland Menorca bereiken.
In 1795 komt ,,DE HERCULES,, onder het commando van de Dordtse Kapitein ter Zee GIJSBERT JOHANNES v RIJSOORT Gijsbertz (1763 Ddr/ 1797 Engeland) mee aan boort is als bemanning de Dordtse Adelsborst CORNELIS HEYE Hendrikz (1777 Ddr/1850)
Tijdens de 5e Engelse oorlog 1795/1802 wordt ,,De HERCULES,, bij de slag van KAMPERDUIN voor de kust van Holland op 11 oktober 1797 door de Britse Marine in brand geschoten evenals het oorlogs/linieschip ,,DE DELFT ,, onder comando van Kapitein ter zee GERRIT VERDOORN als achterste twee schepen in de Linie van 16 Hollandse oorlogs/linieschepen en beide schepen zwaar gehavend geven zij zich over.
Beide schepen worden als buit mee naar YARMOUTH /Marine werf in Engeland genomen de Kapiteins v RIJSOORT en VERDOORN evenals de officieren waaronder de Dordtse Luitenant HEYE en bemanning worden gevangen genomen en naar CHATHAM /Marine Basis in Engeland gebracht.
Kapitein v RIJSOORT was bij de beschieting van zijn schip gewond geraakt, zijn linker hand werd er afgeschoten. Hij overlijdt in gevangenschap in Chatham/ England op 27 oktober 1797 aan zijn verwondingen.
Met ,,DE DELFT,, liep het slecht af, het schip dreigt onderweg naar Engeland te zinken en er zijn veel zwaar gewonden aan boord. Luitenant ter zee HEIBERG(Uit Kopenhagen) v/d Delft weigert het schip te verlaten en zijn gewonde scheepsvolk achter te laten en hij verdrinkt samen met zijn scheepsvolk als ,,DE DELFT,, in de golven verdwijnd.
,,DE HERCULES,, werd door de Britten als oorlogsbuit behouden en wordt op 31 december 1797 uit respect en nagedachtenis van het drama met ,,DE DELFT,, omgedoopt op bevel van de Britse Admiraliteit tot ,,DE DELFT,, het schip bleef onder deze naam tot 1822 voor Engeland varen.


(Afbeelding: In 1781/1782 wordt in Dordrecht het oorlogs/linieschip ,,De Hercules,, gebouwd.)

's LANDS SCHEEPSBOUWMEESTER PIETER v SWIJNDREGT PAULUSZ (1711/1790)
Ged: 9-9-1711 R.dam /overl: 2-12-1790 R'dam)
Paulus v Swijndregt en Neeltje Leenderts Visser
Hij kwam uit een Scheepsbouwers familie uit Dordrecht zijn grootvader was
PIETER van SWIJNDREGT Aryz (mr. Scheepstimmerman)
Ged: 19-5-1658 te Dordrecht /overl: 29-10-1719 te Rotterdam
z.v. Ary Pieterz v Swijndregt (mr. Scheepstimmerman) en Ali Pieters van Moerkerken
Hij trouwt in 1680 met Cornelia de Jager d.v. Paulus de Jager en vertrekt in 1680 naar Rotterdam.
In 1704 wordt hij door de Admiraliteit v/d Maze benoemd tot Baas Scheepstimmerman op 's Landsscheepwerf in Hellevoetsluis.
In 1705 wordt hij benoemd tot Baas Scheepstimmerman op 's Landsscheepswerf in Rotterdam en woont hij op 's Landsscheepswerf (de scheepswerf van de Admiraliteit v/d Maze) waar hij verantwoordelijk was voor de bouw van oorlogsschepen.
In 1719 neemt zijn zoon PAULUS VAN SWIJNDREGT PIETERZ (1681/1750 R.dam) het werk over als Scheepsbouwmeester over op de Admiraliteitswerf in Rotterdam
In ca 1710 trouw hij met NEELTJE VISSER Leendertsdr en ook hij woont met zijn gezin op 's Landsscheepwerf zijn zoon PIETER groeide op tussen de bouw van de grote oorlogsschepen op de werf en leerde al jong het vak van Scheeptimmerman
In 1744 wordt PIETER VAN SWIJNDREGT PAULUSZ (1711/1790 R'dam)
's Lands Scheepsbouwmeester op de Admiraliteitswerf te Rotterdam en in 1744 trouwt hij met NEELTJE de RAADT Leonardsdr en woont hij met zijn gezin op .s Landsscheepwerf.
Hij is betrokken bij de bouw van de Oorlogs/linieschepen ,maar hij houdt zich ook bezig met de bouw van schepen voor de V.O.C. Bij het uitbreken in 1780 van de 4e Engelse oorlog was er een groot tekort aan goede Oorlogs/linieschepen er moest toen op kort termijn nieuwe schepen gebouwd worden en op de Admiraliteitswerf in Rotterdam was niet genoeg plaats om al de nieuwe Schepen te bouwen dus werd er gekeken naar andere scheepswerven in de regio. Er werden twee scheepswerven gevonden.
In DELFSHAVEN werd het Oorlogs/linieschip ,,DE DELFT,, gebouwd en
In DORDRECHT werd het Oorlogs/linieschip ,,DE HERCULES,, naar Bestek en onder leiding van de ,s Lands Scheepsbouwmeester PIETER v SWIJNDREGT Paulusz

DORDRECHT VERHUURD IN 1782/1795 ZIJN ZEESCHEPEN AAN DE V.O.C.
In 1781 kwam er een verzoek van de V.O.C. aan de grote Reders in Dordrecht hun Fluitschepen en Pinkschepen te verhuren aan de V.O.C voor reizen naar Batavia en Ceylon.
De V.O.C. had een groot tekort aan schepen er waren intussen veel van hun schepen gekaapt door de Engelsen vanwege de 4e Engelse oorlog die in 1780 was uitgebroken
Vier grote Dordtse reders gingen hier op in:
FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730/1804 Ddr)
JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr/1813 Den Haag)
JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748/1808 Ddr)
SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr/1807 Alphen a/d Rijn)

In de periode 1782/1795 werden:
13 Dordtse Zeeschepen verhuurd aan de V.O.C.
33 Reizen naar BATAVIA of CEYLON ondernomen.
4 Dordtse Zeeschepen gekaapt door de Engelsen.
1 Dordts Zeeschip verging op de terugreis naar Nederland.
1 Dordts Zeeschip zonk vanwege slechte staat op de Rede van BATAVIA.
Het verhuren van de Dordtse Zeeschepen aan de V.O.C. waren wel eisen verbonden:
Het Schip mocht niet ouder zijn dan 3 a 4 jaar.
Het Schip moest in Holland zijn gebouwd en minstens 300 last zijn.
De Schepen werden onderzocht en van extra zwaar tuig worden voorzien voor de verre reizen naar BATAVIA en CEYLON.
De Schade aan de Schepen door de verre reizen in het tropisch klimaat kwamen voor rekening v/d Reder van het Schip.
De Schepen moesten worden aangepast voor vervoer van passagiers of troepen transport
De Kapitein en Officieren werden ondervraagd op geschiktheid voor een verre reis.
Er was gemiddeld een bedrag van f 126.000,- gemoeid voor de reis van 1 schip

FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730/1804 Ddr) Koopman/reder te Dordrecht
(verhuurde de volgende 8 schepen / waarvan er 3 schepen werden gekaapt en 2 schepen zijn vergaan)

1. V.O.C.Pinkschip ,,JUFFROUW JOHANNA,, (678 ton)
(3 reizen naar Batavia / Ceylon)
1782 Kapitein SIMON KOOTER uit Huysduinen (onder de naam ,,FRIEDRICH DER GROSSE,,)
1784 Kapitein SIMON KOOTER uit Huysduinen
1788 Kapitein MICHIEL POEST uit A'dam

2. V.O.C.Fluitschip ,,JONGE FRANK,, (529 ton)
(3 reizen naar Batavia) /schip in 1789 te Batavia gezonken.
1783 Kapitein JACOB VEER Jacobz (1732 R'dam)
1786 Kapitein JACOB VEER Jacobz uit R'dam.
1788 Kapitein JACOB VEER Jacobz uit R'dam.

3. V.O.C. Fluitschip ,, VREDE EN VRIJHEID,, (760 ton)
(2 reizen naar Batavia)
1783 Kapitein DIRK HUIZINGA (onder de naam ,,DE KROONPRINS VAN PRUISEN,,)
1785 Kapitein DIRK HUIZINGA (na vertrek uit Batavia op 15-11-1786 met man en muis vergaan)

4. V.O.C.Fluitschip ,,EENSGEZINDHEID,, (884 ton)
(4 reizen naar Batavia / Ceylon) In febr 1796 gekaapt in Ceylon.
1784 Kapitein PETER JANSSEN uit A'dam.
1786 Kapitein PETER JANSSEN uit A'dam.
1788 Kapitein SIMON KOOTER uit Huysduinen.
1794 Kapitein CORNELIS MICHIELSEN uit A'dam.

5. V.O.C.fluitschip ,,JAN KORNELIS,, (560 ton)
(2 reizen naar Batavia)
1785 Kapitein KLAAS DUYF uit Hindelopen.
1787 Kapitein KLAAS DUYF uit Hindelopen.

6. V.O.C.Fluitschip,, GEERTRUIDA,, 660 ton
(3 reizen naar Batavia) in sept 1795 gekaapt te Kaapstad.
1785 Kapitein DANIEL KUNNEMAN.
1787 Kapitein DANIEL KUNNEMAN.
1794 Kapitein MARTEN DE VRIES.

7. V.O.C.Pinkschip ,, GEERTRUIDA EN PETRONELLA,, (1090 ton)
(146 voet lang) (3 reizen naar Batavia)
1787 Kapitein JAN GERRITS SCHOLTEN uit R'dam.
1791 Kapitein LODEWIJK WILLEMS V ROSSUM.
1793 Kapitein MATTHIJS JANSSEN.
1794 Terugreis uit Batavia o.l.v. Kapitein HANS LAURENS SMIT uit Texel.

8. V.O.C.Pinkschip ,,WILLEMSTAD EN BOETSELAAR,, (978 ton)
(150 voet lang) (1 reis naar Batavia) in sept 1795 gekaapt te Kaapstad.
1794 Kapitein SIMON KOOTER /Huysduinen.

JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736Ddr/1813) Koopman/reder te Dordrecht.
(verhuurde 3 schepen)

1. V.O.C. Fluitschip ,,RHIJNOORT,, (846 ton)
(3 reizen naar Batavia)
1783 Kapitein HANS LAURENS SMIT uit Texel (onder de naam ,,DER PRINZ HEINRICH,,)
1785 Kapitein HANS LAURENS SMIT uit Texel.
1787 Kapitein CORNELIS REINDERS TROMP uit Warga/Frsl.

2. V.O.C.Fluitschip ,,HET FORTUYN 728 ton
(1 reis naar Ceylon)
1787 Kapitein JAN v DALEN uit Dordrecht.

3. V.O.C.Fluitschip ,, BERLICUM,, 846 ton
(1 reis naar Batavia / Ceylon) In febr 1796 gekaapt in Ceylon.
1794 Kapitein FRANS BREMER Hendrikz (1753/1832 R'dam)

SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr/1807 Alphen a/d Rijn) Koopman
(verhuurde, een schip)

V.O.C.Fluitschip ,,DE VRIJHEID,, (790 ton)
(1 reis naar Batavia)
1784 Kapitein ANDRIES ALLAN (Allard) (geb R.dam/overl:1785 Batavia)
1785 Terugreis uit Batavia o.l.v. Kapitein JAN SLAAK Hendrikz (1733 Ddr/1787 Fredrikshaven)

JACOB VRIESENDORP Hendrikz (1748/1808 Ddr) Koopman/reder te Dordrecht
(verhuurde, een schip)

V.O.C.Fluitschip ,,DE DORDRECHT,, ca 898 ton
(5 Reizen naar Batavia / Ceylon)
(145 voet lang/34 voet wijt/16 voet hol)
(in 1782 onder de naam ,,DE BERLIN,,)
1. 1782 Vertrek uit Texel 7-9-1782 /V.O.C.kamer Amsterdam /Kapitein ARIE v/d GIESSE
2. 1784 Vertrek uit Texel 9-9-1784 /V.O.C. kamer Amsterdam/ Kapitein ARIE v/d GIESSE.
3. 1786 Vertrek uit Texel 17-10-1786 /V.O.C.kamer Amsterdam/Kapitein PLEUN v/d GIESSE.
4. 1789 Vertrek uit Texel 3-7-1789/ V.O.C. kamer v Amsterdam/Kapitein PLEUN v/d GIESSE.
(overl:1790 Batavia)
1790 Terugreis uit Batavia o.l.v.Kapitein CORNELIS WILLEMS uit Groningen.
5. 1793 Vertrek uit Texel 7-11-1793 /V.O.C. Kamer v Amsterdam/Kapitein GOTLIEB JAGER.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, oktober 2015.