Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: volkstelling 19 november 1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7301A (hoofdelijke invulregister)

NB.
m = mannen
v = vrouwen

* * * alle namen staan in de database! * * *


voorschriften inschrijvingsbiljetten 19-11-1849


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 7295 (inschrijvingsbiljetten 19-11-1849)

DE ACHTERKANT VAN DE INSCHRIJVINGSBILJETTEN LUIDT:

De Volkstelling heeft plaats naar het werkelijk verblijf in den strengsten zin des woords toegepast. Iedere persoon, onboorling, of vreemdeling, op den 19den November aanwezig, zal worden ingeschreven in de Stad of Gemeente, waar hij den nacht van 18 op 19 november heeft doorgebragt.
Men verstaat onder huisgezin eene vereeniging, van twee of meer personen, gemeenschappelijk levende, met inbegrip hunner inwonende dienstboden. personen bij den dag voor het huisgezin werkende of dienstdoende zijn dierhalve hieronder niet begrepen. personen afzonderlijk levende of huisgezinnen bij anderen inwonende ontvangen een afzonderlijk inschrijvingsbillet.
Bij de inschrijving wordt de orde gevolgd: Het hoofd van het gezin, de vrouw, de kinderen, de bloedverwanten en aangehuwden van het hoofd van het gezin, de overige inwonende niet in familiebetrekking staande, de tijdelijk verblijvende, de doortrekkende personen, telkens het mannelijk geslacht het eerst, en naar den rang van ouderdom.

NAAM en VOORNAMEN worden voluit geschreven.

GETAL. Het totaal der mannelijke en vrouwelijk leden van het huisgezin op te geven.

GEBOORTEJAAR. Bij kinderen beneden het jaar (geboren op den 19den November 1848) tevens de maand der geboorte op te geven.

GODSDIENST. Opgave van iedere godsdienstige sekte: als Nederduitsch Hervormd, Fransch of Waalsch Hervormd, Engelsch of Presbyteriaansch Hervormd, Lid der Schotsche Gemeente, Anglikaansch Episcopaalsch Evangelisch Luthersch, Doopsgezond of Mennoniet, Remonstrant, Hernhutter of Marovische Broeder, Kwaker, Christelijke Afgescheidene, Roomsch Catholijk, Oud Roomsch of van de Bisschoppelijke Klerezie, Griek, Armeniaan, Nederduitsch Israëliet, Portugeesch Israëliet - Personen, welke de Belijdenis des Geloofs niet hebben afgelegd, worden naar de Godsdienst der Ouders ingeschreven; bij verschil van Godsdienst bij de Ouders, naar die sekte, waartoe zij vermoedelijk later als ledematen zullen behooren.

VERBLIJF. Tijdelijk verblijvende zijn alle personen, die buiten de plaats hunner inwoning, langer dan ééne maand in dezelfde Stad of gemeente aanwezig zijn. Hiertoe behooren, wanneer zij zich bevinden buiten de Stad of gemente van hunnen inwoning of van die hunner ouders of voogden: kinderen bij voedsters of minnen geplaatst, minderjarige dienstboden of dienstdoende personen, leerlingen in kostscholen of opvoedingsgestichten, studenten en kweekelingen aan Hooge Scholen, Akadiemien, Seminarien, de kadetten op de Koninklijke Militaire Akademie en op het Koninklijk Instituut voor de marine, krijgs- en zeelieden onder de wapenen of in de kazerne, met de hen vergezellende tot hun gezin behoorende personen, gevangenen, personen in werkhuizen, bedelaarsgestichten, kolonien van weldadigheid, gasthuizen, krankzinnige of liefdadige gestichten tijdelijk verpleegd of opgenomen. - Doortrekkend zijn niet langer dan ééne maand in eene Stad of Gemeente vertoevende, zonder onderscheid of zij zich in eene herberg, een kosthuis of in eene bijzondere woning bevinden. - van de tijdelijk uit het huisgezin afwezigen wordt getal en geslacht in de aangewezen kolom ingeschreven.

BEROEP. Bij personen, die meer dan een beroep gelijktijdig uitoefenen, datgene in te schrijven, waarvoor zij op de rol der patenten het hoogst zijn aangeslagen. Als personen die geen beroep uitoefenen worden niet beschouwd, kinderen of personen, welke onderwijs ontvangen of een beroep aanleeren. - Al wie ten huize van ouders of voogden onderwijs ontvangt, wordt als huisleerling, op scholen of buitenaf onderwezen, als schoolleerling, wanneer hij een beroep aanleert, naar dit beroep, met bijvoeging van het woord leerling, in de kolom beroep ingeschreven. Die aan eene instelling van Hooger Onderwijs zich wetenschappelijk of maatschappelijk vormt, wordt als student, kweekeling of kadet, met bijvoeging van het beoefende vak, ingeschreven.

Het hoofd van het gezin is voor de naauwkeurige invulling van dit billet aansprakelijk. Op den nalatigen of weigerachtigen zijn de stafbepalingen van art. 1 der wet van den 6den Maart 1818 (Staatsblad no. 12) toepasselijk.

Laatst gewijzigd: januari 2016.