Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 56


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 56

- J. Knoef, Amsterdam 22-12-1927.
- dr. Adri van de Ven, apotheker, Wijnstraat 135, Dordrecht.
- [201] (20-12-1927) werk van Louis Landre.
- [198] L.J. Roggeveen, 12 Sutton Place, New York 15-12-1927.
- het Indanthren-huis.
- [183] Veth (Lebret en Heintje) 11-11-1927.
- Jacob van Wageningen, van Oldennborgh, van Blusse van Oud-Alblas, E.H. Lebret, H.A. Reus / legaat A.C. Loffelt-de Groot o.a. E. Boonen 'houtzaagmolen Dordrecht'.
-[142 KOPIEERVERGUNNING] (dinsdag 16 aug. 1927) Den Heere D. Mühlhaus, Hof de Vriendschap 49, Dordrecht.
Tengevolge van uitstedigheid kon ik tot mijn leedwezen pas zooeven kennisnemen van Uw schrijven van Zaterdag jl. Met genoegen wordt U toestemming verleend tot het copieeren van het stukje van Poggenbeek 'Eendensloot?' no 170 van den catalogus en van 't schilderij 'Stadsgezicht' van Jacob Maris No 155 van den catalogus, onder de U bekende voorwaarden te weten:
1e dat de copy eenigszins van maat zal verschillen met het originele
2e dat de copy uitsluitend tot eigen studie aangewend worden en dus niet verhandeld mogen worden.
Omtrent de werkuren kunt U zich met den concierge van 't Museum verstaan,
Dir. Dordr. Museum.
- [141 KOPIEERVERGUNNING] Bij deze neemt ondrgeteekende de vrijheid UEd. te verzoeken hem toe te staan in het Dordr. Museum een schilderij van Poggenbeek no 170 en van Jacob Maris n. 155 te mogen copieeren. Mijn vacantietijd is van 14 tot 28 aug. in dien tusschentijd zou ik gelegenheid hebben voor dat werk. Twee jaren geleden verkreeg ik van Ued vergunning het schilderij van P. van der Hem te copieeren.
In afwachting Uwer beschikking verblijve ik met de meeste hoogachting,
Ued dienaar, D. Mühlhaus, Hof de Vriendschap 49
- [130] Blankenbergh 22-7-1927.
- [129] wed. P.J. Messchaert geb. Best, te Hoorn, Veemarkt 3, overl. 3-7-1927 *LEGAAT*.
- [121] (Veere 7 juli 1927) lijst 12 schilderijen o.a. N. Maes / brief E. Ekker.
- Librairie Armand Colin, Paris 2-7-1927.
- lijst schilderijen gemeente Dordrecht / beschilderd kamerbehangsel ca 1800 (6 vakken).
- kaartje J.H. van Bijleveld, Almsvoetstraat 2 a/d Krommedijk.
- [78] Jan J. Lambeek, Hilversum, 16-5-1927.
- [75] Jan J. Lambeek, Hilversum + FOTO schilderij.
- [72] (J. Bergeren, Rotterdam 5-5-1927) portefeuille etsen.
- [55] Floris Verster / W. Scherjon, Utrecht 11-4-1927.
- [47] brief Jan Sluijters.
- [46] Teekengenootschap PICTURA. Catalogus Tentoonstelling Werken Jan Sluijters 6-27/3 1926.
(nrs. 1-52 o.a. portret van zijn vader(?) op voorkant).
- [33] portretje van Hidde Nijland door J.H. Toorop 8-3-1927.
- [8 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 18 jan. 1927) Ondergeteekende M.J.P. Straasheijm verklaart hiermede te hebben gecopieerd het schilderij van Th. de Bock maat 36x59 cm no 88 van cat. 1911 in het Dordr. Museum op de maat 34x57 cm.
Uitsluitende voor eigen studie, M. Straasheijm.
- brief J. de Wit, gepension. telegr.beambte, Jacob Catsstraat 29.
- [5 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 13 jan 1927 M. Straasheijm, Nieuwe Haven 36, Dordrecht)
Wededele Heer,
In antwoord op Uw schrijven van 11 dezer zal U gaarne toestemming worden verleend tot copieeren van het stukje van Th. de Bock cat 1911 no 88 echter moeten wij in verband met de bepaling van de Auteurswet, eerste een schriftelijke verklaring hebben dat deze copie uitsluitend voor eigen studie gemaakt wordt en niet verhandeld zal worden. Omtrent tijd en plaats van copieeren kunt U zich nader met den concierge van 't Museum verstaan, E.W.C. Six
- [3 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 11-1-1927)
Hiermede verzoek ik U beleefd toestemming tot het copieeren van schilderij no 88 van Th. de Bock. Daar dit schilderij echter nog al hoog hangt, zoudt u mij misschien het genoegen willen doen, het werk gunstig voor mij te laten hangen. Hopende van U een toestemmend antwoord te mogen tegemoet zien, dank ik U bij voorbaat,
M. Straasheijm, Nieuwe Haven 36.
- [2] (Groningen 7-1-1927) dr. H.P. Coster.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019