Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 60


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 60

- [150] (31-7-1931) Ant. Creutzer / over. A. de Geldere;
- [149] (31-7-1931) Fritz Kollmeyer, Neustadt-Rübenborgs bei Hanover;
- [148] (31-7-1931) advokat G.M. Tenne, Oslo;
- [147] (29-7-1931) Ant. Creutzer, vom. M. Lempertz.
- [146] (28-7-1931) C.M. Oslo / malerei von Bonavontura Peeters;
- [144+145] (27-7-1931) Fritz Kolmeyer;
- [142+143] (N.V. Alg. Kunsthandel, Visschersdijk 111, Rotterdam) Gezicht op Dordrecht (17e eeuw) door E. Koster 1.85x2.75;
- [141+136] D. Hudig, Rotterdam / portret Johan Hallincq Pauwelszoon;
- [137b KOPIEERVERGUNNING] (Joh. Haanstra, Iependijk, Goor 17-7-1931)
Geachte heer,
Naar aanleiding van uw zoo juist ontvangen schrijven bericht ik U hiermede, dat ik U Dinsdag a.s. 21 dezer met veel genoegen op het door U aangegeven uur zal wachten. Inmiddels verblijf ik,
Hoogachtend, dir. Dordrechts Museum
- [137a KOPIEERVERGUNNING] (Goor 16 Juli 1931)
Weledelhooggeb. Heer Jhr. E.W.X. Six,
Van den heer Lobstein kreeg ik inzage van Uw schrijven, waaruit ik met zeer groot genoegen vernam, dat U zich in beginsel bereid verklaarde, mij toe te laten tot het museum, voor het maken van een copie van Jozef Israels. Uit dit schrijven vernam ik tevens, dat U mij vooraf persoonlijk wenschte te spreken. Volgaarne voldoe ik aan Uw verzoek en zou U willen voorstellen mij te ontvangen op a.s. Dinsdag 21 Juli. Daar ik gebruik makende van de eerste gelegenheid om 11.48 te Dordrecht zal zijn, kan ik omstreeks half 1 bij U aan het museum zijn. Mocht deze datum of dit uur U niet gelegen komen, zoo verzoek ik U beleefd mij te willen berichten wanneer U mij wel ontvangen kunt.
Hoogachtend,
Joh. Haanstra, Iependijk Goor
- [134 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 14-7-1931 Aan A Lobstein, wethouder gemeente Goor)
Hedenmorgen bij mijn komst op het Museum vond ik Uwe geeerde letteren dd 11 dezer, waarop ik mij haast U antwoorden, dat ik in beginsel natuurlijk gaarne bereid ben om het betrokken jongmensch toestemming te verleenen, tot het maken van een copie van Jozef Israels "Middagmaal in een boerenwoning te Karlshaven onder Delden". Echter zoude ik gaarne van te voren eens kennis nemen van de capaciteiten van genoemden Haansttra. Zou hij dus misschien op een met eenig werk van zijn hand bij kunnen komen praten? Dan is tevens eventueel met den betrokkene te bespreken op welke dagen en uren hij hier kan komen werken. Wellicht wil Haanstra mij daaarom even zelf berichten op welken dag en uur ik zijn bezoek wachten kan. Zoo ik van te voren van zijn komst op de hoogte gesteld ben - een dag of twee, drie zoodat bij onverhoopte verhindering voor mij gelegenheid open blijft hem daarvan bericht te zenden - zal ik hem met genoegen wachten op alle werkdagen met uitzondering van den Maandag, op welken dag het Museum gesloten is. Inmiddels verblijf ik,
Hoogachtend, dir. jhr. E.W.C. Six
- [133 KOPIEERVERGUNNING] (Goor 11-7-1931)
Ik ben zoo vrij U te vragen of U toestemming zou willen verleenen dat een zeer net en veel belovend jongmensch Johan Haanstra, zoon van een hoofd eener lagere school alhier, een reproductie zou mogen maken in Uw museum van het schilderij van Jozef Israels Het Middaguur in een Boerenwoning bij Delden. Genoemd jongmensch is 18 jaar en heeft bijzonder aanbevelingen van prof. Roland Holst te Amsterdam op wier academie hij zeer waarschijnlijk zal worden toegelaten.
Ik hoop dat U zoo vriendelijk wilt zijn, dit verzoek in te willigen en mij te willen berichten welke dagen u het meest geschikt acht. U bij voorbaat dankend voor Uwe welwillendheid, Hoogachtend,
A. Lobstein, wethouder Goor
- [131+132] (Rotterdam 13-7-1931) H.G. Luitwieler / portret Jacob Hallinc1;
- (9-7-1931) Charles Mezzara, 19 Quai Saint Michel, Paris / Marjolin / Scheffer;
- [126] speellok / NRC 3-7-1931 / Haitsma Mulier-baronesse van Sytzema;
- [120a] Hiermede heb ik het genoegen U uit naam van jonkvr. M. Reigersman te Breeda een door haar geschilderd doek aan te bieden ter plaatsing in ons museum. Het zal mij groot genoegen doen haar te kunnen melden als het stuk door Uw bestuur aanvaard wordt. Roland Larij, Dordrecht juli 1931.
- [114] aan Ds. Jac.Petri / Derksen van Angeren;
- [109] portretje van 16-17 jarigen Albert Cuyp / zelfportret;
- [107] medaille portret Wilhelmina (P. Pander 1898);
- [101a] (7-6-1931) brief Antoon van Welie / over Mezzara;
- [88] L.J. Bakker, Vest 74 / W.A. Vernes, hulpsuppoost 1/4-31/12 Eemsteynstraat 16z;
- [85] Kunsthandel Huinck en Scherjon NV, Amsterdam;
- [84] J. Montenban, horloger, Rotterdam;
- lijst schilderijen A.L. Senfft von Pilsach geb.Teding van Berkhout;
- [77a] (29-4-1931, Kunstschichtlichens Seminar)
...meines verstorbenen onkels H. DE GROOT, fracht ich eine kleine reproduksion van einer landschaft van J.G. CUYP die am 1-10-1918 unter nr. 3 Dordrecht versteigert wiert und mich wegen meiner van Geel-arbeit sehr interessiert... Cornelius Muller;
- [71] (21-4-1931) brief Jerrold Holmes, Den Haag / over Van Strij;
- reiskosten 30 maart-2 apil 1931 jhr E.W.C. Six (portret Joh. de Witt door Johan de Baen, veiling Sothebys Londen);
- [56] schilderij J.B. Jongkind, De Houthaven te Dordrecht;
- [55] bruiklenen Hidde Nijland 27-3-1931;
- [46] dr. Cornelius Muller, Kunsts. Seminar, univers. Berlin 13-3-1931;
- [39] brief 5-3-1931 dr. Eduard B. Koster, Den Haag / over teekening zoon PietKoster;
- [37] Lizzy Ansingh De Zeven Hoofdzonden;
- [32] brief Jan Block, Amsterdam 9-2-1931;
- [24] (3-2-1931) Cornelis RADDER, op 22/2 20 jaar, woont bij K.H. Bolte, Corn. de Wittstraat 11, 1926-1929 op kantoor / B. RENCKERS, 26, bediende bij fa. Stumpel;
- [22] brief L. Ansingh 29-1-1931;
- [16+18] brief G. Reijnders, Nijmegen 29-1-1931;
- dienstregeling Grave-Nijmegen, ingaande 5-10-1930 (firma v.d. Rijdt en Co);
- [12] aan R. Lary 22-1-1931 / pastel 'Tuin';
- [11] brief Roland Larij Dordrecht 21-1-1931 / pastel 'Tuin';
- brief J.A. Brands-de Weundt (Utrecht 12-1-1931) / G. Schalken;
- [3] brief Roland Larij jan. 1931 / dankbetuiging felicitatie en bloemstuk;
- [1] GEDRUKT opening tentoonstelling Sted. Museum Ernst Leyden / nrs. 1-46 [nr 42 en 43 te Urk];

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019