Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 52


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnr.: 52

- [124] Jozef Israel tentoonstelling.
- Risicobank.
- [116] Ferdinand Bol 1665, portret Willem III / H. Schuurman, Apeldoorn.
- [112] (7-12-1923) aan A.J. Rijkhoek, Reeweg 155 Oost, Dordrecht.
Naar aanleiding van Uw schrijven van 1 Dec. jl inhoudende het verzoek om toestemming tot het maken van reproducties van schilderijenn in het museum zou ik gaarne nogmaals een bespreking met U hebben aangezien het Bestuur van 't Dordrechts Museum van oordeel is dat Uw verzoek, zooals het thans luidt niet voor inwilliging vatbaar is.
Daarom verzoek ik U beleefd mij even te willen melden welke dag en uur U voor het houden van bedoelde conferentie het beste gelegen komt. Met uitzondering van den Maandag kan ik nog voor de geheele week beschikken.
E.W.C. Six.
- [110] 1-12-1923 fotogr. reproducties.
- [87] (9-11-1923) Cornelis Hofstede de Groot, 60 jaar.
- [84] Pictura 17-7-1923 / subsidie f 250 t.b.v. modelteekenen.
- [81] tentoonstelling Toorop.
- [79] H. Zimmermann en Co, Utrecht 27-8-1923.
- [77 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 10-8-1923) den Weledel Heer A. Smit, 29 Jac. van Lennepweg, Dordrecht,
In antwoord op Uw schrijven van 9 dezer inhoudende aanvrage om vergunning tot het copieëren van een aantal werken uit Dordr. Museum bericht ik U dat ik voorloopig gaarne toestemming verleen tot het copieëren van no. 111 Op de Rivier van H. Gunneweg. Wat de overige werken in Uw schrijven genoemd aangaat zal ik Uw verzoek gaarne ter gelegen tijd in nadere overweging nemen.
Wat het Zeegezicht door C. van Waning belieft moet ik U echter ter stond berichten dat ik om speciale redenen geen vrijheid kan vinden toestemming te verleenen om dit werk te copieeren.
Hiermede verblijf ik, E.W.C. Six.
- [76 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 9-8-1923) Onder dankzegging voor Uw toestemming om de 2 schilderijen welke ik de vorige maal heb aangevraagd te copieren verzoek ik thans beleefd nog enkele te mogen naschilderen en wel de nrs 111, 159, 106, 192 en C. van Waning. Inliggend f 0,10 voor antwoord. Onder beleefde dankbetuiging voor de te nemen moeite verblijf ik,
A. Smit, Jacob van Lennepstraat 29, Dordrecht
- [73] (Zutphen, IJsselkade 7, 5-8-1923) oudste zoon te Schotland bij zijne a.s. schoonouders / portret Gen Maj Holcraft-Blood / brief H.G.J. Tutein Nolthenius.
- [71 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 3-8-1923) Met verschuldigden eerbied wend ondergeteekende S. Zetstra gemeentebode alhier, zich tot U, verzoekende hem toe te willen staan eenige schilderstukkenn uit het Sted. Museum te mogen copieeren. Hierbij zich verplichtende het copieerwerk alleen door zijn naam te onderteekenen.
Hopende een gunstige beslissing te mogen ontvangen, S. Zetstra, Paul Krugerstraat 15, Dordrecht
[4-8-1923 n.a.v. uw schrijven van 3 dezer.. de eer U beleefd uit te ..(?) hun eenige proeven van uw kunst ter beoordeling willen zenden]
[ 14-8-1923 nader bericht bereid te zijn toestemming te verleenen voor bepaalde werken door de copiist te ...werken]
- [67] Galerie d'Art Ancien, Anvers 1-oogst-1923.
- [65] Gustave Geffroy.
- [62] Pictura Floris Verster 25-6-1923.
- [60] Jan Sluijters te Amsterdam.
- [58] Hidde Nijland.
- [55] A. de Santos Bandeira, Ministre de Portugal.
- [54] (8-6-1923)
- [51 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 28-5-1923) Ondergeteekende A. Smit, ambtenaar ter secretarie van Dordrecht verzoekt U bij dezen de volgende schidlerijen te mogen copieeren.
Nr. 79 van Louis Apol, nr. 162 van H.W. Mesdag.
Uit den aard van zijn betrekking kan hij slechts Zaterdagmiddag wat echter wel geen bezwaar zal zijn.
Inliggende ontvangt U een gefrankeerde envelope voor antwoord.
In de hoop dat U zijn verzoek in overweging zult willen nemen waarvan bij voorbaat beleefde dank,
Smit
.
- [42] M.P. Reus, onder de Vruchtboomen / B. van der Kieboom.
- [38] Jan Sluijters, kunstschilder 12-4-1923.
- [35] Jeugdbond Oranje Boven / Rotterdam 24-3-1923.
- [34] kaartje Jan Sluijters.
- Lakenhal, Leiden.
- [94] landschap J. Toorop 1-11-1923.
- [91] Mij van Beeldende Kunst, Laren 25-10-1923.
- [88 KOPIEERVERGUNNING] (Dordrecht 5-10-1923) Ondergeteekende C.W.P.A. de Bie, Groenmarkt 40 alhier, meent hiermede beleefd de vrijheid UEd te verzoeken, hem vergunning te willen verleenen tot het copieeren van twee schilderijen geteekend door F. de Bock en genummerd met 88 en 86. [na informatie bij s heer leermeester R. Larij tot wederopzegging toe de gevraagde vergunning verleend 21/10/23]
- [200] portret Kiewiet de Jonge door prof. dr Jan Veth.
- A.J. Heijderijk Jr, schilderijlijstenfabr, Amsterdam 1-2-1923.
- [17] mej. Augusta de Wit te Utrecht 3-2-1923 / schilderij Cuyp.
- [9 en 13] (Laren 24 januari 1923) geboren 26-3-1866, brief Wigger, schilderij Jan Veth.
- [10] (23-1-1923) aan J.G. Veldheer, Torenlaan 370, Blaricum.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019